GIÁO ÁN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP 1 CẢ NĂM giáo án Tự nhiên và Xã hội 1

  Đánh giá    Viết đánh giá
 33       1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
xb5r0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2/24/2017 10:00:58 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.00 M
Lần xem
1
Lần tải
33

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
Môn : TỰ NHIÊN – XÃ HỘI
CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ
BÀI 1. CƠ THỂ CHÚNG TA
I/ Mục tiêu:
Sau bài học này, học sinh biết:
Kể tên các bộ phận chính của cơ thể.
Biết 1 số cử động của đầu, cổ, mình, chân, tay.
Rèn luyện thói quen ham thích hoạt động đểc có cơ thể phát triển tốt.
II/ Đồ dùng dạy học
Các hình trong bài 1 SGK.
III/ Hoạt động dạy học:
Giới thiệu hôm nay chúng ta học bài đầu tiên về cơ thể người.
Hoạt động 1: Quan sát tranh.
Mục tiêu: gọi đúng tện các bộ phận bên ngoài của cơ thể.
Quan sát các hình ở trang 4 SGK hãy chỉ và nói tên các bộ phận bên ngoài của cơ thể.
Theo dõi giúp đỡ học sinh thảo luận.
Hoạt động cả lớp.
Cho học sinh xung phong nói tên các bộ phận cơ thể.
Hoạt động 2: Quan sát tranh
Mục tiệu: quan sát tranh về hoạt động của một số bộ phận của cơ thể và nhận biết được cơ thể chúng ta gồm 3 phần: đầu, mình, và tay chân.
Quan sát các hình ở trang 5 SGK hãy chỉ và nói xem các bạn trong từng hình đang làm gì?
Qua các hoạt động của các bạn trong từng hình, các em hãy nói với nhau xem cơ thể của chúng ta gồm mấy phần?
Theo giúp đỡ học sinh thảo luận.
Hoạt động cả lớp:
Cho cá nhân nhoặc nhóm nào có thể biểu diễn lại từng hoạt động của đầu, mình và tay chân như các bạn trong hình.
Gọi một số em lên biểu diễn.
Cơ thể chúng ta gồm có mấy phần?
Hoạt động từng cặp + thảo luận.
Thảo luận nhóm nhỏ.
Cả lớp quan sát.
3 phần: đầu, mình và tay chân.

 Kết luận: cơ thể chúng ta gồm có 3 phần: đầu mình và tay chân. Chúng ta nên tích cực vận động, không nên lúc nào cũng ngồi yên một chỗ. Hoạt động sẽ giúp chúng ta khoẻ mạnh và nhanh nhẹn.
Hoạt động 3: Tập thể dục
Mục tiêu: gây hứng thú và rèn luyện thân thể.
Hướng dẫn cả lớp hát bài
“ Cúi mãi mỏi lưng.
Viết mãi mỏi tay.
Thể dục thế này là hết mệt mỏi”.
Làm mẫu từng động tác và hát.
Gọi một số học sinh lên thực hiện trước lớp.
Cả lớp cùng hát.
Học sinh làm theo
3,4 học sinh, cả lớp làm theo từng động tác của bạn.
Cả lớp vừa tập vừa hát.

Kết luận: Muốn cho cơ thể phát triển tốt cần tập thể dục hàng ngày.
Cho học sinh chơi trò chơi “Ai nhanh, ai đúng”.
Môn : TỰ NHIÊN - XÃ HỘI
Bài 2. CHÚNG TA ĐANG LỚN
I/ Mục tiêu.
Giúp học sinh biết:
Sức lớn của em thể hiện ở chiều cao, cân nặng và sự hiểu biết.
So sánh sự lớn lên của bản thân với các bạn cùng lớp.
Ý thức được sức lớn của mọi người là không hoàn toàn như nhau, có người cao hơn, có người thấp hơn, có người nặng hơn, có người nhẹ hơn… đó là bình thường.
II/ Đồ dùng dạy học.
Các hình trong SGK.
Phiếu bài tập.
III/ Hoạt động dạy học.
Khởi động: trò chơi vật tay.
Nhóm 4 học sinh : những người thắng đấu lại với nhau.
Kết thúc: nhóm 4 người này ai thắng đưa tay lên.
Kết luận: Các em có cùng độ tuổi nhưng có em khoẻ hơn, có em yếu hơn, có em cao hơn, có em thấp hơn… hiện tượng đó nói lên điều gì? Bài học hôm nay sẽ giúp các em trả lời.
Hoạt động 1: Xem tranh SGK.
Biết sức lớn của các em thể hiện ở chiều cao, cân nặng, sự hiểu biết.
Hoạt động nhóm:
Gợi ý: 2 bạn này đang làm gì? Các bạn đó muốn biết điều gì? Em bé bắt đầu tập làm gì? So với lúc mới biết đi em bé đã biết thêm điều gì?
Hoạt động cả lớp:
Yêu cầu một số học sinh lên trước lớp nói về những gì mà mình đã nói với bạn trong nhóm.
Kết luận: Trẻ em sau khi ra đời sẽ lớn lên hàng ngày, hàng tháng về cân nặng, chiều cao, các hoạt động vận động, hiểu biết. Mỗi năm các em cũng cao hơn, nặng hơn, học được nhiều thứ hơn…
Hoạt động 2: So sánh sự lớn lên của bản thân với các bạn cùng lớp.
Thực

Trường TH Vĩnh Lộc                                             Năm học 2016 - 2917

Moân : TÖÏ NHIEÂN – XAÕ HOÄI

CON NGÖÔØI VAØ SÖÙC KHOEÛ

BAØI 1. CÔ THEÅ CHUÙNG TA

I/ Muïc tieâu:

Sau baøi hoïc naøy, hoïc sinh bieát:

-         Keå teân caùc boä phaän chính cuûa cô theå.

-         Bieát 1 soá cöû ñoäng cuûa ñaàu, coå, mình, chaân, tay.

-         Reøn luyeän thoùi quen ham thích hoaït ñoäng ñeåc coù cô theå phaùt trieån toát.

II/ Ñoà duøng daïy hoïc

Caùc hình trong baøi 1 SGK.

III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc:

Giôùi thieäu hoâm nay chuùng ta hoïc baøi ñaàu tieân veà cô theå ngöôøi.

Hoaït ñoäng 1: Quan saùt tranh.

Muïc tieâu: goïi ñuùng teän caùc boä phaän beân ngoaøi cuûa cô theå.

-         Quan saùt caùc hình ôû trang 4 SGK haõy chæ vaø noùi teân caùc boä phaän beân ngoaøi cuûa cô theå.

-         Theo doõi giuùp ñôõ hoïc sinh thaûo luaän.

 

-         Hoaït ñoäng caû lôùp.

-         Cho hoïc sinh xung phong noùi teân caùc boä phaän cô theå.

Hoaït ñoäng 2: Quan saùt tranh

-         Muïc tieäu: quan saùt tranh veà hoaït ñoäng cuûa moät soá boä phaän cuûa cô theå vaø nhaän bieát ñöôïc cô theå chuùng ta goàm 3 phaàn: ñaàu, mình, vaø tay chaân.

-         Quan saùt caùc hình ôû trang 5 SGK haõy chæ vaø noùi xem caùc baïn trong töøng hình ñang laøm gì?

-         Qua caùc hoaït ñoäng cuûa caùc baïn trong töøng hình, caùc em haõy noùi vôùi nhau xem cô theå cuûa chuùng ta goàm maáy phaàn?

-         Theo giuùp ñôõ hoïc sinh thaûo luaän.

-         Hoaït ñoäng caû lôùp:

-         Cho caù nhaân nhoaëc nhoùm naøo coù theå bieåu dieãn laïi töøng hoaït ñoäng cuûa ñaàu, mình vaø tay chaân nhö caùc baïn trong hình.

-         Goïi moät soá em leân bieåu dieãn.

-         Cô theå chuùng ta goàm coù maáy phaàn?

- Hoaït ñoäng töøng caëp + thaûo luaän.

 

 

 

 

 

 

 

 

-         Thaûo luaän nhoùm nhoû.

 

 

 

 

 

 

 

 

-         Caû lôùp quan saùt.

-         3 phaàn: ñaàu, mình vaø tay chaân.

  Keát luaän: cô theå chuùng ta goàm coù 3 phaàn: ñaàu mình vaø tay chaân. Chuùng ta neân tích cöïc vaän ñoäng, khoâng neân luùc naøo cuõng ngoài yeân moät choã. Hoaït ñoäng seõ giuùp chuùng ta khoeû maïnh vaø nhanh nheïn.

Hoaït ñoäng 3: Taäp theå duïc

Muïc tieâu: gaây höùng thuù vaø reøn luyeän thaân theå.

-         Höôùng daãn caû lôùp haùt baøi

      “ Cuùi maõi moûi löng.

Vieát maõi moûi tay.

Theå duïc theá naøy laø heát meät moûi”.

-         Laøm maãu töøng ñoäng taùc vaø haùt.

-         Goïi moät soá hoïc sinh leân thöïc hieän tröôùc lôùp.

-         Caû lôùp cuøng haùt.

 

 

 

-         Hoïc sinh laøm theo

-         3,4 hoïc sinh, caû lôùp laøm theo töøng ñoäng taùc cuûa baïn.

-         Caû lôùp vöøa taäp vöøa haùt.

Keát luaän: Muoán cho cô theå phaùt trieån toát caàn taäp theå duïc haøng ngaøy.

Cho hoïc sinh chôi troø chôi “Ai nhanh, ai ñuùng”.

 

Moân : TÖÏ NHIEÂN - XAÕ HOÄI

Baøi 2. CHUÙNG TA ÑANG LÔÙN

I/ Muïc tieâu.

Giuùp hoïc sinh bieát:

-         Söùc lôùn cuûa em theå hieän ôû chieàu cao, caân naëng vaø söï hieåu bieát.

-         So saùnh söï lôùn leân cuûa baûn thaân vôùi caùc baïn cuøng lôùp.

-         YÙ thöùc ñöôïc söùc lôùn cuûa moïi ngöôøi laø khoâng hoaøn toaøn nhö nhau, coù ngöôøi cao hôn, coù ngöôøi thaáp hôn, coù ngöôøi naëng hôn, coù ngöôøi nheï hôn… ñoù laø bình thöôøng.

II/ Ñoà duøng daïy hoïc.

-         Caùc hình trong SGK.

-         Phieáu baøi taäp.

III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc.

-        Khôûi ñoäng: troø chôi vaät tay.

- Nhoùm 4 hoïc sinh : nhöõng ngöôøi thaéng ñaáu laïi vôùi nhau.

- Keát thuùc: nhoùm 4 ngöôøi naøy ai thaéng ñöa tay leân.

-         Keát luaän: Caùc em coù cuøng ñoä tuoåi nhöng coù em khoeû hôn, coù em yeáu hôn, coù em cao hôn, coù em thaáp hôn… hieän töôïng ñoù noùi leân ñieàu gì? Baøi hoïc hoâm nay seõ giuùp caùc em traû lôøi.

Hoaït ñoäng 1: Xem tranh SGK.

Bieát söùc lôùn cuûa caùc em theå hieän ôû chieàu cao, caân naëng, söï hieåu bieát.

-        Hoaït ñoäng nhoùm:

- Gôïi yù: 2 baïn naøy ñang laøm gì? Caùc baïn ñoù muoán bieát ñieàu gì? Em beù baét ñaàu taäp laøm gì? So vôùi luùc môùi bieát ñi em beù ñaõ bieát theâm ñieàu gì?

-         Hoaït ñoäng caû lôùp:

- Yeâu caàu moät soá hoïc sinh leân tröôùc lôùp noùi veà nhöõng gì maø mình ñaõ noùi vôùi baïn trong nhoùm.

Keát luaän: Treû em sau khi ra ñôøi seõ lôùn leân haøng ngaøy, haøng thaùng veà caân naëng, chieàu cao, caùc hoaït ñoäng vaän ñoäng, hieåu bieát. Moãi naêm caùc em cuõng cao hôn, naëng hôn, hoïc ñöôïc nhieàu thöù hôn…

Hoaït ñoäng 2: So saùnh söï lôùn leân cuûa baûn thaân vôùi caùc baïn cuøng lôùp.

Thöïc haønh nhoùm nhoû: 4 hoïc sinh chia 2 caëp.

 

 

 

 

 

- Döïa vaøo keát quaû thöïc haønh caùc em coù thaáy chuùng ta tuy baèng tuoåi nhöng lôùn leân khoâng gioáng nhau coù phaûi khoâng?

- Ñieàu ñoù coù gì ñaùng lo khoâng ?

-         Keát luaän: söï lôùn leân cuûa caùc em coù theå gioáng nhau hoaëc khaùc nhau. Caùc em caàn chuù yù aên uoáng ñieàu ñoä, giöõ gìn söùc khoeû, khoâng oám ñau seõ choùng lôùn.

 

-         Moãi laàn 1 caëp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-         2 hoïc sinh cuøng quan saùt caùc hình ôû trong SGK xem caùc hình aáy veõ gì.

 

 

 

-         Hoïc sinh khaùc boå sung.

 

 

 

 

 

 

 

-         Töøng caëp ñöùng saùt löng, ñaàu vaø goùt chaân chaïm nhau caëp kia quan saùt xem baïn naøo cao hôn.

-         Ño xem tay ai daøi hôn, voøng ñaàu, voøng ngöïc ai to hôn.

-         Ai beùo hôn, ai gaây hôn.

 

 

Hoaït ñoäng 3: veõ veà caùc baïn trong nhoùm.

Neáu coøn thôøi gian cho hoïc sinh veõ vaøo VBT ( 4 baïn trong nhoùm).

 

 

 

Moân : TÖÏ NHIEÂN – XAÕ HOÄI.

Baøi 3. NHAÄN BIEÁT CAÙC VAÄT XUNG QUANH

I/ Muïc tieâu.

   Giuùp hoïc sinh bieát:

-         Nhaän xeùt vaø moâ taû moät soá vaät xung quanh.

-         Hieåu ñöôïc maét, muõi, tai, löôõi, tay(da) laø caùc boä phaän giuùp chuùng ta nhaän bieát ñöôïc caùc vaät xung quanh.

-         Coù yù thöùc baûo veä vaø giöõ gìn caùc boä phaän cuûa cô theå.

II/ Ñoà duøng daïy hoïc.

-         Caùc hình veõ ôû SGK baøi 3.

-         Boâng hoa hoàng, nöôùc hoa, quaû boùng, quaû mít, coác nöôùc noùng, coác nöôùc ñaù laïnh…

III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc.

-         Khôûi ñoäng.

-            Giôùi thieäu baøi: Cho hoïc sinh chôi troø chôi “ Nhaän bieát caùc vaät xung quanh”.

-         Duøng khaên bòt maét 1 baïn laàn löôït ñaët vaøo tay baïn ñoù 1 soá vaät: quaû boùng, quaû mít, coùc nöôùc noùng… baïn ñoù ñoaùn xem laø caùi gì, neáu ñuùng laø thaéng cuoäc.

