Giáo Án Giáo Án Theo Tuần:Giáo Án Tuần 27 - Lớp 3

giáo án điện tử Tiểu Học Lớp 3 Giáo án theo Tuần (Lớp 3)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       5      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
0hzz0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-04-08 06:32:46
Loại file
doc
Dung lượng
0.48 M
Trang
1
Lần xem
5
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

TuÇn 27: Thöù hai, ngaøy 19 tháng 3 năm 2018 TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN: ÔN TẬP GIỮA KÌ II (TIEÁT 1,2) I/ Muïc tieâu: - HS ñoïc đúng, rõ ràng, rành mạch doạn văn,bài văn đã học.(tốc độ khoảng 65 tiếng/ phuùt

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

TuÇn 27:                                      Thöù  hai, ngaøy 19  tháng  3   năm 2018
TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN:        ÔN TẬP GIỮA KÌ II (TIEÁT 1,2)  I/ Muïc tieâu: 
-         HS ñoïc đúng, rõ ràng, rành mạch doạn văn,bài văn đã học.(tốc độ khoảng 65 tiếng/ phuùt,)
-         HS traû lôøi ñöôïc 1caâu hoûi veà noäi dung đọc.
          - Keå lại được từng đoạn câu chuyeän quả táo theo tranh (sgk) Biết dùng phép nhân hóa laøm   cho lôøi keå thêm sinh ñoäng.
II/ Ñoà duøng daïy hoïc : Phieáu vieát teân töøng baøi taäp ñoïc. Baûng phuï vieát saün caâu vaên BT2.
 III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:
HĐ cuûa thaày
HĐ cuûa troø
1. Kiểm tra bài cuõ: 1 em đọc đoạn 2 bài “ Rước đèn ông sao” nêu ND bài.
GV n.xét -  đánh giá
2. Baøi môùi: GTB: Nêu MĐYC tiết học
HĐ1: Kieåm tra taäp ñoïc .
- GV ghi phieáu teân töøng baøi taäp ñoïc töø tuaàn 19 ñeán tuaàn 26 SGK vaø 6 tranh minh hoïa.
- GV y/c töøng HS leân boác thaêm choïn baøi ñoïc
- GV ñaët1 caâu hoûi cho ñoaïn vöøa ñoïc- ghi ñieåm
HĐ2Laøm baøi 2: GV yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi
-  GV y/c HS q/saùt kó 6 tranh minh hoïa, ñoïc kó phaàn chöõ trong tranh ñeå hieåu ND truyeän.
- GV y/c HS TL theo caëp: q/saùt tranh, taäp keå theo ND tranh, söû duïng pheùp nhaân hoùa trong lôøi keå.
-Y/c HS tieáp noái nhau thi keå theo töøng tranh.
- GV môøi 1 HS keå laïi caâu chuyeän.
- GV nhaän xeùt, choát laïi
  HĐ3   (tiết 2)      Kieåm tra taäp ñoïc .
- GV thöïc hieän töông töï nhö tieát 1
HĐ4: Laøm baøi 2: y/c HS ñoïc ñeà baøi
- GV  y/c HS ñoïc baøi thô “ Em thöông”.
-  HS ñoïc thaønh tieáng caâu hoûi a, b, c. Caû lôùp theo doõi trong SGK.
- GV yeâu caàu HS trao ñoåi theo caëp làm BT vào bảng nhóm.
- GV môøi ñaïi dieän caùc caëp leân trình baøy.
- GV yeâu caàu HS laøm baøi vaøo vôû.
3. Củng cố- dặn dò:2’ 
-yêu cầu nhắc lại nội dung bài học
- GV nhaän xeùt tieát hoïc
HS thực hiện theo y/c của GV – lớp n.xét
 
 
HS lắng nghe
leân boác thaêm baøi taäp ñoïc.
 
 
HS ñoïc töøng ñoaïn hoaëc caû baøi  theo chæ ñònh trong phieáu. HS traû lôøi ND câu hỏi.
HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi.
HS quan saùt tranh.
 
HS trao ñoåi theo caëp.
 
 
HS thi keå chuyeän.
Moät HS keå laïi toaøn boä caâu chuyeän -û lôùp nhaän xeùt.
 
