giaoanhoanhao tuàn 32..35

giáo án điện tử Tiểu Học Lớp 2 Tập đọc 2
  Đánh giá    Viết đánh giá
 149       7      0
Ngày đăng 2010-04-29 21:42:04 Tác giả Minh Nguyễn Công loại .doc kích thước 0.54 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Giaùo aùn:Tieáng Vieät lôùp:2 TUAÀN:32 Ngaøy soaïn: 03/03/2010 Ngaøy daïy:12/06/2010 TAÄP ÑOÏC BÀI: CHUYEÄN QUAÛ BAÀU (t1) I. Muïc tieâu - Ñoïc löu loaùt ñöôïc caû baøi, ñoïc ñuùng caùc töø khoù, deã

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Giaùo aùn:Tieáng Vieät                                                                                                         lôùp:2
 

    TUAÀN:32                                                                                Ngaøy soaïn: 03/03/2010             
                                                             Ngaøy daïy:12/06/2010
                                                             TAÄP ÑOÏC
                        BÀI: CHUYEÄN QUAÛ BAÀU (t1)
I. Muïc tieâu -          Ñoïc löu loaùt ñöôïc caû baøi, ñoïc ñuùng caùc töø khoù, deã laãn do aûnh höôûng cuûa phöông ngöõ.
-          Ngaét, nghæ hôi ñuùng sau daáu chaám, daáu phaåy, giöõa caùc cuïm töø.
-          Bieát theå hieän lôøi ñoïc cho phuø hôïp vôùi noäi dung töøng ñoaïn truyeän.
-          Hieåu yù nghóa caùc töø môùi: con duùi, saùp ong, nöông, toå tieân.
-          Hieåu noäi dung baøi: Caùc daân toäc treân ñaát nöôùc Vieät Nam laø anh em moät nhaø, coù chung moät toå tieân.
-          Boài döôõng tình caûm yeâu thöông quyù troïng noøi gioáng cho HS.
-          Ham thích moân hoïc.
II. Chuaån bò -          GV: Tranh minh hoaï baøi taäp ñoïc trong SGK.
-          Baûng phuï ghi saün töø, caâu caàn luyeän ñoïc.
-          HS: SGK.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc  
Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa Hs 1. OÅn ñònh
2. Kt baøi cuõ
Goïi HS leân baûng ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi veà noäi dung baøi
.
-         Nhaän xeùt, cho ñieåm HS.
3.Daïy baøi môùi
   Giôùi thieäu baøi -         Treo tranh vaø hoûi: Tranh veõ caûnh gì?
 
-         Taïi sao quaû baàu beù maø laïi coù raát nhieàu ngöôøi ôû trong? Caâu chuyeän môû ñaàu chuû ñeà Nhaân daân hoâm nay seõ cho caùc con bieát nguoàn goác caùc daân toäc Vieät Nam.
 Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc
a) Ñoïc maãu
-         Haùt.
 
-2 HS ñoïc tieáp noái, moãi HS ñoïc 1 ñoaïn, 1 HS ñoïc toaøn baøi. Traû lôøi caùc caâu hoûi 2, 3, 4 cuûa baøi.
 
 
 
Moïi ngöôøi ñang chui ra töø quaû baàu.
-         Môû SGK trang 116.
 
 
 
 
 
 
                                                      Gv: Nguyễn Công Minh.


Giaùo aùn:Tieáng Vieät                                                                                                         lôùp:2
 

GV ñoïc maãu ñoaïn toaøn baøi. Chuù yù gioïng ñoïc:
Ñoaïn 1: gioïng chaäm raõi.
Ñoaïn 2: gioïng nhanh, hoài hoäp, caêng thaúng.
Ñoaïn 3: ngaïc nhieân.
b) Luyeän phaùt aâm
-         Yeâu caàu HS ñoïc baøi theo hình thöùc tieáp noái, moãi HS ñoïc 1 caâu, ñoïc töø ñaàu cho ñeán heát baøi.
-         Theo doõi HS ñoïc baøi ñeå phaùt hieän loãi phaùt aâm cuûa caùc HS.
-         Hoûi: Trong baøi coù nhöõng töø naøo khoù ñoïc? (Nghe HS traû lôøi vaø ghi nhöõng töø naøy leân baûng lôùp)
 
 
 
 
Ñoïc maãu caùc töø treân vaø yeâu caàu HS ñoïc baøi.
 
