GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU giáo án Tin học

  Đánh giá    Viết đánh giá
 957       1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
sn80tq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
3/4/2009 7:13:47 PM
Loại file
doc
Dung lượng
1.23 M
Lần xem
1
Lần tải
957
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
NGÀNH ĐÀO TẠO: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1.Tên học phần : THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU
2. Số đơn vị học trình : (4 đvht : 3 lt+1 th)
3. Trình độ cho sinh viên năm thứ :4 (HK 7)
4. Phân bổ thời gian:
Lên lớp : 45 tiết (3 đvht)
Thực tập phòng thí nghiệm, thực hành :30 tiết (1 đvht)
Khác : Đồ án môn học 30 tiết ( Sinh viên làm theo nhóm và báo cáo tại lớp ) đối với sinh viên theo ngành HTTT
5.Điều kiện tiên quyết : Phải học xong môn Cơ sở dữ liệu, phân tích thiết kế HTTT.
6. Mục tiêu của học phần :
Cung cấp kiến thức lý thuyết để thiết kế một cơ sở dữ liệu quan hệ. Các vấn đề đặt ra trong các giai đọan thiết kế, từ thiết kế cấu trúc quan niệm đến thiết kế cấu trúc vật lý, sẽ được lần lượt trình bày: các cách tiếp cận tổng hợp và phân rã trong thiết kế cấu trúc quan niệm, phân tích và so sánh kết qủa của hai cách tiếp cận đó, biểu diễn cấu trúc quan niệm ở dạng đồ thị quan hệ, cách cân nhắc lựa chọn một cấu trúc vật lý để cài đặt thông qua các khái niệm đồ thị và các con đường truy xuất và chuỗi kết được cài đặt trực tiếp trên đồ thị. Cuối cùng một đồ án môn học dựa trên một bài toán thực tế sẽ được thực hiện theo nhóm hai sinh viên, đồ án phải phủ hết các giai đoạn của qui trình thiết kế và được cài đặt cụ thể với một phần mềm quản trị CSDL quan hệ.
7. Mô tả vắn tắt nội dung học phần : Giúp SV nắm vững mô hình quan niệm dữ liệu. Thế nào là “CSDL tốt”, khái kiệm phụ thuộc hàm, dạng chuẩn, bảo toàn thông tin, bảo toàn qui tắc quản lý, đồ thị quan hệ và con đường truy xuất. Thiết kế tốt một chương trình quản lý ở mức logic, vật lý.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Dự lớp : Theo sát tài liệu và giáo trình do giảng viên cung cấp, tranh luận và thảo luận theo tình huống do GV hoặc SV đưa ra
Bài tập : Phải được chuẩn bi ở nhà kỹ, được bàn bạc, tranh luận và đi đến thống nhất trong giờ sưả bài tập cuả buổi thực hành
Dụng cụ học tập : Các hệ quản trị đang sử dụng rộng rãi.
Khác : Các tài liệu thu thập về hệ thống thông tin quản lý cuả các xí nghiệp và công ty dưới dạng các mẫu biểu nhập liệu và các mẫu báo cáo.
9. Tài liệu học tập
1.Cơ sởdữ liệu và cơ sở tri thức Tập 1, tập 2 Jeffrey D.Ullman-Trần Đức Quang, Hồ Thuần, NXB Thống Kê, 2003.
2.Cơ Sở dữ liệu , Đỗ Trung Tuấn, NXB Giáo dục,2000
3. Giáo trình Thiết kế CSDL- Đồng Thị Bích Thủy..
10 Tiêu chuẩn và đánh giá sinh viên
- Dự lớp : Tối thiểu dự 75 % số tiết LT, vi phạm phải cấm thi.
- Thảo luận : Khuyến khích học nhóm (3-5 SV) ngoài giờ , 50 % số giờ bài tập và thực hành trong giờ .
- Bản thu hoạch : Đồ Aùn môn học (nếu có, 1 cột điểm riêng : 2 đơn vị học trình)
- Thuyết trình : (Nếu có làm đồ án : 30 % điểm cuả đồ án)
- Thi giữa học kỳ: Chấm dứt tiết thứ 25 (cuả LT), 30 % điểm môn học
- Thi cuối học kỳ:70 % điểm môn học
- Khác : Trong quá trình thảo luận và sưả bài tập giáo viên được quyền cộng điểm thưởng vào bài thi giưã kỳ hoặc cuối kỳ để khuyến khích học sinh sáng tạo và năng nổ.
11. Thang điểm : 10 .
12 Nội dung chi tiết học phần
Chương 1 : Các giai đoạn trong quá trình thiết kế một cơ sở dữ liệu (4t LT)
1.1. Dẫn nhập.
1.1.1. Mục tiêu chính công việc thiết kế CSDL.
1.1.2. Các câu hỏi đặt ra cho người thiết kế .
1.1.3. Các thông tin vào / ra quy trình thiết kế.
1.2. Chu kỳ sống của một CSDL.
1.3. Giai đoạn phân tích nhu cầu.
1.4. Giai đoạn thiết kế quan niệm.
1.5. Giai đoạn thiết kế logic.
1.6. Giai đoạn thiết kế vật lý.
Chương 2 : Mô hình quan hệ và các phụ thuộc dữ liệu (7t LT + 3t BT)
Mô hình dữ liệu quan hệ : nhắc lại các khái niệm

