giâon tuan 12

giáo án điện tử Tiểu Học Lớp 3 Kể chuyện 3
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       8      0
Ngày đăng 2010-12-14 09:55:25 Tác giả Thanh Nguyễn Thị Thu loại .doc kích thước 0.03 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Thø Ngµy th¸ng n¨m . TËp ®äc . tiÕt : K Ðo Co . I : KiÓm tra bµi cò: Em h·y ®äc thuéc lßng ®o¹n 1vµ ®o¹n 2 bµi th¬ tuæi ngùa . Em h·y ®äc thuéc lßng ®o¹n 3 vµ ®o¹n 4 cña bµi Néi dung bµi th¬ nãi lªn ®

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Thø        Ngµy       th¸ng         n¨m .
                         TËp  ®äc .
tiÕt :
                                  K Ðo  Co .
I : KiÓm tra bµi cò:
Em h·y ®äc thuéc lßng ®o¹n 1vµ ®o¹n 2 bµi th¬ tuæi ngùa .
Em h·y ®äc  thuéc lßng ®o¹n 3 vµ ®o¹n 4 cña bµi
  Néi dung bµi th¬  nãi lªn ®iÒu g× ?
II :               LuyÖn ®äc .                                               Tõ ng÷
mçi       ;                                                        th­îng vâ
 
keo       ;                                                          ba keo.
  Em hiÓu ba keo t­¬ng ®­¬ng víi ba g× ?                 gi¸p
        Ba hiÖp ,  ba trËn hoÆc ba cuéc .
  §o¹n 1 cÇn thÓ hiÖn giäng ®äc nh­ thÕ  nµo ?
        §äc víi giäng kÓ m¹ch l¹c , râ rµng .
§o¹n II :
       Trong ®o¹n 2 võa ®äc em thÊy cã tõ ng÷ nµo khã ph¸t ©m ?
       H÷u  TrÊp
     (( Héi lµng H÷u TrÊp thuéc huyÖn QuÕ  vâ ,  tØnh B¾c Ninh th­êng tæ chøc thi kÐo co gi÷a nam vµ n÷ .))
Trong c©u  v¨n trªn ngoµi nh÷ng chç cã dÊu ph¶y , chóng ta cÇn ng¾t h¬i ë chç nµo n÷a  ®Ó c©u v¨n thªm râ rµng m¹ch l¹c   ?  
     ((Héi lµng H÷u TrÊp /  thuéc tØnh QuÕ Vâ , tØnh B¾c Ninh th­êng tæ chøc thi kÐo co gi÷a nam vµ n÷ .))
 
      ((Cã n¨m bªn nam th¾ng .Cã n¨m bªn n÷ th¾ng .))
Trong c©u trªn ngoµi nh÷ng chç cã dÊu ph¶y chung ta cÇn ng¾t h¬i ë chç nµo ®Ó  ng­êi nghe c¶m nhËn ®­îc c¸i hay cña c©u v¨n ?
 
     (( Cã n¨m / bªn nam th¾ng . Cã n¨m / bªn n÷ th¾ng .))  
Theo em ®o¹n 2 cÇn ®äc víi giäng nh­ thÕ nµo ?
   §äc víi giäng vui tu¬i .
§o¹n III :
Trong ®o¹n III cã tõ ng÷ nµo khã ph¸t ©m ?
            trong.
 
Em hiÎu tõ ((gi¸p )) cã ý nghÜa nh­ thÕ nµo?
gi¸p : Lµ ®¬n vÞ  chØ d©n c­ ngµy x­a , mét gi¸p nhá h¬n  mét th«n .
§o¹n III ta thÓ hiÖn giäng ®äc nh­ thÕ nµo ?
§äc giäng hµo høng ,s«i næi .
                                                                           T×m hiÓu bµi .
tranh vÏ trong SGK :

Qua phÇn ®Çu bµi v¨n ,em hiÓu c¸ch ch¬i kÐo co nh­ thÕ nµo ?
Trß ch¬i kÐo co ph¶i cã 2 ®éi , sè ng­êi ë hai ®éi ph¶i b»ng nhau ,  søc khoÎ ngang nhau, cã v¹ch gianh giíi gi÷a hai ®éi . Ch¬i kÐo co ph¶i ®ñ ba keo , ®éi nµo kÐo ®­îc ®èi ph­¬ng ng· vÒ phÝa m×nh nhiÒu keo h¬n th× ®éi ®ã th¾ng .
 
§o¹n I : C¸ch ch¬i kÐo co chung .
§o¹n II :
KÓ cho b¹n nghe c¸ch ch¬i kÐo co ë lµng H÷u TrÊp .
(( C¸ch ch¬i kÐo co ë lµng H÷u TrÊp rÊt ®Æc biÖt so víi c¸ch ch¬i th«ng th­êng .§ã lµ cuéc thi gi÷a bªn nam vµ bªn n÷ . Nam lµ ph¸i m¹nh th× ph¶i khoÎ h¬n n÷.ThÕ mµ cã n¨m bªn nam th¾ng , cã n¨m bªn nam ph¶i chôi thua bªn n÷ lµ ph¸i yÕu .Nh­ng dï bªn nµo th¾ng th× cuéc thi còng rÊt lµ vui . Vui v× kh«ng khÝ ganh ®ua rÊt s«i næi , vui v× tiÕng trèng , tiÕng hß reo,
cæ vò rÊt n¸o nhiÖt cña nh÷ng ng­êi xem v©y xung quanh.))
 