-         Qua troø chôi, chuùng ta bieát ñöôïc caùc boä phaän nhö: maét, muõi, tay, löôõi… maø chuùng ta nhaän bieát ñöôïc caùc söï vaät vaø hieän töôïng ôû xung quanh.

-         Ghi töïa baøi : “Nhaän bieát caùc vaät xung quanh”

Hoaït ñoäng 1: Moâ taû ñöôïc moät soá vaät xunh quanh.

-         Chia 2 nhoùm hoïc sinh .

-         Treo tranh vaø höôùng daãn : Noùi veà hình daùnh, maøu saéc, söï noùng, laïnh, trôn, nhaün hay saàn suøi… cuûa caùc vaät xung quanh maø em nhìn thaáy ôû tranh.

-         Goïi moät soá hoïc sinh leân trình baøy tröôùc lôùp. Veà hình daùng, maøu saéc, caùc ñaëc ñieåm nhö: noùng, laïnh, saàn suøi, nhaün, muøi vò.

Hoaït ñoäng 2: Bieát vai troø cuûa caùc giaùc quan trong vieäc nhaän bieát theá giôùi xung quanh.

-         Thaûo luaän nhoùm nhoû.

-         Xem tranh 2:

-         Höôùng daãn hoïc sinh caùch ñaët caâu hoûi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-         Cho caùc em thay phieân nhau hoûi vaø traû lôøi.

-         Cho hoïc sinh xung phong leân ñöùng tröôùc lôùp neâu 1 trong nhöõng caâu hoûi maø ñaõ thaûo luaän trong nhoùm

-         Ai traû lôøi ñuùng vaø ñaày ñuû seõ ñöôïc tieáp tuïc ñaët ra 1 caâu hoûi khaùc vaø chæ baïn khaùc traû lôøi.

-         Thaûo luaän caû lôùp.

-         Ñieàu gì seõ xaûy ra neáu maét chuùng ta bò hoûng?

-         Ñieàu gì seõ xaûy ra neáu tai chuùng ta bò ñieác?

 

-         Ñieàu gì seõ xaûy ra neáu muõi, löôõi cuûa chuùng ta maát heát caûm giaùc?

 

-         Haùt vui.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-         2,3 hoïc sinh trình baøy.

 

-         Caùc em khaùc boå sung.

 

 

-         Thaûo luaän theo caâu hoûi.

 

-         Nhôø ñaâu baïn bieát ñöôïc maøu saéc cuûa moät vaät?

-         Nhôø ñaâu baïn bieát ñöôïc hình daùng cuûa moät vaät?

-         Nhôø ñaâu baïn bieát ñöôïc muøi cuûa moät vaät?

-         Nhôø ñaâu baïn bieát ñöôïc vò cuûa thöùc aên?

-         Nhôø ñaâu baïn bieát ñöôïc moät vaät laø cöùng, meàm, saàn suøi, trôn, noùng, laïnh…?

-         Nhôø ñaâu baïn nhaän ra ñoù laø tieáng chim hoùt hay tieáng choù suûa?

 

 

 

 

 

 

-         Seõ khoâng nhìn thaáy ñöôïc moïi vaät xung quanh.

-         Seõ khoâng nghe ñöôïc nhöõng tieáng ñoäng xung quanh.

-         Seõ khoâng ngöûi ñöôïc vaø bieát ñöôïc muøi vò caùc vaät xung quanh.

Keát luaän: Nhôø maét, muõi, tai, löôõi, da maø chuùng ta nhaän  bieát ñöôïc moïi vaät xung quanh. Neáu moät trong nhöõng ggiaùc quang ñoù bò hoûng chuùng ta seõ khoâng bieát ñöôïc ñaày ñuû caùc vaät xung quanh. Vì vaäy, chuùng ta caàn phaûi baûo veä, giöõ gìn an toaøn caùc giaùc quan cuûa cô theå.

-         Troø chôi: Nhaän bieát caùc vaät xung quanh.

-         Nhaän xeùt tieát hoïc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moân : Töï nhieân - Xaõ hoäi.

Baøi 4. BAÛO VEÄ MAÉT VAØ TAI.

I/ Muïc tieâu:

Giuùp hoïc sinh bieát:

Caùc vieäc neân laøm vaø khoâng neân laøm ñeå baûo veä maét vaø tai.

Töï giaùc thöïc haønh thöôøng xuyeân caùc hoaït ñoäng veä sinh ñeå giöõ gìn maét vaø tai saïch seõ.

II/ Ñoà duøng daïy hoïc:

Tranh phoùng to SGK trang 10.

Phieáu baøi taäp , vôû baøi taäp TN-XH. Baøi 4.

III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:

Khôûi ñoäng.

Giôùi thieäu baøi.

Hoaït ñoäng 1: nhaän ra vieäc neân laøm vaø khoâng neân laøm.

Höôùng daãn taäp ñaët caâu hoûi cho töøng hình.( Töøng ñoâi 1 em hoûi 1 em traû lôøi vaø ngöôïc laïi).

 

 

 

Cho hoïc sinh taäp ñaët caâu hoûi vaø traû lôøi nhau laàn löôït cho ñeán heát caùc hình veõ trang 10 SGK.

Giaùo vieân keát luaän: ñoâi maét raát quan troïng ñoái vôùi con ngöôøi, nhôø coù maét maø ta nhình thaáy ñöôïc moïi vaät. Phaûi baûo veä maét khoâng neân chôi nhöõng troø nguy hieåm coù haïi cho maét nhö neùm ñaù caùt vaøo nhau, duøng tay dô duïi vaøo maét…

Hoaït ñoäng 2: Nhaän ra vieäc gì neân laøm vaø khoâng neân laøm ñeå baûo veä tai.

Höôùng daãn taäp ñaët caâu hoûi, taäp traû lôøi caâu hoûi cho töøng hình.

Chæ vaøo tranh beân phaûi cuûa trang saùch.

Chæ vaøo hình phía döôùi, beân phaûi cuûa trang saùch vaø hoûi:

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoûi vaø traû lôøi laàn löôït heát caùc hình veõ ôû trang 11 SGK.

Keát luaän: nhôø coù tai maø chuùng ta nghe ñöôïc caùc tieáng ñoäng xung quanh nhö tieáng haùt, tieáng gaø gaùy… neân baûo veä tai cho saïch.

Hoaït ñoäng 3:  Ñoùng vai.

Taäp öùng xöû baûo veä maét vaø tai.

Chia hoïc sinh 2 nhoùm ñeå ñoùng vai theo ND sau: “ Huøng ñi hoïc veà thaáy Tuaán vaø baïn cuûa Tuaán ñang chôi kieám baèng 2 chieác que. Neáu laø Huøng em xöû trí nhö theá naøo?”.

“Lan ngoài hoïc, anh vaø cuûa anh Lan ñeán chôi ñem theo 1 baêng nhaïc. Hai anh môû nhaïc raát to. Neáu laø Lan, em seõ laøm gì?”

keát luaän:

goïi hoïc sinh phaùt bieåu.

 

 

 

Nhaän xeùt, bieåu döông.

Haùt vui.

 

Xem SGK, quan saùt töøng hình veõ trang 10.

 

Khi coù aùnh saùng choùi chieáu vaøo maét, baïn trong hình duøng tay che maét, vieäc laøm ñoù ñuùng hay sai? Chuùng ta coù neân hoïc taäp baïn ñoù khoâng?

Tö theá cuûa baïn gaùi caàm quyeån saùch ñoïc trong tranh veõ laø ñuùng hay sai?

 

 

 

 

 

 

 

 

Quan saùt caùc hình ôû trang 11 SGK.

Hai baïn ñang laøm gì?

Theo baïn vieäc laøm ñoù ñuùng hay sai.

Taïi sao chuùng ta khoâng neân ngoaùy tai cho nhau hoaëc khoâng neân laáy vaät nhoïn choïc vaøo tai nhau?

Baïn gaøi trong hình ñang laøm gì? Laøm nhö vaäy coù taùc duïng gì?

Caùc baïn trong hình ñang laøm gì? Vieäc laøm naøo ñuùng? Vieäc laøm naøo sai, vì sao?

Neáu beïn ngoài hoïc gaàn ñoù baïn seõ noùi gì vôùi ngöôøi nghe nhaïc quaù to.?

 

 

 

Thaûo luaän nhoùm.

Choïn caùch ñeå öùng xöû vaø ñoùng vai.

Xung phong nhaän vai, hoäi yù caùch trình baøy.

Caùc nhoùm trình dieãn.

Nhaän xeùt(caùch ñoái ñaùp giöõa caùc vai)

Phaùt bieåu caù nhaân mình ñaõ hoïc ñöôïc ñieàu gì qua nhöõng nhaân vaät caùc tình huoáng treân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moân : Töï nhieân- Xaõ hoäi.

Baøi 5. GIÖÕ VEÄ SINH THAÂN THEÅ.

I/ Muïc tieâu.

Giuùp hoïc sinh :

Hieåu raèng thaân theå saïch seõ giuùp chuùng ta khoeû maïnh, töï tin.

Bieát vieäc neân laøm vaø khoâng neân laøm ñeå da luoân saïch seõ.

Coù yù thöùc töï giaùc veä sinh caù nhaân haèng ngaøy.

II/ Ñoà duøng daïy hoïc.

Tranh SGK baøi 5.

Xaø boâng, khaên maët, baám moùng tay.

III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc.

Khôûi ñoäng

 

 

 

Giôùi thieäu: Hoâm nay hoïc baøi veä sinh thaân theå.

Hoaït ñoäng 1: Töï lieân heä veà nhöõng vieäc moãi hoïc sinh ñaõ laøm ñeå giöõ veä sinh caù nhaân.

 

Cho hoïc sinh xung phong leân noùi tröôùc lôùp.

 

Hoaït ñoäng 2: Caùc vieäc neân laøm vaø khoâng neân laøm ñeå giöõ da saïch seõ.

Quan saùt hình trang 12, 13 SGK haõy chæ vaø noùi veà caùc vieäc laøm cuûa caùc baïn trong töøng hình.

Neâu roõ vieäc laøm naøo ñuùng, vieäc laøm naøo sai? Taïi sao?

 

Goïi hoïc sinh leân trình baøy.

Keát luaän: haèng ngaøy taém, goäi ñaàu baèng nöôùc saïch vaø xaø phoøng, thay quaàn aùo, röûa chaân, tay, caét moùng tay, moùng chaân.

Hoïat ñoäng 3: Bieát trình töï caùc vieäc laøm hôïp veä sinh.

Haõy neâu caùc vieäc caàn laøm khi taém?

Neân röûa tay khi naøo?

 

 

 

Goïi hoïc sinh keå ra nhöõng vieäc khoâng neân laøm?

Keát luaän: thöôøng xuyeân taém goäi baèng nöôùc saïch, xaét moùng tay, moùng chaân ñeå giöõ thaân theå luoân saïch.

Haùt baøi: khaùm tay.

Töøng caëp nhaän xeùt xem baøn tay ai saïch vaø chöa saïch.

 

Suy nhó vaø laøm vieäc theo caëp.

Nhôù laïi nhöõng vieäc ñaõ laøm haèng ngaøy ñeå giöõ saïch thaân theå: quaàn aùo, tay, chaân…

Caù nhaân.

Boå sung.

 

 

Xem tranh SGK.

 

 

Töøng caëp laøm vieäc vôùi SGK.

 

Caù nhaân.

 

 

 

 

 

 

Thaûo luaän caû lôùp.

Tröôùc khi caàm thöùc aên, sau khi ñaïi tieän.

Tröôùc khi mang giaøy, deùp.

Caén moùng tay, aên boác, ñi chaân ñaát…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moân : TÖÏ NHIEÂN – XAÕ HOÄI.

Baøi 6. CHAÊM SOÙC VAØ BAÛO VEÄ RAÊNG

I/ Muïc tieâu:

   Giuùp hoïc sinh bieát:

       Caùch giöõ veä sinh raêng mieäng ñeå phoøng saâu raêng vaø coù haøm raêng khoeû ñeïp.

       Chaêm soùc raêng ñuùng caùch.

       Töï giaùc suùc mieäng sau khi aên vaø ñaùnh raêng haèng ngaøy.

II/ Ñoà duøng daïy hoïc:

       Baøn chaûi vaø kem ñaùnh raêng.

       1 soá tranh veõ veà raêng mieäng.

       Baøn chaûi treû em, ngöôøi lôùn, moâ hình raêng, muoái aên.

III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:

Khôûi ñoäng:  troø chôi “ Ai nhanh ai kheùo”

       Höôùng daãn caùch chôi.

       Giôùi thieäu baøi: chaêm soùc vaø baûo veä raêng.

       Hoaït ñoäng 1: bieát theá naøo laø raêng khoeû ñeïp, theá naøo laø raêng bò suùn, bò saâu hoaëc thieáu veä sinh.

       Höôùng daãn hoïc sinh quay maët vaøo nhau.

       Cho nhoùm xung phong noùi keát quaû tröôùc lôùp.

       Keát luaän: cho quan saùt moâ hình haøm raêng vaø noùi: haøm raêng cuûa treû em coù ñaày ñuû laø 20 chieác goïi laø raêng söõa. Khi raêng söõa hoûng ñeán tuoåi thay raêng, raêng söõa seõ bò lung lay vaø ruïng(khoaûng 6 tuoåi) khi ñoù raêng môùi seõ moïc leân, chaéc chaén hôn, goïi laø raêng vónh vieãn. Neáu raêng vónh vieãn bò saâu hoaëc ruïng thì khoâng moïc laïi nöõa. Vì vaäy, giöõ veä sinh raêng laø quan troïng vaø caàn thieát.

       Hoaït ñoäng 2: hoïc sinh bieát neân laøm gì vaø khoâng neân laøm gì ñeå baûo veä raêng.

       Trong töøng hình caùc baïn ñang laøm gì?

 

       Vieäc laøm naøo ñuùng, vieäc laøm naøo sai? Vì sao ñuùng, vi sao sai?

       Neân ñaùnh raêng, suùc mieäng vaøo luùc naøo?

 

       Taïi sao khoâng neân aên nhieàu baùnh keïo, ñoà ngoït?

       Phaûi laøm gì khi raêng ñau vaø lung lay?

       Keát luaän: ñaùnh raêng vaøo luùc saùng sau khi nguû daäy, sau böûa aên, buoåi toái tröôùc khi ñi nguû, haïn cheá aên baùnh keïo ngoït, khaùm raêng khi bò ñau raêng ñeå baûo veä haøm raêng cuûa mình.

 

       Chôi troø chôi.

       Laëp laïi.

       Laøm vieäc theo caëp.

       Laàn löôïc quan saùt raêng cuûa nhau. Xem raêng cuûa baïn traéng ñeïp hay bò suùn,bò saâu

       Laøm vieäc theo caëp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Xem SGK (trang 14,15) chæ vaø noùi veà vieäc laøm cuûa caùc baïn trong moãi hình. Vieäc naøo ñuùng, sai, taïi sao?

       Sau khi aên, buoåi toái tröôùc khi ñi nguû.

       Deã bò saâu raêng.

