Giáo án về quả (nhà trẻ)

Đăng ngày 2/1/2010 10:05:03 AM | Thể loại: Lớp 3 tuổi | Chia sẽ bởi: H� Đặng Th�? Thanh | Lần tải: 856 | Lần xem: 20 | Page: 1 | Kích thước: 0.06 M | Loại file: doc

Giáo án lớp trẻ                                                             Năm học: 2009-2010

Trường Mầm Non Hoa Sen

===***===

 

 

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC

 

Chủ đề: Quả ngọt quanh bé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Hoaït ñoäng: Nhaän bieát

                        Ñeà taøi: Quaû cam

                     Giaùo vieân: Mai Thò Thu Hoàng

                     Lôùp : Treû (24-36 thaùng)

                     Thôøi gian: 15’-17’

                      Ngaøy daïy: 10/11/09

 

GV: Mai Thị Thu Hồng                                       Trường mầm non Hoa Sen


Giáo án lớp trẻ                                                             Năm học: 2009-2010

I. Môc ®Ých- Yªu cÇu:

1. KiÕn thøc:

- TrÎ nhËn biÕt vµ gäi ®óng tªn quả cam. Biết màu sắc của quả cam: màu xanh.

- Trẻ biết mét sè đặc điểm thành phần quả cam (Vỏ cam, múi cam, hạt cam)

2. Kü n¨ng:

-  RÌn kh¶ n¨ng ph¸t ©m chính xác, rµng, kh¶ n¨ng nãi trän c©u cho trÎ. (Quả cam, quả cam màu xanh, vỏ cam không ăn được, múi cam, múi cam ăn ngon, hạt cam, hạt cam không ăn được)

- Trẻ hát múa và thể hiện các động tác theo cô.

- RÌn kh¶ n¨ng quan s¸t, tËp trung chó ý cho trẻ và thói quen nề nếp học tập.                                                            

3. Gi¸o dôc:

- Gi¸o dôc trÎ biÕt gi÷ g×n vÖ sinh s¹ch sÏ, biÕt röa s¹ch tay các loại qu¶ tr­íc khi ¨n, bá vá vµ hạt vµo sät r¸c.

- Gi¸o dôc dinh d­ìng vÒ quả cam: quả cam lµ mét lo¹i quả nhiều chất dinh dưỡng, giàu vitamin giúp cho c¬ thÓ khoÎ m¹nh. Më réng cho trÎ quả cam có thể vắt lấy nước uống rất ngon.

II. ChuÈn bÞ:

- Ræ ®ùng, quả thËt: quả cam mµu xanh.

- Các múi cam đã cắt sẵn.

- Vườn cây quả: Cây cam, cây táo, cây na, quýt.

- Đàn organ và nhạc về bài “Quả cam”.

III. Ph­¬ng ph¸p: - Quan s¸t.

                      - §µm tho¹i.

IV. TÝch hîp: - ¢m nh¹c.

              - Trò chơi.

V. TiÕn hµnh:

 

GV: Mai Thị Thu Hồng                                       Trường mầm non Hoa Sen


Giáo án lớp trẻ                                                             Năm học: 2009-2010

 

Nội dung hoạt động

Hoạt động của cô

Ho¹t ®éng cña trÎ

Dù kiÕn t×nh huèng

* Ho¹t ®éng 1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ho¹t ®éng 2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ho¹t ®éng 3:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nhận biết bên ngoài quả cam.

 - Cô tạo tình huống đưa lẳng quả ra thu hút trẻ

- Cô trò chuyện với trẻ về lẳng quả

- C« đưa quả cam ra và cho tất cả trẻ sờ. Cô gợi ý hỏi trẻ:

       + Quả gì đây các con?

       + Quả cam cã mµu g×?

       + Đây là cái gì?( Hỏi về cuống và lá) Lá có màu gì?

     + Trước khi ăn chúng ta nhớ phải làm gì?

- Cho cả lớp đọc theo cô.

- Mêi c¸ nh©n trÎ nhËn biÕt.

- C« giíi thiÖu kh¸i qu¸t l¹i ®Æc ®iÓm cña quả cam.

- Cô cho c lớp hát múa cùng cô bài hát: “Qu cam”

- Trò chuyện v bài hát.

* Tiếp tục cô cho trẻ khám phá bên trong quả cam.

- bóc vỏ quả cam vµ hái trÎ:

 

 + C¸i g× đây các con? Có màu gì?

 

  + Các con xem cã g× bên trong?