-Yeâu caàu HS tieáp noái nhau ñoïc laïi caû baøi. Nghe vaø chænh söûa loãi phaùt aâm cho HS, neáu coù.
c) Luyeän ñoïc ñoaïn
-         Neâu yeâu caàu ñoïc ñoaïn sau ñoù hoûi: Caâu chuyeän ñöôïc chia laøm maáy ñoaïn? Phaân chia caùc ñoaïn ntn?
 
 
 
 
-Toå chöùc cho HS tìm caùch ñoïc vaø luyeän ñoïc töøng ñoaïn tröôùc lôùp
 
 
 
 
 
 
 
 
-         Theo doõi vaø ñoïc thaàm theo.
 
 
 
 
-         Ñoïc baøi.
 
 
 
 
-Töø: laïy van, ngaäp luït, gioù lôùn; cheát chìm, bieån nöôùc, sinh ra, ñi laøm nöông, laáy laøm laï, lao xao, laàn löôït,; khuùc goã to, khoeùt roãng, meânh moâng, bieån, vaéng tanh, giaøn beáp, nheï nhaøng, nhaûy ra, nhanh nhaûu.
Moät soá HS ñoïc baøi caù nhaân, sau ñoù caû lôùp ñoïc ñoàng thanh.
-Ñoïc baøi tieáp noái, ñoïc töø ñaàu cho ñeán heát, moãi HS chæ ñoïc moät caâu.
 
-Caâu chuyeän ñöôïc chia laøm 3 ñoaïn.
+ Ñoaïn 1: Ngaøy xöûa ngaøy xöa … haõy chui ra.
+ Ñoaïn 2: Hai vôï choàng … khoâng coøn moät boùng ngöôøi.
+ Ñoaïn 3: Phaàn coøn laïi.
-Tìm caùch ñoïc vaø luyeän ñoïc töøng ñoaïn.
Chuù yù caùc caâu sau:
Hai ngöôøi vöøa chuaån bò xong thì saám chôùp ñuøng ñuøng,/ maây ñen uøn uøn keùo ñeán.// Möa to,/ gioù lôùn,/ nöôùc ngaäp meânh moâng.// Muoân loaøi ñeàu cheát chìm trong bieån nöôùc.// (gioïng ñoïc doàn daäp dieãn taû söï maïnh meõ cuûa côn möa)
 
                                                      Gv: Nguyễn Công Minh.


Giaùo aùn:Tieáng Vieät                                                                                                         lôùp:2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Yeâu caàu HS ñoïc tieáp noái theo ñoaïn tröôùc lôùp, GV vaø caû lôùp theo doõi ñeå nhaän xeùt.
-         Chia nhoùm HS vaø theo doõi HS ñoïc theo nhoùm.
 
  d) Thi ñoïc
e) Caû lôùp ñoïc ñoàng thanh
4. Cuûng coá – Daën  doø
  Xem laïi baøi chuaån bò tieát 2
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
-         Chuaån bò: Tieát 2.
Laï thay,/ töø trong quaû baàu,/ nhöõng con ngöôøi beù nhoû nhaûy ra.// Ngöôøi Khô-muù nhanh nhaûu ra tröôùc,/ dính than/ neân hôi ñen. Tieáp ñeán,/ ngöôøi Thaùi,/ ngöôøi Möôøng,/ ngöôøi Dao,/ ngöôøi Hmoâng,/ ngöôøi EÂ-ñeâ,/ ngöôøi Ba-na,/ ngöôøi Kinh,…/ laàn löôït ra theo.// (Gioïng ñoïc nhanh, toû söï ngaïc nhieân)
-Tieáp noái nhau ñoïc caùc ñoaïn 1, 2, 3 (Ñoïc 2 voøng).
-Laàn löôït töøng HS ñoïc tröôùc nhoùm cuûa mình, caùc baïn trong nhoùm chænh söûa loãi cho nhau.
 
 
 
 
  Hs laéng nghe.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      Gv: Nguyễn Công Minh.


Giaùo aùn:Tieáng Vieät                                                                                                         lôùp:2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      Gv: Nguyễn Công Minh.