 


CHÖÔNG TRÌNH GIAÙO DUÏC ÑAÏI HOÏC

NGAØNH ÑAØO TAÏO:  COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN

 

ÑEÀ CÖÔNG CHI TIEÁT HOÏC PHAÀN

1.Teân hoïc phaàn : THIEÁT KEÁ CÔ SÔÛ DÖÕ LIEÄU

2. Soá ñôn vò hoïc trình : (4 ñvht :  3 lt+1 th)

3. Trình ñoä cho sinh vieân naêm thöù  :4 (HK 7)

4. Phaân boå thôøi gian:

-          Leân lôùp : 45 tieát (3 ñvht)

-          Thöïc taäp phoøng thí nghieäm, thöïc haønh :30 tieát (1 ñvht)

-          Khaùc : Ñoà aùn moân hoïc 30 tieát ( Sinh vieân laøm theo nhoùm vaø baùo caùo taïi lôùp ) ñoái vôùi sinh vieân theo ngaønh HTTT

5.Ñieàu kieän tieân quyeát : Phaûi hoïc xong moân Cô sôû döõ lieäu, phaân tích thieát keá HTTT.

6. Muïc tieâu cuûa hoïc phaàn :

Cung caáp kieán thöùc lyù thuyeát ñeå thieát keá moät cô sôû döõ lieäu quan heä. Caùc vaán ñeà ñaët ra trong caùc giai ñoïan thieát keá, töø thieát keá  caáu truùc quan nieäm ñeán thieát keá caáu truùc vaät lyù, seõ ñöôïc laàn löôït trình baøy: caùc caùch tieáp caän toång hôïp vaø phaân raõ trong thieát keá caáu truùc quan nieäm, phaân tích vaø so saùnh keát quûa cuûa hai caùch tieáp caän ñoù, bieåu dieãn caáu truùc quan nieäm ôû daïng ñoà thò quan heä, caùch caân nhaéc löïa choïn moät caáu truùc vaät lyù ñeå  caøi ñaët thoâng qua caùc khaùi nieäm ñoà thò vaø caùc con ñöôøng truy xuaát vaø chuoãi keát ñöôïc caøi ñaët tröïc tieáp treân ñoà thò. Cuoái cuøng moät ñoà aùn moân hoïc döïa treân moät baøi toaùn thöïc teá seõ ñöôïc thöïc hieän theo nhoùm hai sinh vieân, ñoà aùn phaûi phuû heát caùc giai ñoaïn cuûa qui trình thieát keá vaø ñöôïc caøi ñaët cuï theå vôùi moät phaàn meàm quaûn trò CSDL quan heä.

 7. Moâ taû vaén taét noäi dung hoïc phaàn : Giuùp SV naém vöõng moâ hình quan nieäm döõ lieäu. Theá naøo laø “CSDL toát”, khaùi kieäm phuï thuoäc haøm, daïng chuaån, baûo toaøn thoâng tin, baûo toaøn qui taéc quaûn lyù, ñoà thò quan heä vaø con ñöôøng truy xuaát. Thieát keá toát moät chöông trình quaûn lyù ôû möùc logic, vaät lyù.

8. Nhieäm vuï cuûa sinh vieân

 • Döï lôùp : Theo saùt  taøi lieäu vaø giaùo trình  do giaûng vieân cung caáp, tranh luaän vaø thaûo luaän theo tình huoáng do GV hoaëc SV ñöa ra
 • Baøi taäp : Phaûi ñöôïc chuaån bi ôû nhaø kyõ, ñöôïc baøn baïc, tranh luaän vaø ñi ñeán thoáng nhaát trong giôø söaû baøi taäp cuaû buoåi  thöïc haønh
 • Duïng cuï hoïc taäp : Caùc heä quaûn trò ñang söû duïng roäng raõi.
 • Khaùc : Caùc taøi lieäu thu thaäp veà heä thoáng thoâng tin quaûn lyù cuaû caùc xí nghieäp vaø coâng ty döôùi daïng caùc maãu bieåu nhaäp lieäu vaø caùc maãu baùo caùo.

9. Taøi lieäu hoïc taäp

1.Cô sôûdöõ lieäu vaø cô sôû tri thöùc Taäp 1, taäp 2 Jeffrey D.Ullman-Traàn Ñöùc Quang, Hoà Thuaàn, NXB Thoáng Keâ, 2003.

