Giáo Án Toán 8:Giáo Án_Hình 8_Tiết 21-Tiết 30

giáo án điện tử Toán học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
2fbqyq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2012-11-05 10:59:54
Loại file
doc
Dung lượng
0.38 M
Trang
1
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Tiết 21 : §12. HÌNH VUOÂNG Ngày soạn:25/10/2012 Ngày dạy: 01/11/2012 Lớp : 8B; 8C; 8D I/ Muïc tieâu : * Kiến thức: HS hieåu ñ nghĩa hình vuoâng, thaáy ñöôïc hình vuoâng laø daïng ñaëc bieät cuûa h.c.

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Tiết 21 : §12. HÌNH  VUOÂNG
Ngày soạn:25/10/2012                          Ngày dạy: 01/11/2012              Lớp : 8B; 8C; 8D
I/ Muïc tieâu : 
 * Kiến thức: HS hieåu ñ nghĩa hình vuoâng, thaáy ñöôïc hình vuoâng laø daïng ñaëc bieät cuûa h.c. nhaät vaø hình thoi * Kỹ năng: Bieát veõ moät hình vuoâng, bieát chöùng minh moät töù giaùc laø hình vuoâng.
* Thái độ : Giáo dục tính thực tiễn toán học vào toán học
II. Chuẩn bị :
1. Giaùo vieân :  Baøi soaïn, SGK, SBT, baûng phuï ghi saün caùc baøi taäp
    Thöôùc keû, compa, eâke, phaán maøu
2. Hoïc sinh :   Thöïc hieän höôùng daãn tieát tröôùc.  Thöôùc keû, compa, eâke, baûng nhoùm
III. Tiến trình tiết dạy :
1. OÅn ñònh :  1p
2. Kieåm tra baøi cuõ :   5p
HS1 :  Caùc caâu sau ñaây ñuùng hay sai ? (GV treo baûng phuï)
1) Hình chöõ nhaät laø hình bình haønh
2) Hình chöõ nhaät laø hình thoi
3) Trong hình thoi hai ñöôøng cheùo caét nhau taïi trung ñieåm cuûa moãi ñöôøng vaø vuoâng goùc vôùi nhau
4) Trong hình chöõ nhaät hai ñöôøng cheùo baèng nhau vaø laø caùc ñöôøng phaân giaùc cuûa caùc goùc cuûa  hình chöõ nhaät
5) Töù giaùc coù hai ñöôøng cheùo vuoâng goùc vôùi nhau laø hình thoi
6) Hình bình haønh coù hai ñöôøng cheùo baèng nhau laø hình chöõ nhaät
7) Töù giaùc coù hai caïnh keà baèng nhau laø hình thoi.
8) Hình chöõ nhaät coù hai caïnh keà baèng nhau laø hình thoi

Ñaùp aùn :  1/ Ñuùng ;    2/ Sai ;    3/ Ñuùng ;    4/ Sai ;    5/ Sai ;    6/ Ñuùng ;    7/ Sai ;    8/ Ñuùng
Ñaët vaán ñeà :Coù töù giaùc naøo vöøa laø hình chöõ nhaät vöøa laø hình thoi khoâng ?
3. Baøi môùi :
HÑ 1 Ñònh nghóa ( 7p)
GV veõ hình 104 tr 107 SGK leân baûng vaø cho HS quan saùt
GV giôùi   GV : Töù giaùc ABCD vöøa veõ laø moät hình vuoâng.
 
? Vaäy hình vuoâng laø töù giaùc nhö theá naøo ?
 
GV Ghi toùm taét ñònh nghóa hình vuoâng nhö SGK
 
 
? Hình vuoâng coù phaûi laø hình chöõ nhaät khoâng ? coù phaûi laø hình thoi khoâng?
 
GV Choát laïi : Hình vuoâng vöøa laø hình chöõ nhaät, vöøa laø hình thoi vaø ñöông nhieân laø h.b.haønh
1 Ñònh nghóa :
 
 
 
 
 
 
 
ABCD laø hVuoâng 
 
 
Töø ñònh nghóa hình vuoâng suy ra :
 Hình vuoâng laø h.c. nhaät coù 4 caïnh baèng nhau
 Hình vuoâng laø hình thoi coù 4 goùc vuoâng
* Nhö vaäy hình vuoâng vöøa laø hình chöõ nhaät vöøa laø hình thoi

HÑ 2 Tính chaát (10’)
?Theo em hình vuoâng coù nhöõng tính chaát gì ?
 