Giaùo aùn:Tieáng Vieät                                                                                                         lôùp:2
 

TUAÀN:32                                                                                                               Ngaøy soaïn:03/04/2010
                                                                            Ngaøy daïy:12/04/2010
TAÄP ÑOÏC
                           CHUYEÄN QUAÛ BAÀU (TT)
I Muïc Tieâu
             Hieåu yù nghóa caùc töø môùi: con duùi, saùp ong, nöông, toå tieân.
-          Hieåu noäi dung baøi: Caùc daân toäc treân ñaát nöôùc Vieät Nam laø anh em moät nhaø, coù chung moät toå tieân.
-          Boài döôõng tình caûm yeâu thöông quyù troïng noøi gioáng cho HS.
-          Ham thích moân hoïc.
        II Chuaån bò : tranh minh hoïa.
       III. Caùc hoaït ñoäng  daïy hoïc
 
Hoaït ñoäng cuûa Gv
Hoaït ñoäng cuûa Hs
1. OÅn ñònh
2.Kt baøi cuõ
-         Chuyeän quaû baàu (Tieát 1)
3.Daïy baøi môùi
  Giôùi thieäu baøi
-         Chuyeän quaû baàu (Tieát 2)
 Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu baøi
-         GV ñoïc maãu laàn 2.
 
-         Con duùi laø con vaät gì?
 
-         Saùp ong laø gì?
 
-         Con duùi laøm gì khi bò hai vôï choàng ngöôøi ñi röøng baét ñöôïc?
-         Con duùi maùch cho hai vôï choàng ngöôøi ñi röøng ñieàu gì?
 
-         Hai vôï choàng laøm caùch naøo ñeå thoaùt naïn luït?
 
 
 
 
-         Haùt
 
 
 
 
 
 
-Caû lôùp theo doõi vaø ñoïc thaàm theo.
-Laø loaøi thuù nhoû, aên cuû vaø reã caây soáng trong hang ñaát.
-Saùp ong laø chaát meàm, deûo do ong maät luyeän ñeå laøm toå.
-Noù van laïy xin tha vaø höùa seõ noùi ra ñieàu bí maät.
-Saép coù möa to, gioù lôùn laøm ngaäp luït khaép mieàn vaø khuyeân hoï haõy chuaån bò caùch phoøng luït.
-Hai vôï choàng laáy khuùc goã to, khoeùt roãng, chuaån bò thöùc aên ñuû baûy ngaøy baûy ñeâm roài chui vaøo ñoù, bòt kín mieäng goã baèng saùp ong, heát haïn baûy ngaøy môùi chui ra.
 
                                                      Gv: Nguyễn Công Minh.


Giaùo aùn:Tieáng Vieät                                                                                                         lôùp:2
 

-Tìm nhöõng töø ngöõ mieâu taû naïn luït raát nhanh vaø maïnh.
 
-         Sau naïn luït maët ñaát vaø muoân vaät ra sao?
 
-Hai vôï choàng ngöôøi ñi röøng thoaùt cheát, chuyeän gì seõ xaûy ra? Chuùng ta tìm hieåu tieáp ñoaïn 3.
-         Goïi 1 HS ñoïc ñoaïn 3.
-         Nöông laø vuøng ñaát ôû ñaâu?
-         Con hieåu toå tieân nghóa laø gì?
 
-Coù chuyeän gì laï xaûy ra vôùi hai vôï choàng sau naïn luït?
 
 
 
 
-         Nhöõng con ngöôøi ñoù laø toå tieân cuûa nhöõng daân toäc naøo?
-Haõy keå teân moät soá daân toäc treân ñaát nöôùc ta maø con bieát?
-         GV keå teân 54 daân toäc treân ñaát nöôùc.
-         Caâu chuyeän noùi leân ñieàu gì?
 
 
-         Ai coù theå ñaët teân khaùc cho caâu chuyeän?
 
 
4. Cuûng coá – Daën  doø
-         Chuùng ta phaûi laøm gì ñoái vôùi caùc daân toäc anh em treân ñaát nöôùc Vieät Nam?
-         Nhaän xeùt tieát hoïc, cho ñieåm HS.
-         Daën HS veà nhaø ñoïc laïi baøi.
-         Chuaån bò: Quyeån soå lieân laïc.
 
 
-Saám chôùp ñuøng ñuøng, maây ñen uøn uøn keùo ñeán, möa to, gioù lôùn, nöôùc ngaäp meânh moâng.
-Maët ñaát vaéng tanh khoâng coøn moät boùng ngöôøi, coû caây vaøng uùa.
 