2.Cô Sôû döõ lieäu , Ñoã Trung Tuaán, NXB Giaùo duïc,2000

3. Giaùo trình Thieát keá CSDL- Ñoàng Thò Bích Thuûy..

1

 


              10 Tieâu chuaån vaø ñaùnh giaù sinh vieân

- Döï  lôùp : Toái thieåu döï 75 % soá tieát LT, vi phaïm phaûi caám thi.

-                                                                 - Thaûo luaän : Khuyeán khích hoïc nhoùm (3-5 SV) ngoaøi giôø , 50 % soá giôø baøi taäp vaø thöïc haønh trong giôø .

- Baûn thu hoaïch : Ñoà Aùn moân hoïc (neáu coù, 1 coät ñieåm rieâng : 2 ñôn vò hoïc trình)

- Thuyeát trình : (Neáu coù laøm ñoà aùn : 30 % ñieåm cuaû ñoà aùn)

- Thi giöõa hoïc kyø: Chaám döùt tieát thöù 25 (cuaû LT), 30 % ñieåm moân hoïc

- Thi cuoái hoïc kyø:70 % ñieåm moân hoïc

-                                                                             - Khaùc : Trong quaù trình thaûo luaän vaø söaû baøi taäp giaùo vieân ñöôïc quyeàn coäng ñieåm thöôûng vaøo baøi thi giöaõ kyø hoaëc cuoái kyø ñeå khuyeán khích hoïc sinh saùng taïo vaø naêng noå.

              11. Thang ñieåm : 10 .

 

12 Noäi dung chi tieát hoïc phaàn

Chöông 1 : Caùc giai ñoaïn trong quaù trình thieát keá moät cô sôû döõ lieäu (4t LT)

1.1. Daãn nhaäp.

1.1.1. Muïc tieâu chính coâng vieäc thieát keá CSDL.

1.1.2. Caùc caâu hoûi ñaët ra cho ngöôøi thieát keá .

1.1.3. Caùc thoâng tin vaøo  /  ra quy trình thieát keá.

1.2.  Chu kyø soáng cuûa moät CSDL.

1.3. Giai ñoaïn phaân tích nhu caàu.

1.4.  Giai ñoaïn thieát keá quan nieäm.

1.5. Giai ñoaïn thieát keá logic.

1.6. Giai ñoaïn thieát keá vaät lyù.

Chöông 2 : Moâ hình quan heä vaø caùc phuï thuoäc döõ lieäu (7t LT + 3t BT)

2.1  Moâ hình döõ lieäu quan heä : nhaéc laïi caùc khaùi nieäm caên baûn.

2.2 Phuï thuoäc haøm.

2.3 Caùc daïng chuaån treân quan heä.

2.4  Baøi taïâp

Chöông 3 : Phöông Phaùp Chuaån Hoùa LÑ CSDL  (8t LT + 5t BT)

3.1.  Daãn nhaäp.

3.2.  Caùc tieâu chuaån cuûa quaù trình chuaån hoùa

3.3.  Quan ñieåm baûo toaøn phuï thuoäc haøm

3.4.  Quan ñieåm baûo toaøn thoâng tin

3.5.  Quan ñieåm bieåu dieãn troïn veïn .

3.6.  Hai phöông phaùp chuaån hoùa moät LÑ CSDL

3.7.  Baøi taäp.

Chöông 4 : Lyù thuyeát ñoà thò quan heä  (8 t LT + 5t BT)

4.1.      Daãn nhaäp

4.2.      Bieåu dieãn caáu truùc quan nieäm döôùi daïng ñoà thò.

1

 


4.1.      Ñoà thò con ñöôøng truy xuaát thoâ

4.2.      Ñoà thò quan heä.

4.3.      Bieán ñoåi moät ñoà thò quan heä sang moät ñoà thò con ñöôøng truy xuaát thoâ, vaø ngöôïc laïi.

4.4.      Chuoãi keát ñöôïc caøi ñaët treân ñoà thò.

4.5.      Thuaät toaùn bieåu dieãn moät caáu truùc CSDL quan heä sang ñoà thò quan heä.

4.6.      Bieán  ñoåi ngöôïc töø ñoà thò quan heä sang caáu truùc CSDL quan heä.

4.7.      Baøi taäp

Chöông 5 : Thieát keá CSDL ôû möùc vaät lyù (3t LT + 2t BT)

5.1.         Luyeän taäp kyõ naêng.

5.2.         Baøi taäp thieát keá

Chöông 1:     CAÙC GIAI ÑOAÏN TRONG QUAÙ TRÌNH
THIEÁT KEÁ MOÄT CÔ SÔÛ DÖÕ LIEÄU (4T LT)

1

 


1.1. Daãn nhaäp.

1.1.1.      Khaùi nieäm veà heä thoáng CSDL:

Heä thoáng CSDL cuûa moät öùng duïng tin hoïc laø 1 taäp hôïp döõ lieäu ñöôïc toå chöùc 1 caùch choïn loïc, ghi treân caùc thieát bò tröõ tin, nhaèm phuïc vuï ñoàng thôøi cho nhieàu ngöôøi, vôùi nhieàu muïc ñích xöû lyù vaø khai thaùc khaùc nhau.