HS leân boác thaêm baøi taäp ñoïc.
ñoïc töøng ñoaïn hoaëc caû baøi  theo y/c của phiếu
 
Hai HS ñoïc laïi baøi thô- TL làm BT theo cặp.
Các sự vật được nhân hóa
Các từ chỉ đặc điểm được dùng để nhân hóa
Các từ chỉ HĐ được dùng để nhân hóa
Làn gió
Mồ côi
Tìm, ngồi
Sợi nắng
Gầy
Run   run, ngã
 
Thực hiện y/c của GV
- Lắng nghe, thực hiện
 


TOÁN                                            CAÙC SOÁ COÙ NAÊM CHÖÕ SOÁ.
I/ Muïc tieâu:
  - Biết caùc haøng: hàng chuïc nghìn, h.nghìn, h.traêm,h. chuïc, h.ñôn vò.
  - Bieát vieát vaø ñoïc caùc soá coù naêm chöõ soá trong tröôøng hôïp ñôn giaûn ( ko có chữ số 0 ở giữa)
BT cần làm : bài 1,2 ,3 .
II/ Ñoà duøng daïy hoïc :    Baûng phuï, phaán maøu.
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:
HĐ cuûa thaày
HĐ cuûa troø
1. KTBaøi cuõ: y/c 1 em viết 3 số có 4 chữ số
2. Baøi môùi:
GTB:  Nêu MĐYC tiết học
HĐ1: Giôùi thieäu soá  coù naêm chöõ soá.
1. Oân taäp veà caùc soá trong phaïm vi 10.000.
- GV vieát leân baûng soá 2316. Yeâu caàu HS ñoïc soá vaø cho bieát soá naøy goàm maáy nghìn, maáy traêm, maáy chuïc, maáy ñôn vò.
2. Vieát vaø ñoïc soá coù naêm chöõ soá.
a)  Giôùi thieäu soá 10. 000.
- GV vieát soá 10.000 leân baûng, yeâu caàu HS ñoïc.
- Cho bieát 10.000 goàm maáy chuïc nghìn, maáy nghìn, maáy traêm, maáy chuïc, maáy ñôn vò?
b) GV treo baûng coù gaén caùc soá 42316.
- GV yeâu caàu HS cho bieát:coù bao nhieâu chuïc nghìn,nghìn,traêm,chuïc,ñôn vò?
- GV yeâu caàu HS leân ñieàn vaøo oâ troáng (baèng caùch gaén caùc soá thích hôïp vaøo oâ troáng).
c) GV höôùng daãn HS caùch vieát soá, đọc số
  -    Vieát töø traùi sang phaûi: 42 316
- Đọc: Bốn mươi hai nghìn ba trăm mười sáu.
HĐ2: Laøm baøi 1, 2.
Baøi 1:- GV môøi 1 HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi:
- Yeâu caàu 2 HS leân baûng laøm.
- GV nhaän xeùt, choát laïi:
Baøi 2: GV goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.
- GV môøi 4 HS leân thi laøm baøi.
- GV nhaän xeùt, choát laïi.
Bài 3: GV viêt số , y/c HS đọc số
 
Bài 4: Dành cho HS khá(giỏi)
GV n.xét
3.Củng cố dặn dò:
-N.xét tiết học- Dặn về học bài, xem lại BT đã làm
- HS theo dõi- n.xét
 
- HS lắng nghe
 
 
HS ñoïc vaø traû lôøi.
 
 
 
 
HS ñoïc: möôøi nghìn.
HS traû lôøi.
 
HS quan saùt baûngvaø traû lôøi
- Số 42316 gồm: 4 chục nghìn; 2 nghìn; 3 trăm; 1 chục; 6 đ. Vị.
- Thực hiện theo y/c của GV
 
 
- HS viết số vào bảng con
- HS luyện cách đọc số
 
Moät soá HS ñoïc laïi.
 HS luyện cách đọc soá.
 
HS ñoïc yeâu caàu cuûa ñeà baøi.
2 –3  HS leân baûng vieát vaø ñoïc laïi soá 23.234.Û.
 
HS ñoïc y/c BT – HS tự làm BT
1 số HS tiếp nối đọc số- lớp n.xét
HS ñoïc y/c BT- HS khá(giỏi)lên bảng điền số thích hợp vào ô trống.
HS lắng nghe, thực hiện
 


          L. tiÕng viÖt:   luyÖn  ®äc:    :ÔN TẬP GIỮA KÌ II (TIEÁT 1,2) 
                                 LUYỆN CÁC BÀI TẬP ĐỌC ĐÃ HỌC TỪ TUẦN 19 - 26
I/ Muïc tieâu: 
-         HS ñoïc đúng, rõ ràng, rành mạch doạn văn, bài văn đã học từ tuần 19 -26.(tốc độ khoảng 65 tiếng/ phuùt,)
-         HS traû lôøi ñöôïc 1caâu hoûi veà noäi dung đọc.
II.Lªn líp:
- T/c cho HS luyÖn ®äc c¸ nh©n, luyÖn ®äc tõng c©u, tõng ®o¹n, c¶ bµi
- GV theo dâi s÷a c¸ch ®äc cho HS
- LuyÖn cho HS ®äc nhanh, ®äc ®óng.
- HS luyÖn ®äc kÕt hîp tr¶ lêi c©u hái trong SGK
 Giúp HS nắm ND bài tập đọc dã học
Củng cố - dặn dò:
  Về nhà đọc lại các bài tập đọc đã học
Chuẩn bị bài: Về đọc lại các bài tập đọc đã học ở học kì 2
 
