Giấy đi đường

Đăng ngày 12/16/2017 11:27:08 AM | Thể loại: Mầm non | Chia sẽ bởi: Thanh Uong Minh | Lần tải: 1 | Lần xem: 22 | Page: 1 | Kích thước: 0.05 M | Loại file: doc

 


Phòng Giáo dục & Đào Tạo

Trường THCS An Lễ                       Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam                             Mẫu số C06-H

Bộ phận:…………………..                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                 (Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC

Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách: 1020970                                                                 ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính)

                                                   GIẤY ĐI ĐƯỜNG                              Số:………….

 

Cấp cho: UÔNG MINH THÀNH ………………………………

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng ……..

Được cử công tác tại:......................................................................................................

            Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số…..ngày….tháng…..năm 2018

            Từ ngày……tháng…….năm 2017

                                                                                          Ngày………..tháng……....năm 2018

                                                                                         Thủ trưởng đơn vị

                                                                                                             (Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

Nơi đi

(Trường

THCS)

Nơi đến

Nội dung

công việc

Ngày đi

công tác

Phương

tiện

Sử dụng

Số

ngày

CT

Xác nhận của

nơi cử đi

công tác

Chứng nhận của cơ quan nơi Công tác

(Ký tên,đóng dấu)

A

 

 

1

2

3

 

B

An Lễ

 

 

 

Xe máy

 

 

 

An Lễ

 

 

 

 

 

 

 

An Lễ

 

 

 

 

 

 

 

An Lễ

 

 

 

 

 

 

 

An Lễ

 

 

 

 

 

 

 

An Lễ

 

 

 

 

 

 

 

An Lễ

 

 

 

 

 

 

 

An Lễ

 

 

 

 

 

 

 

An Lễ

 

 

 

 

 

 

 

An Lễ

 

 

 

 

 

 

 

An Lễ

 

 

 

 

 

 

 

An Lễ

 

 

 

 

 

 

 

An Lễ

 

 

 

 

 

 

 

          - Vé người…………………...vé   x…………………..đ =……………………...đ

          - Phụ phí lấy vé bằng điện thoại…………vé   x………………...đ =……………………..đ

          - Phòng nghỉ…………………..vé   x…………………...đ =……………………..đ

          1.Phụ cấp đi đường: cộng……………………………....đ

         Tổng cộng ngày công tác……………………………… đ

                                                                       .                             Ngày….tháng……năm 2018

                     Duyệt                                                                                     Duyệt

   Thời gian lưu trú được hưởng phụ cấp                              Số tiền được thanh toán là:………………

                      ………..ngày

     Người đi công tác                                Phụ trách bộ phận                                   Kế toán trưởng

           (Ký, họ tên)                                           (Ký, họ tên)                                            (Ký, họ tên)

 

 

    Uông Minh Thành                                                                                                  Hoàng Phó Quát

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Giấy đi đường, Mầm non. . https://nslide.com/giao-an/giay-di-duong.8hux0q.html