Ví duï: Trong moät coâng ty phaàn meàm:

 • Boä phaän quaûn lyù tieàn löông coù nhu caàu laäp baûng löông cho ñôn vò vôùi caùc thoâng tin ghi treân baûng löông nhö sau: STT, hoï teân, heä soá löông, tieàn löông, Chöõ kyù

Trong ñoù, Tieàn löông = heä soá löông x 500000; heä soá löông ñöôïc phaân chia döïa treân hoïc vò.

 • Boä phaän quaûn lyù döï aùn coù nhu caàu laäp danh saùch phaân coâng nhaân vieân cho caùc döï aùn, vôùi caùc thoâng tin: STT, hoï teân, chuyeân moân, döï aùn.

Trong ñoù, nhaân vieân ñöôïc phaân coâng phaûi coù chuyeân moân phuø hôïp vôùi yeâu caàu chuyeân moân cuûa töøng döï aùn.

 

   Moâi tröôøng CSDL

 

 

  User1

 

 

   User2

 

 

Hình aûnh veà moâi tröôøng CSDL

Heä thoáng CSDL ñöôïc xaây döïng sao cho coù theå phuïc vuï cho caùc muïc tieâu treân cuûa caùc phoøng ban.

1.1.2.      Muïc tieâu chính coâng vieäc thieát keá CSDL.

Laøm theá naøo chuyeån ñoåi caùc nhu caàu löu tröõ vaø khai thaùc döõ lieäu cuûa ngöôøi söû duïng thaønh moät heä thoáng CSDL hieäu quaû. Tính hiệu quả được thể hiện cụ thể bởi các tính chất : “Tính không trùng lấp”; “Tính nhất quán dữ liệu”; “Tính dễ khai thác “; “Dễ kiểm tra các qui tắc quản lý bởi các ràng buộc toaøn vẹn”; “Dễ cập nhật và nâng cấp hệ thống”.

Vôùi cuøng caùc nhu caàu löu tröõ vaø khai thaùc döõ lieäu, coù theå coù nhieàu caáu truùc CSDL khaùc nhau.

Ví duï: CT1:  NhanVien(MaNV, HoTen, ChuyenMon, HSLg, TienLuong, ChuKy)

DanhMucDuAn( MaDA, TenDuAn,…)

CT2:  NhanVien(MaNV, HoTen, ChuyenMon, Hocvi)

DMHSLuong(Hocvi, HeSoLuong)

DanhMucDuAn( MaDA, TenDuAn,…)

PhanCong(MaDA, MaNV)

1

 


Tieâu chuaån ñeå löïa choïn moät caáu truùc CSDL hieäu quaû lieân quan ñeán vaán ñeà khai thaùc trong töông lai, bao goàm:

-          Thôøi quan truy xuaát döõ lieäu ñaùp öùng cho moät yeâu caàu khai thaùc?

-          Thôøi gian phuïc hoài CSDL khi coù söï coá ?

-          Chi phí toå chöùc vaø caøi ñaët CSDL ?

-          Deã baûo trì, naâng caáp, söûa ñoåi khi phaùt sinh nhöõng nhu caàu môùi hay khoâng?

1.1.1.      Caùc thoâng tin vaøo / ra quy trình thieát keá.

Thoâng tin vaøo:

(1)  Yeâu caàu veà thoâng tin: Duøng CSDL cho vaán ñeà gì? Xuaát phaùt töø ngöôøi söû duïng coù nhu caàu vaø quan ñieåm nhö theá naøo. Ta caàn phaûi ghi nhaän laïi heát.

ÔÛ ñaây chæ giôùi haïn ôû möùc döõ lieäu.

(2)  Yeâu caàu veà xöû lyù: Moãi nhoùm ngöôøi söû duïng seõ neâu ra caùc yeâu caàu xöû lyù cuûa rieâng mình; Taàn suaát xöû lyù vaø khoái löôïng döõ lieäu.