 

       Khaùm raêng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moân: TÖÏ NHIEÂN – XAÕ HOÄI

Baøi 7. THÖÏC HAØNH ÑAÙNH RAÊNG RÖÛA MAËT

I/Muïc tieâu.

Giuùp hoïc sinh bieát:

       Ñaùnh raêng vaø röûa maët ñuùng caùch. Aùp duïng chuùng vaøo vieäc laøm veä sinh caù nhaân haøng ngaøy.

II/Ñoà duøng daïy hoïc.

       Giaùo vieân :moâ hình haøm raêng, baøn chaûi, kem, xaø boâng, khaên maët.

       Hoïc sinh : baøn chaûi, coác, khaên maët.

III/Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc.

Khôûi ñoäng

1/ Kieåm baøi cuõ.

       Tuaàn roài tieát TN-XH caùc em hoïc baøi gì?

       Taïi sao khoâng neân aên nhieàu baùnh keïo ngoït?

       Ñaùnh raêng vaøo luùc naøo laø toát nhaát?

 

       Nhaän xeùt.

2/ Daïy baøi môùi.

       giôùi thieäu: Hoâm nay thöïc haønh ñaùnh raêng.

       Ghi töïa baøi.

       Hoaït ñoäng 1: thöïc haønh ñaùnh raêng.

       Ñöa moâ hình haøm raêng, hoûi:

       Em naøo coù theå chæ vaøo moâ hình haøm raêng vaø noùi ñaâu laø:

       Maët trong cuûa raêng.

       Maët ngoaøi cuûa raêng.

       Maëc nhai cuûa raêng.

       Haèng ngaøy em quen chaûi raêng nhö theá naøo?

       Em naøo coù theå noùi cho caû lôùp bieát caùch chaûi raêng nhö theá naøo laø ñuùng?

       Giaùo vieân laøm maãu laïi ñoäng taùc ñaùnh raêng vôùi moâ hình haøm raêng vaø noùi:

       Chuaån bò coác vaø nöôùc saïch.

       Laáy kem ñaùnh raêng vaøo baøn chaûi.

       Chaûi theo höôùng ñöa baøn chaûi töø treân xuoáng, töø döôùi leân.

       Laàn löôïc chaûi maët ngoaøi, maët trong vaø maët nhai cuûa raêng.

       Suùc mieäng kyõ roài nhoå ra vaøi laàn.

       Röûa saïch vaø caát baøn chaûi vaøo ñuùng choã sau khi ñaùnh raêng.

       Keát luaän: Ñeå coù haøm raêng saïch ñeïp, traéng vaø ñeàu caùc em phaûi thöôøng xuyeân ñaùnh raêng sau moãi böûa aên vaø toái tröôùc khi ñi nguû.

       Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh röûa maët.

       Röûa maët nhö theá naøo laø ñuùng caùch vaø hôïp veä sinh nhaát? Vì sao?

       Goïi hoïc sinh trình dieãn ñoäng taùc röûa maët.

       Nhaän xeùt, bieåu döông.

       Laøm maãu vaø noùi:

       Chuaån bò khaên saïch, nöôùc saïch.

       Röûa tay saïch baèng nöôùc xaø phoøng.

       Duøng 2 baøn tay saïch, höùng nöôùc saïch ñeå röûa maët, xoa kyõ vuøng xung quanh: maét, traùn, 2 maù , mieäng vaø caèm.

       Sau ñoù duøng khaên saïch lau khoâ vuøng maét tröôùc roài môùi lau caùc nôi khaùc.

       Voø saïch khaên vaø vaét khoâ duøng khaên lau vaønh tai, coå.

       Cuoái cuøng giaët khaên maët baèng xaø phoøng vaø phôi khoâ ngoaøi naéng hoaëc choã raùo thoaùng.

       Keát luaän: Ñeå coù khuoân maët saùng suûa töôi taén caùc em thöôøng xuyeân röûa maët hôïp veä sinh.

       Thöïc haønh hoaït ñoäng 1, 2.

       Chia hoïc sinh thaønh 4 nhoùm.

       Goïi ñaïi dieän caùc nhoùm leân thöïc haønh.

       Nhaän xeùt, bieåu döông.

       Keát luaän: Ñeå giuùp cho chuùng ta coù haøm raêng traéng, saïch ñeïp, khuoân maët saùng suûa caùc em thöôøng xuyeân röûa maët ñaùnh raêng baèng nöôùc saïch cho hôïp veä sinh.

       Haùt vui.

 

       Chaêm soùc vaø baûo veä raêng.

       Seõ bò hö raêng.

 

       Sau khi aên, buoåi toái tröôùc khi ñi nguû.

 

 

 

       Laëp laïi.

       Hoïc sinh thöïc hieän.

       Hoïc sinh phaùt bieåu.

 

 

       Hoïc sinh phaùt bieåu.

 

 

 

 

 

       Quan saùt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Röûa baèng nöôùc saïch, khaên saïch…

       2, 3 em.

       Boå sung.

       Quan saùt.

       Laàn löôït töøng nhoùm leân thöïc haønh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Nhaän xeùt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moân : TÖÏ NHIEÂN – XAÕ HOÄI.

Baøi 8. AÊN UOÁNG HAØNG NGAØY

I/ Muïc tieâu.  Giuùp hoïc sinh bieát:

-     Keå teân nhöõng thöùc aên trong ngaøy ñeå mau lôùn vaø khoeû maïnh.

-     Noùi ñöôïc caàn phaûi aên uoáng nhö theá naøo ñeå coù ñöôïc söùc khoeû toát.

-     Coù yù thöùc töï giaùc trong vieäc aên, uoáng cuûa caù nhaân: aên ñuû no, uoáng ñuû nöôùc.

II/Ñoà duøng daïy hoïc.

Caùc hình trong baøi 8 SGK. Moät soá thöïc phaåm nhö trong hình.

III/Caùc hoaït ñoängdaïy hoïc.

Khôûi ñoäng.

1/ Kieåm baøi cuõ.

-       Goïi hoïc sinh leân thöïc haønh chaûi raêng.

-       Nhaän xeùt.

2/ Daïy baøi môùi.

-         Cho hoïc sinh chôi troø chôi: “Con thoû aên coû, uoáng nöôùc, vaøo hang”.

-         Ghi töïa baøi.

Hoaït ñoäng 1: Ñoäng naõo.

-         Goïi hoïc sinh neâu nhöõng thöùc aên, ñoà uoáng haøng ngaøy caùc em thöôøng duøng.

-         Hoïc sinh keå giaùo vieân ghi baûng.

-         Khuyeán khích hoïc sinh neân aên nhieàu ñeå coù söùc khoeû toát.

-         Treo tranh:

-         Goïi hoïc sinh leân baûng.

-         Caùc loaïi thöùc aên trong tranh em thích thöùc aên naøo?

-         Nhöõng loaïi thöùc aên chöa aên hoaëc khoâng bieát.

-         Haùt vui.

 

-         2 em.

 

 

-         Hoïc sinh laøm theo.

 

-         Laëp laïi.

 

-         Nhieàu em keå.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-         Chæ vaøo töøng hình vaø neâu teân töøng loaïi thöùc aên.

-         Nhieàu hoïc sinh keå.

Keát luaän: AÊn thöùc aên nhieàu vaø ñaày ñuû chaát dinh döôõng giuùp cô theå coù söùc khoeû toát.

Hoaït ñoäng 2: Laøm vieäc vôùi SGK.

- Treo tranh:

- Tranh naøo choh bieát söï lôùn leân cuûa cô theå?

- Tranh naøo cho bieát caùc baïn hoïc toát?

- Tranh naøo cho bieát caùc baïn coù söùc khoeû toát?

- Taïi sao chuùng ta phaûi aên uoáng haøng ngaøy?

 

-         Quan saùt.

 

 

 

 

-         AÊn uoáng haøng ngaøy mau lôùn vaø coù söùc khoeû toát.

Keát luaän: Chuùng ta caàn aên uoáng haøng ngaøy ñeå cô theå mau lôùn, coù söùc khoeû ñeå hoïc taäp toát.

Hoaït ñoäng 3: Thaûo luaän caû lôùp.

-         Haèng ngaøy aên uoáng theá naøo ñeå coù söùc khoeû toát?

-         Chuùng ta caàn aên uùoâng khi naøo?

-         Taïi sao chuùng ta khoâng aên baùnh keïo nhieàu tröôùc böõa aên?

Keát luaän: Chuùng ta caàn aên khi ñoùi, uoáng khi khaùt. Haèng ngaøy aên ít nhaát 3 böõa: saùng, tröa, chieàu. Khoâng aên ñoà ngoït nhieàu tröôùc böõa aên chính. Aên nhieàu baùnh keïo seõ laøm cho aên côm khoâng ngon mieäng.

-         Troø chôi: giuùp meï ñi chôï.Nhaän xeùt, bieåu döông.

-         Thaûo luaän

 

 

 

 

 

 

 

 

-         Ñò chôï mua nhöõng thöùc aên  coù chaát dinh döôõng.

Moân : TÖÏ NHIEÂN – XAÕ HOÄI.

Baøi 9. HOAÏT ÑOÄNG VAØ NGHÆ NGÔI

I/ Muïc tieâu.

-         Giuùp hoïc sinh bieát:

-         Keå veà söï hoaït ñoäng maø em thích.

-         Noùi veà söï caàn thieát phaûi nghæ ngôi giaûi trí.

-         Bieát ñi ñöùng vaø ngoài hoïc ñuùng tö theá.

-         Coù yù thöùc töï giaùc thöïc hieän nhöõng ñieàu ñaõ hoïc vaøo cuoäc soáng haøng ngaøy.

II/ Ñoà duøng daïy hoïc.

Tranh minh hoaï.

III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc.

Khôûi ñoäng.

1/ Kieåm baøi cuõ.

- AÊn uoáng haøng ngaøy ñaày ñuû chaát dinh döôõng ñeå laøm gì?

- Goïi hoïc sinh leân baûng noái tranh.

- Nhaän xeùt, bieåu döông.

2/ Daïy baøi môùi.

- Cho hoïc sinh choâi troø chôi: “Ñeøn xanh, ñeøn ñoû”. Hoâm nay hoïc baøi: Hoaït ñoäng vaø nghæ ngôi.

- Ghi töïa baøi.

Hoaït ñoäng 1: thaûo luaän theo caëp.

- Noäi dung: haøng ngaøy caùc em cuøng baïn chôi hay laøm nhöõng gì?

- Nhaän xeùt, bieåu döông.

-         Haùt vui.

 

-         Ñeå mau lôùn, coù söùc khoeû toát hoïc toát.

-         1 em.

 

 

-         Hoïc sinh chôi 2 ,3 laàn.

 

 

-         Laëp laïi.

-         Thaûo luaän 5 phuùt.

-         Nhieàu em trình baøy tröôùc lôùp.

-         Nhaän xeùt.

Keát luaän: caùc em neân chôi nhöõng troø chôi coù lôïi cho söùc khoeû phuø hôïp vôùi löùa tuoåi vaø an toaøn cho mình.

Hoaït ñoäng 2: Laøm vieäc vôùi SGK.

- Cho xem tranh 20, 21.

- Goïi hoïc sinh neâu töøng tranh.

- Ñoù laø nhöõng hoaït ñoäng theå duïc theå thao giuùp ích cho cô theå coù söùc khoeû toát.

- Nghæ ngôi, ñi ñöùng ñuùng tö theá seõ khoâng bò taät.

 

 

-         Nhieàu em nhìn tranh neâu caùc hoaït ñoäng.

-         Nhieàu hoïc sinh nhìn tranh neâu hoaït ñoäng keá tieáp.

Keát luaän: Khi hoaït ñoäng nhieàu hay laøm vieäc quaù söùc coù theå seõ meät moûi, phaûi nghæ ngôi. Neáu nghæ ngôi khoâng ñuùng luùc coù haïi cho söùc khoeû. Coù nhieàu caùch nghæ ngôi: nghæ ngôi tích cöïc, nghæ ngôi thö giaõn, nghæ ñuùng luùc coù hieäu quaû hôn.

Hoaït ñoäng 3: Troø chôi ñoùng vai.

-         Cho hoïc sinh ñoùng vai hoaït ñoäng laøm vieäc, nghæ ngôi, ñöùng, ngoài ñuùng tö theá.

-         Chia 4 nhoùm.

-         Nhaän xeùt, bieåu döông.

-         Chôi ñoùng vai.

-         Töøng nhoùm trình dieãn tröôùc lôùp.

-         Nhaän xeùt.

Keát luaän: Neân thöïc hieän ñuùng tö theá kh ingoài hoïc, luùc ñi, hoaït ñoäng haøng ngaøy. Neáu khoâng seõ bò guø hoaëc veïo.

Chuaån bò baøi sau: oân taäp con ngöôøi vaø söùc khoeû.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moân: TÖÏ NHIEÂN – XAÕ HOÄI

Tieát: :10I

OÂn taäp. CON NGÖÔØI VAØ SÖÙC KHOEÛ

I/ Muïc tieâu.

Giuùp hoïc sinh :

-         Cuûng coá caùc kieán thöùc cô baûn veà caùc boä phaän cuûa cô theå vaø caùc giaùc quan.

-         Khaéc saâu hieåu bieát veà caùc haønh vi veä sinh caù nhaân haøng ngaøy ñeå coù söùc khoeû toát.

-         Töï giaùc thöïc hieän neáp soáng veä sinh, khaéc phuïc nhöõng haønh vi coù haïi cho söùc khoeû.

II/ Ñoà duøng daïy hoïc.

- Tranh  minh hoaï hình 1, 2 SGK.

III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc.

Khôûi ñoäng: troø chôi “chi chi, chaønh chaønh”.

Hoaït ñoäng 1: Cuûng coá kieán thöùc cô baûn veà caùc boä phaän cuaû cô theå vaø caùc giaùc quan.

- Haõy keå teân caùc boä phaän beân ngoaøi cuaû cô theå.

- Cô theå ngöôøi goàm maáy phaàn?

- Chuùng ta nhaän bieát theá giôùi xung quanh baèng nhöõng boä phaän naøo?

- Neáu thaáy baïn chôi suùng cao su, em seõ khuyeân baïn nhö theá naøo?

 

 

Hoaït ñoäng 2: Khaéc saâu hieåu bieát veà haønh vi veä sinh caù nhaân haøng ngaøy ñeå coù söùc khoeû toát. Töï giaùc thöïc hieän neáp soáng veä sinh khaéc phuïc nhöõng haønh vi coù haïi söùc khoeû.

- Buoåi saùng em thöùc daäy luùc maáy giôø?

- Buoåi tröa em thöôøng aên gì? Coù ñuû no khoâng?

- Em coù ñaùnh raêng röaû maët tröôùc khi ñi nguû khoâng?

- Goïi 1 soá hoïc sinh traû lôøi caâu hoûi.