 
1 HS ñoïc, caû lôùp ñoïc thaàm.
-Laø vuøng ñaát ôû treân ñoài, nuùi.
-Laø nhöõng ngöôøi ñaàu tieân sinh ra moät doøng hoï hay moät daân toäc.
-Ngöôøi vôï sinh ra moät quaû baàu. Khi ñi laøm veà hai vôï choàng nghe thaáy tieáng noùi lao xao. Ngöôøi vôï laáy duøi duøi vaøo quaû baàu thì coù nhöõng ngöôøi töø beân trong nhaûy ra.
-Daân toäc Khô-me, Thaùi, Möôøng, Dao, H’moâng, EÂ-ñeâ, Ba-na, Kinh.
-Taøy, Hoa, Khô-me, Nuøng,…
 
-HS theo doõi ñoïc thaàm, ghi nhôù.
-Caùc daân toäc cuøng sinh ra töø quaû baàu. Caùc daân toäc cuøng moät meï sinh ra.
-Nguoàn goác caùc daân toäc Vieät Nam./ Chuyeän quaû baàu laï./ Anh em cuøng moät toå tieân./…
 
-Phaûi bieát yeâu thöông, ñuøm boïc, giuùp ñôõ laãn nhau.
 
  Hs laéng nghe vaø thöïc hieän.
 
 
                                                      Gv: Nguyễn Công Minh.


Giaùo aùn:Tieáng Vieät                                                                                                         lôùp:2
 

TUAÀN:32                                                                                                          Ngaøy soaïn:03/04/2010
                                                                             Ngaøy daïy:13/04/2010
TAÄP ÑOÏC
TIEÁNG CHOÅI TRE
I. Muïc tieâu
-          Ñoïc trôn ñöôïc caû baøi, ñoïc ñuùng caùc töø khoù,
-          Ngaét, nghæ hôi sau daáu chaám, sau moãi doøng, moãi yù cuûa theå thô töï do.
-          Bieát caùch ñoïc vaét doøng ñeå theå hieän yù thô.
-          Gioïng chaäm raõi, nheï nhaøng, tình caûm.
-          Hieåu yù nghóa caùc töø môùi: xao xaùc, lao coâng.
-          Hieåu yù nghóa cuûa baøi chò lao coâng vaát vaû ñeå giöõ saïch, ñeïp ñöôøng phoá.
-          Chuùng ta caàn phaûi quyù troïng, bieát ôn chò lao coâng vaø coù yù thöùc giöõ
     veä sinh chung.
-          Ham thích moân hoïc.
II. Chuaån bò
-          GV: Tranh minh hoaï baøi taäp ñoïc. Baûng ghi saün baøi thô.
-          HS: SGK.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc
 
Hoaït ñoäng cuûa Gv
Hoaït ñoäng cuûa Hs
1. OÅn ñònh
2. Kt baøi cuõ :
 
-         Nhaän xeùt, cho ñieåm HS.
3. Daïy baøi môùi
    Giôùi thieäu baøi
-         Treo böùc tranh vaø hoûi: Böùc tranh veõ ai? Hoï ñang laøm gì?
-         Trong giôø Taäp ñoïc naøy, caùc con seõ ñöôïc laøm quen vôùi nhöõng ngaøy ñeâm vaát vaû ñeå giöõ gìn veû ñeïp cho thaønh phoá qua baøi thô Tieáng choåi tre.
 Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc
a) Ñoïc maãu
-         GV ñoïc maãu toaøn baøi.
 Gioïng chaäm, nheï nhaøng, tình caûm.
 Nhaán gioïng ôû caùc töø ngöõ gôïi taû, gôïi caûm.
-         Haùt.
3 HS leân baûng thöïc hieän yeâu caàu cuûa GV. Caû lôùp theo doõi vaø nhaän xeùt.
 
 
Böùc tranh veõ chò lao coâng ñang queùt raùc treân ñöôøng phoá.
 
 
Hs laéng nghe.
 
 
 
-Theo doõi GV ñoïc baøi vaø ñoïc thaàm theo.
 
 
                                                      Gv: Nguyễn Công Minh.


Giaùo aùn:Tieáng Vieät                                                                                                         lôùp:2
 

b) Luyeän phaùt aâm
-         Toå chöùc cho HS luyeän phaùt aâm caùc töø sau:
+ laéng nghe, choåi tre, xao xaùc, queùt raùc, laëng ngaét, saïch leà…
ve ve, laëng ngaét, nhö saét, nhö ñoàng, gioù reùt, ñi veà…
-         Yeâu caàu moãi HS ñoïc 1 doøng thô.
 
c) Luyeän ñoïc baøi theo ñoaïn
-         Yeâu caàu HS luyeän ngaét gioïng.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-         Yeâu caàu HS ñoïc tieáp noái theo ñoaïn tröôùc lôùp, GV vaø caû lôùp theo doõi ñeå nhaän xeùt.
-         Chia nhoùm HS vaø theo doõi HS ñoïc theo nhoùm.
 