(3)  Ñaëc tröng kyõ thuaät cuûa heä quaûn trò CSDL caàn söû duïng ñeå caøi ñaët CSDL

(4)  Caáu hình thieát bò tin hoïc gì ñeå ñaùp öùng vôùi (1), (2) vaø (3)

Thoâng tin ra:

(1)  Caáu truùc quan nieäm CSDL

(2)  Caáu truùc Logic CSDL

(3)  Caáu truùc Vaät lyù CSDL

 

Y/c Thoâng tin CT QN CSDL 

 

Y/c Xöû lyù CTLG CSDL

 

Phaàn meàm CTVL CSDL

 

Phaàn cöùng

1.2. Chu kyø soáng cuûa moät CSDL.

Moät öùng duïng tin hoïc ñöôïc trieån khai thöïc hieän traûi qua caùc giai ñoaïn:

(i)                 Giai ñoaïn xaây döïng CSDL

(a)   Phaân tích caùc nhu caàu cuûa ngöôøi söû duïng

(b)  Thieát keá CSDL ôû möùc quan nieäm: nghóa laø xaùc ñònh noäi dung CSDL (chöùa nhöõng thoâng tin gì ?). Chæ quan taâm ôû möùc döõ lieäu

(c)   Thieát keá CSDL ôû möùc Logic: Chia vaán ñeà caàn xöû lyù ra thaønh nhieàu böôùc. ÔÛ ñaây chæ chuù yù ñeán caùc xöû lyù ñaët ra, nhöng chöa chuù yù ñeán phaàn meàm vaø phaàn cöùng.

(d)  Thieát keá CSDL ôû möùc vaät lyù: Caøi ñaët CSDL nhö theá naøo? Giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà mang tính kyõ thuaät.

Ví duï: Söû duïng phaàn meàm naøo? Vôùi caáu hình maùy ra sao?.

(ii)               Giai ñoaïn thöû nghieäm vaø khai thaùc:

1

 


(e)  Caøi ñaët vaø chaïy thöû nghieäm: Neáu coù sai soùt thì phaûi hieäu chænh laïi caáu truùc CSDL ôû caùc möùc quan nieäm; logic; vaät lyù.

(f)    Ñöa cho ngöôøi söû duïng khai thaùc.

(g)  Thích öùng CSDL theo nhöõng nhu caàu môùi: baét ñaàu töø f --> g khoaûng 3 naêm.

 

 

 

 

 

Quaù trình thieát keá laø chu trình soáng, neáu nhu caàu môùi quaù nhieàu thì caàn phaûi chuaån bò CSDL môùi ñeå thay theá CSDL cuõ.

Qui Trình Thieát Keá CSDL

 

Y/c Thoâng tin Phaân tích nhu caàu Y/c Xöû lyù 

 

 Baûn ñaëc taû caùc nhu caàu 

 

 Thieát keá quan nieäm 

 

 Caáu truùc QNCSDL

 

 Thieát keá Logic

 

 Caáu truùc Logic CSDL

 

 Thieát keá vaät lyù

 

 

Caáu truùc vaät lyù CSDL

 

1.2. Giai ñoaïn phaân tích nhu caàu:

1.2.1.      Noäi dung:

Ñaây laø böôùc khoù nhaát trong quaù trình thieát keá vì noù ñöôïc thöïc hieän thoâng qua söï tieáp xuùc giöõa ngöôøi thieát keá vaø ngöôøi söû duïng.

Noäi dung cuûa giai ñoaïn naøy laø:

-          Thu thaäp thoâng tin veà döõ lieäu vaøxöû lyù töø ngöôøi söû duïng, töø caùc taøi lieäu, chöùng töø, bieåu maãu thoáng keâ lieân quan ñeán CSDL vaø caû nhöõng taøi lieäu cuûa CSDL cuõ (Neáu coù).

1

 


-          Sau khi thu thaäp phaûi toång hôïp vaø phaân tích nhöõng nhu caàu ñoù. Kieåm tra xem coù nhöõng maâu thuaån giöõa caùc nhu caàu khoâng?

Keát quaû laø phaûi xaùc ñònh cho ñöôïc:

-          Muïc tieâu söû duïng, khai thaùc

-          Noäi dung, yeâu caàu chi tieát caàn thöïc hieän

-          Thôøi gian ñaùp öùng vaø hình thöùc xöû lyù:

Ví duï:

 • Tình traïng baùn veù trong caùc chuyeán bay, chuyeán taøu ñoøi hoûi phaûi xöû lyù töùc thôøi, rieâng reõ töøng tröôøng hôïp.
 • Tình traïng möôïn, traû saùch cuûa ñoäc giaû thö vieän ñoøi hoûi phaûi xöû lyù rieâng reõ nhöng thôøi gian xöû lyù coù theå treã.
 • Tính löông cho coâng nhaân ñoøi hoûi xöû lyù chung toaøn boä vaø thôøi gian xöû lyù theo ñònh kyø giöõa thaùng hay cuoái thaùng.

-          Khoái löôïng döõ lieäu, taàn suaát khai thaùc

-          Yeâu caàu veà tính an toaøn vaø baûo maät.