L. TIẾNG VIỆT.           L.VIẾT:                  SUỐI
  I. Môc tiªu:
* LuyÖn viÕt bµi :  Suối
II. Ho¹t ®éng d¹y - häc:
- GV ®äc  bài viÕt : Suối
- Hái: Nêu ND đoạn thơ?
GV l­u ý HS c¸ch tr×nh bµy bài thơ lục bát:  Câu 6 viết lùi vào, câu 8 viết lùi ra so với câu 8 một chữ, ch÷ c¸i ®Çu mçi dßng th¬ viÕt hoa.
GV ®äc cho HS viÕt.
GV ®äc cho HS so¸t lçi
III. Cñng cè – DÆn dß
 DÆn vÒ ®äc l¹i bµi tËp ®äc ®· häc                                               
 
*****************************************************
 
 
 
 
 
 
 


LUYỆN TOÁN                            CAÙC SOÁ COÙ NAÊM CHÖÕ SOÁ.
I/ Muïc tieâu:
  - Biết caùc haøng: hàng chuïc nghìn, h.nghìn, h.traêm,h. chuïc, h.ñôn vò.
  - Bieát vieát vaø ñoïc caùc soá coù naêm chöõ soá trong tröôøng hôïp ñôn giaûn ( ko có chữ số 0 ở giữa)
II,C¸c ho¹t  ®éng c¬ b¶n.
- GV tæ chøc cho HS lµm c¸c BT trong VBT víi c¸c h×nh thøc c¸ nh©n hoÆc nhãm ®Ó hoµn thµnh BT.
- LÇn l­ît cho HS lªn b¶ng ch÷a bµi
- L­u ý ®Ó HS lµm ®­îc c¸c BT 1,2,3( tr.40 VBT)
HS kh¸ (giái)  lµm đề 1 BT ë  Luyện giải To¸n tuần 26
- Líp theo dâi nhËn xÐt kÕt qu¶ - c¸ch tr×nh bµy cña b¹n
- ChÊm - ch÷a bµi
- NhËn xÐt tiÕt häc
C – Cñng cè – dÆn dß:
- VÒ nhµ häc bài và xem l¹i BT ®· lµm
                     ****************************************************                                                                                 
 
                                                                              Thöù ba, ngaøy  20  tháng 3  năm   2018
 
TOÁN                                                           LUYỆN TẬP                      
I Muïc tieâu: Giúp HS:
-  Biết đoïc, vieát caùc soá coù naêm chöõ soá (moãi chöõ soá ñeàu khaùc 0).
-Bieát thöù töï cuûa caùc soá coù naêm chöõ soá.Biết viết caùc soá troøn nghìn ( töø 10.000 ñeán 19.000) vào  dưới mỗi vạch của tia số. BT cần làm 1;2;3;4.
II/ Ñoà duøng daïy hoïc :
     Bảng phụ
III/ Caùc hoaït ñoängdaïy hoïc :
HĐ cuûa thaày
HĐ cuûa troø
1.KTBaøi cuõ:  Y/c 1 HS đọc, viết số dòng 3,4 của BT 2 – GV đánh giá- ghi điểm
2. Baøi môùi:
HĐ1: GTB
HĐ2 : HD HS làm BT
Baøi 1: - GV môøi 1 HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi
- Thực hiện y/c của GV
 
- HS lắng nghe
 
 
1 HS nêu y/c BT- lớp tự làm BT theo nhóm
Đại diện nhóm trình bày k.quả- lớp n.xét
 


Chia lớp thành nhóm 5 cho HS làm BT
- y/c trình bày k.quả
Baøi 2:-  Môøi HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.
T/c trò chơi “ Ai nhanh, ai đúng”
 
 
 
 
 
Baøi 3:-  Môøi HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.
- Boán HS leân thi laøm baøi tieáp söùc.
- GV nhaän xeùt, choát laïi:
 
Baøi 4:- GV môøi HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi( bảng phụ)
- GV y/c lớp làm BT vào vở.
- GV nhaän xeùt, choát lại
3. Củng cố- Dặn dò:
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
- Chuaån bò baøi: Caùc soá coù naêm chöõ soá  (tieáp theo).
 
