Giáo án Tuần 10 - Lớp 4

giáo án điện tử Tiểu Học Lớp 4 Giáo án theo Tuần (Lớp 4)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 3       49      0
Ngày đăng 2018-10-12 21:39:58 Tác giả Anh Nguyễn Diệp loại .doc kích thước 0.33 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

TuÇn 10 : Thø hai ngµy 6 th¸ng 11 n¨m 2017 To¸n TiÕt 46 : LuyÖn tËp A.Môc tiªu: Gióp HS cñng cè vÒ: - NhËn biÕt gãc tï, gãc nhän, gãc vu«ng, ®­êng cao cña h×nh tam gi¸c. - C¸ch vÏ h×nh vu«ng, h×nh ch÷

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 

TuÇn 10 :
Thø hai ngµy  6  th¸ng  11 n¨m 2017
To¸n
TiÕt 46 :                          LuyÖn tËp
A.Môc tiªu:
Gióp HS cñng cè vÒ:
- NhËn biÕt gãc tï, gãc nhän, gãc vu«ng, ®­êng cao cña h×nh tam gi¸c.
- C¸ch vÏ h×nh vu«ng, h×nh ch÷ nhËt.
- BiÕt ¸p dông vµo thùc tÕ cuéc sèng.
* RÌn kÜ n¨ng vÏ h×nh vu«ng, h×nh ch÷ nhËt .
B. §å dïng d¹y häc:
       - PhiÕu bµi tËp.
C.C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
Ho¹t ®éng cña GV
 
I. KiÓm tra bµi cò:
- 1 HS ch÷a bµi tËp 3.
- 3 em mang vë GV kiÓm tra.
GV ®¸nh gi¸ bµi lµm cña HS
II. Bµi míi:
1/ Giíi thiÖu bµi:
2/ thùc hµnh:
a. Bµi 1:
- VÏ h×nh lªn b¶ng.
- Yªu cÇu HS nªu ®Æc ®iÓm cña gãc
nhän, gãc vu«ng, gãc tï, gãc bÑt.
 
 
 
b.Bµi 2: (Dµnh cho HS kh¸- giái ).
VÏ h×nh lªn b¶ng , hdÉn HS lµm bµi.
 
 
 
 
 
c.Bµi 3:YC HS nªu c¸ch vÏ h×nh vu«ng
 
d.Bµi 4: Gióp HS n¾m ch¾c yªu cÇu
bµi tËp
-B­íc 1 :Yªu cÇu HS tù vÏ HCN
ABCD cã chiÒu dµi AB = 6 cm ,
      chiÒu réng AD = 4cm
- B­íc 2 : VÏ c¹nh MN , ®iÓm M ,N lµ trung ®iÓm cña AB, BC .
III.Cñng cè-  dÆn dß:
Ho¹t ®éng cña HS
 
 
- 1 HS ch÷a bµi tËp 3.
- 3 em mang vë GV kiÓm tra.
 
 
 
 
 
- 1 HS ®äc yªu cÇu.
- C¶ líp lµm vë « li- 1 HS ch÷a bµi.
- NhËn xÐt
a. gãc vu«ng ®Ønh A, gãc nhän ®Ønh B, ®Ønh C, ®Ønh M1, gãc tï ®Ønh M2,…
b. Gãc vu«ng ®Ønh A, ®Ønh B ,…
- 1 HS ®äc yªu cÇu.
- C¶ líp quan s¸t h×nh.
- 1 HS ®iÒn trªn b¶ng- Líp nhËn xÐt.
+ AH lµ ®­êng cao cña h×nh tam gi¸c
ABC 
+ AB lµ ®­êng cao cña h×nh tam gi¸c
ABC 
- 1 HS ®äc yªu cÇu.
- C¶ líp vÏ vµo vë – 1 HS vÏ trªn b¶ng víi ®¬n vÞ ®o lµ dm - Líp n/xÐt.
- 1 HS ®äc yªu cÇu.
- C¶ líp vÏ vµo vë « li.
           A                        B
 
 M         N      N
 
         D                             C
 

 

- HÖ thèng bµi.
- NhËn xÐt giê häc.
- Hoµn thµnh  bµi tËp.
- ChuÈn bÞ bµi sau. LuyÖn tËp chung
- 1 HS nh¾c l¹i c¸ch vÏ h×nh vu«ng, HCN
 