1.2.1.      Caùch thöïc hieän:

Duøng kyõ thuaät phoûng vaán:

-          Tröïc tieáp

-          Giaùn tieáp: töï laäp ra caùc caâu hoûi treân giaáy ñeå User traû lôøi.

Ñoái töôïng phoûng vaán: coù lieân quan

-          Ban giaùm ñoác

-          Caùc phoøng ban coù lieân quan

Keát quaû:

-          Leân sô ñoà: luaân chuyeån thoâng tin giöõa nhöõng User lieân quan hoaëc nhöõng nhoùm Users lieân quan. Ñöa ra nhöõng döõ lieäu caàn thieát nhaát.

-          Phaûi coù boä hoà sô heä thoáng hoaù nhöõng nhu caàu vaø vieát theo ngoân ngöõ bình thöôøng ñeå ngöôøi duøng ñoïc laïi vaø boå sung nhöõng yeâu caàu cuûa hoï. Boä hoà sô naøy coøn ñöôïc duøng ñeå nghieäm thu CSDL.

1.3. Giai ñoaïn thieát keá quan nieäm:

1.3.1.      Muïc ñích:

Xaùc ñònh noäi dung döõ lieäu, moái quan heä giöõa caùc döõ lieäu beân trong CSDL.

Chöa caàn quan taâm caùch caøi ñaët. Phaûi xaùc ñònh ñuùng vaø ñaày ñuû döõ lieäu, loaïi boû caùc döõ lieäu thöøa.

Coâng cuï: Duøng moät moâ hình döõ lieäu naøo ñoù ñeå bieåu dieãn tuøy ngöôøi thieát keá.

1.3.2.      Caùch thöïc hieän:

Do nhu caàu khai thaùc, moãi nhoùm ngöôøi seõ coù nhöõng yeâu caàu khaùc nhau veà CSDL.

Ví duï:    -    Ñoái vôùi ngöôøi quaûn trò kinh doanh chæ quan taâm ñeán caùc thaønh phaåm: Maõ thaønh phaåm, teân, soá löôïng toàn, ñôn giaù baùn.

-          Ñoái vôøi ngöôøi quaûn lyù kho: ngoaøi thoâng tin cuûa caùc thaønh phaåm, ngöôøi quaûn lyù kho coøn quan taâm ñeán caùc chöùng töø lieân quan ñeán caùc thaønh phaåm: Soá ñôït, giaù thaønh, soá löôïng.

1

 


Ngöôøi thieát keá caàn chuyeån ñaày ñuû caùc yeâu caàu vaøo CSDL.

Baèng caùch:

Phaân chia caùc nhu caàu ra thaønh töøng maûng. Ñieàu ñoù daãn ñeán seõ coù nhieàu moâ hình quan nieäm döõ lieäu,  moãi moâ hình lieân quan ñeán 1 maûng.

 

Cuoái cuøng caàn tích hôïp caùc moâ hình ñoù laïi. Khi toång hôïp, caàn phaûi xaùc ñònh taát caû caùc raøng buoäc toaøn veïn vaø taïo ra töø ñieån döõ lieäu.

1.2. Giai ñoaïn thieát keá logic.

1.2.1.      Muïc ñích:

Ñaây laø böôùc chuyeån tieáp. Ñaëc bieät caân nhaéc döïa treân nhu caàu xöû lyù, nghieân cöùu caùch söû duïng döõ lieäu thoâng qua xöû lyù

Caùc thoâng tin caàn: Taàn suaát, khoái löôïng ...

Trong giao ñoaïn thieát keá quan nieäm, döõ lieäu caàn loaïi boû nhöõng thoâng tin truøng laép. Nhöng ôû giai ñoïan thieát keá logic, caàn phaûi caân nhaéc, döïa treân hieäu quaû xöû lyù, ñeå quyeát ñònh coù hay khoâng coù caøi ñaët thoâng tin truøng laép.

1.2.2.      Caùch thöïc hieän:

-          Choïn caáu truùc logic gaàn vôùi phaàn meàm seõ söû duïng caøi ñaët CSDL.

-          ÔÛ giai ñoïan naøy , ngöôøi ta thöôøng theå hieän thoâng tin theo moâ hình Quan heä.

1.3. Giai ñoaïn thieát keá vaät lyù:

1.3.1.      Muïc ñích:

Xaây döïng moät caáu truùc vaät lyù phuï thuoäc vaøo phaàn meàm vaø caáu hình phaàn cöùng maø ta ñaõ löïa choïn ñeå caøi ñaët CSDL.

Giai ñoaïn naøy, ñôn giaûn hay phöùc taïp tuøy thuoäc vaøo ñaëc tröng kyõ thuaät cuûa phaàn meàm vaø phaàn cöùng.

1.3.2.      Caùch thöïc hieän:

-          Choïn löïa phaàn meàm phuø hôïp vôùi ñoä phöùc taïp cuûa döï aùn

-          Choïn löïa caáu hình phaàn cöùng

-          Quyeát ñònh nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán An toaøn döõ lieäu vaø phuïc hoài döõ lieäu.