 

Keát luaän:

- Thöùc daäy luùc 6 giôø ñeå laøm veä sinh caù nhaân, aên saùng, chuaån bò ñi hoïc. Aên côm ñuùng giôø ñeå coù söùc khoeû toát. Ñaùnh raêng sau khi aên, tröôùc khi ñi nguû, thöôøng xuyeân taém goäi haøng ngaøy ñeå giöõ cô theå luoân saïch seõ…

 

 

 

-         Thaûo luaän.

 

 

 

 

 

-         Xung phong traû lôøi caâu hoûi.

-         Boå sung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-         Nhôù vaø keå laïi vieäc laøm veä sinh caù nhaân trong 1 ngaøy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moân : TÖÏ NHIEÂN – XAÕ HOÄI

Baøi 11. GIA ÑÌNH EM

I/ Muïc tieâu.

Giuùp hoïc sinh bieát:

-         Gia ñình laø toå aám cuûa em.

-         Boá meï , oâng baø , chò em … laø nhöõng ngöôøi thaân yeâu cuûa em.

-         Em coù quyeàn ñöôïc soáng vôùi cha meï vaø ñöôïc cha meï yeâu thöông, chaêm soùc.

-         Keå ñöôïc veà nhöõng ngöôøi trong gia ñình mình vôùi baïn trong lôùp.

-         Yeâu quyù gia ñình vaø nhöõng ngöôøi thaân trong gia ñình.

II/ Ñoà duøng daïy hoïc.

-         Baøi haùt “Caû nhaø thöông nhau”

-         Vôû baøi taäp TN-XH, buùt veõ.

III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc.

-         Giôùi thieäu baøi:

Hoaït ñoäng 1: Gia ñình laø toå aám cuaû em.

-         Gia ñình Lan coù nhöõng ai? Lan vaø nhöõng ngöôøi trong gia ñình ñang laøm gì?

-         Gia ñình Minh coù nhöõng ai? Minh vaø nhöõng ngöôøi trong gia ñình ñang laøm gì?

 

Keát luaän: Moãi ngöôøi khi sinh ra ñeàu coù boá, meï vaø nhöõng ngöôøi thaân. Moïi ngöôøi ñeàu soáng chung trong moät maùi nhaø ñoù laø gia ñình.

Hoaït ñoäng 2: Veõ tranh veà gia ñình mình.

 

 

 

 

Hoaït ñoäng 3: Moïi ngöôøi ñöôïc keå vaø chia seû vôùi caùc baïn trong lôùp veà gia ñình mình.

-         Cho 1 soá em döaï vaøo tranh ñaõ veõ giôùi thieäu cho caùc baïn trong lôùp veà nhöõng ngöôøi thaân trong gia ñình mình.

-         Tranh veõ nhöõng ai?

-         Em muoán theå hieän ñieàu gì trong tranh?

Keát luaän: Moãi ngöôøi khi sinh ra ñeàu coù gia ñình, nôi em ñöôïc yeâu thöông, chaêm soùc vaø che chôû. Em coù quyeàn ñöôïc soáng chung vôùi boá meï vaø nhöõng ngöôøi thaân.

-         Haùt baøi caû nhaø thöông nhau.

-         Hoaït ñoäng nhoùm nhoû.

-         Quan saùt hình SGK.

 

-         Thaûo luaän.

-         Ñaò dieän nhoùm leân keå laïi gia ñình Lan. Gia ñình Minh.

 

 

 

-         Veõ tranh, trao ñoåi theo caëp.

-         Töøng em veõ vaøo giaáy: Boá, meï, oâng , baø vaø anh chò hoaëc em, laø nhöõng ngöôøi thaân yeâu nhaát cuaû em.

-         Hoïc sinh keå döaï vaøo tranh veõ.

 

Moân: TÖÏ NHIEÂN – XAÕ HOÄI

BAØI 12. NHAØ ÔÛ

I/ Muïc tieâu.

Giuùp hoïc sinh bieát:

-       Nhaø ôû laø nôi soáng cuûa moïi ngöôøi trong gia ñình.

-       Nhaø ôû coù nhieàu loïai khaùc nhau vaø ñeàu coù ñòa chæ cuï theå ñeå bieát ñòa chæ nhaø ôû cuûa mình.

-       Keå veà ngoâi nhaø vaø caùc ñoà duøng trong nhaø cuûa em vôùi caùc baïn trong lôùp.

-       Yeâu quyù ngoâi nhaø vaø caùc ñoà duøng trong nhaø.

II/ Ñoà duøng daïy hoïc.

- tranh veõ ngoâi nhaø do caùc em töï veõ.

- Söu taàm tranh aûnh veà ngoâi nhaø ôû cuûa gia ñình mieàn nuùi, ñoàng baèng, thaønh phoá.

III/ Caùc hoïat ñoäng daïy hoïc.

Khôûi ñoäng.

Hoaït ñoäng 1: Nhaän bieát caùc loïai nhaø khaùc nhau ôû caùc loaïi vuøng khaùc nhau.

- Cho xem tranh.

- Ngoâi nhaø naøy ôû ñaâu?

- Baïn thích ngoâi nhaø naøo? Taïi sao?

- Theo doõi giuùp ñôõ hoïc sinh .

- Cho xem tranh caùc daïng nhaø: noâng thoân, taäp theå ôû thaønh phoá, nhaø saøn mieàn nuùi…

Keát luaän: Nhaø ôû laø nôi soáng vaø laøm vieäc cuûa moïi ngöôøi trong gia ñình.

Hoaït ñoäng 2: Keå ñöôïc teân nhöõng ñoà duøng phoå bieán trong nhaø.

- Xem tranh trang 27 SGK.

Keát luaän: Moãi giga ñình ñeàu coù nhöõng ñoà duøng caàn thieát cho sinh hoaït vaø vieäc mua saém nhöõng ñoà duøng ñoù phuï thuoäc vaøo ñieàu kieän kinh teá cuûa gia ñình.

Hoaït ñoäng 3: Veõ tranh.

- Veõ ngoâi nhaø em ôû roäng hay chaät?

- Nhaø em coù caùc saân vöôøn khoâng?

- Nhaø em coù maáy phoøng?

 

Keát luaän: moãi ngöôøi mô öôùc coù nhaø ôû toát vaø ñaày ñuû nhöõng ñoà duøng sinh hoaït caàn thieát.

- Nhaø ôû cuûa caùc baïn trong lôùp raát khaùc nhau.

- Nhôù ñòa chæ nhaø ôû cuûa mình, yeâu quí gìn giöõ ngoâi nhaø vì ñoù laø nôi em soáng haèng ngaøy.

-         Haùt vui.

 

 

-         Quan saùt tranh.

 

 

 

-         töøng caëp hoûi vaø traû lôøi nhau.

-         Laëp laïi.

 

 

-         Thaûo luaän nhoùm.

-         Ñaïi dieän nhoùm leân keå cho caû lôùp nghe.

 

 

 

 

 

 

-         Veõ ngoâi nhaø cuûa mình vaø giôùi thieäu ch ocaû lôùp.

 

 

 

 

Moân:Töï nhieân – Xaõ hoäi

Baøi 13. COÂNG VIEÄC ÔÛ NHAØ

I/ Muïc tieâu.

Giuùp hoïc sinh bieát:

-         Moïi ngöôøi trong gia ñình ñeàu phaûi laøm vieäc tuøy theo söùc cuûa mình.

-         Traùch nhieäm cuûa moãi hoïc sinh ngoaøi giôø hoïc taäp caàn phaûi laøm vieäc giuùp ñôõ gia ñình.

-         Keå teân 1 soá coâng vieäc thöôøng laøm ôû nhaø cuûa moãi ngöôøi trong gia ñình.

-         Keå ñöôïc caùc vieäc em thöôøng laøm ñeå giuùp ñôõ gia ñình.

-         Yeâu lao ñoäng vaø toâng troïng thaønh quaû lao ñoäng cuûa moãi ngöôøi.

II/ Ñoà duøng daïy hoïc.

-  Tranh phoùng to baøi 13 SGK.

III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc.

Hoaït ñoäng 1: Keå teân 1 soá coâng vieäc ôû nhaø cuûa nhöõng ngöôøi trong gia ñình.

- Goïi hoïc sinh leân trình baøy.

Keát luaän: Nhöõng vieäc laøm ñoù vöøa giuùp cho nhaø cöûa saïch seõ, goïn gaøng, vöøa theå hieän söï quan taâm, gaén boù cuûa nhöõng ngöôøi trong gia ñình vôùi nhau.

Hoaït ñoäng 2: Keå teân 1 soá coâng vieäc ôû nhaø cuûa nhöõng ngöôøi trong gia ñình. Keå caùc vieäc caùc em thöôøng laøm ñeå giuùp ñôõ gia ñình.

- Trong nhaø em, ai ñi chôï, ai naáu côm, ai queùt doïn nhaø cöûa…

- Haèng ngaøy em laøm gì ñeå giuùp ñôõ gia ñình?

- Em thaáy theá naøo khi laøm nhöõng vieäc coù ích cho gia ñình?

- Goïi hoïc sinh leân trình baøy tröôùc lôùp.

Keát luaän: Moïi ngöôøi trong gia ñình ñeàu phaûi tham gia laøm vieäc nhaø tuøy theo söùc cuûa mình.

Hoaït ñoäng 3: Hoïc sinh hieåu ñieàu gì seõ xaûy ra khi trong nhaø khoâng coù ai doïn deïp.

- Haõy tìm nhöõng ñieåm gioáng vaø khaùc nhau cuûa 2 hình ôû trang 29 SGK.

- Em thích caên phoøng naøo? Taïi sao?

- Ñeå coù ñöôïc nhaø cöûa goïn gaøng, saïch seõ em phaûi laøm gì giuùp ñôõ cha meï?

- Goïi hoïc sinh leân trình baøy.

Keát luaän:

- Neáu moãi ngöôøi trong gia ñình ñeàu quan taâm ñeán vieäc doïn deïp nhaø cöûa, nhaø ôû seõ goïn gaøng, ngaên naép.

- Ngoøai giôø hoïc, ñeå coù ñöôïc nhaø ôû goïn gaøng saïch seõ, moãi em neân giuùp ñôõ cha meï nhöõng coâng vieäc tuøy theo söùc cuûa mình.

- Quan saùt hình trang 28.

- Laøm vieäc theo caëp.

- Caù nhaân ( 2 – 3 em).

 

 

 

- Thaûo luaän nhoùm 2 em.

- Taäp neâu caâu hoûi vaø traû lôøi caâu hoûi trang 28 SGK.

- Keå cho nhau nghe coâng vieäc thöôøng ngaøy cuûa gia ñình vaø cuûa baûn thaân mình cho baïn nghe vaø nghe baïn keå.

- 2, 3 hoïc sinh trình baøy.

 

 

 

- Quan saùt hình SGK trang 29.

 

 

- Laøm vieäc theo caëp.

 

- Ñaïi dieän nhoùm leân trình baøy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moân: Töï nhieân – Xaõ hoäi

Baøi 14. AN TOAØN KHI ÔÛ NHAØ.

I/ Muïc tieâu.

Giuùp hoïc sinh bieát:

-         Keå teân 1 soá vaät saéc nhoïn trong nhaø coù theå gaây ñöùt tay, chaûy maùu.

-         Xaùc ñònh 1 soá vaät trong nhaø coù theå gaây noùng, boûng vaø chaùy.

-         Soá ÑT ñeå baùo cöùu hoûa (114)

II/ Ñoà duøng daïy hoïc.

Tranh suy taàm veà nhöõng tai naïn ñaõ xaûy ra vôùi caùc em nhoû ngay ôû trong nhaø.

III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc.

khôûi ñoäng.

Hoaït ñoäng 1: Quan saùt.

MT; Bieát caùch phoøng choáng ñöùt tay.

- Chæ vaø noùi caùc baïn ôû moãi hình ñang laøm gì?

- Ñieàu  gì coù theå xaûy ra vôùi caùc baïn trong moãi hình?

- Khi duøng dao hoaëc ñoà duøng saéc nhoïn baïn caàn chuù yù ñieàu gì?

Keát luaän: Khi phaûi duøng dao hoaëc ñoà duøng deã vôõ vaø saéc, nhoïn caàn phaûi caån thaän ñeå traùnh ñöùt tay.

- Nhöõng ñoà duøng keå treân caàn ñeå traùnh xa taàm tay treû nhoû.

Hoaït ñoäng 2: Ñoùng vai.

- MT: Neân traùnh chôi gaàn löûa vaø nhöõng chaát deã chaùy.

- Em coù suy nghó gì khi thöïc hieän vai dieãn cuûa mình?

- Caùc baïn khaùc coù nhaän xeùt gì veà caùch cö xöû cuûa töøng vai dieãn?

- Neáu laø em , em coù caùch cö xöû khaùc khoâng?

- Em ruùt ra ñöôïc baøi hoïc gì qua vieäc quan saùt caùc baïn ñoùng vai?

- Tröôøng hôïp coù löûa chaùy caùc ñoà vaät trong nhaø, em seõ phaûi laøm gì?

- Em coù bieát soá ÑT goïi cöùu hoûa ôû ñòa phöông mình khoâng?

Keát luaän: Khoâng ñöôïc ñeå daàu hoaëc caùc vaät gaây chaùy khaùc trong maøn hay ñeå gaàn ñoà duøng deã baét löûa.

- Neân traùnh xa caùc vaät coù theå gaây boûng vaø chaùy.

- Söû duïng caùc ñoà ñieän phaûi caån thaän, khoâng sôø vaøo phích caém ñieän, oå ñieän.

- Chaïy xa nôùi coù löûa chaùy. Goïi to, keâu cöùu…

- Nhôù soá ÑT baùo cöùu hoûa.

- Troø chôi: “ Goïi cöùu hoûa”

-         Haùt vui.

-         Quan saùt hình trang 30 SGK.

-         Laøm vieäc theo caëp.

-         Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy.

-         Nhoùm 4 em.

 

 

 

 

 

 

 

 

-         Quan saùt hình trang 31 SGK.

-         Ñoùng vai.

-         Trình baøy tröôùc lôùp.

-         Caû lôùp quan saùt.

-         Traû lôøi.

-         Thaûo luaän.

 

 

 

 

 

Moân: Töï nhieân- Xaõ hoäi.

Baøi 15. LÔÙP HOÏC

I/ Muïc tieâu.

  Giuùp hoïc sinh bieát:

- Lôùp hoïc laø nôi caùc em ñeán haøng ngaøy.

- Nôi naøo caùc thaønh vieân cuûa lôùp vaø caùc ñoà duøng coù trong lôùp hoïc.

- Noùi ñöôïc teân lôùp, coâ giaùo chuû nhieäm vaø moät soá baïn cuøng lôùp.

- Nhaän daïng vaø phaân loïai ( ÔÛ möùc ñoä ñôn giaûn) ñoà duøng trong lôùp.

- Kính troïng thaày coâ giaùo, ñoøan keát vôùi caùc baïn vaø yeâu quyù lôùp hoïc cuûa mình.

II/ Ñoà duøng daïy hoïc.

  Ghi teân 1 ñoà duøng coù trong lôùp vaøo caùc bìa nhoû.

III/ Caùc hoïat ñoäng daïy hoïc.