VD: 45 913: Bốn mươi lăm nghìn chín trăm mười ba; ….
-  Thực hiện y/c của GV, Hs chia làm 2 đội chơi -  tiến hành chơi.
Viết số
Đọc số
97 145
Chín mươi bảy nhìn một trăm bốn mươi lăm
27 155
Hai mươi bảy nghìn một trăm năm mươi lăm
….
…..
HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi- lớp tự làm BT
HS thi làm bài tiếp sức- lớp nhaän xeùt.
36 520; 36 521; 36 522; 36 523; 36 524; 36 525; 36 526.
…..
- HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi- lớp tự làm BT
- HS tiếp nối lên điền số thích hợp dưới mỗi vạch trên tia số.
 
HS lắng nghe, thực hiện
 
 
CHÍNH TẢ:                     ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II  (TIEÁT 3)
I/ Muïc tieâu:
Mức độ, yêu cầu về kĩ năng đọc như ở tiết 1.
Báo cáo được 1 trong 3 ND nêu ở BT2( về học tập, hoặc về lao động, về công tác khác.
II/ Ñoà duøng daïy hoïc :
Phieáu vieát teân töøng baøi taäp ñoïc.
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:
HĐ cuûa thaày
HĐ cuûa troø
1.KTBaøi cuõ:  Y/c 1 HS làm lại BT 1( tiết 2.tr 74)
2. Baøi môùi:
HĐ1: GTB: Nêu MĐYC tiết học
HĐ2: Kieåm tra taäp ñoïc.
- GV thöïc hieän töông töï caùc tieát tröôùc
HĐ3: HD HS làm BT
- GV yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi.
- GV  yeâu caàu HS ñoïc maãu baûng baùo caùo ñaõ hoïc ôû tuaàn 20, trang 20 SGK.
- GV hoûi: Yeâu caàu cuûa baûng baùo baùo naøy coù khaùc gì vôùi yeâu caàu cuûa baùo caùo ñaõ hoïc ôû tieát TLV tuaàn 20?
HS thực hiện y/c của GV
 
 
HS lắng nghe
HS leân boác thaêm baøi taäp ñoïc.
HS ñoïc töøng ñoaïn hoaëc caû baøi  theo chæ ñònh trong yeáu.
HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi.
HS laøm baøi vaøo vôû.
Khác: Người báo cáo là chi đội trưởng
- Người nhận báo cáo là chị tổng phụ trách.
-ND thi đua: XD Đội vững mạnh.
 


 
GV yeâu caàu caùc toå laøm vieäc theo caùc böôùc sau.
+ Thoáng nhaát keát quaû hoaït ñoäng cuûa chi ñoäi trong thaùng qua.
+ Laàn löôït caùc thaønh vieân trong toå ñoùng vai chi ñoäi tröôûng baùo caùo tröôùc caùc baïn keát quaû hoaït ñoäng cuûa chi ñoäi.
- GV môøi ñaïi dieän caùc nhoùm leân trình baøy baùo caùo tröôùc lôùp.
- GV nhaän xeùt, choát laïi.
3.Củng cố- Dặn dò:
-  Nhaän xeùt baøi hoïc
Veà oân laïi caùc baøi hoïc thuoäc loøng.
-    Chuaån bò baøi: Tieát oân thöù 4.
ND báo cáo:  Về học tập, về lao động, thêm ND về công tác khác.
 
 
 
HS thöïc haønh baùo caùo keát quaû  hoaït ñoäng.
 
 
 
 
 
Ñaïi dieän caùc nhoùm leân trình baøy baùo caùo tröôùc lôùp.
HS caû lôùp nhaän xeùt.
- HS lắng nghe, thực hiện.
 
 
                                                      Thứ  tư  ngày  21  tháng  3  năm  2018
 
TẬP ĐỌC                         ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II (tiết 4)
I/ Muïc tieâu:
 - Mức độ y/c về kĩ năng đọc như ở tiết 1.
-    Nghe – vieát ñuùng baøi chính tả “ Khoùi chieàu”( tốc độ khoảng 65 chữ / 15 phút), không mắc quá 5 lỗi trong bài; trình bày sạch sẽ, đúng bài thơ lục bát.(BT2)
- HS khá(giỏi) viết đúng và đẹp bài chính tả ( tốc độ khoảng 65 chữ / 15 phút).
II/ Ñoà duøng daïy hoïc
Phieáu vieát teân töøng baøi taäp ñoïc.vieát saün caâu vaên BT2.
 III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:
HĐ cuûa thaày
HĐ cuûa troø
1.KT Baøi cuõ:
1 HS làm lại BT2 (sgk tr74)- GV n.xét
2. Baøi môùi:
  HĐ1: GTB: Nêu MĐYC tiết học
HĐ2:     Kieåm tra taäp ñoïc .
- GV thöïc hieän töông töï  caùc tieát tröôùc
HĐ3:   HD HS làm BT
 
- GV ñoïc maãu baøi thô vieát chính taû.
-y/c HS đọc lại bài chính tả.
- GV yêu caàu HS töï vieát ra nhaùp nhöõng töø deã vieát sai - GV yeâu caàu HS gaáp SGK.
- GV ñoïc thong thaû töøng cuïm töø, töøng caâu cho HS vieát baøi.
 