An toaøn döõ lieäu:  Ai ñöôïc quyeàn truy xuaát döõ lieäu naøy?

Ai ñöôïc quyeàn caäp nhaät döõ lieäu naøy?

Phuïc hoài döõ lieäu : Trong moïi söï coá laøm hö hoûng döõ lieäu, caàn phaân ñònh roõ caùc khoái xöû lyù vaø löu tröõ tình traïng döõ lieäu tröôùc khi thöïc hieän 1 khoái xöû lyù, ñeå phuïc hoài neáu coù söï coá.

-          Caøi ñaët vaät lyù: Xaùc ñònh

 • Danh muïc quan heä: Coù theå goäp hay khoâng goäp caùc quan heä tuøy thuoäc vaøo muïc ñích. Do ñoù, danh muïc quan heä trong giai ñoaïn naøy coù theå khaùc vôùi danh muïc quan heä trong caùc giai ñoaïn ñaàu.
 • Danh muïc chæ muïc quan heä chính, phuï

1

 


 • Vò trí chöùa ñöïng CSDL (treân cuøng moät Sector, 1 trang hay tuøy yù)
 • Trong 1 trang vaät lyù chöùa ñöïng ñöôïc bao nhieâu Record.
 • Xaùc ñònh kích thöôùc boä nhôù ñeå chöùa döïng döõ lieäu trong khi laøm vieäc

1

 


Chöông 2 : CAÙC PHUÏ THUOÄC DÖÕ LIEÄU TRONG MOÂ HÌNH QUAN HEÄ

(7t LT + 3t BT)

2.1  Moâ hình döõ lieäu quan heä : nhaéc laïi caùc khaùi nieäm caên baûn.

 • Thuoäc tính (Attribute) laø thoâng tin ñaëc thuø cuûa moãi ñoái töôïng ñöôïc quaûn lyù.

Thuoäc tính ñöôïc xaùc ñònh bôûi:

-         Teân goïi: TenSV, TenGV

-         Kieåu döõ lieäu (Type): Soá, vaên baûn, Boolean...

-         Mieàn giaù trò (Domain): Kyù hieäu MGT(A)

 • Moät quan heä Q ñöôïc ñònh nghóa treân moät taäp thuoäc tính {A1, A2, .., An} laø moät söï bieåu dieãn taäp ñoái töôïng coù chung caùc thuoäc tính.

-          Kyù hieäu: Q(A1, A2,..,An)

-          Kyù hieäu: Q+ duøng bieåu dieãn taäp thuoäc tính {A1, A2, .., An}

-          Moãi quan heä Q ñeàu keøm theo moät taân töø ||Q|| duøng ñeå moâ taû moái lieân heä ngöõ nghóa cuûa caùc thuoäc tính trong Q.

Ví duï: KetQuaHT(MSSV, MSMon, HocKy, DiemL1, DiemL2)

Taân töø: Moãi moân hoïc (MSMon) trong moät hoïc kyø (HocKy) sinh vieân (MSSV) ñöôïc thi toái ña 2 laàn (DiemL1, DiemL2).

 • Moät boä q: cuûa quan heä Q(A1, A2,..,An) laø moät toå hôïp giaù trò (a1, a2,..,an) thoaû 2 ñieàu kieän:

(1)      Ai Q+, ai MGT(Ai)

(2)      Taän töø ||Q(a1, a2,..,an) || ñöôïc thoaû

Ví duï: q=(01TH125, CSDL, 8, NULL)

 • Moät theå hieän cuûa quan heä Q, kyù hieäu TQ, laø moät taäp caùc boä cuûa Q

TQ = { q= (a1,a2,.., an) / ai MGT(Ai), ||Q(q)|| = TRUE }

 • Moät Sieâu khoùa(Super Key) treân quan heä Q laø moät taäp thuoäc tính S Q+  neáu moãi giaù trò cuûa S coù theå xaùc ñònh duy nhaát moät boä cuûa Q

q1, q2 TQ, q1.S = q2.S thì q1 = q2

 • Khoùa chæ ñònh (Candidate Key) hay khoùa noäi cuûa Q laø moät sieâu khoùa ít thuoäc tính nhaát, khoâng chöùa baát kyø moät sieâu khoùa naøo.
 • Thuoäc tính khoùa vaø thuoäc tính khoâng khoùa: Caùc thuoäc tính tham gia vaøo khoùa goïi laø thuoäc tính khoùa, caùc thuoäc tính khoâng tham gia vaøo khoùa goïi laø caùc thuoäc tính khoâng khoùa.
 • Moät CSDL laø 1 taäp hôïp caùc quan heä, Kyù hieäu: C = { Qi }ti = 1
 • Pheùp chieáu cuûa moät boä q leân taäp thuoäc tính X Q+ laø pheùp trích ra töø boä q caùc giaù trò töông öùng vôùi taäp thuoäc tính X

Kyù hieäu: q.X hay q[ X ]

Ví duï: q=(01TH125, CSDL, 8, NULL)

thì q.[MSSV, DiemL1]=(01TH125,  8)

1

 


 • Chieáu moät quan heä Q leân taäp thuoäc tính X Q+ seõ taïo thaønh moät quan heä Q' coù taäp thuoäc tính X vaø TQ'={q' / qTQ q.X = q'}

Kyù hieäu: X(Q) hay Q[X].