Giôùi thieäu baøi:

-Caùc em hoïc ôû tröôøng naøo? Lôùp naøo?

Hoâm nay chuùng ta tìm hieåu veà lôùp hoïc.

Hoïat ñoäng 1: Quan saùt.

* Muïc tieâu: Bieát caùc thaønh vieân cuûa lôùp vaø ñoà duøng trong lôùp.

-Chia nhoùm 2 hoïc sinh .

+Trong lôùp hoïc coù nhöõng ai vaø nhuõng thöù gì?

+ Lôùp hoïc cuûa baïn gaàn gioápng vôùi lôùp nhoïc naøo?

+Baïn thích lôùp hoïc naøo? Taïi sao?

+Keå teân coâ giaùo vaø caùc baïn cuûa mình.

+Trong lôùp, em thöôøng chôi vôùi ai?

+Trong lôùp hoïc cuûa em co91 nhöõng thöù gì? Chuùng ñöôïc duøng ñeå laøm gì?

 

- Hoïc sinh traû lôøi teân tröôøng, teân lôùp.

 

 

 

- Quan saùt caùc hình trang 33 SGK.

- Traû lôøi.

 

 

Keát luaän: Lôùp hoïc naøo cuõng coù thaày ( coâ ) giaùo vaø hoïc sinh . Trong lôùp hoïc coù baøn coù gheá cho giaùo vieân vaø hoïc sinh , baûng, tuû ñoà, ñoà, tranh aûnh… Vieäc trang bò thieát bò, ñoà duøng daïy hoïc phuï thuoäc vaøo ñieàu kieän cuûa töøng tröôøng.

Hoïat ñoäng 2: Thaûo luaän theo caëp.

*Muïc tieâu: Giôùi thieäu lôùp hoïc cuûa mình.

Goïi moät soá hoïc sinh leân trình baøy tröôùc lôùp.

-Thaûo luaän.

 

-2 hoïc sinh leân trình baøy.

 

Keát luaän: Caùc em caàn nhôù teân  lôùp, teân tröôøng cuûa mình.Yeâu quyù lôùp hoïc cuûa mình vì ñoù laø nôi em ñeán hoïc haøng ngaøy voùi thaày (coâ) vaø caùc baïn.

Hoïat ñoäng 3: Troø chôi “ Ai nhanh ai ñuùng”

*Nhaän daïng vaø phaân loïai ñoà duøng trong lôùp.

-Phaùt bìa cho caùc nhoùm.

-Nhoùm naøo laøm nhanh vaø ñuùng ñöïôc khen.

-Nhaän xeùt.

 

 

 

 

-Choïn taám bìa coù ghi teân ñoà duøng theo yeâu caàu cuûa giaùo vieân daùn leân baûng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moân: Töï nhieân – Xaõ hoäi

Baøi 16. HOAÏT ÑOÄNG ÔÛ LÔÙP

I/ Muïc tieâu.

-         Giuùp hoïc sinh bieát:

-         Caùc hoïat ñoäng hoïc taäp ôû lôùp hoïc.

-         Moáii quan heä giöõa giaùo vieân vaø hoïc sinh trong töøng hoaït ñoäng hoïc taäp.

-         Coù yù thöùc tham gia tích cöïc vaøo caù hoïat ñoäng ôû lôùp hoïc.

-         Hôïp taùc, giuùyp ñôõ, chia seõ vôùi caùc baïn trong lôùp.

II/ Ñoà duøng daïy hoïc.

-         Tranh caùc hình baøi 16 SGK.

III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc.

Giôùi thieäu baøi: Hoâm nay caù em hoïc baøi hoaït ñoäng ôû lôùp.

Hoaït ñoäng 1: Quan saùt tranh.

-         MT: Moái quan heä giöõa giaùo vieân vaø hoïc sinh trongöø­ng hoaït ñoäng hoïc taäp.

-         Höôùng daãn hoïc sinh quan saùt tranh vaø noùi vôùi baïn veà caùc hoïat ñoäng ôû töøng hình veõ trong baøi.

-         Goïi 1 soá hoïc sinh trình baøy.

-         Trong caùc hoïat ñoäng vöøa neâu hoïat ñoäng naøo ñöôïc toå chöùc trong lôùp? Hoaït ñoäng naøo toå chöùc ngoaøi saân?

-         Trong töøng hoïat ñoäng treân giaùo vieân laøm gì? Hoïc sinh laøm gì?

Keát luaän: ÔÛ lôùp hoïc coù nhieàu hoïat ñoäng hoïc taäp khaùc nhau. Trong ñoù coù nhöõng hoïat ñoäng ñöôïc toå chöùc trong lôùp hoïc vaø coù nhöõng  hoïat ñoäng ñöôïc toå chöùc ôû saân tröôøng.

Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän theõo caëp.

-         Giôùi thieäu hoaït ñoäng ôû lôùp hoïc cuûa mình. Hoïc sinh noùi vôùi baïn veà:

-         Caùc hoaït ñoäng ôû lôùp mình.

-         Nhöõng hoïat ñoäng coù trong töøng hình maø khoâng coù ôû lôùp hoïc cuûa mình.

-         Hoaït ñoäng mình thích nhaát.

-         Mình laøm gì ñeå giuùp caùc baïn trong lôùp hoïc toát?

-         Goïi hoïc sinh leân trình baøy.

Keát luaän: caùc em phaûi bieát hôïp taùc, giuùp ñôõ vaø chia xeû vôùi caùc baïn trong töøng hoaït ñoäng hoïc taäp ôû lôùp.

-         Caû lôùp haùt baøi: Lôùp chuùng mình.

 

 

 

 

 

- Thaûo luaän theo caëp.

 

- Caù nhaân.

 

- Thaûo luaän caû lôùp.

 

 

 

 

 

 

 

- Thaûo luaän theo caëp 2 hoïc sinh.

 

 

 

 

 

 

- Caù nhaân.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moân: Töï nhieân – Xaõ hoäi

Baøi 17. GIÖÕ GÌN LÔÙP HOÏC SAÏCH ÑEÏP

I/ Muïc tieâu.

   Giuùp hoïc sinh bieát:

-     Theá naøo laø lôùp saïch, ñeïp.

-     Taùc duïng cuûa vieäc giöõ lôùp hoïc saïch, ñeïp ñoái vôùi söùc khoûe vaø hoïc taäp.

-     Laøm 1 soá coâng vieäc ñôn giaûn ñeå giöõ lôùp saïch, ñeïp nhö lau baûng, baøn, queùt lôùp…

-     Coù yù thöùc giöõ lôùp hoïc saïch ñeïp, saün saøng tham gia vaøo nhöõng hoïat ñoäng laøm cho lôùp hoïc saïch ñeïp.

II/ Ñoà duøng daïy hoïc.

-         Moät soá ñoà duøng: choåi coù caùn, khaåu trang, khaên lau…

III/ Caùc hoïat ñoäng daïy hoïc.

-         Giôùi thieäu baøi: Hoâm nay hoïc baøi Giöõ gìn lôùp hoïc saïch ñeïp.

-         Hoïat ñoäng 1: Quan saùt.

-         Höôùng daãn hoïc sinh quan saùt tranh trang 36 SGK.

-         Tranh thöù nhaát caùc baïn ñang laøm gì? Söû duïng duïng cuï gì?

-         Tranh thöù hai, caùc baïn ñang laøm gì? Söû duïng ñoà duøng gì?

-         Goïi hoïc sinh leân trình baøy.

-         Lôùp hoïc cuûa em ñaõ saïch ñeïp chöa?

-         Lôùp hoïc cuûa em coù goùc trang trí nhö trong tranh khoâng?

-         Baøn gheá coù xeáp ngay ngaén khoâng?

-         Em coù vieát, veõ baån leân baøn, gheá, baûng töôøng khoâng?

-         Em coù vöùt raùc böøa baõi ra lôùp khoâng?

-         Em neân laøm gì cho lôùp hoïc saïch, ñeïp?

-         Keát luaän: Ñeå lôùp hoïc saïch ñeïp moãi hoïc sinh phaûi luoân coù yù thöùc giöõ lôùp hoïc saïch ñeïp vaø tham gia nhöõng hoaït ñoäng laøm cho lôùp mình saïch ñeïp.

-         Hoïat ñoäng 2: Thaûo luaän vaø thöï haønh theo nhoùm.

-         Chia nhoùm vaø phaùt duïng cuï.

-         Nhöõng duïng cuï naøy ñöôïc duøng ñeå laøm vaøo vieäc gì?

-         Caùch söû duïng töøng loïai nhö theá naøo?

-         Goïi ñaïi dieän leân trình baøy vaø thöïc haønh.

-         Keát luaän: Phaûi bieát söû duïng duïng cuï hôïp lyù, coù nhö vaäy môùi ñaûm baûo an toøan vaø giöõ veä sinh cô theå.

-         Lôùp hoïc saïch ñeïp seõ giuùp caùc em khoûe maïnh vaø hoïc taäp toát hôn, vì vaäy, caùc em phaûi luoân coù yù thöùc giöõ lôùp hoïc saïch ñeïp.

 

 

 

-         Laøm vieäc theo caëp.

 

 

 

 

-         3 em.

-         Thaûo luaän.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-         Thaûo luaän nhoùm.

 

 

-         Trình baøy vaø thöïc haønh caû lôùp xem.

 

Moân: Töï nhieân – xaõ hoäi

KIEÅM TRA HOÏC KYØ I

 

 

 

 

 

Moân : Töï nhieân – xaõ hoäi

Baøi 18. CUOÄC SOÁNG XUNG QUANH

I/ Muïc tieâu.

   Giuùp hoïc sinh bieát:

-     Quan saùt vaø noùi 1 soá neùt chính veà hoïat ñoäng sinh soáng cuûa nhaân daân ñò phöông.

-     Hoïc sinh coù yù thöùc gaén boù, yeâu meán queâ höông.

II/ Ñoà duøng daïy hoïc.

-         Caùc hình veõ baøi 19 saùch giaùo khoa

III/ Caùc hoïat ñoäng daïy hoïc.

Giôùi thieäu baøi: Hoâm nay  chuùng ta cuøng tìm hieåu veà cuoäc soáng xung quanh chuùng ta.

Hoïat ñoäng 1: tham quan hoïat ñoäng sinh soáng cuûa noäi khu vöïc xung quanh tröôøng.

-         Nhaän xeùt veà quan caûnh treân ñöôøng (ngöôøi qua laïi ñoâng hay vaéng, hoï ñi baèng phöông tieän gì ?)…

-         Nhaän xeùt quan caûnh 2 beân ñöôøng : coù nhaø ôû , cuûa haøng ….ngöôøi daân ôû ñòa phöông thöôøng laøm coâng vieäc gì chuû yeáu ?

-         Phoå bieán noäi quy tham quan : Traät töï ñaûm baûo haøng nguõ, nghe lôøi giaùo vieân .

-         Ñöa hoïc sinh ñi tham quan .

 

 

Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän veà hoïat ñoäng sinh soáng cuûa noäi dung.

-         Noái vôùi nhau veà nhöõng gì em quan saùt ñöôïc .

-         Yeâu caàu hoïc sinh lieân heä nhöõng coâng vieäc maø boá meï  hoaëc nhöõng ngöôøi trong  gia ñình.

Hoaït ñoäng 3: Xem saùch giaùo khoa .

-         Chæ vaøo hình trong hai böùc tranh noùi veà nhöõng gì caùc em nhìn thaáy.

-         Böùc tranh ôû trang 38, 39 veõ veà cuoäc soáng ôû ñaâu? Taïi sao em bieát?

-         Böùc tranh trang 40, 41 veõ veà cuoäc soáng ôû ñaâu ? taïi sao em bieát?

Keát luaän: Böùc tranh ôû baøi 18 veõ veà cuoäc soâng ôû noâng thoân vaø böùc tranh ôû baøi 19 veõ veà cuoäc soâng ôû thaønh phoá .

 

 

-         Quan saùt ñöôøng saù nhaø ôû.

-         Laøm vieäc theo caëp.

 

 

 

 

 

 

 

-         Hoïc sinh ñi tham quan .

-         Thaûo luaän nhoùm.

 

 

-  Quan saùt thaûo luaän caû lôùp.

-  Ñaïi dieän nhoùm leân trình baøy.

 

 

 

 

-         Laøm vieäc theo nhoùm saùch giaùo khoa .

-         Caù nhaân.

 

 

 

 

 

 

 

Moân : Töï nhieân xaõ hoäi

Baøi 19. CUOÄC SOÁNG XUNG QUANH.

( Tieáp theo )

 

 

 

 

 

 

 

Moân: Töï nhieân- xaõ hoäi.

Baøi 20. AN TOAØN TREÂN ÑÖÔØNG ÑI HOÏC.

I/ Muïc tieâu.

   Giuùp hoïc sinh bieát:

-     Xaùc ñònh 1 soá tình huoáng nguy hieåm coù theå xaûy ra treân ñuôøng ñi hoïc.

-     Quy ñònh veà ñi boä treân ñöôøng.

-     Tranh moät soá tình huoàng nguy hieåm coù theå xaûy ra treân ñöôøng ñi hoïc.

-     Ñi boä treân væa heø, saùt leà ñöôøng beân phaûi cuûa mình.

-     Coù yù thöùc chaáp haønh luaät leä giao thoâng.

II/ Ñoà duøng daïy hoïc.

-         Tranh minh hoïa baøi SGK.

III/ Caùc hoïat ñoäng daïy hoïc.

1/ OÅn ñòn.

2/ Kieåm tra baøi cuõ.

3/ Baøi môùi.

a) Giôùi thieäu : Hoâm nay hoïc baøi: An toøan treân ñöôøng ñi hoïc.

b) Caùc hoïat ñoäng:

Hoïat ñoäng 1: Thaûo luaän tình huoáng.

- Bieát moät soá tình huoáng nguy hieåm coù theå xaûy ra treân ñöôøng ñi hoïc.

- Moãi nhoùm thaûo luaän vaø traû lôøi theo caâu hoûi (sau SGK trang 42)

+ Ñieàu gì coù theå xaûy ra?

+ Ñaõ coù khi naøo em coù nhöõng haønh ñoäng nhö tình huoáng ñoù khoâng?

+ Em seõ khuyeân caùc baïn ñoù trong tình huoáng ñoù nhö theá naøo?

-         Haùt vui.

 

 

 

 

 

 

 

 

-         Thaûo luaän nhoùm.

 

-         Caùc nhoùm leân trình baøy.

 

 

-         Boå sung.

Keát luaän: Ñeå traùnh xaûy ra caùc tai naïn treân ñöôøng, moïi ngöôøi phaûi chaáp haønh luaät leä giao thoâng- chaúng haïn nhö : khoâng ñöôïc chaïy lao ra ñöôøng, khoâng ñöôïc baùm beân ngoaøi oâ toâ…

Hoïat ñoäng 2: Quan saùt tranh.

- Bieát quy ñònh veà ñi boä treân ñöôøng.

- Höôùng daãn hoïc sinh quan saùt tranh traû lôøi caâu hoûi vôùi baïn.