TËp ®äc    TiÕt 19:           ¤n tËp  gi÷a kú I  (tiÕt 1) A. Môc tiªu:
- §äc rµnh m¹ch , tr«i ch¶y bµi tËp ®äc ®· häc  theo ®óng tèc ®é quy ®Þnh (kho¶ng 75tiÕng/phót), b­íc ®Çu biÕt ®äc diÔn c¶m ®o¹n v¨n, th¬ phï hîp víi néi dung ®o¹n ®äc.
- HiÓu néi dung chÝnh cña tõng ®o¹n,tõng bµi; nhËn biÕt ®­îc mét sè h×nh ¶nh, chi tiÕt cã ý nghÜa trong bµi
- B­íc ®Çu biÕt nhËn xÐt vÒ nh©n vËt trong v¨n b¶n tù sù.
- GD ý thøc häc tËp.
* Cñng cè  kü n¨ng ®äc ®óng, ®äc hiÓu cho HS.
B. §å dïng d¹y - häc:
PhiÕu bµi tËp.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc:
 
I. KiÓm tra:
- Gäi HS nªu tªn c¸c bµi tËp ®äc - häc thuéc lßng ®· häc.
  II. Bµi míi:
1/  Giíi thiÖu:
2/ KiÓm tra tËp ®äc vµ häc thuéc lßng:
- GV gäi tõng em lªn bèc th¨m chän bµi (vÒ chuÈn bÞ 1 – 2 phót).
 
 
2HS nªu
 
 
 
 
- §äc trong SGK hoÆc häc thuéc lßng 1 ®o¹n, hoÆc c¶ bµi theo chØ ®Þnh trong phiÕu.
- GV ®Æt 1 c©u hái vÒ ®o¹n võa ®äc ®Ó HS tr¶ lêi.
- GV nhËn xÐt
 
         - Bµi tËp 2:                                               - HS ®äc yªu cÇu cña bµi.
+ Nh÷ng bµi tËp ®äc nh­ thÕ nµo lµ truyÖn kÓ?
- §ã lµ nh÷ng bµi kÓ 1 chuçi sù viÖc cã ®Çu, cã cuèi liªn quan ®Õn 1 hay 1 sè nh©n vËt ®Ó nãi lªn 1 ®iÒu cã ý nghÜa.
H·y kÓ tªn nh÷ng bµi tËp ®äc lµ truyÖn kÓ thuéc chñ ®iÓm “Th­¬ng ng­êi nh­ thÓ th­¬ng th©n” tuÇn 1, 2, 3.
- DÕ MÌn bªnh vùc kÎ yÕu.
- Ng­êi ¨n xin.
- HS ®äc thÇm l¹i c¸c truyÖn ®ã vµ lµm bµi vµo vë.
- GV vµ c¶ líp nxÐt, chèt l¹i lêi gi¶i .
- 1 sè em lµm vµo phiÕu, d¸n b¶ng.

 

Tªn bµi
T¸c gi¶
Néi dung chÝnh
Nh©n vËt
1. DÕ MÌn bªnh vùc kÎ yÕu
T« Hoµi
DÕ MÌn thÊy chÞ Nhµ Trß bÞ bän NhÖn øc hiÕp, ®· ra tay bªnh vùc.
- DÕ MÌn
- Nhµ Trß
-Bän NhÖn
2. Ng­êi ¨n xin
Tuèc – ghª - nhÐp
Sù th«ng c¶m s©u s¾c gi÷a cËu bÐ qua ®­êng vµ «ng l·o ¨n xin.
 

  -  Bµi tËp 3:
HS: §äc yªu cÇu cña bµi vµ tù ph¸t biÓu ý kiÕn.
GV nghe, nhËn xÐt, söa ch÷a.
-  Thi ®äc diÔn c¶m tõng ®o¹n.
  
 III. Cñng cè - dÆn dß: 
- NhËn xÐt giê häc.
- VÒ nhµ häc bµi, tËp ®äc diÔn c¶m cho hay.
 
¢m nh¹c
TiÕt 10         Häc bµi: kh¨n quµng th¾m m·i vai em
                                             (GV chuyªn d¹y)
 
Thø   ba  ngµy 7th¸ng 11 n¨m 2017
To¸n
  TiÕt 47:                   LuyÖn tËp chung
A.Môc tiªu:
Gióp HS cñng cè vÒ:
- C¸ch thùc hiÖn phÐp céng, phÐp trõ c¸c sè cã 6 ch÷ sè; ¸p dông tÝnh chÊt giao ho¸n vµ kÕt hîp cña phÐp céng ®Ó tÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt.
- §Æc ®iÓm cña h×nh vu«ng, h×nh ch÷ nhËt;tÝnh chu vi vµ diÖn tÝch h×nh ch÷       nhËt.
- Gi¶i bµi to¸n cã liÖn quan ®Õn t×m hai sè khi biÕt tæng vµ hiÖu cña hai sè ®ã.
 * Cñng cè vÒ céng trõ c¸c sè cã 6 ch÷ sè vµ thùc hµnh gi¶i to¸n vÒ h×nh vu«ng , h×nh ch÷ nhËt .
B. §å dïng d¹y häc
          -Th­íc th¼ng cã v¹ch chia cm vµ ª ke( cho GV vµ HS).
 - PhiÕu bµi tËp ®Ó HS lµm bµi 3.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:
    Ho¹t ®éng cña GV
 