- Cô đưa múi cam cho trẻ xem và hỏi trẻ:

  + Múi cam có ăn được không nào?

  + Bên trong múi cam còn có gì?

  + Cái gì đây các con? (nhiều tép cam, hạt cam)

  + Vỏ và hạt cam có ăn được không nào?

  + Không ăn được thì để vào đâu?

- Mêi c¸ nh©n trÎ nhËn biÕt.

- Cô cho trẻ ăn cam, gợi ý hỏi trẻ: Ăn cam các con thấy cam như thế nào?

- C« chó ý kh¸i qu¸t l¹i ®Æc ®iÓm của quả cam, më réng thªm cho trÎ biÕt quả cam còn dùng để vắt lấy nước uống rất ngon.

- Gi¸o dôc trÎ lu«n gi÷ g×n vÖ sinh tay vµ röa s¹ch qu¶ tr­íc khi ¨n, gi¸o dôc cho trÎ biÕt vá sau khi gät xong lµ bá vµo sät r¸c. Nh¾c trÎ ¨n nhiÒu hoa qu¶ chín trong đó có quả cam v× chóng cung cÊp cho c¸c con nhiÒu vitamin bæ d­ìng, gióp cho chóng ta khoÎ m¹nh.

- Cô cho tr chơi: Uống nước cam cùng cô.

* Chơi: Hái quả.

- Cô giới thiệu trò chơi.

+ Cô phổ biến cách chơi.

+ Cho trÎ chơi hái quả.

- NhËn xÐt khen trÎ.                                  

 

 

 

 

- Trò chuyện với cô.

- Trẻ sờ quả cam. Chú ý trả lời cô.

+ Quả cam.

+ Quả cam màu xanh.

+ Cái cuống, cái lá, cái lá có màu xanh.

+  Trước khi ăn nh phải rửa tay, rửa qu.

- Cả lớp đọc.

- Cá nhân nhận biết.

- Lắng nghe cô nói.

 

- Hát múa cùng cô bài hát: Qu cam.

- Trò chuyện cùng cô.

 

 

- Chú ý xem cô làm và trả lời cô.

+ Vỏ cam, vỏ cam màu xanh.

+ Có múi cam.

 

+ Múi cam ăn được.

+ Có nhiều tép nhỏ.

+ Hạt cam.

 

+ V và hạt không ăn được.

+ Đ vào sọt rác.

- Cá nhân nhận biết.

- Trẻ ăn cam.

+ Cam ngọt.

- Lắng nghe cô nói.

 

 

 

- Vâng dạ.

 

 

 

 

 

 

- Trẻ chơi cùng cô.

 

 

- Chú ý nghe cô nói.

 

- Trẻ chơi hái quả.

- Vỗ tay.

 

 

 

 

 

 

- C« gîi ý cho trÎ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- NÕu trÎ ®o¸n ch­a ra c« gîi ý cho trÎ.

 

 

 

 

 

- C« gîi ý cho trÎ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Mai Thị Thu Hồng                                       Trường mầm non Hoa Sen

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Giáo án về quả (nhà trẻ), Lớp 3 tuổi. . nslide.com giới thiệu tới cộng đồng thư viện Giáo án về quả (nhà trẻ) .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng xem , giáo án Giáo án về quả (nhà trẻ) trong danh mục Lớp 3 tuổi được chia sẽ bởi bạn H� Đặng Th�? Thanh đến các bạn nhằm mục đích học tập , tài liệu này đã giới thiệu vào chủ đề Lớp 3 tuổi , có tổng cộng 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng thể loại còn có Giáo án Giáo án Lớp 3 tuổi ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo Trường Mầm Non Hoa Sen ===***=== KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC Chủ đề: Quả ngọt vòng vo bé Hoạt động: Nhận biết Đề tài: Quả cam Giáo viên: Mai Thị Thu Hồng Lớp : Trẻ (24-36 tháng) Thời gian: 15’-17’ Ngày dạy: 10/11/09 I,còn cho biết thêm Mục đích- Yêu cầu: 1, bên cạnh đó Kiến thức: - Trẻ nhận diện và gọi đúng tên quả cam, nói thêm Biết màu dung nhan của quả cam: màu xanh, nói thêm là - Trẻ biết một số đặc điểm thành phần quả cam (Vỏ cam, múi cam, hạt cam) 2, thêm nữa Kỹ năng: - Rèn https://nslide.com/giao-an/giao-an-ve-qua-nha-tre.idvdvq.html