Giáo án_Hình 8_Tiết 21-Tiết 30 giáo án Toán 8

  Đánh giá    Viết đánh giá
 45       0      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
g0ymyq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
11/5/2012 10:59:54 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.38 M
Lần xem
0
Lần tải
45
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
21 : §12. HÌNH VUÔNG
Ngày soạn:25/10/2012 Ngày dạy: 01/11/2012 Lớp : 8B; 8C; 8D
I/ Muïc tieâu :
* thức: HS hiểu đ hình vuông, thấy được hình vuông là dạng đặc biệt của h.c. nhật và hình thoi
* Kỹ năng: Bieát veõ moät hình vuoâng, bieát chöùng minh moät töù giaùc laø hình vuoâng.
* Thái độ : Giáo dục tính thực tiễn toán học vào toán học
II. Chuẩn bị :
1. Giaùo vieân : ( Baøi soaïn, SGK, SBT, baûng phuï ghi saün caùc baøi taäp
( Thöôùc keû, compa, eâke, phaán maøu
2. Hoïc sinh : ( Thöïc hieän höôùng daãn tieát tröôùc. ( Thöôùc keû, compa, eâke, baûng nhoùm
III. Tiến trình tiết dạy :
1. OÅn ñònh : 1p
2. Kiểm tra bài cũ : 5p
HS1 : Các câu sau đây đúng hay sai ? (GV treo bảng phụ)
1) Hình chữ nhật là hình bình hành
2) Hình chữ nhật là hình thoi
3) Trong hình thoi hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường và vuông góc với nhau
4) Trong hình chữ nhật hai đường chéo bằng nhau và là các đường phân giác của các góc của hình chữ nhật
5) Tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi
6) Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật
7) Tứ giác có hai cạnh kề bằng nhau là hình thoi.
8) Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau là hình thoi

Đáp án : 1/ Đúng ; 2/ Sai ; 3/ Đúng ; 4/ Sai ; 5/ Sai ; 6/ Đúng ; 7/ Sai ; 8/ Đúng
Đặt vấn đề :Có tứ giác nào vừa là hình chữ nhật vừa là hình thoi không ?
3. Bài mới :
HĐ 1 Định nghĩa ( 7p)
GV vẽ hình 104 tr 107 SGK lên bảng và cho HS quan sát
GV giới GV : Tứ giác ABCD vừa vẽ là một hình vuông.
? Vậy hình vuông là tứ giác như thế nào ?
GV Ghi tóm tắt định nghĩa hình vuông như SGK
? Hình vuông có phải là hình chữ nhật không ? có phải là hình thoi không?
GV Choát laïi : Hình vuoâng vöøa laø hình chöõ nhaät, vöøa laø hình thoi vaø ñöông nhieân laø h.b.haønh
1 Định nghĩa :
(ABCD là hVuông (
Từ định nghĩa hình vuông suy ra :
( Hình vuông là h.c. nhật có 4 cạnh bằng nhau
( Hình vuông là hình thoi có 4 góc vuông
* Nhö vaäy hình vuoâng vöøa laø hình chöõ nhaät vöøa laø hình thoi

HĐ 2 Tính chất (10’)
?Theo em hình vuông có những tính chất gì ?
GV chốt lại :
GV cho HS làm bài ?1 :
Đường chéo hình vuông có những tính chất gì ? Vì sao ?
2. Tính chất :
* Hình vuông có tất cả các tính chất của hình chữ nhật và hình thoi
?1 : Hai đường chéo hình vuông :
(Cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
( Bằng nhau
( Vuông góc với nhau
( Laø ñöôøng phaân giaùc cuûa caùc goùc hình vuoâng

HĐ3 :Dấu hiệu nhận biết (9’)
? Một hình chữ nhật cần biết thêm điều kiện gì sẽ trở thành hình vuông ? Tại sao ?
 Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông. Vì hai cạnh kề bằng nhau thì sẽ có bốn cạnh bằng nhau
? H.c.nhật còn có thể thêm đ.k gì sẽ là h vuông
H.c.n có hai đường chéo vuông góc với nhau hoặc h.c.n có một đường chéo đồng thời là đường phân giác của một góc sẽ là hình vuông.
? Hthoi cần thêm đ.k gì sẽ là h vuông ? Tại sao
Hình thoi có một góc vuông sẽ là hình vuông. Vì khi một hình thoi có một góc vuông thì sẽ có bốn góc đều vuông
? H thoi có thể thêm đ.k gì cũng sẽ là h. vuông
Hthoi có hai đường chéo bằng nhau là h vg
GV Treo bảng phụ có năm dấu hiệu nhận biết hình vuông yêu cầu HS nhắc lại
3 . Dấu hiệu nhận biết
1. Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông
2. Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau là hìnhvuông
3. Hình chữ nhật có một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình vuông.
4. Hình thoi có một góc vuông là hình vuông
5. Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông
(

 


Tiết 21 : §12. HÌNH  VUOÂNG

Ngày soạn:25/10/2012                          Ngày dạy: 01/11/2012              Lớp : 8B; 8C; 8D

I/ Muïc tieâu : 

 * Kiến thức: HS hieåu ñ nghĩa hình vuoâng, thaáy ñöôïc hình vuoâng laø daïng ñaëc bieät cuûa h.c. nhaät vaø hình thoi

* Kỹ năng: Bieát veõ moät hình vuoâng, bieát chöùng minh moät töù giaùc laø hình vuoâng.