I. KiÓm tra bµi cò:
1 HS ch÷a bµi 4 
GV n/x
II. Bµi míi:
1/ Giíi thiÖu bµi:
2/ thùc hµnh:
a. Bµi 1: Gäi HS ®äc yªu cÇu.
    Ho¹t ®éng cña HS
 
 
1 HS ch÷a bµi 4 -C¶ líp quan s¸t, n/xÐt
 
 
 
 
- 1 HS ®äc- Líp ®äc thÇm.

 

- Yªu cÇu HS nªu c¸ch thùc hiÖn tÝnh céng, tÝnh trõ.
 
 
 
 
b. Bµi 2: (Dµnh cho HS kh¸- giái ).
- Yªu cÇu HS nªu c¸ch tÝnh thuËn tiÖn nhÊt.
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Bµi 3: Gäi HS ®äc yªu cÇu.
- Ph¸t phiÕu bµi tËp - HdÉn HS lµm bµi
 
 
 
 
 
 
 
 
d. Bµi 4: Gäi HS ®äc yªu cÇu.
- HdÉn HS ph©n tÝch ®Ò vµ nªu c¸ch lµm.
 
 
 
 
 
 
 
III.Cñng cè- dÆn dß:
- HÖ thèng bµi.
- NhËn xÐt giê häc.
- Lµm bµi trong vë bµi tËp.
- C/bÞ bµi sau. Nh©n víi  sè cã mét ch÷ sè .
- C¶ líp tù lµm vµo vë « li.
- 2 HS ch÷a bµi – Líp nhËn xÐt.
+                       -       
   647096                          273549
- 1 HS ®äc – C¶ líp ®äc thÇm.
- 2 HS ch÷a bµi.
- NhËn xÐt bµi lµm cña b¹n.
a.    6257 + 989 + 743
   = ( 6257 + 743) + 989
   = 7000 + 989
   = 7989
b.    5798 + 322 + 4678
    = 5798 + (322 + 4678)
    = 5798 + 5000
    = 10798
- 1 HS ®äc – C¶ líp ®äc thÇm.
- C¶ líp lµm phiÕu – 1 HS ch÷a bµi.
Gi¶i:
HS tù vÏ h×nh vu«ng vµo phiÕu bµi tËp.
a.H×nh vu«ng BIHC cã c¹nh b»ng 3cm
b. C¹nh DH vu«ng gãc víi c¹nh DA, CB, HI.
c. ChiÒu dµi h×nh ch÷ nhËt AIHD lµ:
                  3 2 = 6(cm)
         Chu vi h×nh ch÷ nhËt AIHD lµ:
                ( 6 + 3) 2 = 18( cm)
- 1 HS ®äc – C¶ líp ®äc thÇm.
- C¶ líp lµm vë « li – 1 HS ch÷a bµi.
- Líp nhËn xÐt.
Gi¶i:
         ChiÒu réng h×nh ch÷ nhËt lµ:
               ( 16 - 4) : 2 = 6 (cm)
         ChiÒu dµi h×nh ch÷ nhËt lµ:
               6 + 4 = 10 ( cm)
         DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt lµ:
               10 6 = 60 ( cm2)
                       §¸p sè: 60 cm2
- 1 HS nªu c¸ch t×m hai sè khi biÕt tæng vµ hiÖu.
  chÝnh t¶ TiÕt 10:              ¤n tËp gi÷a häc k× I (tiÕt 2). A. Môc tiªu:
-Nghe – viÕt ®óng c/t¶, tr×nh bµy ®óng bµi “Lêi høa”. 

 

- HÖ thèng hãa c¸c quy t¾c viÕt hoa tªn riªng.
-GD h/s cã ý thøc rÌn ch÷ gi÷ vë.
* Nghe – viÕt ®óng c/t¶, tr×nh bµy ®óng bµi “Lêi høa”. 
b. §å dïng d¹y - häc:
PhiÕu häc tËp.
c. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
I. KiÓm tra bµi cò:
- GV gäi HS lªn ch÷a bµi 3
- NhËn xÐt.
II. Bµi míi:
1/Giíi thiÖu bµi vµ ghi b¶ng:
2/ H­­íng dÉn HS nghe - viÕt:
 
-2em ch÷a bµi
- GV®äc bµi “Lêi høa”, gi¶i nghÜa tõ “trung sÜ”.
- HS theo dâi trong SGK.
- §äc thÇm bµi v¨n.
- Nh¾c HS chó ý nh÷ng tõ m×nh dÔ viÕt sai, c¸ch tr×nh bµy bµi, c¸ch viÕt c¸c lêi tho¹i.
 