- HS thực hiện y/c của GV
- HS lắng nghe
 
 
HS leân boác thaêm baøi taäp ñoïc.
HS ñoïc töøng ñoaïn hoaëc caû baøi  theo chæ ñònh trong phieáu. HS traû lôøi.
- HS lắng nghe
2 –3 HS ñoïc laïi ñoaïn vieát.
HS vieát ra nhaùp nhöõng töø khoù.
 
HS nghe vaø vieát baøi vaøo vôû.
 


- GV chaám, chöõa töø 5 – 7 baøi. Vaø neâu nhaän xeùt.
- GV thu vôû cuûa nhöõng HS chöa coù ñieåm veà nhaø chaám.
*Củng cố dặn dò:
-nhắc lại nội dung bài học
-nhận xét tiết học
-hướng dẫn về nhà
 
 
HS thực hiện y/c của GV.
-         HS lắng nghe
 
TOÁN:                                      CAÙC SOÁ COÙ NAÊM CHÖÕ SOÁ (Tiếp ).
I/ Muïc tieâu:
- Biết vieát và đọc caùc soá với trường hợp chữ số hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị là 0 và hiểu được chữ số 0 còn dùng để chỉ khoâng coù ñôn vò  naøo ôû haøng ñoù cuûa soá coù naêm chöõ soá.
- Biết thöù töï của caùc số coù naêm chöõ số và phép tính.
II/ Ñoà duøng daïy hoïc : Bảng phụ
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
HĐ cuûa thaày
HĐ cuûa troø
1. Baøi cuõ: 1 HS lên bảng làm lại BT 3 - GV n. xét
2. Baøi môùi:
  HĐ1: GTB: Nêu MĐYC tiết học
HĐ2: Giôùi thieäu soá coù naêm chöõ soá, caùc tröôøng hôïp coù chöõ soá 0.
- GV höôùng daãn HS quan saùt, nhaän xeùt baûng trong baøi hoïc roài töï vieát soá, ñoïc soá:
- GV goïi 1 HS  ñoïc soá ôû doøng ñaàu
- GV nhaän xeùt: “ Ta phaûi vieát soá goàm 3 chuïc nghìn 0 nghìn, 0 traêm, 0 chuïc, 0 ñôn vò”, roài vieát 30.000 vaø vieát ôû coät vieát soá roài ñoïc soá: ba möôi nghìn.
- Töông töï y/c 1 HS vieát vaø ñoïc soá ôû doøng thöù 2.
- y/c HS leân baûng tiếp nối vieát, ñoïc caùc soá coøn laïi.
- HĐ3:   HD HS làm BT
Baøi 1: - GV môøi 1 HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.
- y/c 1 HS leân baûng laøm maãu-y/c HS tiếp nối leân baûng laøm BT
-GV nhaän xeùt, choát laïi.
Baøi 2a,b: - (giảm tải bài 2c)
GV môøi 1 HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi
Chia lớp thành nhóm 5 cho HS làm BT
- y/c trình bày k.quả
- HS thực hiện y/c của GV
 
- HS lắng nghe
 
 
 
HS quan saùt baûng trong baøi.
HS vieát: 30.000
HS ñoïc: ba mươi nghìn.
 
 
HS: Vieát: 32.000; Ñoïc: Ba möôi hai nghìn
HS vieát vaø ñoïc caùc soá.
HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi..
1HS leân baûng laøm maãu -lôùp laøm vaøo vở
HS tiếp nối leân baûng laøm- lớp n.xét
VD: 62 300: Sáu mươi hai nghìn ba trăm
……
1 HS nêu y/c BT- lớp tự làm BT theo nhóm
Đại diện nhóm trình bày k.quả- lớp n.xét
a.18 301; 18 302; 18 303; 18 304; 18 305; 18 306; 18 307.
….
1 HS nêu y/c BT- lớp tự làm BT theo cặp
 


Baøi 3a,b: - (giảm tải bài 2c)
GV môøi 1 HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi
y/c HS làm BT theo cặp - y/c đại diện 1 số cặp trình bày k.quả
Baøi 4:T/c trò chơi “ Thi xếp nhanh- xếp đúng”
GV phổ biến luật chơi- tiến hành chơi
3.CỦNG CỐ -_ DẶN DÒ
- Nhaän xeùt baøi hoïc.
-Về nhà làm BT 2c, 3c