* Thái độ : Giáo dục tính thực tiễn toán học vào toán học

II. Chuẩn bị :

1. Giaùo vieân : Baøi soaïn, SGK, SBT, baûng phuï ghi saün caùc baøi taäp

   Thöôùc keû, compa, eâke, phaán maøu

2. Hoïc sinh :  Thöïc hieän höôùng daãn tieát tröôùc. Thöôùc keû, compa, eâke, baûng nhoùm

III. Tiến trình tiết dạy :

1. OÅn ñònh :  1p

2. Kieåm tra baøi cuõ 5p

HS1 :  Caùc caâu sau ñaây ñuùng hay sai ? (GV treo baûng phuï)

1) Hình chöõ nhaät laø hình bình haønh

2) Hình chöõ nhaät laø hình thoi

3) Trong hình thoi hai ñöôøng cheùo caét nhau taïi trung ñieåm cuûa moãi ñöôøng vaø vuoâng goùc vôùi nhau

4) Trong hình chöõ nhaät hai ñöôøng cheùo baèng nhau vaø laø caùc ñöôøng phaân giaùc cuûa caùc goùc cuûa  hình chöõ nhaät

5) Töù giaùc coù hai ñöôøng cheùo vuoâng goùc vôùi nhau laø hình thoi

6) Hình bình haønh coù hai ñöôøng cheùo baèng nhau laø hình chöõ nhaät

7) Töù giaùc coù hai caïnh keà baèng nhau laø hình thoi.

8) Hình chöõ nhaät coù hai caïnh keà baèng nhau laø hình thoi

Ñaùp aùn1/ Ñuùng ;    2/ Sai ;    3/ Ñuùng ;    4/ Sai ;    5/ Sai ;    6/ Ñuùng ;    7/ Sai ;    8/ Ñuùng

Ñaët vaán ñeà :Coù töù giaùc naøo vöøa laø hình chöõ nhaät vöøa laø hình thoi khoâng ?

3. Baøi môùi :

1 Ñònh nghóa ( 7p)

GV veõ hình 104 tr 107 SGK leân baûng vaø cho HS quan saùt

GV giôùi   GV : Töù giaùc ABCD vöøa veõ laø moät hình vuoâng.

 

? Vaäy hình vuoâng laø töù giaùc nhö theá naøo ?

 

GV Ghi toùm taét ñònh nghóa hình vuoâng nhö SGK

 

 

? Hình vuoâng coù phaûi laø hình chöõ nhaät khoâng ? coù phaûi laø hình thoi khoâng?

 

GV Choát laïi : Hình vuoâng vöøa laø hình chöõ nhaät, vöøa laø hình thoi vaø ñöông nhieân laø h.b.haønh

1 Ñònh nghóa :

 

 

 

 

 

 

 

ABCD laø hVuoâng

 

 

Töø ñònh nghóa hình vuoâng suy ra :

Hình vuoâng laø h.c. nhaät coù 4 caïnh baèng nhau

Hình vuoâng laø hình thoi coù 4 goùc vuoâng

* Nhö vaäy hình vuoâng vöøa laø hình chöõ nhaät vöøa laø hình thoi


HÑ 2 Tính chaát (10’)

?Theo em hình vuoâng coù nhöõng tính chaát gì ?

 

 

GV choát laïi :

GV cho HS laøm baøi ?1 :

Ñöôøng cheùo hình vuoâng coù nhöõng tính chaát gì ? Vì sao ?

2. Tính chaát :

* Hình vuoâng coù taát caû caùc tính chaát cuûa hình chöõ nhaät vaø hình thoi

?1 : Hai ñöôøng cheùo hình vuoâng :

Caét nhau taïi trung ñieåm cuûa moãi ñöôøng.

Baèng nhau

Vuoâng goùc vôùi nhau

Laø ñöôøng phaân giaùc cuûa caùc goùc hình vuoâng

HÑ3 :Daáu hieäu nhaän bieát (9’)

? Moät hình chöõ nhaät caàn bieát theâm ñieàu kieän gì  seõ trôû thaønh hình vuoâng ? Taïi sao ?

Hình chöõ nhaät coù hai caïnh keà baèng nhau laø hình vuoâng. Vì hai caïnh keà baèng nhau thì seõ coù boán caïnh baèng nhau

? H.c.nhaät coøn coù theå theâm ñ.k gì seõ laø h vuoâng

H.c.n coù hai ñöôøng cheùo vuoâng  goùc vôùi nhau hoaëc h.c.n coù moät ñöôøng cheùo ñoàng thôøi laø ñöôøng phaân giaùc cuûa moät goùc seõ laø hình vuoâng.