- GV ®äc tõng c©u.
  * Dùa vµo bµi chÝnh t¶ “Lêi høa” tr¶ lêi c©u hái:
- HS nghe, viÕt vµo vë.
- Gäi 1 em ®äc néi dung bµi 2.
 
- Tõng cÆp HS trao ®æi tr¶ lêi c¸c c©u hái a, b, c, d (SGK).
- GV vµ c¶ líp nhËn xÐt, kÕt luËn.
* H­­íng dÉn HS lËp b¶ng tæng kÕt quy t¾c viÕt tªn riªng:
 
 
- HS ®äc yªu cÇu cña bµi.
- GV nh¾c HS xem l¹i kiÕn thøc cÇn ghi nhí trong c¸c tiÕt “LuyÖn tõ vµ c©u” tuÇn 7, 8 ®Ó lµm bµi cho ®óng.
- Lµm bµi vµo vë bµi tËp.
- 1 vµi HS lµm trªn phiÕu tr×nh bµy kÕt qu¶.
- C¶ líp söa bµi theo lêi gi¶i.
C¸c lo¹i tªn riªng
Quy t¾c viÕt
VÝ dô
1. Tªn ng­­êi, tªn ®Þa lý n­­íc ngoµi.
- ViÕt hoa ch÷ c¸i ®Çu cña mçi bé phËn t¹o thµnh tªn ®ã. NÕu bé phËn nµo cã nhiÒu tiÕng th× gi÷a c¸c tiÕng cã dÊu g¹ch nèi.
- Nh÷ng tªn phiªn ©m theo H¸n ViÖt viÕt nh­­ c¸ch viÕt tªn riªng ViÖt Nam.
Lu - i - Pa- xt¬.
Xanh Pª - tÐc -bua
 
 
 
Lu©n §«n
2. Tªn ng­­êi, tªn ®Þa lý ViÖt Nam.
ViÕt hoa ch÷ c¸i ®Çu cña mçi tiÕng t¹o thµnh tªn ®ã.
Lª V¨n T¸m
§iÖn Biªn Phñ.

 
        III.  Cñng cè - DÆn dß:
 - GV nhËn xÐt giê häc.
- Nh¾c HS ®äc tr­­íc chuÈn bÞ néi dung cho tiÕt sau. 

LuyÖn tõ vµ c©u
TiÕt 19:               ¤n tËp gi÷a häc k× I  (tiÕt 3)
a. Môc tiªu:
 -TiÕp tôc kiÓm tra tËp ®äc vµ häc thuéc lßng.
 - HÖ thèng ho¸ 1 sè ®iÒu cÇn ghi nhí vÒ néi dung, nh©n vËt, giäng ®äc cña c¸c bµi tËp ®äc lµ truyÖn kÓ thuéc chñ ®iÓm “M¨ng mäc th¼ng”.
          -GD h/s cã ý thøc häc tËp
* HS ®äc ®óng bµi tËp ®äc.
b. §å dïng d¹y - häc:
PhiÕu häc tËp.
c. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
I. KiÓm tra bµi cò:
- GV gäi HS lªn ch÷a bµi vÒ nhµ.
- NhËn xÐt
II. Bµi míi:
1/Giíi thiÖu bµi vµ ghi b¶ng:
2/ H­­íng dÉn HS «n tËp:
 
-2em ch÷a bµi
  KiÓm tra ®äc vµ häc thuéc lßng:        (1/3 sè HS trong líp):
 Bµi tËp 2:
- GV viÕt lªn b¶ng.
- HS ®äc tªn bµi,   t×m c¸c bµi tËp ®äc lµ truyÖn kÓ thuéc chñ ®iÓm “M¨ng mäc th¼ng” tuÇn 4, 5, 6 (t×m ë phÇn môc lôc)       
- TuÇn 4: Mét ng­­êi chÝnh trùc.
- TuÇn 5: Nh÷ng h¹t thãc gièng.
- TuÇn 6:Nçi d»n vÆt cña An -®r©y- ca.
+ ChÞ em t«i.
 