+ Ñöôøng ôû tranh thöù nhaát khaùc gì vôùi ñöôøng ôû tranh thö 2?

+ Ngöôøi ñi boä ôû tranh thöù nhaát ñi ôû vò trí naøo treân ñöôøng?

+ Ngöôøi ñi boä ôû tranh thöù 2 ñi ôû vò trí naøo treân ñöôøng?

 

 

 

 

-         Töøng caëp quan saùt tranh vaø traû lôøi.

 

 

 

Keát luaän: Khi ñi boä treân ñöôøng khoâng coù væa heø, ñi saùt meùp ñöôøng beân phaûi cuûa mình, coøn ñöông coù væa heø thì ngöôøi ñi boä phaûi ñi treân væa heø.

Hoaït ñoäng 3: Troø chôùi “ ñeøn xanh, ñeøn ñoû”.

- Bieát thöïc hieän theo nhöõng quy ñònh veà traät töï an toaøn giao thoâng.

- Khi ñeøn ñoû saùng : Taát caû xe coä vaø ngöôøi ñi laïi ñeàu döøng laïi ñuùng vaïch quy ñònh.

- Khi ñeøn xanh saùng : Xe coä vaø ngöôøi ñi laïi ñöôïc pheùp ñi.

- Ai vi phaïm seõ bò phaït.

 

 

 

 

 

 

 

- Moät soá hoïc sinh ñoùng vai ñeøn hieäu.

- Moät soá hoïc sinh ñoùng vai ngöôøi ñi boä.

- Moät soá hoïc sinh ñoùng vai xe maùy , xe oâtoâ.

- Hoïc sinh thöïc hieän treân  ñöôøng  theo ñeøn hieäu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Moân: Töï nhieân -  Xaõ hoäi

Baøi 21 :oân taäp : Xaõ hoäi

     I/ Muïc tieâu.

- Giuùp HS heä thoáng hoùa caùc kieán thöùc ñaõ hoïc veà xaõ hoäi.

- Keå vôùi baïn beø veà gia ñình vaø lôùp hoïc, cuoäc soáng chung quanh. Yeâu quùi gia ñình, lôùp hoïc vaø nôi caùc em sinh soáng. Coù yù thöùc giöõ gìn nhaø ôû lôùp hoïc vaø nôi soáng saïch ñeïp.

     II/ Ñoà duøng daïy hoïc.

- Hs: xem laïi baøi. Söu taàm tranh aûnh veà chuû ñeà xaõ hoäi

- GV : chuaån bò caâu hoûi oân taäp

III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc

Giôùi thieäu: Ñeå cuûnh coá kieán thöùc ñaõ hoïc . Hoâm nay chuùng ta cuøng oân taäp chuû ñeà xaõ hoäi

Haõy keå veà : Gia ñình ban cuûa em maø em bieát ?

 

 

 

Em haõy keå veà lôùp hoïc cuûa em hay cuûa baïn em ?

 

 

Töông töï baïn naøo coù theå keå veà cuoäc soáng xung quanh em?

Gv nhaän xeùt Hs traû lôøi vaø boå sung neáu caàn.

KL : Ngoaøi gia ñình chuùng ta , caùc em coøn coù baïn beø cuøng lôùp hoaëc khaùc lôùp , hay nhöõng ngöôøi cuøng xoùm … chuùng ta phaûi luoân ñoái xöû toát vôùi moïi ngöôøi , thì chuùng ta ñöôïc moïi ngöôøi yeâu quùi .

Cuûng coá  -daën doø

Gv nhaän xeùt tieát hoïc .

 

 

 

 

 

Gia ñình baïn taâm coù 5 ngöôøi : Baø baïn daõ veà höu . Ba baïn taâm laø kó sö , meï baïn laø giaùo vieân , baïn taâm hoïc lôùp 1 vôùi em ,em cuûa baïn môùi vaøo maãu giaùo.

 

Em teân  laø minh hoïc lôùp 1 .Lôùp em coù 35 baïn , 15 baïn trai vaø 20 baïn gaùi . Lôùp em ñi hoïc raát ñeàu , caùc baïn luoân ñoaøn keát . Em yeu lôùp em .

 

 

 

Moân: Töï nhieân -  Xaõ hoäi

Baøi 22. CAÂY RAU

I/ Muïc tieâu.

-         Giuùp hoïc sinh bieát:

-         Keå teân 1 soá caây rau vaø nôi soáng cuûa chuùng.

-         Quan saùt phaân bieät vaø noùi teân caùc boä phaän chính cuûa caây rau.

-         Noùi ñöôïc ích lôïi cuûa vieäc aên rau vaø söï caàn thieát phaûi röûa rau tröôùc khi aên.

-         Hoïc sinh coù yù thöùc aên rau thöôøng xuyeân vaø aên rau ñaõ röûa saïch.

II/ Ñoà duøng daïy hoïc.

-         Caùc caây rau thaät.

-         Tranh aûnh caây rau baøi 22.

-         Khaên bòt maét.

III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc.

-         Giôùi thieäu: Ñaâu laø caây rau caûi. Noù ñöôïc troång ôû ngoøai ruoäng.

-         Caâu rau em mang ñeán teân laø gì?

-         Noù ñöôïc troàng ôû ñaâu.

-         Hoaït ñoäng 1: Quan saùt caây rau.

-         Bieát teân caùc boä phaän cuûa caây rau. Phaân bieät loaïi rau naøy vôùi loaïi  rau khaùc.

-         Chia lôùp thaønh nhoùm nhoû.

-         Höôùng daãn quan saùt caây rau vaø traû lôøi caâu hoûi.

-         Haõy chæ vaø noùi reã, thaân, laù cuûa caây rau em mang tôùi lôùp? Trong ñoù boä phaän naøo aên ñöôïc?

-         Em thích aên loaïi rau naøo?

-         Goïi ñaïi dieän leân trình baøy.

 

 

-         Mang caây rau ñeán lôùp ñeå tröôùc maët baøn noùi teân caây rau cuûa mình.

 

 

 

-         Quan saùt caây rau.

 

 

 

-         Ñaïi dieän leân trình baøy.

Keát luaän: Coù raát nhieàu loïai rau, caùc caây rau ñeàu coù: reã, thaân, laù. Coù loïai rau aên laù nhö caûi baép, xaø laùch… coù loïai rau aên caû laù vaø thaân nhö: rau caûi, rau muoáng… coù loaïi aên thaân nhö su haøo. Coù loaïi aên cuû: cuû caûi, caø roát … coù loïai aên hoa: Thieân lyù… coù loïai aên quaû: caø chua, bí …

Hoaït ñoäng 2: Laøm vieäc vôùi SGK.

- Bieát ñaët caâu hoûi vaø traû lôøi caâu hoûi döïa vaøo tranh SGK. Bieát ích lôïi cuûa vieäc aên rau vaø röûa rau tröôøc khi aên.

- Chia nhoùm 2 em.

- Töøng caëp leân hoûi vaø traû lôøi tröôùc lôùp.

- Hoïat ñoäng caû lôùp.

- Caùc em thöôøng aên loaïi rau naøo?

- Taïi sao aêu rau laïi toát?

- Tröôùc khi duøng rau laøm thöùc aên ngöôøi ta phaûi laøm gì?

-         Môû SGK.

-         Quan saùt tranh.

-         Ñaët caâu hoûi vaø traû lôøi nhoùm 2 em.

-         Traû lôøi caâu hoûi.

Keát luaän: AÊn rau coù lôïi cho söùc khoûe, giuùp ta traùnh taùo boùn, traùnh bò chaûy maùu chaân raêng… Rau ñöôïc troàng ôû trong vöôøn, ngoaøi ruoäng neân dính nhieàu ñaát buïi, vaø coøn ñöôïc boùn phaân. Vì vaäy caàn phaûi röûa saïch rau tröôùc khi duøng.

Hoaït ñoäng 3: Troø chôi “ Ñoá baïn rau gì ” ?

- Moãi toå cöû moät baïn leân chôi vaø bòt maét ñoaùn xem caây rau ñoù laø rau gì. Ai ñoaùn ñuùng laø thaéng cuoäc.

 

- Chôi troø chôi.

Cuûng coá, daën doø.

-         Caùc em neân thöôøng xuyeân aên rau. Röûa rau saïch tröôùc khi aên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moân: Töï nhieân – Xaõ hoäi

Baøi 23. CAÂY HOA

 

I/ Muïc tieâu.

-         Giuùp hoïc sinh bieát:

-         Keå teân 1 soá caây hoa vaø nôi soâng cuûa chuùng .

-         Quan saùt, phaân bieät vaø noùi teân caùc boä phaän chính cuûa caây hoa .

-         Noùi ñöôïc ích lôïi cuûa vieäc troàng hoa.

-         Hoïc sinh coù yù thöùc chaêm soùc caùc caây hoa ôû nhaø, khoâng be caây ,  haùi hoa nôi coâng coäng . 

II/ Ñoà duøng daïy hoïc.

-         Hoïc sinh ñem hoa ñeán lôùp

-         Tranh aûnh caây rau baøi 23.

-         Khaên bòt maét.

III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc.

-         Giôùi thieäu : caây hoa hoàng ñöôïc troàng trong vöôøn.

-         Caây hoa caùc em ñem ñeán lôùp teân laø hoa gì? Noù soáng  ôû ñaâu?

Hoaït ñoäng 1: Quan saùt caây hoa.

-         Chia lôùp thaønh nhoùm nhoû.

-         Haõy chæ ñaâu laø reã, thaân, laù, hoa cuûa caây hoa maø em mang ñeán lôùp.

+  Caùc boâng hoa thöôøng coù nhöõng ñaëc ñieåm gì maø ai cuõng thích nhìn , thích ngaém?

 

 

 

-         Giôùi thieäu caây hoa maø hoïc sinh ñem ñeán lôùp.

 

 

 

-         Caàm caây hoa chæ vaøo caùc boä phaän cuûa hoa giôùi thieäu cho caû lôùp nghe.

-         Caùc nhoùm so saùnh caùc loaïi hoa coù trong nhoùm ñeå tìm ra söï khaùc nhau veà maøu saéc , höông thôm.

-         Ñaïi dieän nhoùm trình baøy.

Keát luaän: Caùc caây hoa ñeàu coù: reã, thaân, laù, hoa. Coù nhieàu loaïi hoa khaùc nhau, moãi loaïi coù maøu saéc, höông thôm, hình daùng khaùc nhau… coù loaïi hoa maøu saéc raát ñeïp, coù loaïi hoa coù höông thôm, coù loaïi hoa vöøa coù höông thôm vöøa coù maøu saéc raát ñeïp.

Hoaït ñoäng 2: Laøm vieäc vôùi SGK.

-         Theo doõi hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh.

-         Yeâu caàu 1 soá caëp leân hoûi vaø traû lôøi tröôùc lôùp.

-         Keå teân caùc loøai hoa coù trong baøi 23 SGK.

-         Keå teân caùc loøai hoa khaùc maø em bieát?

-         Hoa ñöôïc duøng ñeå laøm gì?

-         Môû SGK baøi 23.

-         Quan saùt tranh ñoïc vaø traû lôøi caùc caâu hoûi trong SGK (laøm vieäc theo caëp).

-         2 , 3 caëp.

-         Thaûo luaän.

Keát luaän:

 •             Caùc hoa coù trong baøi 23 goàm: hoa hoàng, hoa daâm buït, hoa mua, hoa loa keøn, hoa cuùc.
 •             Moät soá hoa thöôøng thaáy ôû ñòa phöông: hoa vaïn thoï, hoa mai, hoa cuùc…
 •             Ngöôøi ta troàng hoa ñeå laøm caûnh, trang trí, laøm nöôùc hoa…

Hoaït ñoäng 3: Troø chôi “ Ñoá baïn hoa gì?”

- Yeâu caàu moãi toå cöû 1 baïn leân chôi vaø caàm theo khaên bòt maét.

- Ñöa cho moãi em moät boâng hoa vaø yeâu caàu caùc em ñoùan xem ñoù laø hoa gì?

- Ñoùn ñuùng, nhanh laø thaéng.

 

-         Ñöùng thaønh haøng ngang tröôùc lôùp.

-         Duøng tay sôø vaø duøng muõi ñeå nguûi, ñoaùn xem laø hoa gì?

 

 

 

Moân: Tö nhieân – Xaõ hoäi

Baøi 24. CAÂY GOÃ

I/ Muïc tieâu.

-         Giuùp hoïc sinh bieát:

-         Keå teân moät soá caây goã vaø nôi soáng cuûa chuùng.

-         Quan saùt, phaân bieät vaø noùi teân caùc boä phaän chính cuûa caây goã.

-         Noùi ñöôïc ích lôïi cuûa vieäc troàng caây goã.

-         Hoïc sinh coù yù thöùc baûo veä caây coái.

II/ Ñoà duøng daïy hoïc.

-     Tranh baøi 24 SGK.

III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc.

-         Giôùi thieäu baøi: Hoâm nay hoïc baøi Caây Goã.

Hoaït ñoäng 1: Quan saùt caây goã.

-         Toå chöùc cho hoïc sinh ra saân tröôøng vaø chæ xem caây naøo laø caây goã, teân laø gì?

-         Döøng ôû caây goã; hoûi:

-         Caây goã naøy teân gì?

-         Haõy chæ thaân , laù  cuûa caây. Em coù nhín th6aùy reã caây khoâng?

-         Thaân caây coù ñaëc ñieåm gì?

Keát luaän: Gioáng nhö caùc caây ñaõ hoïc, coù reã, thaân , laù vaø hoa nhöng caây goã thaân to, cao cho ta goã ñeå duøng, caây goã coù nhieàu caønh vaø laø caây laøm taøn che boùng maùt.

Hoaït ñoäng 2: laøm vieäc vôùi SGK.

-         Kieåm tra hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh.

-         Caây goãi ñöôïc troàng ôû ñaâu?

-         Keå teân 1 soá caây goã thöôøng gaëp ôû ñòa phöông em?

-         Keå teân caùc ñoà duøng ñöôïc laøm baèng goã?

-         Neâu lôïi ích cuûa caây goã?

Keát luaän: Caây goã ñöôïc troàng ñeå laáy goã laøm nhieàu vieäc khaùc, caây goã coù reã aên saâu döôùi ñaát, taùn laù cao, chaén gioù, toûa boùng maùt. Vì vaäy goã thöôøng ñöôïc troàng thaønh röøng.

 

 

-         Quan saùt ôû saân tröôøng.

 

-         Caây phöôïng.

-         Hoïc sinh traû lôøi.

 

-         To, cao, cöùng , lôùn hôn so vôùi caây rau.

 

 

 

 

-         Môû SGK trang 24.

-         Töøng caëp quan saùt tranh, ñoïc caâuhoûi vaø traû lôøi trong SGK.

 

 

-         Hoïc sinh traû lôøi.

-         Boå sung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moân: Töï nhieân – Xaõ hoäi

Baøi 25. CON CAÙ

I/ Muïc tieâu.

  Giuùp hoïc sinh bieát.

- Keå teân moät soá loaïi caù vaø nôi soáng cuûa chuùng.