 
GV choát laïi :
GV cho HS laøm baøi ?1 :
Ñöôøng cheùo hình vuoâng coù nhöõng tính chaát gì ? Vì sao ?
2. Tính chaát :
* Hình vuoâng coù taát caû caùc tính chaát cuûa hình chöõ nhaät vaø hình thoi
?1 : Hai ñöôøng cheùo hình vuoâng :
Caét nhau taïi trung ñieåm cuûa moãi ñöôøng.
 Baèng nhau
 Vuoâng goùc vôùi nhau
 Laø ñöôøng phaân giaùc cuûa caùc goùc hình vuoâng
HÑ3 :Daáu hieäu nhaän bieát (9’)
? Moät hình chöõ nhaät caàn bieát theâm ñieàu kieän gì  seõ trôû thaønh hình vuoâng ? Taïi sao ?
Hình chöõ nhaät coù hai caïnh keà baèng nhau laø hình vuoâng. Vì hai caïnh keà baèng nhau thì seõ coù boán caïnh baèng nhau
? H.c.nhaät coøn coù theå theâm ñ.k gì seõ laø h vuoâng
H.c.n coù hai ñöôøng cheùo vuoâng  goùc vôùi nhau hoaëc h.c.n coù moät ñöôøng cheùo ñoàng thôøi laø ñöôøng phaân giaùc cuûa moät goùc seõ laø hình vuoâng.
? Hthoi caàn theâm ñ.k gì seõ laø h vuoâng ? Taïi sao
Hình thoi coù moät goùc vuoâng seõ laø hình vuoâng. Vì khi moät hình thoi coù moät goùc vuoâng thì seõ coù boán goùc ñeàu vuoâng
? H thoi coù theå theâm ñ.k gì cuõng seõ laø h. vuoâng
Hthoi coù hai ñöôøng cheùo baèng nhau laø h vg
GV Treo baûng phuï coù naêm daáu hieäu nhaän bieát hình vuoâng yeâu caàu HS nhaéc laïi
 
3 . Daáu hieäu nhaän bieát
1. Hình chöõ nhaät coù hai caïnh keà baèng nhau laø hình vuoâng
2. Hình chöõ nhaät coù hai ñöôøng cheùo vuoâng goùc vôùi nhau laø hìnhvuoâng
3. Hình chöõ nhaät coù moät ñöôøng cheùo laø ñöôøng phaân giaùc cuûa moät goùc laø hình vuoâng.
4. Hình thoi coù moät goùc vuoâng laø hình vuoâng
5. Hình thoi coù hai ñöôøng cheùo baèng nhau laø hình vuoâng
(HS töï chöùng minh caùc daáu hieäu nhaän bieát treân)
Nhaän xeùt :
Moät töù giaùc vöøa laø hình chöõ nhaät, vöøa laø hình thoi thì töù giaùc ñoù laø hình vuoâng
 
? Coù töù giaùc naøo vöøa laø hình chöõ nhaät vöøa laø hình thoi ?
HÑ4: Cuûng coá vaø luyeân taäp (12’)
Baøi taäp ?2
GV treo baûng phuï coù hình veõ 105 SGK
HS : Caû lôùp quan saùt caùc hình veõ a, b, c, d (h105)
 
GV goïi 4 HS laàn löôït laøm mieäng tìm caùc hình vuoâng treân hình 105a, b, c, d tr 108 SGK
* Baøi 80 tr 108 SGK :
?Haõy chæ roõ taâm ñoái xöùng cuûa hình vuoâng, caùc truïc ñoái xöùng cuûa hình vuoâng
GV giaûi thích :
 Hai ñöôøng cheùo laø truïc ñoái xöùng (ñoù laø tính chaát cuûa hình thoi)
 Hai ñöôøng thaúng ñi qua trung ñieåm caùc caëp caïnh ñoái laø truïc ñoái xöùng (tính chaát cuûa hình chöõ nhaät)
Baøi 81 SGK :
GV treo baûng phuï hình veõ 106  tr 108 SGK
? Töù giaùc AEDF laø hình gì ? Vì sao ?

Baøi taäp ? 2 :
 Hình 105 a : Töù giaùc laø hình vuoâng (hình chöõ nhaät coù hai caïnh keà baèng nhau)
Hình 105b : Töù giaùc laø hình thoi, khoâng phaûi laø hình vuoâng
 Hình 105c : Töù giaùc laø hình vuoâng (hình chöõ nhaät coù hai ñöôøng cheùo vuoâng goùc hoaëc hình thoi coù hai ñöôøng cheùo baèng nhau)
 Hình 105d : Töù giaùc laø hình vuoâng (hình thoi coù 1 goùc vuoâng)
* Baøi 80 tr 108 SGK  Taâm ñoái xöùng cuûa hình vuoâng laø giao ñieåm cuûa hai ñöôøng cheùo
 
 Boán truïc ñoái xöùng cuûa hình vuoâng laø hai ñöôøng cheùo vaø hai ñöôøng thaúng ñi qua trung ñieåm caùc caëp caïnh ñoái
Baøi 81 SGK :
Töù giaùc AEDF  coù:
AÂ = 450 + 450 = 900
EÂ = = 900 (gt)
 AEDF  laø hình chöõ nhaät

 
 
 
 
 
 
 
GV Goïi HS nhaän xeùt vaø boå sung choã sai soùt
 
laïi coù : AD laø phaân giaùc cuûa AÂ. Neân AEDF laø hình vuoâng (theo daáu hieäu nhaän bieát)
 