- GV chèt l¹i lêi gi¶i ®óng b»ng c¸ch d¸n phiÕu ®· ghi lêi gi¶i lªn b¶ng.
- HS ®äc thÇm c¸c truyÖn trªn, trao ®æi theo cÆp, lµm bµi trªn phiÕu.
- §¹i diÖn lªn b¶ng tr×nh bµy.
- 1 – 2 HS ®äc b¶ng kÕt qu¶.
Tªn bµi
Néi dung chÝnh
Nh©n vËt
Giäng ®äc
1. Mét ng­­êi chÝnh trùc
Ca ngîi lßng ngay th¼ng, chÝnh trùc, ®Æt viÖc lín lªn trªn t×nh riªng cña T« HiÕn Thµnh.
- T« HiÕn Thµnh
- §ç Th¸i HËu
Thong th¶,
râ rµng
2. Nh÷ng h¹t thãc gièng
Nhê dòng c¶m, trung thùc, cËu bÐ Ch«m ®­­îc vua tin yªu, truyÒn cho ng«i b¸u.
- CËu bÐ Ch«m
- Nhµ vua.
Khoan thai, chËm r·i.
 
 
- 1 sè em thi ®äc diÔn c¶m 1 ®o¹n minh häa giäng ®äc phï hîp víi néi dung bµi.

 

 III.Cñng cè - DÆn dß:
- GV nhËn xÐt tiÕt häc.
- VÒ nhµ «n bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau.
 
 
®¹o ®øc
TiÕt10 :           TiÕt kiÖm thêi giê (tiÕt 2 )
(§· so¹n ngµy 31 th¸ng 10 n¨m 2017)
 
ThÓ dôc
GV chuyªn so¹n vµ d¹y
 
 
Thø  t­ ngµy 8 th¸ng 11 n¨m 2017
 To¸n
TiÕt 48:            Nh©n víi sè cã mét ch÷ sè
A. Môc tiªu:Gióp HS :
 - BiÕt c¸ch thùc hiÖn phÐp nh©n sè cã s¸u ch÷ sè víi sè cã mét ch÷ sè.
 - Thùc hµnh tÝnh nh©n.
 - BiÕt ¸p dông kiÕn thøc vµo thùc tÕ cuéc sèng.
* N¾m ®­îc c¸ch nh©n sè cã s¸u ch÷ sè víi sè cã mét ch÷ sè.
B. §å dïng d¹y häc:
 - PhiÕu bµi tËp.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:
          Ho¹t ®éng cña GV
 
I. KiÓm tra bµi cò:
- 1 HS ch÷a bµi 4 vë bµi tËp.
- 3 HS mang vë bµi tËp GV kiÓm tra.
GV n/x
II. Bµi míi:
1/ Giíi thiÖu bµi:
2/ Gi¶ng bµi.
a. H­íng dÉn thùc hiÖn nh©n sè cã s¸u ch÷ sè víi sè cã mét ch÷ sè( kh«ng nhí)
- Ghi b¶ng phÐp nh©n:  241324 2 = ?
 
 
 
b. Nh©n sè cã s¸u ch÷ sè víi sè cã mét ch÷ sè( cã nhí).
- Ghi b¶ng phÐp nh©n:  136204 4 = ?
* L­u ý: Trong phÐp nh©n cã nhí cÇn thªm sè nhí vµo kÕt qu¶ liÒn sau. 
c.Thùc hµnh:
*Bµi 1: Gäi HS ®äc yªu cÇu.
 
           Ho¹t ®éng cña HS
 
 
- 1 HS ch÷a bµi 4
- 3 HS mang vë bµi tËp GV kiÓm tra.
 
 
 
- C¶ líp lµm nh¸p.
- 2 HS lªn b¶ng lµm vµ nªu c¸ch lµm.
- NhËn xÐt bµi lµm trªn b¶ng.
 
     482648
- Thùc hiÖn t­¬ng tù nh­ trªn.
 

    544816
 
- 1 HS ®äc – C¶ líp ®äc thÇm:
- C¶ líp lµm vë « li- 2 HS ch÷a bµi.

 

 
 
 
 
*Bµi 2:
- D¸n phiÕu ®· kÎ b¶ng nh­ SGK.
- Yªu cÇu HS nªu c¸ch lµm.
 
* bµi 3: TÝnh
- ChÐp ®Ò lªn b¶ng – Yªu cÇu HS nªu c¸ch thùc hiÖn mçi phÐp tÝnh.
 