Đại diện nhóm trình bày k.quả- lớp n.xét
A, 18000; 19000; 20000; 21000; 22000; 23000; 24000.
….
-         HS thực hiện theo y/c của GV
 
 
- HS lắng nghe, thực hiện
                                                                               
 
                                                                      Thöù năm, ngaøy  22  tháng  3   năm 2018
 
TOÁN:
LUYEÄN TAÄP.
I/ Muïc tieâu:
  - Biết caùch ñoïc, vieát caùc soá coù naêm chöõ soá( trong năm chữ số đó có chữ số 0)
  - Bieát thöù töï cuûa caùc soá coù naêm chöõ soá. Làm tính với số tròn nghìn, tròn trăm.
( BT cần làm : 1,2,3,4)
II/ Ñoà duøng daïy hoïc :
  Bảng phụ, bảng nhóm
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
1.KT Baøi cuõ: Goïi 1 HS leân baûng làm BT  2c ,3c.
– GV n.xét - đánh giá
2. Baøi môùi:
HĐ1: GTB: Nêu MĐYC tiết học
HĐ2: HD HS làm BT
Baøi 1:- GV môøi 1 HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi:
- GV môøi 1 HS leân baûng laøm maãu.
- GV yeâu caàu caû lôùp laøm vaøo vở. HS noái tieáp ñöùng leân ñoïc caùc soá    - GV nhaän xeùt, choát laïi.
Baøi 2: - GV môøi 1 HS ñoïc yeâu caàu cuûa ñeà baøi.
- GV môøi 1 HS leân baûng laøm maãu.
Thực hiện các bước tương tự BT1
 
 
Baøi 3: GV môøi 1 HS ñoïc yeâu caàu cuûa ñeà baøi.
- GV moät HS leân laøm maãu.
- GV chia lớp thành 3 nhóm cho HS làm BT, 3  nhoùm HS  thi laøm baøi treân baûng lôùp.
- GV nhaän xeùt, tuyeân döông nhoùm chieán thaéng.
-         HS thực hiện y/c của GV
 
 
HS lắng nghe
 
HS ñoïc y/c  BT.1HS leân baûng laøm maãu.
HS laøm BT  vaøo vở. HS tieáp noái nhau ñoïc caùc soá.
16 500: Mười sáu nghìn năm trăm.;   ……
HS ñoïc y/c  BT.1HS leân baûng laøm maãu.
HS laøm BT  vaøo vở. HS tieáp noái nhau lên bảng viết số .
VD: Tám mươi bảy nghìn một trăm linh năm: 87 105
…..
HS ñoïc y/c cuûa ñeà baøi. 1 HS laøm maãu.
HS làm BT theo nhóm. Đại diện 3 nhoùm leân baûng thi laøm baøi – n.xét thắng thua.
C- 12 000; D- 13 000; E – 14 000……
HS ñoïc y/c BT. HS thaûo luaän nhoùm.
 


Baøi 4:- GV môøi 1 HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.
- GV cho HS thaûo luaän nhoùm.
- Caû lôùp laøm baøi vaøo bảng nhóm- trình bày k.quả
- GV nhaän xeùt, choát laïi.
 
 
 
 
3.Củng cố-Dặn dò
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
Veà xem lại BT đã làm 
- Chuaån bò baøi: Soá 100.000 – Luyeän taäp.
Đại diện nhoùm leân baûng trình bày k.quả – n.xét thắng thua.
a. 4000 + 5000= 9 000
    6500 – 500 = 1 500
b. 4000 – ( 2000 – 1000)= 4000 – 1000
                                        = 3000
……
HS chöõa baøi ñuùng vaøo vở
 
HS lắng nghe, thực hiện
 
 
LUYỆN TỪ VÀ CÂU:    ÔN TẬP : TỪ NGỮ VỀ NGHỆ THUẬT. DẤU PHẨY
I. Mục tiêu:
    - Nêu được một số từ ngữ về nghệ thuật (bt1).
    - Biết đặt đúng dấu phẩy vào chổ thích hợp trong đoạn văn ngắn (bt2)
II. Chuẩn bị: 
III. Hoạt động dạy học: 
GV
HS
1. Kiểm tra bài cũ:
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài:
b. Hướng dẫn học sinh làm bài tập:
Bài 1:
- Yêu cầu một em đọc nội dung bài tập 1, cả lớp đọc thầm theo.
- Dán lên bảng lớp 2 tờ giấy khổ to.
- Yêu cầu lớp chia thành 2 nhóm để chơi tiếp sức.
- Theo dõi nhận xét chốt lại lời giải đúng.
- Yêu cầu lớp đọc đồng thanh bảng từ đầy đủ.
 