4. Höôùng daãn hoïc ôû  nhaø :(1)
 Naém vöõng ñònh nghóa, tính chaát, daáu hieäu nhaän bieát hình chöõ nhaät, hình thoi, hình vuoâng.
 Baøi taäp veà nhaø : 79, 82, 84 tr 108, 109 SGK
 
IV, Rút kinh nghiệm
 
 
 
 
Tiết 22 :   LUYEÄN  TAÄP
Ngày soạn:25/10/2012                          Ngày dạy: 01/11/2012              Lớp : 8B; 8C; 8D
I. Mục tiêu: 
* Kiến thức: Củng cố đ/n t/c, dấu hiệu nhận biết h.b.h, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông
* Kỹ năng: Rèn kỹ năng vẽ hình, phân tích bài toán, c/m tứ giác là h.b.h, h.c.n, hình thoi, h vuông
 Biết vận dụng các kiến thức về hình vuông trong các bài toán c/m , tính toán
* Thái độ: Cẩn thận, chính xác , đẹp hình vẽ và chứng minh.
II. Chuẩn bị  :
1. Giáo viên :  Thước thẳng, compa, ê ke, bảng phụ ghi đề bài tập,
2. Học sinh :  Ôn tập kiến thức và làm bài tập theo hướng dẫn của GV  
 Thước kẻ có chia khoảng, compa, êke  Bảng nhóm
III. Tiến trình tiết dạy:
1. Ổn định lớp :    1p
2. Kiểm tra bài cũ :   7p
HS1 : Nêu tính chất và dấu hiệu nhận biết hình vuông
HS2 : Giải bài tập 83 tr 109 SGK : Các câu sau đúng hay sai ?
a)      Tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi
b)     Tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình thoi
c)      Hình thoi là tứ giác có tất cả các cạnh bằng nhau
d)     Hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông
e)      Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông
Đáp án : a/ sai ; b/ đúng ; c/ đúng ; d/ sai ; e/ đúng
3. Bài mới :
HĐ1 : Sửa bài tập về nhà(12p)
Bài tập 82 tr 108 SGK :
GV treo bảng phụ hình vẽ 107 SGK
ABCD là hình vuông. Chứng minh tứ giác EFGH là hình vuông
 
 
GV Yêu cầu HS nêu GT và KL
 
GV Gọi 1 HS lên bảng chứng minh
Bài tập 82 tr 108 SGK.
 
 
 
 
 
             
                 ABCD là hình vuông
                 E  AB ; F  BC ;
                 G  CD ; H  AD
                 AE = BF = CG = DH
                 EFGH là hình vuông

 
Gọi HS nhận xét bài làm của bạn
GV Chốt lại phương pháp:
 Chứng minh EFGH là hình thoi có 1 góc vuông
 EFGH là hình vuông
 
Chứng minh Xét  AEH và  BFE có :
AE = BF ; Â = = 900(gt)
DA = AB (gt)
DH = AE (gt)
Nên : AEH = BFE (cgc)  HE = EF và
Ta có :Ê3+Ê1=900(vì=900)  Ê2 = 900 (1)
Chứng minh tương tự : EF = FG ; FG = GH
 HE = EF = FG = GH.Nên :EFGH là hình thoi (2)
Từ (1) và (2)  EFGH là hình vuông
Bài 84 tr 109 SGK :(12p)
GV Treo bảng phụ ghi sẵn đề bài 84 tr 109 SGK
GV gọi HS nêu GT  KL
 
GV yêu cầu 1 HS lên bảng vẽ hình
GV Lưu ý tính thứ tự trong hình vẽ
 
 
 
GV gọi HS1 trình bày miệng câu a
GV Ghi bảng
 
Gọi HS2 trình bày miệng câu b
GV ghi bảng
 
GV vẽ lại  ABC vuông tại A.
? Nếu  ABC vuông tại A thì tứ giác AEDF là hình gì ?
? Điểm D ở vị trí nào trên cạnh BC thì tứ giác AEDF là hình vuông
 
 
GV treo bảng phụ ghi bài giải sẵn 
Bài 84 tr 109 SGK :
       ABC ; D  BC ;
        DE //  AB ; DF // AC
a)      AEDF là hình gì ?
b) D ở vị trí nào trên BC thì AEDF là hình thoi
b)     ABC vuông tại A thì AEDF là hình gì ?
Chứng minh
a)
 
 
 
b)
 
 
 
 
c)
 
 
 
 
Khi  ABC vuông tại A thì AEDF là hình chữ nhật
Để AEDF là hình vuông thì AD là tia phân giác của góc  vuông A. D là giao điểm tia phân giác góc vuông A với cạnh BC
Trả lời : Tứ giác AEDF là hình chữ nhật
Nếu  ABC vuông tại A và D là giao điểm của tia phân giác góc A với cạnh BC thì AEDF là h.vuông
HĐ 2 Luyện tập tại lớp (10p):
 Bài 79 tr 108 SGK GV treo bảng phụ đề bài 79 :
a) Một hình vuông có cạnh bằng 3cm. đường chéo của hình vuông đó bằng 6cm ; cm ; 5cm hay 4cm ?
b) Đường chéo của hình vuông bằng 2dm. Cạnh của hình vuông đó bằng : 1dm ;
Bài 79 tr 108 SGK
a)
 