 
-HS ñoïc caù nhaân, ñoïc theo nhoùm ñoïc ñoàng thanh caùc töø beân…
 
 
 
 
-Moãi HS ñoïc 1 doøng theo hình thöùc tieáp noái.
 
-Chuù yù luyeän ngaét gioïng caùc caâu sau:
Nhöõng ñeâm heø/
Khi ve ve/
Ñaõ nguû//
Toâi laéng nghe/
Treân ñöôøng Traàn Phuù//
Tieáng choåi tre/
Xao xaùc/
Haøng me//
Tieáng choåi tre/
Ñeâm heø
Queùt raùc …//
Nhöõng ñeâm ñoâng/
Khi côn gioâng/
Vöøa taét//
Toâi ñöùng troâng/
Treân ñöôøng laïnh ngaét/
Chi lao coâng
Nhö saét
Nhö ñoàng//
Chò lao coâng/
Ñeâm ñoâng/
Queùt raùc …//
-Tieáp noái nhau ñoïc caùc ñoaïn 1, 2, 3. (Ñoïc 2 voøng)
-Laàn löôït töøng HS ñoïc tröôùc nhoùm cuûa mình, caùc baïn trong nhoùm chænh söûa loãi cho nhau.
 
                                                      Gv: Nguyễn Công Minh.


Giaùo aùn:Tieáng Vieät                                                                                                         lôùp:2
 

d) Thi ñoïc
-         Toå chöùc cho caùc nhoùm thi ñoïc ñoàng thanh, ñoïc caù nhaân.
 
Nhaän xeùt, cho ñieåm.
e) Caû lôùp ñoïc ñoàng thanh
 Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu baøi
-          Yeâu caàu 1 HS ñoïc toaøn baøi thô, 1 HS ñoïc phaàn chuù giaûi.
-          Nhaø thô nghe thaáy tieáng choåi tre vaøo nhöõng luùc naøo?
-          Nhöõng hình aûnh naøo cho em thaáy coâng vieäc cuûa chò lao coâng raát vaát vaû?
-          Tìm nhöõng caâu thô ca ngôïi chò lao coâng.Nhö saét, nhö ñoàng, yù taû veû ñeïp khoeû khoaén, maïnh meõ cuûa chò lao coâng.
-Nhaø thô muoán noùi vôùi con ñieàu gì qua baøi thô?
 
  -Bieát ôn chò lao coâng chuùng ta phaûi laøm gì?
 
 Hoaït ñoäng 3: Hoïc thuoäc loøng
-         GV cho HS hoïc thuoäc loøng töøng ñoaïn.
-         GV xoaù daàn chæ ñeå laïi nhöõng chöõ caùi ñaàu doøng thô vaø yeâu caàu HS ñoïc thuoäc loøng.
-         Goïi HS ñoïc thuoäc loøng.
-         Nhaän xeùt, cho ñieåm HS.
4. Cuûng coá – Daën  doø
-         Goïi 2 HS ñoïc thuoäc loøng caû baøi thô.
-         Em hieåu qua baøi thô taùc giaû muoán noùi leân ñieàu gì?
-         Nhaän xeùt, cho ñieåm HS.
-         Nhaän xeùt tieát hoïc.
-         Daën HS veà nhaø hoïc thuoäc loøng.
-         Chuaån bò: Boùp naùt quaû cam.
 
-Caùc nhoùm cöû caù nhaân thi ñoïc caù nhaân, caùc nhoùm thi ñoïc tieáp noái, ñoïc ñoàng thanh moät ñoaïn trong baøi.
 
 
 
-         Ñoïc, theo doõi.
 
-Vaøo nhöõng ñeâm heø raát muoän vaø nhöõng ñeâm ñoâng laïnh giaù.
-Khi ve ve ñaõ nguû; khi côn gioâng vöøa taét, ñöôøng laïnh ngaét.
-Chò lao coâng/ nhö saét/ nhö ñoàng.
 
 
 
-Chò lao coâng laøm vieäc raát vaát vaû, coâng vieäc cuûa chò raát coù ích, chuùng ta phaûi bieát ôn chò.
-Chuùng ta phaûi luoân giöõ gìn veä sinh chung.
 
 
-HS ñoïc caù nhaân, nhoùm, ñoàng thanh, thuoäc loøng töøng ñoaïn.
 
HS hoïc thuoäc loøng.
 
 
2 HS ñoïc.
Hs TL
 
Hs lắng nghe.
 
 
 
 
                                                      Gv: Nguyễn Công Minh.


Giaùo aùn:Tieáng Vieät                                                                                                         lôùp:2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      Gv: Nguyễn Công Minh.


Giaùo aùn:Tieáng Vieät                                                                                                         lôùp:2
 

 
 
TUAÀN: 32                                                                                                           Ngaøy soaïn:03/04/2010
                                                                                                                               Ngaøy daïy:13/04/2010
 
CHÍNH TAÛ
  CHUYEÄN QUAÛ BAÀU
I. Muïc tieâu
-          Cheùp laïi chính xaùc, ñeïp ñoaïn cuoái trong baøi Chuyeän quaû baàu.
-          Oân luyeän vieát hoa caùc danh töø rieâng.
-          Laøm ñuùng caùc baøi taäp chính taû phaân bieät l/n; v/d.
-          Ham thích moân hoïc.
II. Chuaån bò
-          GV: Baûng cheùp saün noäi dung caàn cheùp. Baûng cheùp saün noäi dung hai baøi taäp.
-          HS: Vôû
III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc
 
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa Hs
1. OÅn ñònh
2.Daïy baøi cuõ : Caây vaø hoa beân laêng Baùc.
-         Goïi 2 HS leân baûng, ñoïc caùc töø khoù cho HS vieát.
-         Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
3.Daïy Baøi môùi
Giôùi thieäu
-         Giôø Chính taû hoâm nay lôùp mình seõ cheùp moät ñoaïn trong baøi Chuyeän quaû baàu vaø laøm caùc baøi taäp chính taû.
 Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn taäp cheùp
a) Ghi nhôù noäi dung
-         Yeâu caàu HS ñoïc ñoaïn cheùp.
-         Ñoaïn cheùp keå veà chuyeän gì?
 
-         Caùc daân toäc Vieät Nam coù chung nguoàn goác ôû ñaâu?
b) Höôùng daãn caùch trình baøy
-         Ñoaïn vaên coù maáy caâu?
-         Nhöõng chöõ naøo trong baøi phaûi vieát hoa? Vì sao?
-         Haùt
 
-         2 HS leân baûng vieát, HS döôùi lôùp vieát vaøo nhaùp.
 
 
 
Hs laéng nghe.
 
 
 
 
-3 HS ñoïc ñoaïn cheùp treân baûng.
-Nguoàn goác cuûa caùc daân toäc Vieät Nam.
-Ñeàu ñöôïc sinh ra töø moät quaû baàu.
 
 
Coù 3 caâu.
-Chöõ ñaàu caâu: Töø, Ngöôøi, Ñoù.
 
 
                                                      Gv: Nguyễn Công Minh.


Nguồn:Minh Nguyễn Công

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử giaoanhoanhao tuàn 32..35
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngDoc1giaoan2.doc[0.54 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
busnvq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2010-04-29 21:42:04
Loại file
doc
Dung lượng
0.54 M
Trang
1
Lần tải
149
Lần xem
7
giáo án điện tử giaoanhoanhao tuàn 32..35

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • giaoanhoanhao tuàn 32..35
  Tập đọc 2
  giaoanhoanhao tuàn 32..35

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/4/2010

  Xem: 149

 • TUẦN 32-35
  Giáo án
  TUẦN 32-35

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 0

 • TUẦN 32 -35
  Giáo án
  TUẦN 32 -35

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 0

 • tuan 32- 35
  Công nghệ 6
  tuan 32- 35

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2010

  Xem: 147

 • TUẦN 31,32,35
  Toán học
  TUẦN 31,32,35

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/8/2012

  Xem: 8

 • Toán tuần 32-35
  Toán học
  Toán tuần 32-35

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2010

  Xem: 0

 • Tuần 32,35,36
  Hóa học 9
  Tuần 32,35,36

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/5/2012

  Xem: 0

 • toan tuan 32-35
  Toán học 2
  toan tuan 32-35

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2011

  Xem: 7

 • giáo án Linh ( tuần 32- 35 )
  Toán học
  giáo án Linh ( tuần 32- 35 )

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/5/2014

  Xem: 0

 • Lớp 3 tuần 32 dến 35
  Lớp 3
  Lớp 3 tuần 32 dến 35

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/2/2014

  Xem: 0