Bài 2:- Gọi 1 HS đọc y/c BT 2, cả lớp đọc thầm.
- Yêu cầu HS làm bài cá nhân.
- Dán 3 tờ phiếu lên bảng, mời 3HS lên thi làm bài.
- GV theo dõi nhận xét chốt lại lời giải đúng.
+ Nội dung đoạn văn vừa hoàn chỉnh nói lên điều gì ?
- Gọi HS đọc lại đoạn văn sau khi đã điền dấu phẩy đầy đủ.
 
- Lắng nghe.
 
 
 
- Một HS đọc yêu cầu bài tập, cả lớp đọc thầm.
 
- Hai nhóm lên bảng thi tiếp sức.
- Cả lớp nhận xét bình chọn nhóm thắng cuộc.
- Cả lớp đọc đồng thanh và làm vào vở theo lời giải đúng:
-  1 HS đọc bài tập 2. cả lớp đọc thầm theo.
- Cả lớp tự làm bài.
- Ba em lên bảng thi làm bài.
- Sau khi điền đúng các dấu phẩy vào đoạn văn thì đọc to để cả lớp nghe và nhận xét.
- Nội dung đoạn văn : Nói về công việc của những người làm nghệ thuật.
 
 
 


3. Củng cố - dặn dò:
- Yêu cầu hs nêu lại ND bài học
- Nhận xét đánh giá tiết học.
 
- 2 học sinh nêu lại nội dung vừa học
 
 
 
 
                                                           Thöù sáu , ngaøy  23   tháng  3   năm 2018
TOÁN:                                         SOÁ 100.000 – LUYEÄN TAÄP.
I/ Muïc tieâu:
-  Nhaän bieát soá 100.000. Biết caùch ñoïc vieát và thứ tự caùc soá coù naêm chöõ soá.
- Cuûng coá  veà thöù töï caùc soá coù naêm chöõ soá.Bieát ñöïôc soá lieànsau 99.999 laø số 100.000.
BT cần làm: 1,2;(dòng 1,2,3) bài 3; bài 4.
II/ Ñoà duøng daïy hoïc :
      Baûng phuï, Bảng nhóm
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:
HĐ1 cuûa thaày
HĐ1cuûa troø
1.KT Baøi cuõ: Goïi 1 HS leân baûng làm BT 4b
– GV n.xét - đánh giá
2. Baøi môùi:
HĐ1: GTB: Nêu MĐYC tiết học
HĐ2: Giôùi thieäu soá 100.000
a- GV yeâu caàu HS laáy 7 taám bìa coù ghi 10.000 vaø xeáp nhö trong SGK. GV hoûi : Coù maáy chuïc nghìn?
- GV yeâu caàu HS ñoïc thaønh tieáng : 70.000
- GV cho HS laáy theâm moät taám bìa coù ghi 10.000 roài xeáp tieáp vaøo nhoùm 7 taám bìa.
7chuïc  nghìn theâm 1chuïc nghìn nghìn laø maáy chuïc nghìn
- GV cho HS laáy theâm moät taám bìa coù ghi 10.000 roài xeáp tieáp vaøo nhoùm 8 taám bìa.
8chuïc  nghìn theâm 1chục nghìn laø maáy chuïc nghìn?
- GV cho HS laáy theâm moät taám bìa coù ghi 10.000 roài xeáp tieáp vaøo nhoùm 9 taám bìa.(hoûi töông töï )
- GV giôùi thieäu: Soá 100.000 ñoïc moät traêm nghìn.
- GV goïi 4 – 5 HS ñoïc laïi soá 100.000
- GV hoûi: Soá moät traêm nghìn coù maáy chöõ soá? Bao goàm nhöõng soá naøo?
HS thực hiện y/c của GV
 
 
 
- HS lắng nghe
 
HS quan saùt.
Coù 70.000 - HS ñoïc: Bảy mươi nghìn..
 
 
 
 
HS : Taùm chuïc nghìn.
 
 
HS: laø Chín chuïc nghìn.
 
 
 
HS: Möôøi chuïc nghìn.
HS ñoïc laïi soá 100.000.
 
 
 
HS: Soá một trăm nghìn ( haymöôøi chục nghìn) coù 6 chöõ soá. Bao goàm moät chöõ soá 1 vaø 5 chöõ soá 0.
 


HĐ3: HD HS làm BT:
- Baøi 1:GV môøi 1 HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi:
- GV y/c HS töï laøm BT vaøo vở . HS tiếp nối leân baûng laøm baøi.
- GV nhaän xeùt, choát laïi:
Baøi 2:- GV môøi 1 HS ñoïc ñeà baøi:
- GV yeâu caàu 4 nhoùm HS thi laøm baøi tieáp söùc.
- GV nhaän xeùt, choát laïi.
 