 
 
b)
 

dm ; dm hay dm. GV Cho HS h độngnhóm
 
 
Sau 3 phút đại diện mỗi nhóm trả lời miệng kết quả và giải thích
HĐ 3 : Củng cố (2’)
GV yêu cầu HS nhắc lại phương pháp của bài 82 và bài 84
HS : Nhắc lại phương pháp bài 82 và bài 84
4. Hướng dẫn học ở  nhà ( 2’)
 Xem lại các bài đã giải
 Ôn các câu hỏi ôn tập chương I tr 110 SGK
 Làm bài tập 85 SGK,  87 ; 88 ; 89 tr 111 SGK
 Tiết sau ôn tập chương I
 
IV, Rút kinh nghiệm
 
 
Tiết 23 - 24 : ÔN  TẬP CHƯƠNG I
Ngày soạn:30/10/2012                          Ngày dạy: 05/11/2012              Lớp : 8B; 8C; 8D
I. Mục tiêu : 
* Kiến thức: HS cần hệ thống hóa các kiến thức về các tứ giác đã học trong chương (định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết)
* Kỹ năng: Vận dụng các kiến thức trên để giải bài tập dạng tính toán, chứng minh, nhận biết hình, tìm điều kiện của mình.
* Thái độ: Nghiêm túc, chịu khó, cẩn thận hệ thống hoá kiến thức chương.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên :  Sơ đồ nhận biết các loại tứ giác vẽ trên bảng phụ
    Thước thẳng, compa, ê ke, bảng phụ ghi đề bài tập,
2. Học sinh :  Ôn tập lý thuyết theo các câu hỏi ôn tập ở SGK và làm các  bài tập theo yêu cầu của GV    Thước kẻ có chia khoảng, compa, êke  Bảng nhóm
III. Tiến trình tiết dạy :
1. Ổn định lớp :            1‘
2. Kiểm tra bài cũ :  Kết hợp với ôn tập chương
3. Bài mới :
HĐ 1 :I, Ôn tập lý thuyết :(15 p)
GV treo bảng phụ vẽ sơ đồ các loại tứ giác tr 152 SGV để ôn tập cho HS
1) Ôn tập định nghĩa các hình
? Nêu định nghĩa tứ giác
? Nêu định nghĩa hình thang
? Nêu định nghĩa hình thang cân
? Nêu định nghĩa hình bình hành
? Nêu định nghĩa hình chữ nhật
? Nêu định nghĩa hình thoi
? Nêu định nghĩa hình vuông
GV Lưu ý HS : Hình thang, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông đều được định nghĩa theo tứ giác
I. Ôn tập lý thuyết :
1. Định nghĩa các  hình :
 Tứ giác ABCD là hình gồm bốn đoạn thẳng AB, BC, CD, DA trong đó bất kỳ hai đoạn thẳng nào cũng không cùng nằm trên một đường thẳng
 H.thang là tứ giác có hai cạnh đối song song.
 H.t. cân là h thag có hai góc kề đáy bằng nhau
 H.b.h là tứ giác có các cạnh đối song song
 Hình chữ nhật là tứ giác có bốn góc vuông
 Hình thoi là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau
 Hình vuông là tứ giác có bốn góc vuông và bốn cạnh bằng nhau
2) Ôn tập về tính chất các hình :
a) Tính chất về góc :
? Nêu tính chất tổng các góc của một tứ giác
?Trong h thg hai kề một cạnh bên như thế nào ?
2. Tính chất các hình :
a) Tính chất về góc :
 Tổng các góc của một tứ giác bằng 3600
 Trong hthang, hai góc kề cạnh bên bù nhau

? Trong hình thang cân, hai góc kề một đáy, hai góc đối như thế nào ?
? Trong hình bình hành các góc đối, hai góc kề với mỗi cạnh như thế nào ?
? Trong hình chữ nhật các góc như thế nào ?
b,Tính chất về đường chéo:
? Trong hình thang cân hai đường chéo n.t.nào?
 
?Trong h.b.h hai đường chéo như thế nào ?
 
?Trong h.c.nhật hai đường chéo như thế nào ?
 
? Trong hình thoi hai đường chéo như thế nào ?
 