? Hthoi caàn theâm ñ.k gì seõ laø h vuoâng ? Taïi sao

Hình thoi coù moät goùc vuoâng seõ laø hình vuoâng. Vì khi moät hình thoi coù moät goùc vuoâng thì seõ coù boán goùc ñeàu vuoâng

? H thoi coù theå theâm ñ.k gì cuõng seõ laø h. vuoâng

Hthoi coù hai ñöôøng cheùo baèng nhau laø h vg

GV Treo baûng phuï coù naêm daáu hieäu nhaän bieát hình vuoâng yeâu caàu HS nhaéc laïi

 

3 . Daáu hieäu nhaän bieát

1. Hình chöõ nhaät coù hai caïnh keà baèng nhau laø hình vuoâng

2. Hình chöõ nhaät coù hai ñöôøng cheùo vuoâng goùc vôùi nhau laø hìnhvuoâng

3. Hình chöõ nhaät coù moät ñöôøng cheùo laø ñöôøng phaân giaùc cuûa moät goùc laø hình vuoâng.

4. Hình thoi coù moät goùc vuoâng laø hình vuoâng

5. Hình thoi coù hai ñöôøng cheùo baèng nhau laø hình vuoâng

(HS töï chöùng minh caùc daáu hieäu nhaän bieát treân)

Nhaän xeùt :

Moät töù giaùc vöøa laø hình chöõ nhaät, vöøa laø hình thoi thì töù giaùc ñoù laø hình vuoâng

 

? Coù töù giaùc naøo vöøa laø hình chöõ nhaät vöøa laø hình thoi ?

HÑ4: Cuûng coá vaø luyeân taäp (12’)

Baøi taäp ?2

GV treo baûng phuï coù hình veõ 105 SGK

HS : Caû lôùp quan saùt caùc hình veõ a, b, c, d (h105)

 

GV goïi 4 HS laàn löôït laøm mieäng tìm caùc hình vuoâng treân hình 105a, b, c, d tr 108 SGK

* Baøi 80 tr 108 SGK :

?Haõy chæ roõ taâm ñoái xöùng cuûa hình vuoâng, caùc truïc ñoái xöùng cuûa hình vuoâng

GV giaûi thích :

Hai ñöôøng cheùo laø truïc ñoái xöùng (ñoù laø tính chaát cuûa hình thoi)

Hai ñöôøng thaúng ñi qua trung ñieåm caùc caëp caïnh ñoái laø truïc ñoái xöùng (tính chaát cuûa hình chöõ nhaät)

Baøi 81 SGK :

GV treo baûng phuï hình veõ 106  tr 108 SGK

? Töù giaùc AEDF laø hình gì ? Vì sao ?

Baøi taäp ? 2 :

Hình 105 a : Töù giaùc laø hình vuoâng (hình chöõ nhaät coù hai caïnh keà baèng nhau)

Hình 105b : Töù giaùc laø hình thoi, khoâng phaûi laø hình vuoâng

Hình 105c : Töù giaùc laø hình vuoâng (hình chöõ nhaät coù hai ñöôøng cheùo vuoâng goùc hoaëc hình thoi coù hai ñöôøng cheùo baèng nhau)

Hình 105d : Töù giaùc laø hình vuoâng (hình thoi coù 1 goùc vuoâng)

* Baøi 80 tr 108 SGK Taâm ñoái xöùng cuûa hình vuoâng laø giao ñieåm cuûa hai ñöôøng cheùo

 

Boán truïc ñoái xöùng cuûa hình vuoâng laø hai ñöôøng cheùo vaø hai ñöôøng thaúng ñi qua trung ñieåm caùc caëp caïnh ñoái

Baøi 81 SGK :

Töù giaùc AEDF  coù:

AÂ = 450 + 450 = 900

EÂ = = 900 (gt)

AEDF  laø hình chöõ nhaät


 

 

 

 

 

 

 

GV Goïi HS nhaän xeùt vaø boå sung choã sai soùt

 

laïi coù : AD laø phaân giaùc cuûa AÂ. Neân AEDF laø hình vuoâng (theo daáu hieäu nhaän bieát)

 

4. Höôùng daãn hoïc ôû  nhaø :(1)

Naém vöõng ñònh nghóa, tính chaát, daáu hieäu nhaän bieát hình chöõ nhaät, hình thoi, hình vuoâng.

Baøi taäp veà nhaø : 79, 82, 84 tr 108, 109 SGK

 

IV, Rút kinh nghiệm

 

 

 

 

Tiết 22 :   LUYEÄN  TAÄP

Ngày soạn:25/10/2012                          Ngày dạy: 01/11/2012              Lớp : 8B; 8C; 8D

I. Mục tiêu: 

* Kiến thức: Củng cố đ/n t/c, dấu hiệu nhận biết h.b.h, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông

* Kỹ năng: Rèn kỹ năng vẽ hình, phân tích bài toán, c/m tứ giác là h.b.h, h.c.n, hình thoi, h vuông

Biết vận dụng các kiến thức về hình vuông trong các bài toán c/m , tính toán

* Thái độ: Cẩn thận, chính xác , đẹp hình vẽ và chứng minh.

II. Chuẩn bị  :

1. Giáo viên : Thước thẳng, compa, ê ke, bảng phụ ghi đề bài tập,

2. Học sinh : Ôn tập kiến thức và làm bài tập theo hướng dẫn của GV  

Thước kẻ có chia khoảng, compa, êke Bảng nhóm

III. Tiến trình tiết dạy:

1. Ổn định lớp :    1p

2. Kiểm tra bài cũ :   7p

HS1 : Nêu tính chất và dấu hiệu nhận biết hình vuông

HS2 : Giải bài tập 83 tr 109 SGK : Các câu sau đúng hay sai ?

a)      Tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi

b)     Tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình thoi

c)      Hình thoi là tứ giác có tất cả các cạnh bằng nhau

d)     Hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông

e)      Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông

Đáp án : a/ sai ; b/ đúng ; c/ đúng ; d/ sai ; e/ đúng

3. Bài mới :

HĐ1 : Sửa bài tập về nhà(12p)

Bài tập 82 tr 108 SGK :

GV treo bảng phụ hình vẽ 107 SGK

ABCD là hình vuông. Chứng minh tứ giác EFGH là hình vuông

 

 

GV Yêu cầu HS nêu GT và KL

 

GV Gọi 1 HS lên bảng chứng minh

Bài tập 82 tr 108 SGK.

 

 

 

 

 

             

                 ABCD là hình vuông

                 E AB ; F BC ;

                 G CD ; H AD

                 AE = BF = CG = DH

                 EFGH là hình vuông


 

Gọi HS nhận xét bài làm của bạn

GV Chốt lại phương pháp:

Chứng minh EFGH là hình thoi có 1 góc vuông

EFGH là hình vuông

 

Chứng minh Xét AEH và BFE có :

AE = BF ; Â = = 900(gt)

DA = AB (gt)

DH = AE (gt)

Nên : AEH = BFE (cgc) HE = EF và

Ta có :Ê31=900(vì=900) Ê2 = 900 (1)

Chứng minh tương tự : EF = FG ; FG = GH

HE = EF = FG = GH.Nên :EFGH là hình thoi (2)

Từ (1) và (2) EFGH là hình vuông

Bài 84 tr 109 SGK :(12p)

GV Treo bảng phụ ghi sẵn đề bài 84 tr 109 SGK

GV gọi HS nêu GT KL

 

GV yêu cầu 1 HS lên bảng vẽ hình

GV Lưu ý tính thứ tự trong hình vẽ

 

 

 

GV gọi HS1 trình bày miệng câu a

GV Ghi bảng

 

Gọi HS2 trình bày miệng câu b

GV ghi bảng

 

GV vẽ lại ABC vuông tại A.

? Nếu ABC vuông tại A thì tứ giác AEDF là hình gì ?

? Điểm D ở vị trí nào trên cạnh BC thì tứ giác AEDF là hình vuông

 

 

GV treo bảng phụ ghi bài giải sẵn 

Bài 84 tr 109 SGK :

       ABC ; D BC ;

        DE //  AB ; DF // AC

a)      AEDF là hình gì ?

b) D ở vị trí nào trên BC thì AEDF là hình thoi

b)     ABC vuông tại A thì AEDF là hình gì ?

Chứng minh

a)

 

 

 

b)

 

 

 

 

c)

 

 

 

 

Khi ABC vuông tại A thì AEDF là hình chữ nhật

Để AEDF là hình vuông thì AD là tia phân giác của góc  vuông A. D là giao điểm tia phân giác góc vuông A với cạnh BC

Trả lời : Tứ giác AEDF là hình chữ nhật

Nếu ABC vuông tại A và D là giao điểm của tia phân giác góc A với cạnh BC thì AEDF là h.vuông

HĐ 2 Luyện tập tại lớp (10p):

 Bài 79 tr 108 SGK GV treo bảng phụ đề bài 79 :

a) Một hình vuông có cạnh bằng 3cm. đường chéo của hình vuông đó bằng 6cm ; cm ; 5cm hay 4cm ?

b) Đường chéo của hình vuông bằng 2dm. Cạnh của hình vuông đó bằng : 1dm ;

Bài 79 tr 108 SGK

a)

 

 

 

b)

 


dm ; dm hay dm. GV Cho HS h độngnhóm

 

 

Sau 3 phút đại diện mỗi nhóm trả lời miệng kết quả và giải thích

HĐ 3 : Củng cố (2’)

GV yêu cầu HS nhắc lại phương pháp của bài 82 và bài 84

HS : Nhắc lại phương pháp bài 82 và bài 84

4. Hướng dẫn học ở  nhà ( 2’)

Xem lại các bài đã giải

Ôn các câu hỏi ôn tập chương I tr 110 SGK

Làm bài tập 85 SGK,  87 ; 88 ; 89 tr 111 SGK

Tiết sau ôn tập chương I

 

IV, Rút kinh nghiệm

 

 

Tiết 23 - 24 : ÔN  TẬP CHƯƠNG I

Ngày soạn:30/10/2012                          Ngày dạy: 05/11/2012              Lớp : 8B; 8C; 8D

I. Mục tiêu : 

* Kiến thức: HS cần hệ thống hóa các kiến thức về các tứ giác đã học trong chương (định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết)

* Kỹ năng: Vận dụng các kiến thức trên để giải bài tập dạng tính toán, chứng minh, nhận biết hình, tìm điều kiện của mình.

* Thái độ: Nghiêm túc, chịu khó, cẩn thận hệ thống hoá kiến thức chương.

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên : Sơ đồ nhận biết các loại tứ giác vẽ trên bảng phụ

   Thước thẳng, compa, ê ke, bảng phụ ghi đề bài tập,

2. Học sinh : Ôn tập lý thuyết theo các câu hỏi ôn tập ở SGK và làm các  bài tập theo yêu cầu của GV   Thước kẻ có chia khoảng, compa, êke Bảng nhóm

III. Tiến trình tiết dạy :

1. Ổn định lớp :            1‘

2. Kiểm tra bài cũ :  Kết hợp với ôn tập chương

3. Bài mới :

HĐ 1 :I, Ôn tập lý thuyết :(15 p)

GV treo bảng phụ vẽ sơ đồ các loại tứ giác tr 152 SGV để ôn tập cho HS

1) Ôn tập định nghĩa các hình

? Nêu định nghĩa tứ giác

? Nêu định nghĩa hình thang

? Nêu định nghĩa hình thang cân

? Nêu định nghĩa hình bình hành

? Nêu định nghĩa hình chữ nhật

? Nêu định nghĩa hình thoi

? Nêu định nghĩa hình vuông

GV Lưu ý HS : Hình thang, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông đều được định nghĩa theo tứ giác

I. Ôn tập lý thuyết :

1. Định nghĩa các  hình :

Tứ giác ABCD là hình gồm bốn đoạn thẳng AB, BC, CD, DA trong đó bất kỳ hai đoạn thẳng nào cũng không cùng nằm trên một đường thẳng

H.thang là tứ giác có hai cạnh đối song song.

H.t. cân là h thag có hai góc kề đáy bằng nhau

H.b.h là tứ giác có các cạnh đối song song

Hình chữ nhật là tứ giác có bốn góc vuông

Hình thoi là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau

Hình vuông là tứ giác có bốn góc vuông và bốn cạnh bằng nhau

2) Ôn tập về tính chất các hình :

a) Tính chất về góc :

? Nêu tính chất tổng các góc của một tứ giác

?Trong h thg hai kề một cạnh bên như thế nào ?

2. Tính chất các hình :

a) Tính chất về góc :

Tổng các góc của một tứ giác bằng 3600

Trong hthang, hai góc kề cạnh bên bù nhau


? Trong hình thang cân, hai góc kề một đáy, hai góc đối như thế nào ?

? Trong hình bình hành các góc đối, hai góc kề với mỗi cạnh như thế nào ?

? Trong hình chữ nhật các góc như thế nào ?

b,Tính chất về đường chéo:

? Trong hình thang cân hai đường chéo n.t.nào?

 

?Trong h.b.h hai đường chéo như thế nào ?

 

?Trong h.c.nhật hai đường chéo như thế nào ?

 

? Trong hình thoi hai đường chéo như thế nào ?

 

? Trong hình vuông hai đường chéo như thế nào

 

 

 

 

c) Tính chất đối xứng :

 

 

? Trong các tứ giác đã học, hình nào có trục đối xứng ? hình nào có tâm đối xứng ? nêu cụ thể

 

 

 

 

d) Ôn tập về dấu hiệu nhận biết các hình :

? Nêu dấu hiệu nhận biết hình thang cân

? Nêu dấu hiệu nhận biết hình bình hành

? Nêu dấu hiệu hình chữ nhật

?  Nêu dấu hiệu hình thoi

? Nêu dấu hiệu hình vuông

Trong hình thang cân hai góc kề một đáy bằng nhau, hai góc đối bù nhau

Trong hình bình hành các góc đối bằng nhau, hai góc kề với mỗi cạnh bù nhau

Trong hình chữ nhật các góc đều bằng 900

b) Tính chất về đường chéo :

Trong h.t cân hai đường chéo bằng nhau

Trong hình bình hành, hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường

Trong hình chữ nhật, hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường và bằng nhau

Trong h.thoi, hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường, vuông góc với n nhau và là đường phân giác các góc của  h. thoi.

Trong hvuông hai đường chéo cắt nhau tại tr. điểm của mỗi đường, bằng nhau, vuông góc vơi nhau, và là phân giác các góc của hình vuông.

c) Tính chất đối xứng

H thang cân có trục đối xứng là đường thẳng đi qua trung điểm hai đáy của h thang cân đó.

H.b.h có tâm đ/x là giao điểm hai đường chéo.

H.c.n có hai trục đ/x là hai đường thẳng đi qua trung điểm hai cặp cạnh đối và có một tâm đối xứng là giao điểm hai đường chéo

H thoi có hai trục đ/x là hai đường chéo và có một tâm đối xứng là giao điểm hai đường chéo.

Hình vuông có bốn trục đối xứng(hai trục của  hình chữ nhật, hai trục của hình thoi) và một tâm đối xứng là giao điểm hai đường chéo.

d) Ôn tập về dấu hiệu nhận biết các hình :

Hình thang : tr 74 SGK(2 d/h)

Hình bình hành : tr 91 SGK(5 d/h)

Hình chữ nhật : tr 97 SGK(4 d/h)

Hình thoi : tr 105 SGK(4 d/h)

Hình vuông : tr 107 SGK(5 d/h)

HĐ 2 Luyện tập (24 p)

 Bài 87 tr 111 SGK

GV treo bảng phụ đề bài 87 tr 111 SGK,

? Tập hợp các hình chữ nhật là tập hợp con của tập hợp các hình nào?

? Tập hợp các hình thoi là tập hợp con của tập hợp các hình nào ?

? Giao của tập hợp các hình chữ nhật và tập hợp các hình thoi là tập hợp các hình nào ?

Tiết 24: Bài 88 tr 111 SGK :

GV treo bảng phụ đề bài 88 SGK

Bài 87 tr 111 SGK

a) Tập hợp các hình chữ nhật là tập hợp con của tập hợp các  hình bình hành, hình thang.

b) Tập hợp các hình thoi là tập hợp con của tập hợp các hình bình hành, hình thang

c) Giao của tập hợp các hình chữ nhật và tập hợp các hình thoi là tập hợp các hình vuông

Bài 88 tr 111 SGK :

 

 

 


GV Gọi 1 HS lên bảng vẽ hình

GV gọi 1HS nêu GT KL

HS : Nêu GT KL

Tứ giác ABCD

AE =EB; FB = FC

CG=GD ; DH = HA

AC, BD có điều kiện gì thì EFGH

a)      Hình chữ nhật

b)     Hình thoi

c)      Hình vuông

 

 

 

? Tứ giác EFGH là hình gì ? Chứng minh

* ? Các đường chéo AC, BD của tứ giác ABCD cần có điều kiện gì thì h.b.h EFGH là h.c.nhật?

(GV đưa hình vẽ minh họa)

GV gọi 1HS lên bảng chứng minh

GV Cho HS nhận xét và sửa sai

* ? Các đường chéo AC, BD cần điều kiện gì thì hình bình hành EFGH là hình thoi ?

GV Đưa hình vẽ minh họa

 

 

GV gọi 1HS lên bảng chứng minh

GV Cho HS nhận xét và sửa sai

 

 

* ? Các đường chéo AC và BD cần điều kiện gì thì hình bình hành EFGH là hình vuông ?

GV Đưa hình vẽ minh họa

 

 

GV gọi 1HS lên bảng chứng minh

GV Cho HS nhận xét và sửa sai

 

 

 

 

 

                 Chứng minh :

     Ta có : AE = EB (gt);  BF = FG (gt) EF là đường trung bình của ABC EF // AC ; EF = AC  (1)

Ta có : AH = HD (gt);  CG = GD (gt) GH là đường trung bình của ADC GH // AC ; GH =AC (2)

Từ (1) và (2) suy ra :EF // GH và EF = GH . Nên EFGH là h.b.hành

a)

 

 

 

 

Hình bình hành EFGH là hình chữ nhật khi

= 900 EH EF

Mà EH // BD, EF // AC  AC    BD

b,

 

 

 

 

 

Hình bình hành EFGH là hình thoi khi EH = EF

Mà : EH = ;  EF  = BD = AC

c)

 

 

 

 

                                                                                Hình bình hành EFGH là hình vuông khi :

EFGH là hình chữ nhật; EFGH là hình thoi

AC BD ;  AC  =  BD

Bài 89 SGK/111:

Hướng dẫn bài tập 89

* C/m AB là trung trực củaEM  E đ/x Mc/m AEBM là h.b.h có : AB EM nên là h.th 

4. Hướng dẫn học ở  nhà :( 3 p)

Ôn đ/n, t/c, d/h các hình tứ giác, phép đ/x qua trục và qua tâm.

  

 

 

 

 


Bài tập về nhà 90 tr111 SGK

Tiết sau kiểm tra 1 tiết 

 

IV, Rút kinh nghiệm

 

 

Tiết 25 : KIỂM TRA CHƯƠNG I

Ngày kiểm tra : 13/11/2012                  Kiểm tra tập trung theo đề nhà trường

 

 

Chương II : ĐA GIÁC. DIỆN TÍCH ĐA GIÁC

Tiết 26 :§1. ĐA GIÁC ĐA GIÁC ĐỀU

Ngày soạn: 05/11/2012           Ngày dạy: 15/11/2012               Lớp 8B ; 8C; 8D

I. Mục tiêu : 

* Kiến thức: Học sinh nắm được khái niệm đa giác lồi, đa giác đều.

Học sinh biết cách tính tổng số đo các góc của một đa giác

* Kỹ năng:  Vẽ được và nhận biết một số đai giác lồi, một số đa giác đều.

Biết vẽ các trục đối xứng và tâm đối xứng (nếu có) của một đa giác đều.

Học sinh biết sử dụng phép tương tự  để xây dựng khái niệm đa giác lồi, đa giác đều từ những khái niệm tương ứng đã biết về tứ giác

Qua hình vẽ và quan sát hình vẽ, HS biết cách quy nạp để xây dựng công thức tính tổng số đo các góc của một đa giác.

* Thái độ: Kiên trì trong suy luận (tìm đoán và suy diễn), cẩn thận chính xác trong vẽ hình

II. Chuẩn bị :

1. Giáo viên : Thước thẳng, compa, thước đo góc

      Bảng phụ vẽ các hình 112 117

    Bảng phụ vẽ hình 120 tr 115 SGK và ghi các bài tập

2. Học sinh : Thước thẳng, compa, thước đo góc Bảng nhóm

  Ôn lại định nghĩa tứ giác, tứ giác lồi

III. Tiến trình tiết dạy :

1. Ổn định lớp :    1 phút kiểm diện

2. Kiểm tra bài cũ :   (3phút)  Thay cho việc kiểm tra bài cũ GV giới thiệu

   sơ lược về chương II “Đa giác Diện tích đa giác

3. Bài mới :

HĐ 1 : Khái niệm về đa giác :(10 p)

GV treo bảng phụ có 6 hình 112 117 (tr 113 SGK) và giới thiệu mỗi hình trên là một đa giác

GV giới thiệu  : tương tự như tứ giác đa giác ABCDE là hình gồm 5 đoạn thẳng AB, BC, CD, DE, EA trong đó bất kỳ hai đoạn thẳng nào cũng không nằm trên cùng một đường thẳng (như hình114 ; 117)

GV giới thiệu đỉnh, cạnh, của đa giác đó

 

 

 

 

GV yêu cầu HS thực hiện ?1 . SGK (câu hỏi và hình 118 đưa lên bảng phụ)

1. Khái niệm về đa giác

Mỗi hình 112, 113, 114, 115, 116, 117 là một đagiác :

 

H:112           H:113            H:114

 

 

 

H:115         H:116           H:117

Đa giác ABCDE là hình gồm năm đoạn thẳng AB, BC, CD, DE, EA trong đó bất kỳ hai đoạn thẳng nào có một điểm chung cũng không cùng nằm trên một đường thẳng.


? Tại sao hình gồm năm đoạn thẳng AB, BC, CD, DE, EA ở hình 118 không phải là đa giác

GV giới thiệu : Khái niệm đa giác lồi cũng tương tự như khái niệm tứ giác lồi

? Vậy thế nào là đa giác lồi ?

? Trong các đa giác trên đa giác nào là đa giác lồi

GV yêu cầu HS làm ?2 . tr 114 SGK

? Tại sao các đa giác 112, 113, 114 không phải là đa giác lồi ?

GV đưa bài ?3 lên bảng phụ yêu cầu HS đọc to và phát phiếu học tập cho HS hoạt động nhóm.

 

 

GV kiểm tra bài làm của vài nhóm.

GV giới thiệu đa giác có n đỉnh (n 3) và cách gọi như SGK

Các điểm A, B, C, D, E được gọi là các đỉnh của đa giác

AB, BC, CD, DE, EA được gọi là các cạnh của đa giác

Các đa giác ở hình 115, 116, 117 được gọi là các đa giác lồi.

 Định nghĩa : ( SGK/114)

Chú ý : (SGK/114)

Các đỉnh là các điểm A, B, C, D, E, G.

Các đỉnh kề nhau là A và B, B và C, C và D, D và E...

Các cạnh là các đoạn thẳng AB, BC, CD, DE, EG, GA

Các đường chéo AC, AD, AE, BG, BE, BD.

Các góc là:

Các điểm nằm trong đa giác là M, N, P

Các điểm nằm ngoài đa giác là : Q, R

* Đa giác có n đỉnh (n 3) được gọi là hình n giác hay hình n cạnh

* Với n = 3,4,5,6,8 ta gọi là tam giác, tứ giác, ngũ giác, lục giác, bát giác.

* Với n = 7, 9, 10 ... ta gọi là hình 7 cạnh, hình 9 cạnh, hình 10 cạnh ...

 HĐ 3 : Đa giác đều:(15 p)

GV đưa hình 120 tr 115 SGK lên bảng phụ yêu cầu HS quan sát các đa giác đều.

? Thế nào là đa giác đều ?

GV chốt lại : Đa giác đều là đa giác có :

Tất cả các cạnh bằng nhau.

GV yêu cầu HS thực hiện ?4. SGK

? Hãy vẽ các trục đối xứng và tâm đối xứng của mỗi hình 120a, b, c, d

 

 

 

 

 

? đều có mấy trục đối xứng ?

? Hình vuông có mấy trục đối xứng ?

 

? Ngũ giác đều có mấy trục đối xứng ?

? Lục giác đều có mấy trục đối xứng ?

GV Cho HS làm bài tập số 2 tr 115 (đề trên bảng phụ)

HS suy nghĩ và trả lời:

2) Đa giác đều :        

 

a) Tam giác đều       b) Tứ giác đều

 

 

 

 

 

c) Ngũ giác đều   d) Lục giác đều

Định nghĩa : (SGK/115)

 

 

 

a)                                                         b)

       c)     d)


a) Có tất cả các cạnh bằng nhau là hình thoi.

b) Có tất cả các góc bằng nhau là hình chữ nhật

- Tam giác đều  có ba trục đối xứng

-  Hình vuông có 4 trục đối xứng và điểm 0 là tâm đối xứng

- Ngũ giác đều có 5 trục đối xứng

-  Lục giác đều có 6 trục đối xứng và một tâm đối xứng 0 

HĐ 4 : Củng cố : (15 p)

* Xây dựng công thức tính tổng số đo các góc của một đa giác

GV đưa bài tập số 4 tr 115 lên bảng phụ

GV gọi 1 HS điền vào ô trống

 

 

 

 

Bài 5 tr 115 SGK

GV yêu cầu nêu HS công thức tính số đo mỗi góc của một đa giác đều n cạnh

? Hãy tính số đo mỗigóc của ngũ giác đều, lục giác đều

? Thế nào là đa giác lồi

? Thế nào là đa giác đều

? Hãy nêu cách nhận biết một đa giác lồi

* Một đa giác  lồi là một đa giác thỏa mãn hai điều kiện :

+ Các cạnh chỉ cắt nhau tại một đỉnh

+ Đa giác luôn nằm trong một nửa mặt phẳng mà bờ là đường thẳng chứa một cạnh tùy ý của nó.* 4. Hướng dẫn học ở  nhà :(1p)

Thuộc định nghĩa đa giác lồi, đa giác đều

Làm các bài tập số  ; 3 tr 115 SGK ; 2; 3 ; 5 ; 8 ; 9 tr 126 SBT

* Công thức tính tổng số đo các góc của một đa giác : Bài tập 4 tr 115

 

 

 

ĐG n cạnh

Số cạnh

4

5

6

n

Số đường chéo

1

2

3

n-3

2

3

4

n-2

Tổng số đo các góc

2.180 = 3600

3.180 = 5400

4.180

=7200

(n2).1800

Giải : Áp dụng công thức

ta có :

Số đo mỗi góc của ngũ giác đều là :

số đo mỗi góc của lục giác đều là  :

số đo mỗi góc của hình n giác đều là :

IV, Rút kinh nghiệm:

 

 

Tiết 27 : §2. DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT

Ngày soạn: 05/11/2012           Ngày dạy: 15/11/2012               Lớp 8B ; 8C; 8D

 

I. Mục tiêu: 

* Kiến thức: Học sinh cần nắm vững công thức tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông, tam giác vuông

Học sinh hiểu rằng để chứng minh các công thức đó cần vận dụng các tính chất của diện tích đa giác.

* Kỹ năng: Học sinh vận dụng được các công thức đã học và các tính chất của diện tích trong giải toán

* Thái độ: Kiên trì trong suy luận (tìm đoán và suy diễn), cẩn thận chính xác trong vẽ hình

II. Chuẩn bị :

1. Giáo viên : Thước thẳng có chia khoảng, compa, thước đo góc

  Bảng phụ kẻ ô vuông vẽ hình 121, 3 tính chất của diện tích đa giác, các định lý và bài tập


2. Học sinh : Thước thẳng có chia khoảng, compa, thước đo góc Bảng nhóm

  Ôn tập công thức tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông, tam giác (ở tiểu học)

III. Tiến trình :

1. Ổn định lớp :    1 phút kiểm diện

2. Kiểm tra bài cũ :     4phút

HS1 :   Nêu định nghĩa đa giác lồi, định nghĩa đa giác đều.

Hãy kể tên một số đa giác đều mà em biết ?

Đáp án : Tam giác đều, hình vuông, ngũ giác đều, lục giác đều, bát giác đều, hình 9 cạnh đều...

HS2 :   Tính số đo góc của hình tám cạnh đều, 10 cạnh đều, 12 cạnh đều

Đáp án : Áp dụng công thức tính số đo góc của hình n giác đều là 

số đo góc của hình 8 cạnh, 10 cạnh, 12 cạnh là  : 1350, 1440, 1500

3. Bài mới :

HĐ 1 : Khái niệm diện tích đa giác :

GV giới thiệu diện tích đa giác như trang 116 SGK

GV treo bảng phụ hình 121 SGK, yêu cầu học sinh quan sát và làm bài ?1

? Có phải diện tích hình A là diện tích 9 ô vuông, diện tích hình B cũng là diện tích 9 ô vuông hay không ?

GV nói : Diện tích hình A  bằng diện tích hình B  Hình A có bằng hình B không ?

? Vì sao ta nói : Diện tích hình D gấp 4 lần diện tích hình C  

? So sánh diện tích hình C với hình E

? Vậy diện tích đa giác là gì ?

? Mỗi đa giác có mấy diện tích ? diện tích đa giác có thể là số 0 hay số âm không ?

Sau đó GV giới thiệu các tính chất của diện tích đa giác

? Hai có diện tích bằng nhau thì có bằng nhau hay không ?

GV đưa bảng phụ có hình vẽ minh họa, yêu cầu HS nhận xét

(BC = EF ; AH = DK)

 

? Hình vuông có cạnh dài 10m, 100m thì có diện tích bao nhiêu

 

HS : Nghe giáo viên trình bày

HS : Quan sát các hình vẽ ở bảng phụ và trả lời các câu hỏi của bài ?1 

Trả lời : Hình A có diện tích là 9 ô vuông, hình B có diện tích cũng là 9 ô vuông

Trả lời : Hình A không bằng hình B vì chúng không thể trùng khít lên nhau

Trả lời : Vì diện tích hình D có 8 ô vuông. Hình C có diện tích 2 ô vuông

Trả lời : Diện tích hình E  gấp 4 lần diện tích hình C

Trả lời : Số đo phần mặt phẳng giới hạn bởi một đa giác được gọi là diện tích đa giác đó

Trả lời : Mỗi đa giác có một diện tích xác định. Diện tích đa giác là một số dương

2 HS : Đọc lại tính chất diện tích đa giác tr 117 SGK

Trả lời : Hai tam giác có diện tích bằng nhau chưa chắc đã bằng nhau

HS nhận xét :

ABC và DEF có hai đáy bằng nhau (BC = EF) hai đường cao tương ứng bằng nhau (AH = DK)

  diện tích hai bằng nhau

Trả lời :

Hình vuông có cạnh dài 10m thì có diện tích :

10 . 10 = 100m2 = (1a)

Hình vuông có cạnh dài 100m thì có diện tích : 100.100=10000m

1. Khái niệm diện tích đa giác :

 

 

a) Nhận xét :

 

Số đo phần mặt phẳng giới hạn bởi một đa giác được gọi là diện tích đa giác đó

Mỗi đa giác có một diện tích xác định. Diện tích đa giác là một số dương

* Diện tích đa giác có các tính chất sau :

1) Hai tam giác bằng nhau thì có diện tích bằng nhau

2) Nếu một đa giác được chia thành những đa giác không có điểm trong chung thì diện tích của nó bằng tổng diện tích của những đa giác đó

3) Nếu chọn hình vuông có cạnh bằng 1cm, 1dm, 1m ... làm đơn vị đo diện tích thì đơn vị diện tích tương ứng là 1cm2, 1dm2, 1m2 ...

* Hình vuông có cạnh dài 10m, 100m có diện tích tương ứng là : 1a, 1ha.

 

 

 

* Hình vuông có cạnh dài 1km có diện tích là 1km2

Diện tích đa giác ABCDE được ký hiệu là SABCDE hoặc S nếu không sợ bị nhầm lẫn

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

Giao-an_Hinh-8_Tiet-21-Tiet-30.doc[0.38 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)