Baøi 3:- y/c HS ñoïc ñeà baøi – Gọi 1 HS laøm mẫu
+ Soá ñaõ cho laø bao nhieâu?
+ Muoán tìm soá lieàn tröôùc ta laøm theà naøo?
+ Muoám tìm soá lieàn sau ta laøm theá naøo?
- GV y/c lôùp làm BT vào vở ,3 HS leân baûng laøm
- GV nhaän xeùt, choát laïi:
 
 
 
Bài 4:    Y/c 1 HS đọc đề bài- phân tích bài toán giúp HS tóm tắt đề -  tự giải toán vào vở - 1 em giải vào bảng nhóm để trình bày trên bảng
GV chấm điểm- n.xét
C.Củng cố -Dặn dò
-  Nhaän xeùt tieát hoïc.
-   Veà xem lại BT đã làm- chuẩn bị bài sau
Chuaån bò baøi: So saùnh caùc soá trong phaïm vi 100.000.
 
HS ñoïc y/c BT - lớp tự laøm baøi  vaøo vở
HS tiếp nối leân  baûng laøm -  lớp n. xét
a.10 000; 20 000; 30 000; 40 000; 50 000; …

HS ñoïc ñeà baøi - lôùp laøm vaøo vở theo nhóm
Boán nhoùm HS leân thi laøm baøi tieáp söùc.
40 000;50 000; 60 000; 70 000; 80 000; 90 000; 100 000.            Lớp nhaän xeùt.
HS ñoïc ñeà baøi - HS laøm maãu.
31.655
Ta laáy soá ñoù tröø 1.
Ta laáy soá ñoù coäng 1.
HS caû lôùp laøm vaøo vở. 3 HS leân baûng  thi laøm baøi laøm – lớp n.xét
Số liền trước
Số đã cho
Số liền sau
12 533
12 534
12 535
43904
43 905
43 906
62 369
62 370
62371
-         HS thực hiện theo y/c của GV
Giải
Chỗ chưa ngồi của sân vận động là:
7000 – 5000 = 2000 ( chỗ ngồi)
ĐS: 2000 chỗ ngồi
 
 
- HS lắng nghe, thực hiện.
 
 
 
TẬP LÀM VĂN:                                       ÔN TẬP
I/ Mục tiêu:
-         Rèn kĩ năng nói: - Bước đầu biết kể về một ngày hội
-         Viết được những điều vừa kề thành một đoạn văn ngắn ( khoảng 5 - 7 câu)
-         II/ Chuẩn bị :
  GV-  Bảng phụ viết  câu hỏi gợi ý BT1SGK ( tr.64).
III/ Hoạt động dạy - học: 
HĐ của gv
HĐ của hs
1.Bài mới:a/ Giới thiệu bài : 1’
b/ Hướng dẫn làm bài tập :25’
Bài 1 :    Gọi 1 học sinh đọc bài tập.
+ Em chọn để kể ngày hội nào ?
- HS lắng nghe
 
- Một em đọc yêu cầu bài.
- Nêu câu chuyện mà mình lựa chọn.
 
 


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Giáo án Tuần 27 - Lớp 3
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngGiao_An_Lop_3_Tuan_27_CKTKN__KNS.doc[0.48 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • Giao an lop 3 tuan 27
  Toán học 3
  Giao an lop 3 tuan 27

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/3/2014

  Xem: 0

 • GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 27
  Tập đọc 3
  GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 27

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2010

  Xem: 52

 • Giáo án lớp 3 ( tuần 27 )
  Lớp 3
  Giáo án lớp 3 ( tuần 27 )

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/2/2012

  Xem: 0

 • giao an lop 3 tuan 27
  Lớp 3
  giao an lop 3 tuan 27

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/2/2015

  Xem: 0

 • Giáo án lớp 3 tuần 27
  Lưu trữ tạm thời
  Giáo án lớp 3 tuần 27

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/2/2018

  Xem: 0

 • giao an lop 3 - tuan 27
  Mầm non
  giao an lop 3 - tuan 27

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/3/2012

  Xem: 0

 • Giáo án lớp 3- Tuần 27
  Lớp 3
  Giáo án lớp 3- Tuần 27

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/3/2012

  Xem: 0

 • giao an lop 3 tuan 27
  Lớp 3
  giao an lop 3 tuan 27

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/7/2010

  Xem: 48

 • Giáo án lớp 3 tuần 27
  Lớp 3
  Giáo án lớp 3 tuần 27

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/2/2013

  Xem: 0

 • giao an lop 3 tuan 27
  Tiểu học
  giao an lop 3 tuan 27

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/9/2012

  Xem: 0