? Trong hình vuông hai đường chéo như thế nào
 
 
 
 
c) Tính chất đối xứng :
 
 
? Trong các tứ giác đã học, hình nào có trục đối xứng ? hình nào có tâm đối xứng ? nêu cụ thể
 
 
 
 
d) Ôn tập về dấu hiệu nhận biết các hình :
? Nêu dấu hiệu nhận biết hình thang cân
? Nêu dấu hiệu nhận biết hình bình hành
? Nêu dấu hiệu hình chữ nhật
?  Nêu dấu hiệu hình thoi
? Nêu dấu hiệu hình vuông
 Trong hình thang cân hai góc kề một đáy bằng nhau, hai góc đối bù nhau
 Trong hình bình hành các góc đối bằng nhau, hai góc kề với mỗi cạnh bù nhau
 Trong hình chữ nhật các góc đều bằng 900
b) Tính chất về đường chéo :
 Trong h.t cân hai đường chéo bằng nhau
 Trong hình bình hành, hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường
 Trong hình chữ nhật, hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường và bằng nhau
 Trong h.thoi, hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường, vuông góc với n nhau và là đường phân giác các góc của  h. thoi.
 Trong hvuông hai đường chéo cắt nhau tại tr. điểm của mỗi đường, bằng nhau, vuông góc vơi nhau, và là phân giác các góc của hình vuông.
c) Tính chất đối xứng
 H thang cân có trục đối xứng là đường thẳng đi qua trung điểm hai đáy của h thang cân đó.
 H.b.h có tâm đ/x là giao điểm hai đường chéo.
 H.c.n có hai trục đ/x là hai đường thẳng đi qua trung điểm hai cặp cạnh đối và có một tâm đối xứng là giao điểm hai đường chéo
 H thoi có hai trục đ/x là hai đường chéo và có một tâm đối xứng là giao điểm hai đường chéo.
 Hình vuông có bốn trục đối xứng(hai trục của  hình chữ nhật, hai trục của hình thoi) và một tâm đối xứng là giao điểm hai đường chéo.
d) Ôn tập về dấu hiệu nhận biết các hình :
 Hình thang : tr 74 SGK(2 d/h)
 Hình bình hành : tr 91 SGK(5 d/h)
 Hình chữ nhật : tr 97 SGK(4 d/h)
 Hình thoi : tr 105 SGK(4 d/h)
 Hình vuông : tr 107 SGK(5 d/h)
HĐ 2 Luyện tập (24 p)
 Bài 87 tr 111 SGK
GV treo bảng phụ đề bài 87 tr 111 SGK,
? Tập hợp các hình chữ nhật là tập hợp con của tập hợp các hình nào?
? Tập hợp các hình thoi là tập hợp con của tập hợp các hình nào ?
? Giao của tập hợp các hình chữ nhật và tập hợp các hình thoi là tập hợp các hình nào ?
Tiết 24: Bài 88 tr 111 SGK :
GV treo bảng phụ đề bài 88 SGK
Bài 87 tr 111 SGK
a) Tập hợp các hình chữ nhật là tập hợp con của tập hợp các  hình bình hành, hình thang.
b) Tập hợp các hình thoi là tập hợp con của tập hợp các hình bình hành, hình thang
c) Giao của tập hợp các hình chữ nhật và tập hợp các hình thoi là tập hợp các hình vuông
Bài 88 tr 111 SGK :
 
 
 

GV Gọi 1 HS lên bảng vẽ hình
GV gọi 1HS nêu GT  KL
HS : Nêu GT  KL
Tứ giác ABCD
AE =EB; FB = FC
CG=GD ; DH = HA
AC, BD có điều kiện gì thì EFGH
a)      Hình chữ nhật
b)     Hình thoi
c)      Hình vuông
 
 
 
? Tứ giác EFGH là hình gì ? Chứng minh
* ? Các đường chéo AC, BD của tứ giác ABCD cần có điều kiện gì thì h.b.h EFGH là h.c.nhật?
(GV đưa hình vẽ minh họa)
GV gọi 1HS lên bảng chứng minh
GV Cho HS nhận xét và sửa sai
* ? Các đường chéo AC, BD cần điều kiện gì thì hình bình hành EFGH là hình thoi ?
GV Đưa hình vẽ minh họa
 
 
GV gọi 1HS lên bảng chứng minh
GV Cho HS nhận xét và sửa sai
 
 
* ? Các đường chéo AC và BD cần điều kiện gì thì hình bình hành EFGH là hình vuông ?
GV Đưa hình vẽ minh họa
 
 
GV gọi 1HS lên bảng chứng minh
GV Cho HS nhận xét và sửa sai
 
 
 
 
 
                 Chứng minh :
     Ta có : AE = EB (gt);  BF = FG (gt) EF là đường trung bình của  ABC  EF // AC ; EF = AC  (1)
Ta có : AH = HD (gt);  CG = GD (gt) GH là đường trung bình của  ADC GH // AC ; GH =AC (2)
Từ (1) và (2) suy ra :EF // GH và EF = GH . Nên EFGH là h.b.hành
a)
 
 
 
 
Hình bình hành EFGH là hình chữ nhật khi
= 900  EH  EF
Mà EH // BD, EF // AC  AC    BD
b,
 
 
 
 
 
Hình bình hành EFGH là hình thoi khi EH = EF
Mà : EH = ;  EF  =  BD = AC
c)
 
 
 
 
                                                                                Hình bình hành EFGH là hình vuông khi :
EFGH là hình chữ nhật; EFGH là hình thoi
 AC  BD ;  AC  =  BD
Bài 89 SGK/111:
 Hướng dẫn bài tập 89
* C/m AB là trung trực củaEM  E đ/x Mc/m AEBM là h.b.h có : AB EM nên là h.th 
4. Hướng dẫn học ở  nhà :( 3 p)
 Ôn đ/n, t/c, d/h các hình tứ giác, phép đ/x qua trục và qua tâm.
  