 
 
 
 
 
*Bµi 4:Dµnh cho HS kh¸ giái
Gäi HS ®äc yªu cÇu.
- HdÉn HS ph©n tÝch ®Ò vµ nªu c¸ch lµm- Y/c HS ®æi vë kiÓm tra nhãm ®«i
-GV ch÷a bµi (NÕu sai)
III. Cñng cè- dÆn dß:
- HÖ thèng bµi.
- NhËn xÐt giê häc.
- Lµm bµi trong vë bµi tËp.
- C/bÞ bµi sau. TÝnh chÊt giao ho¸n cña phÐp nh©n .
- NhËn xÐt bµi lµm cña b¹n.                                
                           
       682462                          512130
Gäi HS ®äc yªu cÇu.
- 1 HS ch÷a bµi – Líp nhËn xÐt.
LÇn l­ît c¸c sè cÇn ®iÒn lµ: 403 268;
604 902; 806 536; 1 008 170.
- 1 HS ®äc yªu cÇu - C¶ líp ®äc thÇm.
- C¶ líp lµm vë « li- 2 HS ch÷a bµi.
- NhËn xÐt bµi lµm cña b¹n.
a.    321 475 + 423 507 2
    = 321 475 + 847 014
    = 1 168 489
b.   1306 8 + 24 573
   = 10 448 + 24 573
   = 35 021
- 1 HS ®äc – C¶ líp ®äc thÇm.
- C¶ líp tãm t¾t råi gi¶i vµo vë « li.
 
-1 HS ch÷a bµi – Líp nhËn xÐt.
 
 
 
- 1 HS nªu l¹i c¸c b­íc thùc hiÖn tÝnh nh©n.
 
      KÓ chuyÖn
TiÕt 10  :              ¤n tËp gi÷a häc k× I  (  tiÕt 4 )
a. Môc tiªu:
- HÖ thèng hãa c¸c tõ ng÷, thµnh ng÷, tôc ng÷ ®· häc tõ tuÇn 1 ®Õn tuÇn 9.
- HiÓu nghÜa vµ t×nh huèng sö dông c¸c tõ ng÷, tôc ng÷, thµnh ng÷ ®· häc.
- HiÓu t¸c  dông vµ c¸ch dïng dÊu hai chÊm, dÊu ngoÆc kÐp.
* HiÓu nghÜa vµ biÕt c¸ch sö dông c¸c tõ ng÷, tôc ng÷, thµnh ng÷ ®· häc.
b. §å dïng d¹y häc:
- PhiÕu häc tËp. 
c. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:
 
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
I. KiÓm tra bµi cò:
- Gäi HS lµm bµi tËp vÒ nhµ.
- NhËn xÐt
II. Bµi míi:
1/Giíi thiÖu bµi vµ ghi b¶ng:
2/ H­­íng dÉn «n tËp:
 
- HS tr¶ lêi.
 
 
 
 

 

Bµi tËp 1
- Gäi 1 em ®äc yªu cÇu.
- Yªu cÇu HS nh¾c l¹i c¸c bµi MRVT. GV ghi nhanh lªn b¶ng.
 
 
 
 
-1 hs ®äc yªu cÇu trong SGK
c¸c bµi MRVT:
 
- GV ph¸t phiÕu cho HS
- Gäi c¸c nhãm d¸n phiÕu lªn b¶ng vµ ®äc c¸c tõ nhãm m×nh t×m ®­îc
 
-Nh©n hËu- §oµn kÕt tr17 vµ 33
- Trung thùc vµ tù träng tr48 vµ 62
- ­íc m¬ trang 87
- Hs ho¹t ®éng nhãm 6
- D¸n phiÕu lªn b¶ng, 1 hS ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy
Bµi 2
Gäi HS  ®äc c¸c c©u thµnh ng÷, tôc ng÷
D¸n phiÕu ghi c¸c c©u thµnh ng÷, tôc ng÷
- NhËn xÐt , söa ch÷a tõng c©u cho HS
 
- HS ®äc yªu cÇu bµi tËp
- HS ®Æt c©u hoÆc t×m t×nh huèng sö dông
Bµi tËp 3:
- Yªu cÇu HS th¶o luËn cÆp ®«i vÒ t¸c dông cña dÊu ngoÆc kÐp, dÊu hai chÊm
- KÕt luËn vÒ t¸c dông cña dÊu ngoÆc kÐp vµ dÊu hai chÊm
- Gäi HS lªn b¶ng viÕt
 
 
 
 
 
 
III. Cñng cè- dÆn dß
-NhËn xÐt tiÕt häc
-DÆn hS vÒ nhµ häc thuéc c¸c tõ, thµnh ng÷, tôc ng÷ võa häc
HS ®äc yªu cÇu cña bµi tËp.
- Trao ®æi,th¶o luËn
. C« gi¸o hái " Sao trß kh«ng chÞu lµm bµi".
. MÑ em hái "Con ®· häc xong bµi ch­a"
. MÑ em ®i chî mua rÊt nhiÒu thø: g¹o , thÞt , mÝa
. MÑ em th­êng gäi em lµ "cón con"
. C« gi¸o em th­êng nãi:"C¸c em h·y cè g¾ng häc thËt giái ®Ó lµm vui lßng «ng bµ cha mÑ"
                         
