Giáo duc quôc phòng giáo án Thể dục

Đăng ngày 10/7/2008 1:25:01 PM | Thể loại: Thể dục | Lần tải: 33 | Lần xem: 574 | Page: 1 | FileSize: 0.05 M | File type: doc
574 lần xem

Bình luận

Nội dung


SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG THPT CHƠN THÀNH
…………….. o0o ……………


Phê chuẩn :
Ngày ……. Tháng …….. năm 2008

GIÁO ÁN
Môn : GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
Bài : MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG ĐIỀU LỆNH QUẢN LÝ BỘ ĐỘINgày ……… tháng ……… năm 2008
NGƯỜI SOẠN GIẢNG


Ý ĐỊNH GIẢNG DẠY

I/. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU :
1). Mục Đích :
Giới thiệu cho học sinh những nội dung cơ bản về điều lệnh quản lý bộ đội trong QĐND Việt Nam. Làm cơ sở để vận dụng vào quá trình luyện tập, công tác, sinh hoạt ở nhà trường, gia đình và xã hội.
2). Yêu Cầu :
- Nắm được chức trách chung, lễ tiết tác phong của quân nhân và nếp sống chính quy, tính kỷ luật tự giác nghiêm minh của người chiến sĩ trong QĐND Việt Nam.
- Nắm được những nội dung cơ bản của quan hệ quân nhân, chế độ làm việc và sinh hoạt, khen thưởng và xử phạt trong quân đội.
- Có nhận thức đúng về vinh dự, trách nhiệm và nghĩa vụ của người chiến sĩ trong QĐND Việt Nam để phấn đấu, học tập, rèn luyện theo gương “Bộ đội Cụ Hồ”.

II/. NỘI DUNG:
- Chức trách chung của quân nhân
- Quan hệ quân nhân
- Lễ tiết tác phong của quân nhân
- Chế độ làm việc và sinh hoạt
- Khen thưởng và xử phạt trong quân đội.

III/. THỜI GIAN :
Toàn bài : 2 tiết (90 phút)

IV/. TỔ CHỨC – PHƯƠNG PHÁP :
1). Tổ Chức :
Lấy học sinh khối 10 làm đơn vị giới thiệu nội dung bài giảng.
2). Phương Pháp :
- Đối với Giáo viên : Thuyết trình, diễn giải, phân tích, chứng minh, liên hệvào trong quá trình học tập, sinh hoạt và xây dựng nếp sống kỷ luật của nhà trường.
- Đối với học sinh : Nghe nhìn tổng hợp và ghi chép, nghiên cứu để nắm nội dung, liên hệ vận dụng vào thực tiễn của cuộc sống.
V/. TÀI LIỆU :
- Giáo án của Giáo viên.
- Sách GDQP 10 của nhà xuất bản Giáo Dục.
NỘI DUNG BÀI GIẢNG

MỘT SỐ NỘI DUNG
TRONG ĐIỀU LỆNH QUẢN LÝ BỘ ĐỘI
..........o0o..........
(
I/. CHỨC TRÁCH CHUNG CỦA QUÂN NHÂN :
1). Vị trí của quân nhân :
Quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phục vụ trực tiếp trong quân đội, là người được nhân dân giao cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

2). Nghĩa vụ và quyền lợi của quân nhân :
Quân nhân phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với chế độ XHCN, triệt để chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và kỷ luật quân đội, phải bảo vệ danh dự của quân nhân cách mạng, truyền thống vinh quang của quân đội và đơn vị mình phục vụ.
Quân nhân có tất cả quyền và lợi ích như mọi công dân được quy định trong hiến pháp, được hưởng những chính sách, chế độ tiên chuẩn đãi ngộ của nhà nước. Quân nhân khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ, nếu lập được thành tích đều được xét khen thưởng, nếu vi phạm kỉ luật, pháp luật đều bị xử phạt.

3). Chức trách của quân nhân :
Thực hiện đúng 10 lời thề danh dự của quân đội và 12 điều kỉ luật khi quan hệ với nhân dân. Luôn rèn luyện ý chí chiến đấu, khắc phục mọi khó khăn, không sợ hy sinh, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Tuyệt đối phục tùng lãnh đạo, chỉ huy; chấp hành nghiêm mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên và điều lệnh, điều lệ, chế độ quy định của quân đội.
Tích cực học tập chính trị, quân sự, văn hoá, khoa học kỹ thật và pháp luật để nâng cao phẩm chất và năng lực.
Giữ gìn đoàn kết nội bộ, đề cao tự phê bình và phê bình, trung thực bình đẳng, thương yêu, tôn trọng, bảo vệ, giúp đỡ nhau lúc thường cũng như trong chiến đấu.
Giữ gìn vũ khí trang bị, tài sản của quân đội, bảo vệ và tiết kiệm

Sponsor Documents