 
 
 
 

 Bài tập về nhà 90 tr111 SGK
 Tiết sau kiểm tra 1 tiết 
 
IV, Rút kinh nghiệm
 
 
Tiết 25 : KIỂM TRA CHƯƠNG I
Ngày kiểm tra : 13/11/2012                  Kiểm tra tập trung theo đề nhà trường
 
 
Chương II : ĐA GIÁC. DIỆN TÍCH ĐA GIÁC
Tiết 26 :§1. ĐA GIÁC  ĐA GIÁC ĐỀU
Ngày soạn: 05/11/2012           Ngày dạy: 15/11/2012               Lớp 8B ; 8C; 8D
I. Mục tiêu : 
* Kiến thức: Học sinh nắm được khái niệm đa giác lồi, đa giác đều.
 Học sinh biết cách tính tổng số đo các góc của một đa giác
* Kỹ năng:  Vẽ được và nhận biết một số đai giác lồi, một số đa giác đều.
 Biết vẽ các trục đối xứng và tâm đối xứng (nếu có) của một đa giác đều.
 Học sinh biết sử dụng phép tương tự  để xây dựng khái niệm đa giác lồi, đa giác đều từ những khái niệm tương ứng đã biết về tứ giác
 Qua hình vẽ và quan sát hình vẽ, HS biết cách quy nạp để xây dựng công thức tính tổng số đo các góc của một đa giác.
* Thái độ: Kiên trì trong suy luận (tìm đoán và suy diễn), cẩn thận chính xác trong vẽ hình
II. Chuẩn bị :
1. Giáo viên :  Thước thẳng, compa, thước đo góc
       Bảng phụ vẽ các hình 112  117
     Bảng phụ vẽ hình 120 tr 115 SGK và ghi các bài tập
2. Học sinh :  Thước thẳng, compa, thước đo góc  Bảng nhóm
   Ôn lại định nghĩa tứ giác, tứ giác lồi
III. Tiến trình tiết dạy :
1. Ổn định lớp :    1 phút kiểm diện
2. Kiểm tra bài cũ :   (3phút)  Thay cho việc kiểm tra bài cũ GV giới thiệu
   sơ lược về chương II “Đa giác  Diện tích đa giác
3. Bài mới :
HĐ 1 : Khái niệm về đa giác :(10 p)
GV treo bảng phụ có 6 hình 112  117 (tr 113 SGK) và giới thiệu mỗi hình trên là một đa giác
GV giới thiệu  : tương tự như tứ giác đa giác ABCDE là hình gồm 5 đoạn thẳng AB, BC, CD, DE, EA trong đó bất kỳ hai đoạn thẳng nào cũng không nằm trên cùng một đường thẳng (như hình114 ; 117)
GV giới thiệu đỉnh, cạnh, của đa giác đó
 
 
 
 
GV yêu cầu HS thực hiện ?1 . SGK (câu hỏi và hình 118 đưa lên bảng phụ)
1. Khái niệm về đa giác
Mỗi hình 112, 113, 114, 115, 116, 117 là một đagiác :
 
H:112           H:113            H:114
 
 
 
H:115         H:116           H:117
 Đa giác ABCDE là hình gồm năm đoạn thẳng AB, BC, CD, DE, EA trong đó bất kỳ hai đoạn thẳng nào có một điểm chung cũng không cùng nằm trên một đường thẳng.

? Tại sao hình gồm năm đoạn thẳng AB, BC, CD, DE, EA ở hình 118 không phải là đa giác
GV giới thiệu : Khái niệm đa giác lồi cũng tương tự như khái niệm tứ giác lồi
? Vậy thế nào là đa giác lồi ?
? Trong các đa giác trên đa giác nào là đa giác lồi
GV yêu cầu HS làm ?2 . tr 114 SGK
? Tại sao các đa giác 112, 113, 114 không phải là đa giác lồi ?
GV đưa bài ?3 lên bảng phụ yêu cầu HS đọc to và phát phiếu học tập cho HS hoạt động nhóm.