TËp ®äc
TiÕt 20  :              ¤n tËp gi÷a häc k× I  (  tiÕt 5 )
a. Môc tiªu:
- KiÓm tra ®äc  ( yªu cÇu nh­ tiÕt 1)
- HÖ thèng ®­îc mét sè ®iÒu cÇn ghi nhí vÒ thÓ lo¹i: néi dung chÝnh, nh©n vËt. tÝnh c¸ch, c¸ch ®äc c¸c bµi tËp ®äc thuéc chñ ®iÓm :Trªn ®«i c¸nh ­íc m¬
* KiÓm tra ®äc hiÓu
b. §å dïng d¹y häc:
- PhiÕu häc tËp.
c. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
I. KiÓm tra bµi cò:
Nªu t¸c dông cña dÊu chÊm,dÊu ngoÆc kÐp
 
2HS nªu

 

II. Bµi míi:
1/Giíi thiÖu bµi vµ ghi b¶ng:
2/ H­­íng dÉn «n tËp:
KiÓm tra ®äc: T­¬ng tù nh­ tiÕt 1
H­íng dÉn lµm bµi tËp
Bµi 2:
GV yªu cÇu HS ®äc tªn c¸c bµi tËp ®äc, sè trang thuéc chñ ®iÓm: Trªn ®«i c¸nh ­íc m¬.
-Ph¸t phiÕu cho nhãm HS .
-Yªu cÇu HS trao ®«i, lµm viÖc trong nhãm, nhãm nµo lµm xong tr­íc d¸n phiÕu lªn b¶ng.
-KÕt luËn phiÕu ®óng
- Gäi Hs ®äc l¹i phiÕu 
Bµi 3: TiÕn hµnh t­¬ng tù bµi 2
III. Cñng cè- dÆn dß
-         NhËn xÐt tiÕt häc
-         VÒ nhµ «n tËp c¸c bµi
 
 
 
 
 
 
- HS ®äc yªu cÇu SGK
- C¸c bµi tËp ®äc
. Trung thu ®éc lËp trang 66
. ë v­¬ng quèc t­¬ng lai trang 70
. nÕu chóng m×nh cã phÐp l¹ tr 76
. §«i giµy ba ta mµu xanh tr 81
. Th­a chuyÖn víi mÑ trang 85
- HS ho¹t ®éng nhãm
- Nh©n vËt:
- Tªn bµi:
- TÝnh c¸ch;
                           
Khoa häc
TiÕt 19:     ¤n tËp: Con ng­êi vµ søc kháe ( tiÕt 2)
A. Môc tiªu:
  - Gióp hs cñng cè vµ hÖ thèng c¸c kiÕn thøc vÒ: 
+ Sù trao ®æi chÊt cña c¬ thÓ ng­êi víi m«i tr­êng.
+ C¸c chÊt dinh d­ìng cã trong thøc ¨n vµ vai trß cña chóng.
+ C¸ch phßng tr¸nh 1 sè bÖnh.
  - Hs cã kh¶ n¨ng:
+ ¸p dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµo cuéc sèng hµng ngµy.
+ HÖ thèng ho¸ nh÷ng kiÕn thøc ®· häc.
*HS nhí ®­îc c¸c kiÕn thøc ®É häc
B. §å dïng d¹y häc:
  - PhiÕu ghi c¸c c©u hái «n tËp, phiÕu bµi tËp
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
I. Bµi cò:
Nªu c¸c chÊt dinh d­ìng cã trong thøc ¨n vµ vai trß cña chóng
II.Bµi míi:
1/Giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng.
2/ ¤n tËp:
+ GV chia nhãm cho HS ch¬i trß ch¬i.
H§1: Trß ch¬i: Ai chän thøc ¨n hîp lÝ
+  Hs cã kh¶ n¨ng ¸p dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµo viÖc lùa chän thøc ¨n hµng ngµy
 
Vµi HS nªu
 
 
 
 
 
- T¹o nhãm 4
- Lªn thùc ®¬n c¸c mãn ¨n cho 1 b÷a ¨n hµng ngµy

 

.
- Tr×nh  bµy tr­íc líp
 
 
+ Lµm thÕ nµo ®Ó cã b÷a ¨n ®ñ chÊt dinh d­ìng.
 
H§2: Thùc hµnh: Ghi l¹i vµ tr×nh bµy 10 lêi khuyªn dinh d­ìng hîp lÝ.
-         NhËn xÐt, ®¸nh gi¸,
 
III.Cñng cè, dÆn dß
- NhËn xÐt chung tiÕt häc
- ¤n vµ thùc hµnh theo néi dung bµi. CB bµi sau (VËt chÊt vµ n¨ng l­îng).
 
 
- Tr×nh bµy tªn mãn ¨n trong 1 b÷a ¨n cña nhãm m×nh.
- Nhãm kh¸c nhËn xÐt
+ Chän thøc ¨n hîp lÝ, ®ñ chÊt vµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ cña gia ®×nh
- HS nªu 10 lêi khuyªn vÒ dinh d­ìng hîp lÝ cña bé y tÕ
- Lµm viÖc c¸ nh©n
- 1 sè HS tr×nh bµy tr­íc líp.
- HS kh¸c nhËn xÐt bæ sung.
 
 
ThÓ dôc
GV chuyªn so¹n vµ d¹y
Thø n¨m ngµy 9 th¸ng 11 n¨m 2017
To¸n
TiÕt 49 :       TÝnh chÊt giao ho¸n cña phÐp nh©n
A. Môc tiªu:Gióp HS:
  - NhËn biÕt ®­îc tÝnh chÊt giao ho¸n cña phÐp nh©n.
  - Sö dông tÝnh chÊt giao ho¸n cña phÐp nh©n ®Ó lµm tÝnh.
  - BiÕt ¸p dông kiÕn thøc vµo thùc tÕ cuéc sèng.
* N¾m ®­îc vµ biÕt vËn dông tÝnh chÊt giao ho¸n cña phÐp nh©n .
B. §å dïng d¹y häc:
- B¶ng phô kÎ s½n b¶ng nh­ SGK.                 – HS chuÈn bÞ SGK  + vë « li.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:
 
    Ho¹t ®éng cña GV
 
I.KiÓm tra bµi cò:
- 1 HS ch÷a bµi tËp 4.
- 2 HS mang vë GV kiÓm tra.
GV n/x
II. Bµi míi:
1/ Giíi thiÖu bµi:
2/ Gi¶ng bµi.
a. Giíi thiÖu tÝnh chÊt giao ho¸n cña phÐp nh©n:
* So s¸nh gi¸ trÞ cña c¸c cÆp phÐp nh©n cã thõa sè gièng nhau:
ViÕt lªn b¶ng biÓu thøc: 5 7 vµ 7 5
sau ®ã yªu cÇu HS so s¸nh hai biÓu thøc nµy víi nhau.
       Ho¹t ®éng cña HS
 
- 1 HS ch÷a bµi tËp 4
- 2 HS mang vë GV kiÓm tra.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- LÇn l­ît vµi HS nªu, 5 7 = 35,
7 5 = 35, vËy 5 7 = 7 5
 
 

Nguồn:Anh Nguyễn Diệp

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Giáo án Tuần 10 - Lớp 4
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngtuan10.doc[0.33 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
e9b20q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-10-12 21:39:58
Loại file
doc
Dung lượng
0.33 M
Trang
1
Lần tải
3
Lần xem
49
giáo án điện tử Giáo án Tuần 10 - Lớp 4

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • giao an tuan 10 lop 4
  Toán học
  giao an tuan 10 lop 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/11/2013

  Xem: 0

 • giao an tuan 10 lớp 4
  Toán học
  giao an tuan 10 lớp 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/1/2010

  Xem: 2

 • Giao an lop 4 tuan 10
  Mỹ thuật
  Giao an lop 4 tuan 10

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/10/2013

  Xem: 0

 • Giáo án lớp 4 - Tuần 10
  Giáo án
  Giáo án lớp 4 - Tuần 10

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/1/2012

  Xem: 0

 • giao an lop 4 tuan 10
  Lớp 4
  giao an lop 4 tuan 10

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/1/2015

  Xem: 0

 • giáo án lớp 4 tuần 10
  Tiếng Việt
  giáo án lớp 4 tuần 10

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/10/2012

  Xem: 0

 • Giáo án Lớp 4 Tuần 10
  Toán học
  Giáo án Lớp 4 Tuần 10

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/4/2013

  Xem: 0

 • GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 10
  Giáo án
  GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 10

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/5/2016

  Xem: 0

 • GIÁO ÁN LỚP 4 - TUẦN 10
  Lớp 4
  GIÁO ÁN LỚP 4 - TUẦN 10

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/12/2010

  Xem: 1

 • Giáo án lop 4 tuàn 10
  Giáo án
  Giáo án lop 4 tuàn 10

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/11/2016

  Xem: 0