GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU giáo án Tin học

Đăng ngày 3/4/2009 7:13:47 PM | Thể loại: Tin học | Lần tải: 957 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 1.23 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
NGÀNH ĐÀO TẠO: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1.Tên học phần : THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU
2. Số đơn vị học trình : (4 đvht : 3 lt+1 th)
3. Trình độ cho sinh viên năm thứ :4 (HK 7)
4. Phân bổ thời gian:
Lên lớp : 45 tiết (3 đvht)
Thực tập phòng thí nghiệm, thực hành :30 tiết (1 đvht)
Khác : Đồ án môn học 30 tiết ( Sinh viên làm theo nhóm và báo cáo tại lớp ) đối với sinh viên theo ngành HTTT
5.Điều kiện tiên quyết : Phải học xong môn Cơ sở dữ liệu, phân tích thiết kế HTTT.
6. Mục tiêu của học phần :
Cung cấp kiến thức lý thuyết để thiết kế một cơ sở dữ liệu quan hệ. Các vấn đề đặt ra trong các giai đọan thiết kế, từ thiết kế cấu trúc quan niệm đến thiết kế cấu trúc vật lý, sẽ được lần lượt trình bày: các cách tiếp cận tổng hợp và phân rã trong thiết kế cấu trúc quan niệm, phân tích và so sánh kết qủa của hai cách tiếp cận đó, biểu diễn cấu trúc quan niệm ở dạng đồ thị quan hệ, cách cân nhắc lựa chọn một cấu trúc vật lý để cài đặt thông qua các khái niệm đồ thị và các con đường truy xuất và chuỗi kết được cài đặt trực tiếp trên đồ thị. Cuối cùng một đồ án môn học dựa trên một bài toán thực tế sẽ được thực hiện theo nhóm hai sinh viên, đồ án phải phủ hết các giai đoạn của qui trình thiết kế và được cài đặt cụ thể với một phần mềm quản trị CSDL quan hệ.
7. Mô tả vắn tắt nội dung học phần : Giúp SV nắm vững mô hình quan niệm dữ liệu. Thế nào là “CSDL tốt”, khái kiệm phụ thuộc hàm, dạng chuẩn, bảo toàn thông tin, bảo toàn qui tắc quản lý, đồ thị quan hệ và con đường truy xuất. Thiết kế tốt một chương trình quản lý ở mức logic, vật lý.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Dự lớp : Theo sát tài liệu và giáo trình do giảng viên cung cấp, tranh luận và thảo luận theo tình huống do GV hoặc SV đưa ra
Bài tập : Phải được chuẩn bi ở nhà kỹ, được bàn bạc, tranh luận và đi đến thống nhất trong giờ sưả bài tập cuả buổi thực hành
Dụng cụ học tập : Các hệ quản trị đang sử dụng rộng rãi.
Khác : Các tài liệu thu thập về hệ thống thông tin quản lý cuả các xí nghiệp và công ty dưới dạng các mẫu biểu nhập liệu và các mẫu báo cáo.
9. Tài liệu học tập
1.Cơ sởdữ liệu và cơ sở tri thức Tập 1, tập 2 Jeffrey D.Ullman-Trần Đức Quang, Hồ Thuần, NXB Thống Kê, 2003.
2.Cơ Sở dữ liệu , Đỗ Trung Tuấn, NXB Giáo dục,2000
3. Giáo trình Thiết kế CSDL- Đồng Thị Bích Thủy..
10 Tiêu chuẩn và đánh giá sinh viên
- Dự lớp : Tối thiểu dự 75 % số tiết LT, vi phạm phải cấm thi.
- Thảo luận : Khuyến khích học nhóm (3-5 SV) ngoài giờ , 50 % số giờ bài tập và thực hành trong giờ .
- Bản thu hoạch : Đồ Aùn môn học (nếu có, 1 cột điểm riêng : 2 đơn vị học trình)
- Thuyết trình : (Nếu có làm đồ án : 30 % điểm cuả đồ án)
- Thi giữa học kỳ: Chấm dứt tiết thứ 25 (cuả LT), 30 % điểm môn học
- Thi cuối học kỳ:70 % điểm môn học
- Khác : Trong quá trình thảo luận và sưả bài tập giáo viên được quyền cộng điểm thưởng vào bài thi giưã kỳ hoặc cuối kỳ để khuyến khích học sinh sáng tạo và năng nổ.
11. Thang điểm : 10 .

12 Nội dung chi tiết học phần
Chương 1 : Các giai đoạn trong quá trình thiết kế một cơ sở dữ liệu (4t LT)
1.1. Dẫn nhập.
1.1.1. Mục tiêu chính công việc thiết kế CSDL.
1.1.2. Các câu hỏi đặt ra cho người thiết kế .
1.1.3. Các thông tin vào / ra quy trình thiết kế.
1.2. Chu kỳ sống của một CSDL.
1.3. Giai đoạn phân tích nhu cầu.
1.4. Giai đoạn thiết kế quan niệm.
1.5. Giai đoạn thiết kế logic.
1.6. Giai đoạn thiết kế vật lý.
Chương 2 : Mô hình quan hệ và các phụ thuộc dữ liệu (7t LT + 3t BT)
Mô hình dữ liệu quan hệ : nhắc lại các khái niệm

Sponsor Documents