 
 
GV kiểm tra bài làm của vài nhóm.
GV giới thiệu đa giác có n đỉnh (n  3) và cách gọi như SGK
 Các điểm A, B, C, D, E được gọi là các đỉnh của đa giác
 AB, BC, CD, DE, EA được gọi là các cạnh của đa giác
 Các đa giác ở hình 115, 116, 117 được gọi là các đa giác lồi.
 Định nghĩa : ( SGK/114)
Chú ý : (SGK/114)
 Các đỉnh là các điểm A, B, C, D, E, G.
 Các đỉnh kề nhau là A và B, B và C, C và D, D và E...
 Các cạnh là các đoạn thẳng AB, BC, CD, DE, EG, GA
 Các đường chéo AC, AD, AE, BG, BE, BD.
Các góc là:
 Các điểm nằm trong đa giác là M, N, P
 Các điểm nằm ngoài đa giác là : Q, R
* Đa giác có n đỉnh (n  3) được gọi là hình n  giác hay hình n cạnh
* Với n = 3,4,5,6,8 ta gọi là tam giác, tứ giác, ngũ giác, lục giác, bát giác.
* Với n = 7, 9, 10 ... ta gọi là hình 7 cạnh, hình 9 cạnh, hình 10 cạnh ...
 HĐ 3 : Đa giác đều:(15 p)
GV đưa hình 120 tr 115 SGK lên bảng phụ yêu cầu HS quan sát các đa giác đều.
? Thế nào là đa giác đều ?
GV chốt lại : Đa giác đều là đa giác có :
 Tất cả các cạnh bằng nhau.
GV yêu cầu HS thực hiện ?4. SGK
? Hãy vẽ các trục đối xứng và tâm đối xứng của mỗi hình 120a, b, c, d
 
 
 
 
 
?  đều có mấy trục đối xứng ?
? Hình vuông có mấy trục đối xứng ?
 
? Ngũ giác đều có mấy trục đối xứng ?
? Lục giác đều có mấy trục đối xứng ?
GV Cho HS làm bài tập số 2 tr 115 (đề trên bảng phụ)
HS suy nghĩ và trả lời:
2) Đa giác đều :        
 
a) Tam giác đều       b) Tứ giác đều
 
 
 
 
 
c) Ngũ giác đều   d) Lục giác đều
Định nghĩa : (SGK/115)
 
 
 
a)                                                         b)

       c)     d)

a) Có tất cả các cạnh bằng nhau là hình thoi.
b) Có tất cả các góc bằng nhau là hình chữ nhật
- Tam giác đều  có ba trục đối xứng
-  Hình vuông có 4 trục đối xứng và điểm 0 là tâm đối xứng
- Ngũ giác đều có 5 trục đối xứng
-  Lục giác đều có 6 trục đối xứng và một tâm đối xứng 0 
HĐ 4 : Củng cố : (15 p)
* Xây dựng công thức tính tổng số đo các góc của một đa giác
GV đưa bài tập số 4 tr 115 lên bảng phụ
GV gọi 1 HS điền vào ô trống
 
 
 
 
Bài 5 tr 115 SGK
GV yêu cầu nêu HS công thức tính số đo mỗi góc của một đa giác đều n  cạnh
? Hãy tính số đo mỗigóc của ngũ giác đều, lục giác đều
? Thế nào là đa giác lồi
? Thế nào là đa giác đều
? Hãy nêu cách nhận biết một đa giác lồi
* Một đa giác  lồi là một đa giác thỏa mãn hai điều kiện :
+ Các cạnh chỉ cắt nhau tại một đỉnh
+ Đa giác luôn nằm trong một nửa mặt phẳng mà bờ là đường thẳng chứa một cạnh tùy ý của nó.* 4. Hướng dẫn học ở  nhà :(1p)
 Thuộc định nghĩa đa giác lồi, đa giác đều
 Làm các bài tập số  ; 3 tr 115 SGK ; 2; 3 ; 5 ; 8 ; 9 tr 126 SBT
* Công thức tính tổng số đo các góc của một đa giác : Bài tập 4 tr 115
 

 
 
ĐG n cạnh
Số cạnh
4
5
6
n
Số đường chéo
1
2
3
n-3
Sô 
2
3
4
n-2
Tổng số đo các góc
2.180 = 3600
3.180 = 5400
4.180
=7200
(n2).1800
Giải : Áp dụng công thức
ta có :
 Số đo mỗi góc của ngũ giác đều là :
số đo mỗi góc của lục giác đều là  :

số đo mỗi góc của hình n giác đều là :

IV, Rút kinh nghiệm:
 
 
Tiết 27 : §2. DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT
Ngày soạn: 05/11/2012           Ngày dạy: 15/11/2012               Lớp 8B ; 8C; 8D
 
I. Mục tiêu: 
* Kiến thức: Học sinh cần nắm vững công thức tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông, tam giác vuông
 Học sinh hiểu rằng để chứng minh các công thức đó cần vận dụng các tính chất của diện tích đa giác.
* Kỹ năng: Học sinh vận dụng được các công thức đã học và các tính chất của diện tích trong giải toán
* Thái độ: Kiên trì trong suy luận (tìm đoán và suy diễn), cẩn thận chính xác trong vẽ hình
II. Chuẩn bị :
1. Giáo viên :  Thước thẳng có chia khoảng, compa, thước đo góc
  Bảng phụ kẻ ô vuông vẽ hình 121, 3 tính chất của diện tích đa giác, các định lý và bài tập