- Quan saùt, phaân bieät vaø noùi teân caùc boä phaän beân ngoaøi cuûa caù.

- Neâu ñöôïc moät soá caùch baét caù.

- Aên caù giuùp cô theå khoûe maïnh vaø phaùt trieån toát.

- Caån thaän khi aên caù ñeå khoâng bò hoùc xöông.

II.Ñoà duøng daïy hoïc.

-         Tranh baøi 25 SGK.

-         Phieáu hoïc taäp.

-         Buùt chì.

-         Loï hoa.

III.Caùc hoïat ñoäng daïy hoïc.

-         Giôùi thieäu con caù cheùp, noù soáng ôû ao hoà, soâng.

+ Caùc em mang ñeán loïai caùgì?

+ Noù soáng ôû ñaâu?

Hoaït ñoäng 1: Quan saùt con caù mang ñeán lôùp.

- Chia nhoùm vaø thaûo luaän .

+ Chæ vaù noùi teân teân caùc boä phaän beân ngoøai cuûa con caù?

-Noùi teân con caù maø caùc em ñem ñeán lôùp.

Keát luaän:

+ Con caù coù ñaàu, mình , ñuoâi, caùc vaây.

+ Caù bôi baèng caùch uoán mình vaø vaãy ñuoâi ñeå di chuyeån caù söû duïngvaây ñeå giöõ thaêng baèng.

+ Caù theå baèng mang.

Hoïat ñoäng 2: Laøm vieäc vôùi SGK.

- Kieåm tra hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh .

- Cho hoïc sinh xem aûnh chuïp ngöôøi ñaøn oâng ñang baét caù trang 53 SGK vaø noùi vôùi baïn ngöôøi ñoù ñang söû duïng caùi gì ñeå baét caù?

+ Ngöôøi ta duøng caùi gì khi ñi caâu caù?

+ Noùi veà 1 soá caùch baét caù.

+ keå teân caùc loïai caù maø em bieát.

+ Em thích aên loïai caù naøo?

+ Taïi sao chuùng ta laïi aên caù?

-         Môû SGK trang 52 baøi 25.

-         Quan saùt tranh theo caëp, ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi SGK.

 

 

 

-         Thaûo luaän.

 

Keát luaän:

+ Coù nhieàu caùch baét caù: baèng löôùi, keùo voù, duøng caàn caâu ñeå caâu.

+ Caù coù nhieàu chaát ñaïm, raát toát cho söùc khoûe. Aên caù giuùp xöông phaùt trieån, choùng lôùn.

Hoïat ñoäng 3: Phieáu baøi taäp.

- Phaùt phieáu baøi taäp cho hoïc sinh .

- Höôùng daãn ñoïc yeâu caàu trong phieáu baøi taäp.

- Theo doõi höôùng daãn.

 

 

- Cho hoïc sinh trình baøy tranh.

- Laøm vieäc caù nhaân.

 

-   Ñoïc phieáu baøi taäp.

-  1,2 em noùi veà vieäc laàm ñeå hieåu roõ nhieäm vuï cuûa mình.

- Laøm vieäc caù nhaân vôùi phieáu baøi taäp.

- Giô tranh veõ cuûa mình vaø giaûi thích veà nhöõng gì caùc em ñaõ veõ.

 

Moân: Töï nhieân – Xaõ hoäi.

Baøi 26. CON GAØ

I/ Muïc tieâu.

-         Giuùp hoïc sinh bieát:

-         Quan saùt, phaân bieät vaø noùi teân caùc boä phaän beân ngoaøi cuûa con gaø, phaân bieät gaø troáng, gaù maùi, gaø con.

-         Neâu ích lôïi cuûa vieäc nuoâi gaø.

-         Thòt gaø vaø tröùng laø nhöõng thöùc aên boå döôõng.

-         Hoïc sinh coù yù thöùc chaêm soùc gaø.

II/ Ñoà duøng daïy hoïc.

-         Caùc hình trong baøi 26 SGK.

III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc.

-         Nhaø em naøo nuoâi gaø?

-         Nhaø em nuoâi loïai gaø naøo?

-         Nhaø em cho gaø aên nhöõng gì?

-         Nuoâi gaø ñeå laøm gì?

-         Hoâm nay hoïc baøi CON GAØ.

Hoaït ñoäng 1: Laøm vieäc vôùi SGK.

-         Cho hoïc sinh laøm vieäc theo caëp.

-         Kieåm tra vaø giuùp ñôõ hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh.

-         Thaûo luaän caû lôùp vaø traû lôøi caâu hoûi.

-         Moâ taû con gaø trong hình thöù nhaát ôû GSK trang 54. Ñoù laø gaø troáng hay gaø maùi?

-         Moâ taû gaø con ôû trang 55 SGK.

-         Gaø troáng, gaù maùi, gaø con gioáng nhau vaø khaùc nhau ôû nhöõng ñieåm naøo?

-         Moû gaø, moøng ga duøng ñeå laøm gì?

-         Gaø di chuyeån nhö theá naøo? Noù coù bay ñöôïc khoâng?

-         Nuoâi gaø ñeå laøm gì?

-         Ai thích aên thòt gaø? Tröùng gaø? Aên thòch gaø, tröùng gaø coù lôïi gì?

Keát luaän:

 •     Hình ôû trang 54 SGK laø gaø troáng, hình döôùi laø gaø maùi. Con gaø naøo cuõng coù: Ñaàu coå, mình, 2 chaân vaø 2 caùnh; toaøn thaân gaø coù loâng che phuû, ñaàu gaø nhoû, coù maøo, moû gaø nhoïn, ngaén vaø cöùng. Chaân gaø coù moùng saéc. Gaø duøng moû ñeå moå thöùc aên vaø moùng saéc ñeå caøo ñaát.
 •     Gaø troáng, gaø maùi vaø gaø con khaùc nhau ôû kích thöôùc, maøu loâng vaø tieáng keâu.
 •     Thòt gaø vaø tröùng gaø cung caáp nhieàu chaát ñaïm vaø toát cho söùc khoûe.

-         Cho hoïc sinh chôi troø chôi ñoùng vai.

-         Gaø troáng ñaùnh thöùc ngöôøi vaøo buoåi saùng.

-         Gaø cuïc taùt vaø ñeû tröùng.

-         Gaø con keâu chíp chíp.

 

-         Hoïc sinh traû lôøi.

 

 

 

-         Laëp laïi töïa baøi.

-         Môû GSK quan saùt tranh, ñoïc caâu hoûi vaø traû lôøi caâu hoûi trong SGK.

 

-         Caù nhaân traû lôøi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-         Töøng nhoùm 3 em chôi ñoùng vai.

-         Trình baøy tröôùc lôùp.

-         Nhaän xeùt.

-         Caû lôùp haùt baøi: Ñaøn gaø con.

 

 

 

 

 

 

 

Moân: Töï nhieân – Xaõ hoäi

Baøi 27. CON MEØO

I/ Muïc tieâu.

-         Giuùp hoïc sinh :

-         Quan saùt, phaân bieät vaø noùi teân caùc boä phaän beân ngoaøi cuûa con meøo.

-         Noùi veà 1 soá ñaëc ñieåm cuûa con meøo.

-         Neâu ích lôïi cuûa vieäc nuoâi meøo.

-         Hoïc sinh coù yù thöùc chaêm soùc meøo.

II/ Ñoà duøng daïy hoïc.

-         Tranh minh hoïa caùc hình baøi 26 SGK.

III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc.

-         Giôùi thieäu baøi:

-         Nhaø em naøo coù nuoâi meøo?

-         Noùi veà con meøo nhaø em?

Hoaït ñoäng 1: Quan saùt con meøo.

-         moâ taû maøu loâng cuûa con meøo, khi vuoát ve boä loâng cuûa meøo em caûm thaáy theá naøo?

-         Chæ vaø noùi teân caùc boä phaän beân ngoaøi cuûa con meøo?

-         Con meøo di chuyeån nhö theá naøo?

-         Giuùp ñôõ vaø kieåm tra caùc nhoùm.

Keát luaän:

 • Toaøn thaân meøo ñöôïc phuû 1 lôùp loâng meàm vaø möôït.
 • Meøo coù ñaàu, mình, ñuoâi vaø 4 chaân, maét meøo to vaø saùng, con ngöôi nôû daõn trogn boùng toái vaø thu nhoû vaøo ban ngaøy. Meøo coù muõi vaø tai thính giuùp meøo ñaùnh hôi vaø nghe ñöôïc trong khoaûng caùch xa. Raêng meøo saéc ñeå xeù thöùc aên.
 • Meøo ñi baèng 4 chaân, nheï nhaøng, leo treøo gioûi.

Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän caû lôùp.

-         Ngöôøi ta nuoâi meøo ñeå laøm gì?

-         Nhaéc laïi 1 soá ñaëc ñieåm giuùp meøo saên moài?

-         Tìm nhöõng hình saûnh trong baøi, hình naøo moâ taû con meøo ñang saên moài? Hình naøo thaáy keát quaû cuûa meøo saên moài?

-         Taïi sao khoâng neân treâu choïc laøm meøo töùc giaän?

-         Em cho meøo aên gì vaø chaêm soùc noù nhö theá naøo?

Keát luaän: Ngöôøi ta nuoâi meøo ñeå baét chuoät vaø laøm caûnh.

 • Khoâng neân treâu choïc laøm meøo töùc giaän vì noù seû caøo caén gaây chaûy maùu raát nguy hieåm. Ngöôøi bò meøo caén phaûi ñi tieâm phoøng daïi.

-         Cho hoïc sinh chôi troø chôi: “Meøo ñuoåi chuoät”.

 

- Vaøi hoïc sinh noùi.

 

 

- Quan saùt vaø traû lôøi caâu hoûi theo nhoùm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thaûo luaän caû lôùp.

 

 

 

Moân: Töï nhieân – Xaõ hoäi

Baøi 28. CON MUOÃI

I/ Muïc tieâu.

-         Giuùp hoïc sinh bieát:

-         Quan saùt, phaân bieät vaø noùi teân caùc boä phaän ngoøai cuûa con muoãi.

-         Nôi soáng, moät soá taùc haïi cuûa muoãi.

-         Neâu 1 soá caùch dieät muoãi.

-         Coù yù thöùc tham gia dieät muoãi vaø thöïc hieän bieän phaùp phoøng traùnh muoãi.

II/ Ñoà duøng daïy hoïc.

-         Caùc hình trong baøi 28 SGK.

-         Moãi hoïc sinh eùp 1 con muoãi vaøo taäp mang ñeán lôùp.

III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc.

-         Cho caû lôùp ñöùng leân vaø hoïc sinh hoâ: Muoãi bay, muoãi bay”.

-         Hoâ: “Muoãi ñaäu vaøo maù em, ñaäp cho noù moät caùi”.

-         Hoâm nay ta hoïc baøi CON MUOÃI.

Hoaït ñoäng 1: Quan saùt con muoãi.

 

 

-         Chia nhoùm 2 em.

-         Con muoãi to hay nhoû?

-         Khi ñaäp muoãi em thaáy cô theå muoãi cöùng hay meàm?

-         Haõy chæ vaøo ñaàu, chaân, caùnh, cuûa con muoãi?

-         Quan saùt kyõ ñaàu con muoãi vaø chæ voøi cuûa con muoãi?

-         Muoãi duøng voøi ñeå laøm gì?

-         Con muoãi di chuyeån nhö theá naøo?

-         Goïi vaøi caëp hoïc sinh leân hoûi vaø traû lôùi.

Keát luaän: Muoãi laø 1 loaøi saâu boï nhoû beù hôn ruoài. Muoãi coù ñaàu, mình , chaân, caùnh. Muoãi bay baèng caùnh, ñaäu baèng chaân. Noù duøng voøi huùt maùu ngöôøi vaø ñoäng vaät ñeå soáng.

Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän nhoùm.

-         Chia lôùp thaønh 6 nhoùm.

-         Nhoùm 1 , 2: Muoãi thöôøng soáng ôû ñaâu?

-         Vaøo luùc naøo em thöôøng hay nghe tieáng muoãi vo ve hay bò muoãi ñoát nhaát?

-         Nhoùm 3 ,4: Bò muoãi ñoát coù haïi gì?

-         Keå teân 1 soá beänh do muoãi truyeàn maø em bieát?

-         Nhoùm 5,6:

-         Trong SGK trang 59 ñaõ veõ caùch dieät muoãi naøo? Em coøn bieát caùch naøo khaùc?

-         Em caàn laøm gì ñeå khoâng bò muoãi ñoát.

Keát luaän: Muoán khoâng bò muoãi ñoát ta phaûi maéc maøn khi nguû. Coù nhieàu caùch dieät muoãi nhö duøng thuoác tröø muoãi, duøng höông dieät muoãi, giöõ nhaø cöûa saïch seõ, thoâng thoaùng vaø coù aùnh saùng chieáu vaøo. Khôi thoâng coáng raõnh, ñaäy kín beå, chum ñöïng nöôùc khoâng cho muoãi ñeû tröùng.

-         Hoâ: “vo ve , vo ve”.

 

-         Thöïc hieän theo lôøi giaùo vieân.

 

 

-         Töøng hoïc sinh quan saùt con muoãi thaät traû lôøi caâu hoûi.

-         6 caëp leân thöïc hieän.

-         Caùc nhoùm thaûo luaän theo noäi dung beân.

 

 

 

 

 

 

 

-         Ñaïi dieän nhoùm leân trình baøy.

-         Caû lôùp boå sung.

 

 

 

 

Moân: Töï nhieân – Xaõ hoäi

Baøi 29  NHAÄN BIEÁT CAÂY COÁI VAØ CON VAÄT

I/ Muïc tieâu

- Giuùp HS bieát nhaän bieát moät soá caây coái: caây rau, caây hoa, caây goã vaø teân caùc con vaät. Bieát ích lôïi cuûa hoa, rau, caây aên traùi, bieát neâu teân caùc loaøi hoa, teân caùc con vaät vaø neâu ñöôïc ích lôïi vaø neâu taùc haïi cuûa moät soá con vaät. Bieát mieâu taû moät soá loaøi hoa moät caùch ñôn giaûn.

II/ Ñoà duøng daïy hoïc.

Tranh phoùng to SGK

HS söu taàm tranh caây coái con vaät.

III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc.

Giôùi thieäu baøi.

Hoaït ñoäng 1: Laøm vieäc vôùi nhöõng tranh aûnh veàacay coái vaø con vaät .

- Nhaän bieát caùc loaïi caây hoa caây rau , caây aên quaû .

- Bieát moâ taû caùc caây hoa , caây rau , ca

- Chia lôùp 3 nhoùm.

 

 

- Goïi vaøi em phaùt bieåu.

GV CHO hs thi nhau keå veà ích lôïi cuûa caùc loaïi caây …

 

 

 

Töông töï treân GV cho HS chæ vaøo tranh noùi teân con vaät vaø neâu ích lôïi cuûa chuùng

Gv cho Hs keå theâm nhöõng con vaät maø Hs bieát

 

   GV cho Hs  chôi troø chôi “ Ñoá baïn caây gì , con gì ? “ .