2.1  Phuï thuoäc haøm(FUNCTIONAL DEPENDENCY):

PTH laø coâng cuï duøng ñeå bieåu dieãn moät caùch hình thöùc moái quan heä döõ lieäu cuûa caùc thuoäc tính beân trong CSDL.

Ví duï: Xeùt lòch xeáp lôùp cuûa moät tröôøng hoïc trong moät ngaøy, ta thaáy coù moái quan heä döõ lieäu nhö sau: "Neáu ta bieát ñöôïc teân giaùo vieân vaø giôø daïy, ta seõ bieát ñöôïc lôùp naøo ñang hoïc."

Thoâng qua caùch bieåu dieãn PTH, ta coù theå deã daøng xaùc ñònh khoùa cuûa quan heä.  

Phöông phaùp bieåu dieãn naøy coù vai troø quan troïng trong caùc phöông phaùp thieát keá moät löôïc ñoà quan nieäm cuûa CSDL, nhaèm taïo ra nhöõng quan heä ñoäc laäp nhau, giaûm thieåu söï truøng laép, dö thöøa döõ lieäu löu tröõ. Do ño,ù giaûm bôùt caùc sai soùt khi caäp nhaät döõ lieäu cuûa ngöôøi söû duïng. Ngoaøi ra, coøn duøng ñeå ñaùnh giaù chaát löôïng thieát keá moät CSDL.

2.1.1       Nhaéc laïi ñònh nghiaõ:

Cho moät quan heä Q(X, Y, Z) vôùi X,Y,Z laø caùc taäp thuoäc tính con cuûa Q+ vaø vôùi X,Y khaùc roãng.

Moïi theå hieän TQ cuûa Q ñeàu thoaû Phuï thuoäc haøm X Y neáu:

q1, q2 TQ: q1.X = q2.X  thì  q1.Y = q2.Y

Khi ñoù ta noùi: X xaùc ñònh haøm Y hay Y phuï thuoäc haøm vaøo X

Quy öôùc: Neáu Y khoâng phuï thuoäc haøm vaøo X ta kyù hieäu: X --/--> Y

 • X Y laø Phuï thuoäc haøm hieån nhieân neáu Y X
  1.    Taäp Phuï Thuoäc Haøm Cuûa Moät Quan Heä:

Taäp hôïp caùc PTH khoâng hieån nhieân cuûa Q ñöôïc kyù hieäu laø FQ

FQ = { fi : X Y xaùc ñònh treân Q}

Qui öôùc: Chæ moâ taû caùc phuï thuoäc haøm khoâng hieån nhieân trong taäp F.

Ví duï: Xeùt quan heä Giaûng daïy: GD(MsGV, Hoten, MsMH, TenMH, Phoøng, Giôø)

F={f1:MsGVHoten; f2: MsMHTenMH; f3: Phong,GioMSMH;

f4: MsGV,GiôøPhoøng}

2.1.3       Heä Tieân Ñeà Amstrong Vaø Moät Soá Tính Chaát Cuûa PTH:

a)Heä tieân ñeà Amstrong:

Cho löôïc ñoà quan heä Q vaø X, Y, W, Z Q+.

LD1: Luaät phaûn xaï:  Y X ==> X Y

LD2: Luaät theâm vaøo: Neáu X Y vaø Z W thì X,W Y,Z

LD3: Luaät baéc caàu:  Neáu X ---> Y vaø Y ---> Z thì X ---> Z

b)Moät soá luaät daãn suy töø heä tieân ñeà Amstrong:

LD4: Luaät phaân raõ: Neáu X--> Y,Z thì X--->Y vaø X---> Z

LD5: Luaät hoäi: Neáu X---> Y vaø X ---> Z thì X ---> Y,Z

LD6: Luaät baéc caàu giaû: Neáu X ---> Y vaø Y,Z ---> W thì X,Z ---> W

c)Bao Ñoùng Cuûa Taäp Phuï Thuoäc Haøm:

Ñònh nghiaõ: Cho moät quan heä Q coù taäp phuï thuoäc haøm FQ

1

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

GIAO-TRINH-THIET-KE-Co-So-DU-LIEU.doc[1.23 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)