2. Học sinh :  Thước thẳng có chia khoảng, compa, thước đo góc  Bảng nhóm
  Ôn tập công thức tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông, tam giác (ở tiểu học)
III. Tiến trình :
1. Ổn định lớp :    1 phút kiểm diện
2. Kiểm tra bài cũ :     4phút
HS1 :   Nêu định nghĩa đa giác lồi, định nghĩa đa giác đều.
 Hãy kể tên một số đa giác đều mà em biết ?
Đáp án : Tam giác đều, hình vuông, ngũ giác đều, lục giác đều, bát giác đều, hình 9 cạnh đều...
HS2 :   Tính số đo góc của hình tám cạnh đều, 10 cạnh đều, 12 cạnh đều
Đáp án : Áp dụng công thức tính số đo góc của hình n  giác đều là 
 số đo góc của hình 8 cạnh, 10 cạnh, 12 cạnh là  : 1350, 1440, 1500
3. Bài mới :
HĐ 1 : Khái niệm diện tích đa giác :
GV giới thiệu diện tích đa giác như trang 116 SGK
GV treo bảng phụ hình 121 SGK, yêu cầu học sinh quan sát và làm bài ?1
? Có phải diện tích hình A là diện tích 9 ô vuông, diện tích hình B cũng là diện tích 9 ô vuông hay không ?
GV nói : Diện tích hình A  bằng diện tích hình B  Hình A có bằng hình B không ?
? Vì sao ta nói : Diện tích hình D gấp 4 lần diện tích hình C  
? So sánh diện tích hình C với hình E
? Vậy diện tích đa giác là gì ?
? Mỗi đa giác có mấy diện tích ? diện tích đa giác có thể là số 0 hay số âm không ?
Sau đó GV giới thiệu các tính chất của diện tích đa giác
? Hai  có diện tích bằng nhau thì có bằng nhau hay không ?
GV đưa bảng phụ có hình vẽ minh họa, yêu cầu HS nhận xét

(BC = EF ; AH = DK)
 
? Hình vuông có cạnh dài 10m, 100m thì có diện tích bao nhiêu
 
HS : Nghe giáo viên trình bày
HS : Quan sát các hình vẽ ở bảng phụ và trả lời các câu hỏi của bài ?1 
Trả lời : Hình A có diện tích là 9 ô vuông, hình B có diện tích cũng là 9 ô vuông
Trả lời : Hình A không bằng hình B vì chúng không thể trùng khít lên nhau
Trả lời : Vì diện tích hình D có 8 ô vuông. Hình C có diện tích 2 ô vuông
Trả lời : Diện tích hình E  gấp 4 lần diện tích hình C
Trả lời : Số đo phần mặt phẳng giới hạn bởi một đa giác được gọi là diện tích đa giác đó
Trả lời : Mỗi đa giác có một diện tích xác định. Diện tích đa giác là một số dương
2 HS : Đọc lại tính chất diện tích đa giác tr 117 SGK
Trả lời : Hai tam giác có diện tích bằng nhau chưa chắc đã bằng nhau
HS nhận xét :
 ABC và DEF có hai đáy bằng nhau (BC = EF) hai đường cao tương ứng bằng nhau (AH = DK)
  diện tích hai  bằng nhau
Trả lời :
 Hình vuông có cạnh dài 10m thì có diện tích :
10 . 10 = 100m2 = (1a)
 Hình vuông có cạnh dài 100m thì có diện tích : 100.100=10000m
1. Khái niệm diện tích đa giác :
 
 
a) Nhận xét :
 
 Số đo phần mặt phẳng giới hạn bởi một đa giác được gọi là diện tích đa giác đó
 Mỗi đa giác có một diện tích xác định. Diện tích đa giác là một số dương
* Diện tích đa giác có các tính chất sau :
1) Hai tam giác bằng nhau thì có diện tích bằng nhau
2) Nếu một đa giác được chia thành những đa giác không có điểm trong chung thì diện tích của nó bằng tổng diện tích của những đa giác đó
3) Nếu chọn hình vuông có cạnh bằng 1cm, 1dm, 1m ... làm đơn vị đo diện tích thì đơn vị diện tích tương ứng là 1cm2, 1dm2, 1m2 ...
* Hình vuông có cạnh dài 10m, 100m có diện tích tương ứng là : 1a, 1ha.
 
 
 
* Hình vuông có cạnh dài 1km có diện tích là 1km2
Diện tích đa giác ABCDE được ký hiệu là SABCDE hoặc S nếu không sợ bị nhầm lẫn
 

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Giáo án_Hình 8_Tiết 21-Tiết 30
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngGiao_an_Hinh_8_Tiet_21_Tiet_30.doc[0.38 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự