Giáo duc quoc phong lop 11- Phu hung giáo án Thể dục 11

Đăng ngày 3/15/2009 5:38:41 PM | Thể loại: Thể dục 11 | Lần tải: 178 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
BÀI MỞ ĐẦU
BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
( 1 tiết )
A. Mục tiêu :
Giúp học sinh nắm được :
Aâm mưu và thủ đoạn của chủ nghĩa đêù quốc và các thế lực thù địch đối với nước ta. Đặc biệt là âm mưu diễn biến hoà bình , chiêu bài dân chủ , tôn giáo , dân tộc .
Biện pháp đối phó và làm thất bại âm mưu của kẻ thù của Đảng ta .
Gúp các em học sinh có ý thức học tốt môn giáo dục quốc phòng ở cấp THPT .
B. Chuẩn bị :
Tài liệu giáo dục quốc phòng – chuyên đề 1
C. Phương pháp :
Giáo viên thuyết trình
D. lên lớp
- Ổn định : lấy sĩ số
Bài mới :
BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

I ÂM MƯU VÀ THỦ ĐOẠN CỦA CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC VÀ CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH .
Xuất phát từ bản chất phản động, hiếu chiến của chủ nghĩa đế quốc, hiện nay chúng đang lợi dụng vấn đề khủng bố và chống khủng bố để thi hành học thuyết đánh đòn phủ đầu nhằm áp đặt các giá trị của chúng đối với các QG , DT . Aâm mưu của chúng là xoá bỏ CNXH ở nước ta. Hiện nay, chúng đã và đang đẩy mạnh thực hiện chiến lược diễn biến hoà bình , kết hợp với bạo loạn lật đổ và khi điều kiện cho phép chúng sẽ sẵn sàng tiến hành phát động chiến tranh với việc sử dụng vũ khí công nghệ cao để đánh đòn phủ đầu xâm lược nước ta . Hiện nay chúng đang lợi dụng triệt để vấn đề tôn giáo dân tộc , dân chủ, nhân quyền để lấy cớ can thiệp vào nước ta. Do đó chúng ta cần nêu cao cảnh giác sẵn sàng đập tan âm mưu, thủ đoạn cũng như bẻ gãy đòn tấn công của kẻ thù .
II BIỆN PHÁP VÀ GIẢI PHÁP LÀM THẤT BẠI ÂM MƯU CỦA KẺ THÙ
1 Xây dựng đất nước vững mạnh về mọi mặt :
Phát triển hạ tầng .
Xây dựng kinh tế vững mạnh .
Đẩy lùi các nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa .
Tăng cường giáo dục quốc phòng cho toàn dân .
Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng .
2 . Chuẩn bị cho đất nước sẵn sàng chống xâm lược
+ Chuẩn bị về chính trị và tinh thần cho nhân dân .
Giáo dục chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho nhân dân .
+ Làm tốt công tác chuẩn bị phòng thủ dân sự để bảo vệ tính mạng cho nhân dân .
+ Duy trì phát triển sản xuất , dự trữ nguyên liệu , nhiên liệu .
Chuẩn bị lực lượng vũ trang : dân quân tự vệ , quân địa phương , bộ đội chủ lực .
Trong thời bình nên giáo dục ý thức đề cao cảnh giác , sẵn tham gia tập luyện quân sự ở địa phương , Thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự sẵn sàng lên đường nhập ngũ khi Tổ quốc cần .
Kết luận :
Trong tương lai nếu địch tiến công xâm lược , để bảo vệ Tổ quốc chúng ta phải tiến hành chiến tranh nhân dân với một tinh thần quyết tâm chủ động với ý chí và nghị lực của mỗi người dân trong khi đất nước bị xâm lăng .
Câu hỏi củng cố :
1 Aâm mưu và thủ đoạn của chủ ngiã đế quốc và các thế lực thù địch đối với nước ta hiện nay như thế nào ?
2. Chúng ta cần phải làm gì để sẵn sàng đập tan âm mưu và thủ đoạn của kẻ thủ đối với đất nước ta ?

Duyệt của tổ chuyên môn
Rút kinh nghiệmSponsor Documents