 
C¸ch  ch¬i kÐo co ë lµng TÝch S¬n cã g× ®Æc biÖt ?
§ã lµ cuéc thi gi÷a trai tr¸ng hai gi¸p trong lµng . Sè l­îng ng­êi mçi bªn kh«ng h¹n chÕ .Cã gi¸p thua keo ®Çu , keo sau , ®µn «ng trong gi¸p kÐo ®Õn ®«ng h¬n, thÕ lµ chuyÓn b¹i thµnh th¾ng
V× sao trß ch¬i kÐo co bao giê còng vui ?
V× cã rÊt ®«ng ng­êi tham gia , v× kh«ng khÝ ganh ®ua rÊt s«i næi , v× nh÷ng tiÕng hß reo khÝch lÖ cña rÊt nhiÒu ng­êi xem .
C¸c em ¹ , cho dï c¸ch ch¬i kÐo co ë mçi vïng kh¸c nhau nh­ thÕ nµo, nh­ng ®Òu ®em l¹i niÒm vui vµ søc khoÎ cho tÊtc¶ mäi ng­êi .
 
§o¹n III nãi lªn ®iÒu g× ?
C¸ch ch¬i kÐo co ë lµng TÝch S¬n .
Ngoµi trß ch¬i kÐo co , cßn cã trß ch¬i d©n gian nµo kh¸c ?
               Xem tranh .
 
§äc diÔn c¶m .
 
Em h·y nhËn xÐt vÒ giäng ®äc vµ c¸ch thÓ hiÖn cña ba b¹n võa ®äc .
(( Héi  lµng H÷u TrÊp thuéc huyÖn QuÕ Vâ ,tØnh B¾c Ninh th­êng tæ chøc thi kÐo co gi÷a nam vµ n÷ . Cã n¨m bªn nam th¾ng , cã n¨m bªn n÷ th¾ng . Nh­ng dï bªn nµo th¾ng th× cuéc thi còng rÊt lµ vui . Vui ë sù ganh ®ua , vui ë nh÷ng tiÕng hß reo khuyÕn khÝch cña ng­êi xem héi .))
§o¹n II Khi ®äc cÇn nhÊn giäng nh÷ng tõ  ng÷ nµo ?
((Héi lµng H÷u TrÊp  thuéc huyÖn QuÕ Vâ ,tØnh B¾c Ninh th­îng tæ chøc thi kÐo co gi÷a nam vµ n÷ .Cã n¨m bªn nam th¾ng , cã n¨m bªn n÷ th¾ng .Nh­ng dï bªn nµo th¾ng th× cuéc thi còng rÊt lµ vui . Vui ë sù ganh ®ua , vui ë nh÷ng tiÕng hß reo khuyÕn khÝch cña ng­êi xem héi .))

 
Qua bµi v¨n nµy em biÕt thªm ®iÒu g×?
Qua bµi v¨n chóng ta biÕt thªm c¸ch ch¬i kÐo co ë lµng H÷u TrÊp vµ lµng TÝch S¬n
Trß ch¬i kÐo co mang l¹i lîi Ých g× ?
Trß ch¬i kÐo co mang l¹i niÒm vui  vµ søc khoÎ cho mäi ng­êi . Qua ®©y thÓ hiÖn tinh thÇn th­îng vâ cña d©n téc ta .
Néi dung:  Tôc ch¬i kÐo co ë nhiÒu ®Þa ph­¬ng trªn ®Êt n­íc ta rÊt kh¸c nhau .KÐo co lµ mét trß ch¬i thÓ hiÖn tinh thÇn th­îng vâ cña d©n téc . KÐo co mang l¹i niÒm vui vµ søc khoÎ cho mäi ng­êi .
 
 
      Tr©n träng c¶m  ¬n c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh líp 4A tr­êng TH T©n x· .

Nguồn:Thanh Nguyễn Thị Thu

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử giâon tuan 12
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngGiao_an_tap_doc_lop_4.doc[0.03 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
be6dwq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2010-12-14 09:55:25
Loại file
doc
Dung lượng
0.03 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
8
giáo án điện tử giâon tuan 12

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • giâon tuan 12
  Kể chuyện 3
  giâon tuan 12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/12/2010

  Xem: 0

 • giáon
  Tập đọc 4
  giáon

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/2/2011

  Xem: 0

 • giaon
  Vật lý 7
  giaon

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/5/2010

  Xem: 18

 • GIÂON LỌP- TUAN 23-COGDKNS
  Toán học
  GIÂON LỌP- TUAN 23-COGDKNS

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/2/2011

  Xem: 0

 • GIÂON LỌP- TUAN 23-COGDKNS
  Toán học
  GIÂON LỌP- TUAN 23-COGDKNS

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/2/2011

  Xem: 0

 • giaon lop 5 tuan 4
  Ngữ văn
  giaon lop 5 tuan 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/8/2014

  Xem: 0

 • GIÂON LỌP- TUAN 23-COGDKNS
  Toán học
  GIÂON LỌP- TUAN 23-COGDKNS

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/2/2011

  Xem: 5

 • giáon án
  Toán học 9
  giáon án

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2016

  Xem: 0

 • Giáon Án 7
  Giao an 8 -9
  Giáon Án 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giao an 8 -9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/10/2010

  Xem: 12

 • GIÂON nguvan6
  Ngữ văn 6
  GIÂON nguvan6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/12/2009

  Xem: 362