  Cuûng coá  - Daën doø

Gv nhaän xeùt tieát hoïc

Daën HS chuaån bò baøi  trôøi naéng , trôøi möa .

 

- Phaân loaïi tranh aûnh maø caùc em mang ñeán lôùp.

- 1 em trong nhoùm neâu leân 1teân töøng loaïi caây hoa, caây rau, caây aên traùi ,…, noùi vaø chæ vaøo tranh.

- 1 vaøi em keå theâm moät soá caây maø em bieát :……

- Vaøi hoïc sinh nhaéc laïi.

- Ñaïi dieän nhoùm leân trình baøy.

Hoa laøm ñeïp cuoäc soánh , laøm quaø taëng , trang trí nhaø cöûa , laøm daàu thôm , ….. .rau,traùi caây cung caáp chaát vitamin, chaát khoaùng , dinh döôõng giuùp cô theå khoeû maïnh , traùnh taùo boùn. ,

 

Con choù giöõ nhaø , con meøo baét chuoät giuùp nhaø saïch chuoät , caù , gaø, vòt ,cho ta thòt cho ta aên , ruoài, muoãi, giaùn,chuoät ,… laø nhöõng con vaät mang nhieàu vi khuaån gaây beänh chuùng ta neân traùnh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moân: Töï nhieân – Xaõ hoäi

Baøi 30. TRÔØI NAÉNG – TRÔØI MÖA

I/ Muïc tieâu.

-         Giuùp hoïc sinh bieát:

-         Nhöõng daáu hieäu chính cuûa trôøi naéng, trôøi möa.

-         Coù yù thöùc baûo veä söùc khoûe khi ñi döôùi trôøi naéng, trôøi möa.

II/ Ñoà duøng daïy hoïc.

-         Tranh phoùng to SGK.

-         Tranh söu taàm veà caûnh trôøi naéng, trôøi möa.

III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc.

Giôùi thieäu baøi.

Hoaït ñoäng 1: Laøm vieäc vôùi nhöõng tranh aûnh veà trôøi möa, trôøi naéng.

- Nhaän bieát caùc daáu hieäu chính cuûa trôøi naéng, trôøi möa.

- Bieát moâ taû baàu trôøi vaø nhöõng ñaùm maây.

- Chia lôùp 3 nhoùm.

 

 

Keát luaän:

 •                                          Khi trôøi naéng, baàu trôøi trong xanh, coù maây traéng. Maët trôøi saùng choùi, naéng vaøng chieáu roïi moïi caûnh vaät, ñöôøng phoá khoâ raùo.
 •                                          Khi trôøi möa, coù nhieàu gioït möa rôi, baàu trôøi phuû ñaày maây xaùm neân thöôøng khoâng nhìn thaáy maët trôøi, nöôùc möa laøm öôùt ñöôøng phoá, coû caây moïi vaät ñeàu ôû ngoøai trôøi…

Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän. Hoïc sinh coù yù thöùc baûo veä söùc khoûe khi ñi döôùi trôøi möa, trôøi naéng.

- Taïi sao khi ñi döôùi trôøi naéng, caùc baïn phaûi nhôù ñoäi noùn, muõ?

- Ñeå khoâng bò öôùt, khi ñi döôùi trôøi möa, baïn phaûi nhôù laøm gì?

- Goïi vaøi em phaùt bieåu.

Keát luaän:

 •                                          Ñi döôùi trôøi naéng phaûi ñoäi muõ, noùn ñeå khhoâng bò oám (nhöùc ñaàu, soå muõi…)
 •                                          Ñi döôùi trôøi möa, phaûi nhôù maëc aùo möa, ñoäi noùn hoaëc che oâ (duø) ñeå khoâng bò öôùt.

- Cho hoïc sinh chôi troø chôi: Trôøi möa, trôøi naéng.

 

- Phaân loaïi tranh aûnh maø caùc em mang ñeán lôùp.

- 1 em trong nhoùm neâu leân 1 daáu hieäu cuûa trôøi naéng, noùi vaø chæ vaøo tranh.

- 1 em trong nhoùm neâu daáu hieäu trôøi möa, noùi vaø chæ vaøo tranh.

- Vaøi hoïc sinh nhaéc laïi.

- Ñaïi dieän nhoùm leân trình baøy.

 

 

 

 

 

 

- Môû SGK baøi 30.

- Thaûo luaän.

- Traû lôøi caâu hoûi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Moân: Töï nhieân – Xaõ hoäi

Baøi 30. THÖÏC HAØNH QUAN SAÙT BAÀU TRÔØI

I/ Muïc tieâu.

-         Hoïc sinh bieát:

-         Söï thay ñoåi cuûa ñaùm maây treân baàu trôøi laø 1 trong nhöõng daáu hieäu cho thaáy söï thay ñoåi cuûa thôøi tieát.

-         Söû duïng voán töø cuûa mình ñeå moâ taû baàu trôøi vaø nhöõng ñaùm maây trong thöïc teá haèng ngaøy vaø bieåu ñaït noù baèng hình veõ ñôn giaûn.

-         Hoïc sinh coù yù thöùc caûm thuï caùi ñeïp cuûa thieân nhieân, phat huy trí töôûng töôïng.

II/ Ñoà duøng daïy hoïc.

-         Giaáy veõ, buùt maøu.

III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc.

Hoaït ñoäng 1: Quan saùt baàu trôøi.

- Nhìn leân baàu trôøi, em coù troâng thaáy maët trôøi vaø nhöõng khoûang trôøi xanh khoâng?

- Trôøi hoâm nay nhieàu maây hay ít maây?

- Nhöõng ñaùm maây coù maøu gì? Chuùng ñöùng yeân hay chuyeån ñoäng?

- Quan saùt caûnh vaät xung quanh.

- Saân tröôøng, caây coái, moïi vaät luùc naøy khoâ raùo hay aåm öôùt?

- Em coù troâng thaáy aùnh naéng vaøng hay nhöõng gioït möa rôi khoâng?

- Nhöõng ñaùm maây treân baàu trôøi cho chuùng ta bieát ñöôïc ñieàu gì?

- Keát luaän: Quan saùt nhöõng ñaùm maây treân baàu trôøi ta bieát ñöôïc trôøi ñang naéng, ñang daâm maùt hay trôøi saép möa.

Hoaït ñoäng 2: Veõ baàu trôøi vaø caûnh vaät xung quanh.

 

 

- Choïn 1 soá böùc cho caû lôùp xem.

Nhaän xeùt, bieåu döông.

 

- ra saân quan saùt.

- Vaøo lôùp thaûo luaän.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Laáy giaáy vôû, buùt maøu ra veõ.

- Veõ xong giôùi thieäu böùc tranh cuûa mình.

 

Moân: Töï nhieân – Xaõ hoäi

Baøi 21. GIOÙ

I/ Muïc tieâu.

-         Giuùp hoïc sinh bieát.

-         Nhaän xeùt trôøi coù gioù hay khoâng coù gioù, gioù nheï hay gioù maïnh.

-         Söû duïng voán töø rieâng cuûa mình ñeå moâ taû caûm giaùc khi coù gioù vaøo ngöôøi.

II/ Ñoà duøng daïy hoïc.

-         Tranh phoùng to baøi 32.

-         Moãi hoïc sinh laøm saün 1 caùi chong choùng.

III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc.

-         Giôùi thieäu: Hoâm nay hoïc baøi GIOÙ.

Hoaït ñoäng 1: Laøm vieäc vôùi SGK.

-         Quan saùt tranh vaø traû lôøi caâu hoûi.

-         Neâu nhöõng gì baïn nhaän thaáy khi gioù thoåi vaøo ngöôøi?

-         Hoâm nay neáu trôøi noùng caùc em caûm thaáy theá naøo? Neáu trôøi reùt caùc em caûm thaáy theá naøo?

-         Noùi vôùi nhau veà caûm giaùc cuûa caäu beù trong hình veõ.

Keát luaän: Khi trôøi laëng gioù, caây coái ñöùng yeân. Gioù nheï laøm cho laù caây ngoïn coû lay ñoäng. Gioù maïnh hôn laøm cho caønh laù nghieâng ngaõ…

Hoïat ñoäng 2: Quan saùt ngoøai trôøi. Neâu nhieäm vuï kho quan saùt.

-         Nhìn xem laù caây, ngoïn coû ngoaøi saân tröôøng coù lay ñoäng hay khoâng? Töø ñoù em ruùt ra kt luaän gì?

-         Chia thaønh nhieàu nhoùm nhoû.

-         Goïi 1 em baøo caùo.

Keát luaän:

-         Nhôø quan saùt caâu coái, moïi vaät xugn quanh vaø chính caûm nhaän cuûa moãi ngöôøi maø ta bieát ñöôïc laø khi ñoù trôøi laëng gioù hay coù gioù.

-         Khi trôøi laëng gioù caây coái ñöùng im.

-         Gioù nheï laøm laù caây, gnoïn coû lay ñoäng.

-         Gioù maïnh hôn laøm cho caønh laù ñung ñöa…

-         Khi gioù thoåi vaøo ngöôøi, ta caûm thaáy maùt.

-         Cho hoïc sinh chôi troø chôi choùng choùng theo nhoùm.

 

- Môû SGK.

- Laøm vieäc theo caëp.

- Duøng quaït hoaëc quyeån vôû quaït vaøo mình ñeå ñöa ra nhaän xeùt.

- Qaun saùt hình ôû SGK vaø nhaän xeùt.

- Töøng caëp leân hoûi vaø traû lôøi nhau tröôùc lôùp.

- Boå sung.

 

 

- Quan saùt ngoøai trôøi.

- Thaûo luaän thoe nhoùm.

- Ñaïi dieän baùo caùo keát quaû cuûa nhoùm ñaõ thaûo luaän.

 

 

 

 

 

 

 

 

Moân: Töï nhieân – Xaõ hoäi

                        Baøi 33    TRÔØI NOÙNG TRÔØI REÙT.

I/ Muïc tieâu.

Hoïc sinh bieát:

Nhaän bieát theá naøo laø trôøi noùng theá naøo laø trôøi reùt, bieát aên maëc theo ñuùng thôøi tieát.

Neâu ñöôïc caûm giaùc khi trôøi trôøi noùng vaø khi trôøi reùt. Bieát caùch giöõ gìn cô theå khi trôøi noùng vaø khi trôøi reùt.

II/ Ñoà duøng daïy hoïc.

-         Tranh veõ phoùng to baøi 33 SGK.

III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc.

Giôùi thieäu: Hoâm nay hoïc baøi trôøi noùng trôùi reùt.

Hoaït ñoäng 1: Laøm vieäc vôùi tranh aûnh söu taàm ñöôïc.

-         Chia lôùp thaønh 4 nhoùm.

-         Cho hoïc sinh xeáp tranh vaø daùn vaøo giaáy.

GV  ví sao em bieát ñoù laø tranh noùi veà trôøi noùng ?

GV  ví sao em bieát ñoù laø tranh noùi veà trôøi reùt ?

GV cho HS nhaän xeùt .

Vaäy khi trôøi noùng ta phaûi aên maëc nhö theá naøo ?

Vaäy khi trôøi reùt ta phaûi aên maëc nhö theá naøo?

 

Em caûm thaáy gì khi trôøi  noùng vaø khi trôøi reùt?

 

 

 

Cuûng coá  - Daën doø

GV nhaän xeùt tieát hoïc

Daën HS chuaån bò baøi Thôøi tieát.

 

 

Xeáp tranh aûnh moâ taû caûnh trôøi noùng vaø caûnh trôøi reùt

 

 

 

Vì caùc baïn ñi hoïc phaûi ñoäi noùn , vaø coù boùng caùc baïn xuoáng saân .

Vì caùc baïn phaûi maëc theâm aùo aám ..

 

 

Quaàn aùo thoaùng maùt , thaám moà hoâi , ra ngoaøi trôøi phaûi ñoäi noùn .

Phaûi ñaép chaên meàm khi nguû , ra ngoaøi trôøi phaûi maëc theâm aùo aám .

  Khi trôøi noùng ta caûm thaáy noùng nöïc oi böùc do ñoù ta neân uoáng nhieàu nöôùc , aên nhieàu rau ,quaû…, khi trôøi reùt ta caûm thaáy laïnh , ,bò coùng, cô theå deã bò caûm , neân ta phaûi maëc ñoà phuø hôïp , aên nhieàu chaát boät ñöôøng ñeå cô theå giöõ aám hôn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moân: Töï nhieân – Xaõ hoäi

Baøi 34. THÔØI TIEÁT

I/ Muïc tieâu.

-         Hoïc sinh bieát:

-         Thôøi tieát luoân luoân thay ñoåi.

-         Söû duïng voá töø rieâng cuûa mình ñeå noùi veà söï thay ñoåi cuûa thôøi tieát.

-         Coù yù thöùc aên maëc phuø hôïp vôùi thôøi tieát ñeå giöõ gìn söùc khoûe.

II/ Ñoà duøng daïy hoïc.

-         Tranh veõ phoùng to baøi 34 SGK.

III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc.

-         Giôùi thieäu: Hoâm nay hoïc baøi THÔØI TIEÁT.

Hoaït ñoäng 1: Laøm vieäc vôùi tranh aûnh söu taàm ñöôïc.

-         Chia lôùp thaønh 4 nhoùm.

-         Cho hoïc sinh xeáp tranh vaø daùn vaøo giaáy.

 

 

 

 

 

 

 

-         Nhaän xeùt.

Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän caû lôùp, Traû lôøi caàu hoûi.

-         Vì sao em bieát ngaøy mai seõ naéng (hoaëc möa, noùng, reùt…)?

-         Em maëc nhö theá naøo luùc trôøi noùng? Khi trôøi reùt?

Keát luaän:

-         Chuùng ta bieát ñöôïc thôøi tieát ngaøy mai seõ nhö theá naøo laø do caùc baûn ti döï baùo thôøi tieát ñöôïc phaùt thanh treân ñaøi hoaëc treân ti vi.

-         Phaûi aên maëc phuø hôïp thôøi tieát ñeå baûo veä cô theå khoûe maïnh.

-         Cho hoïc sinh chôi troø chôi “Döï baùo thôøi tieát”.

 

 

 

- Xeáp tranh aûnh moâ taû hieän töôïng thôøi tieát.

- Daùn caùc tranh vaøo tôø giaáy khoå lôùn ñeå theå hieän thôøi tieát loân thay ñoåi: luùc naéng, luùc möa, luùc gioù.

- Ñaïi dieän nhoùm trình baøy.

- Nhaän xeùt, boå sung.

 

 

- Thaûo luaän

- Traû lôøi caâu hoûi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moân: Töï nhieân – Xaõ hoäi

OÂN TAÄP

 

Moân: Töï nhieân – Xaõ hoäi

KIEÅM TRA CUOÁI NAÊM

 

 

Hoàng Đình Thái

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

GIAO-AN-TU-NHIEN-VA-XA-HoI-LoP-1-CA-NAM.doc[0.00 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
LIÊN QUAN