TUẦN 22
Thứ hai ngày 11 tháng 5 năm 2020
TOÁN
THỂ TÍCH CỦA MỘT HÌNH
A. Mục tiêu: Giúp HS:
- Có biểu tượng về thể tích của một hình.
- Biết so sánh thể tích của hai hình trong một số tình huống đơn giản.
B. Đồ dùng: Bộ đồ dùng dạy học toán 5.
C. Hoạt động dạy học:
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG DẠY

I. Bài cũ:
- Y/c HS lên bảng làm bài 2 VBT tiết trước.
- Nhận xét.
II. Bài mới:
1.Giới thiệu bài: Nêu MT của tiết học.
2.HĐ1. Hình thành biểu tượng về thể tích của một hình:
Ví dụ1:
- GV đưa ra hình hộp chữ nhật sau đó thả hình lập phương 1cm x 1cm vào bên trong hình hộp chữ nhật và nêu như SGK.
? So sánh thể tích của HLP và HHCN.

Ví dụ 2:
- GV dùng các HLP kích thước 1cm x 1cm x 1cm để xếp thành các hình như hình C và D trong SGK.
? Hình C gồm mấy HLP như nhau ghép lại.
? Hình D gồm mấy HLP như nhau ghép lại.
? Vậy thể tích hình C và hình D ntn.
- GV kết luận như SGK.
Ví dụ 3:
- GV tiếp tục dùng các HLP 1cm x 1cm x 1cm xếp thành hình P.
? Hình P gồm ? HLP như nhau ghép lại.
- GV: tách hình P thành hai hình M và N.
? Hình M gồm mấy HLP như nhau ghép lại.
? Hình N gồm mấy HLP như nhau ghép lại.
? Em có nhận xét gì về số HLP tạo thành hình P và số HLP tạo thành của hình M và hình N.
- GV: Ta nói thể tích của hình P bằng tổng thể tích của các hình M và N.
3.HĐ2: Biết so sánh thể tích của hai hình trong một số tình huống đơn giản
Bài1:
- Gọi HS đọc đề bài, y/c HS quan sát kĩ hình và tự trả lời câu hỏi.
- Giúp HS có biểu tượng về thể tích của một hình, so sánh thể tích của hai hình như nhau.


Bài2: Củng cố về so sánh thể tích của hai hình trong tình huống đơn giản.
- Y/c HS làm và nêu miệng.


- GV và lớp n. xét.
III. Củng cố - dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà ôn lại bài .

- 1 HS lên bảng làm.
- HS khác nhận xét.

- HS lắng nghe.- HS q.sát mô hình.
- HS nghe và nhắc lại kết luận của GV.
- Thể tích HLP bé hơn thể tích HHCN và ngược lại.

- HS quan sát mô hình.


- Gồm 4 HLP như nhau ghép lại.
- Gồm 4 HLP như thế ghép lại.
- Thể tích hình C bằng thể tích hình D


- HS quan sát mô hình.

- Gồm 6 HLP như nhau ghép lại.
- HS quan sát mô hình và nêu.
- Gồm 4 HLP như nhau ghép lại.

- Gồm 2 HLP như nhau ghép lại.

- Ta có 6 = 4 + 2
- HS làm bài tập 1; 2 trong SGK.

- HS thực hiện và nêu:
+Hình A gồm 16 hình lập phương nhỏ
+Hình B gồm 18 hình lập phương nhỏ
+ Hình B có thể tích lớn hơn hình A.


- HS quan sát và trả lời:
+Hình A gồm 45 hình lập phương nhỏ
+Hình B gồm 26 hình lập phương nhỏ
+ Hình A có thể tích lớn hơn hình B.
TẬP ĐỌC
LẬP LÀNG GIỮ BIỂN
A. Mục tiêu:
- Biết đọc bài văn, giọng đọc thay đổi phù hợp lời nhân vật.
- Hiểu nội dung: Bố con ông Nhụ dũng cảm lập làng giữ biển. (Trả lời được các câu hỏi 1; 2; 3 trong SGK).
B. Đồ dùng: Tranh minh hoạ bài đọc SGK.
C. Hoạt động dạy học:
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG DẠY

I. Bài cũ:
- Gọi HS đọc bài Tiếng rao đêm, trả lời câu hỏi về nội dung bài đọc.
- GV n/xét cho HS.
II. Bài mới:
1. Giới thiệu bài (GV ghi bảng).
2.HĐ1: Luyện đọc:
- Gọi HS đọc bài.
- Gọi HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- GV nêu cách chia đoạn: 4 đoạn.
- GV kết hợp sửa sai phát âm, ngắt giọng cho HS, giúp
nguon VI OLET