GIÁO TRÌNH GHÉP NỐI MÁY TÍNH giáo án Tin học

Đăng ngày 9/30/2008 10:38:43 AM | Thể loại: Tin học | Lần tải: 902 | Lần xem: 1364 | Page: 1 | FileSize: 1.35 M | File type: doc
1364 lần xem

Bình luận

Nội dung

Bài giảng môn học: Kỹ thuật ghép nối máy tính

Bài mở đầu 3
Chương 1 Đại cương về kỹ thuật ghép nối máy tính 4
1.1 Yêu cầu trao đổi tin của máy vi tính đối với môi trường bên ngoài 4
1.1.1. Yêu cầu trao đổi tin với người điều hành 4
1.1.2. Yêu cầu trao đổi tin với thiết bị ngoài thông dụng 4
1.1.3. Yêu cầu trao đổi tin trong mạng máy tính 4
1.2 Dạng và các loại tin trao đổi giữa máy vi tính và thiết bị ngoài (TBN) 4
1.2.1. Dạng tin (số) 4
1.2.2. Các loại tin 5
1.3 Vai trò nhiệm vụ và chức năng của khối ghép nối (KGN) 5
1.3.1. Vai trò 5
1.3.2. Nhiệm vụ 5
1.3.3. Chức năng 6
1.4 Cấu trúc chung của một khối ghép nối 7
1.5 Chương trình phục vụ trao đổi tin cho khối ghép nối 8
Chương 2 Giao tiếp với tín hiệu tương tự 9
2.1 Khái niệm tín hiệu analog và hệ đo lường điều khiển số 9
2.2 Chuyển đổi tín hiệu số sang tương tự DACs 9
2.2.1. Các tham số chính của một DAC 10
2.2.2. DAC chia điện trở (Resistive Divider DACs) 11
2.2.3. DAC trọng số nhị phân (Binary Weighted DACs) 11
2.2.4. DAC điều biến độ rộng xung (PWM DACs) 12
2.3 Chuyển đổi tín hiệu tương tự - số ADCs: 12
2.3.1. Các tham số chính của một ADC 13
Chương 3 Thủ tục trao đổi tin của máy vi tính 14
3.1 Các chế độ trao đổi tin của máy vi tính 14
3.2 Trao đổi tin ngắt vi xử lý 15
3.2.1. Các loại ngắt của máy vi tính PC 15
3.2.2. Xử lý ngắt cứng trong IBM - PC: 18
3.2.3. Lập trình xử lý ngắt cứng: 21
3.3 Trao đổi tin trực tiếp khối nhớ 24
3.3.1. Cơ chế hoạt động: 24
3.3.2. Hoạt động của DMAC: 24
3.3.3. Chip điều khiển truy nhập bộ nhớ trực tiếp DMAC 8237 (Direct Memory Access Controller) 25
Chương 4 Rãnh cắm mở rộng 31
4.1 Đặt vấn đề 31
4.2 Bus PC 31
4.3 Bus ISA (16 bit) 32
4.4 Bus PCI 32
4.5 Ghép nối qua khe cắm mở rộng 32
4.5.1. Một số đặc điểm của Card ISA 33
4.5.2. Giải mã địa chỉ và kết nối Bus dữ liệu 33
Chương 5 Ghép nối trao đổi tin song song 35
5.1 Khối ghép nối song song đơn giản 35
5.2 Các vi mạch đệm, chốt (74LS245, 74LS373) 36
5.2.1. Vi mạch đệm 74LS245: 36
5.2.2. Vi mạch chốt 74LS373: 36
5.3 Vi mạch PPI 8255A 37
5.3.1. Giới thiệu chung 37
5.3.2. Các lệnh ghi và đọc các cổng và các thanh ghi điều khiển 38
5.3.3. Các từ điều khiển 38
5.3.4. Ghép nối 8255A với MVT và TBN 42
5.4 Ghép nối song song qua cổng máy in 46
5.4.1. Ghới thiệu chung 46
5.4.2. Cấu trúc cổng máy in 47
5.4.3. Các thanh ghi của cổng máy in: 50
5.4.4. EPP - Enhanced Parallel Port 52
Chương 6 Ghép nối trao đổi tin nối tiếp 58
6.1 Đặt vấn đề 58
6.2 Yêu cầu và thủ tục trao đổi tin nối tiếp: 58
6.2.1. Yêu cầu: 58
6.2.2. Trao đổi tin đồng bộ: Synchronous 59
6.2.3. Trao đổi tin không

Sponsor Documents