gnutu

Đăng ngày 8/23/2011 8:49:55 PM | Thể loại: | Chia sẽ bởi: Nguyên Huỳnh Thị Tố | Lần tải: 5 | Lần xem: 2 | Page: 1 | Kích thước: 1.05 M | Loại file: doc

 


Giaùo aùn Ñaïi soá 9 Naêm hoïc 2009 - 2010 

                 Ngaøy soaïn:                                                                    Ngaøy daïy:

Tuaàn1 :

    Tieát 1:

  CHÖÔNG I: CAÊN BAÄC HAI – CAÊN BAÄC BA

§1. CAÊN BAÄC HAI

 

I. Muïc tieâu:

 - Naém ñöôïc ñònh nghóa, kyù hieäu veà caên baäc hai soá hoïc cuûa moät soá khoâng aâm.

 - Bieát ñöôïc lieân heä cuûa pheùp khai phöông vôùi quan heä thöù töï vaø duøng lieân heä naøy ñeå so saùnh caùc soá.

II. Phöông tieän daïy hoïc:

-      Baûng phuï ghi saün noäi dung baøi taäp, caâu hoûi, ñònh lyù, ñònh nghóa. Maùy tính boû tuùi, buùt daï.

III. Tieán trình baøi daïy:

 

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

Ghi baûng

Hoaït ñoäng 1:  Giôùi thieäu chöông trình moân toaùn Ñaïi soá 9

5 phuùt

- Giôùi thieäu chöông trình moân

- Nghe giaùo vieân giôùi thieäu

 

Hoaït ñoäng 2: Caên baäc hai soá hoïc  

15 phuùt

1. Caên baäc hai soá hoïc

 

? Neâu ñònh nghóa caên baäc hai cuûa moät soá khoâng aâm?

? Vôùi soá a döông coù maáy caên baäc hai? Cho ví duï?

? Soá 0 coù maáy caên baäc hai?

 

? Laøm baøi taäp ?1 ?

! Caùc soá 3; ; 0.5; laø caên baäc hai soá hoïc 9; ; 0.25; 2. Vaäy theá naøo laø caên  baäc hai soá hoïc cuûa moät soá?

- Neâu noäi dung chuù yù vaø caùch vieát. Giaûi thích hai chieàu trong caùch vieát  ñeå HS khaéc saâu hôn.

? Laøm baøi taäp ?2 ?

! Pheùp toaùn tìm caên baäc hai soá hoïc cuûa moät soá khoâng aâm laø pheùp khai phöông.

! Khi bieát ñöôïc caên baäc hai s hoïc ta deã daøng xaùc ñònh ñöôïc caùc caên cuûa noù.

 

? Laøm baøi taäp ?3 ?

- Traû lôøi:

 

- Coù hai caên baäc hai:

Soá 3 coù caên baäc hai

- Soá 0 coù moät caên baäc hai laø

- (töøng HS trình baøy)

 

 

- Traû lôøi nhö SGK

 

 

 

- Nghe giaûng

 

 

- Traû lôøi tröïc tieáp

 

- Nghe GV giaûng

 

 

 

 

- Trình baøy baûng

 

?1  a.

b.

c.

d.

Ñònh nghóa: (SGK)

 

Ví duï:

- Caên baäc hai soá hoïc cuûa 16 laø

- Caên baäc hai soá hoïc cuûa 5laø

Chuù yù: (SGK)

Ta vieát:

 

?2

 

 

 

?3 a. 64

- Caên baäc hai soá hoïc cuûa 64 laø 8.

- Caùc caên baäc hai laø: 8; -8

Hoaït ñoäng 3: So saùnh caùc caên baäc hai 

13 phuùt

1

Giaùo vieân : Ñoã ngoïc Luyeán-Toå TN – Tröôøng THCS Quang Trung


Giaùo aùn Ñaïi soá 9 Naêm hoïc 2009 - 2010 

2. So saùnh caùc caên baäc hai

 

! Cho hai soá a, b khoâng aâm, neáu a < b so saùnh vaø ?

? Ñieàu ngöôïc laïi coù ñuùng khoâng?

! Yeâu caàu HS ñoïc ví duï 2 trong SGK.

? Töông töï ví duï 2 haõy laøm baøi taäp ?4 ?

 

 

 

 

? Töông töï ví duï 3 haõy laøm baøi taäp ?5 ? (theo nhoùm)

- Neáu a < b thì <

 

 

- Neáu < thì a < b

 

- Xem ví duï 2

 

- Trình baøy baûng

a.Ta coù: 4 = . Vì 16 > 15 neân hay 4 >

b.Ta coù: 3 = . Vì 9 < 11 neân hay 3 <

- Chia nhoùm thöïc hieän

a. Ta coù : 1 = . Vì <=> x > 1

b. Ta coù: 3 = . Vì <=> x < 9.

Vaäy

Ñònh lí: Vôùi hai soá a, b khoâng aâm, ta coù: a < b <

 

 

 

 

?4

a.Ta coù: 4 = . Vì 16 > 15 neân hay 4 >

b.Ta coù: 3 = . Vì 9 < 11 neân hay 3 <

?5

a.Ta co ù: 1 = . Vì <=> x > 1

b.Ta coù: 3 = . Vì <=> x < 9

Vaäy

Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá

10 phuùt

? Baøi taäp 1 trang 6 SGK?

(HS traû lôøi mieäng, GV nhaän xeùt keát quaû)

? Laøm baøi taäp 3 tarng 6 SGK?

- HS traû lôøi mieäng

 

 

- Duøng maùy tính

 

3. Luyeän taäp

 

 

Baøi 3/tr6 SGK

 

Hoaït ñoäng 5: Höôùng daãn veà nhaø

2 phuùt

- Baøi taäp veà nhaø: 2; 4 trang 7 SGK

- Chuaån bò baøi môùiCaên baäc hai vaø haèng ñaúng thöùc

 

1

Giaùo vieân : Ñoã ngoïc Luyeán-Toå TN – Tröôøng THCS Quang Trung


Giaùo aùn Ñaïi soá 9 Naêm hoïc 2009 - 2010 

Ngaøy soaïn:                                                            Ngaøy daïy:

Tuaàn 1:

    Tieát 2:

§2. CAÊN THÖÙC BAÄC HAI
VAØ HAÈNG ÑAÚNG THÖÙC

 

I. Muïc tieâu:

 - Hoïc sinh bieát caùch tìm taäp xaùc ñònh (ñieàu kieän coù nghóa) cuûa

 - Coù kyõ naêng thöïc hieän khi bieåu thöùc A khoâng phöùc taïp.

 - Bieát caùch chöùng minh ñònh lyù vaø vaän duïng haèng ñaúng thöùc ñeå ruùt goïn bieåu thöùc.

II. Phöông tieän daïy hoïc:

-    GV: Giaùo aùn, baûng phuï, phaán maøu, thöôùc, maùy tính boû tuùi.

-    HS: Chuaån bò baûng nhoùm vaø buùt vieát, maùy tính boû tuùi..

III. Tieán trình baøi daïy:

 

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

Ghi baûng

Hoaït ñoäng 1:  Kieåm tra baøi cuõ

5 phuùt

-HS1:

? Ñònh nghóa caên baäc hai soá hoïc cuûa a. Vieát döôùi daïng kyù hieäu.

? Caùc khaúng ñònh sau ñuùng hay sai

a) Caên baäc hai  cuûa 64  laø 8 vaø –8

-HS2: ? Phaùt  bieåu ñònh lyù so saùnh caùc caên baäc hai soá hoïc.

? Laøm baøi taäp 4 Trang  7  SGK.

-GV nhaän xeùt cho ñieåm vaø ñaët vaán ñeà vaøo baøi môùi: Môû roäng caên  baäc hai cuûa moät soá khoâng aâm, ta coù caên thöùc baäc hai.

-Hai HS leân  baûng.

-HS1: Phaùt bieåu ñònh  nghóa nhö  SGK.

a)Ñ; b)S c)Ñ

 

 

 

 

-HS2: Phaùt bieåu ñònh  nghóa nhö  SGK.

 

 

Hoaït ñoäng 2: Căn thc bc hai  

15 phuùt

1. Caên thöùc baäc hai:

 

? Hs ñoïc vaø traû lôøi ? 1

? Vì sao AB =

 

 

-GV giôùi thieäu laø moät caên thöùc baäc hai cuûa 25 – x2, coøn 25 – x2 laøbieåu thöùc laáy caên, hay bieåu thöùc döôùi daáu caên.

-Moät HS ñoïc to ? 1

-Hs traû lôøi : Trong tam giaùc vuoâng ABC.

AB2+BC2 = AC2 (ñlyù Pi-ta-go)

AB2+x2 = 52 => AB2 =25 -x2

=>AB =(vì AB>0).

 

-Vôùi A laø moät bieåu thöùc ñaïi soá, ngöôøi ta goïi laø caên thöùc baäc hai cuûa A, coøn A ñöôïc goïi laø bieåu thöùc laáy caên hay bieåu thöùc döôùi daáu caên..

 

1

Giaùo vieân : Ñoã ngoïc Luyeán-Toå TN – Tröôøng THCS Quang Trung


Giaùo aùn Ñaïi soá 9 Naêm hoïc 2009 - 2010 

? Vaäy xaùc ñònh (coù nghóa khi) khi A laáy giaù trò nhö  theá  naøo.

? Moät HS ñoïc ví duï 1 SGK.

? Neáu x = - 1 thì sao

? HS laøm ? 2

 

? HS laøm Baøi 6 Trang 10 – SGK.

(GV ñöa noäi dung leân baûng phuï).

-xaùc ñònh A 0

-HS ñoïc ví duï 1 SGK.

-Thì khoâng coù nghóa

-Moät HS leân baûng.

xaùc ñònh khi

-HS traû lôøi mieäng

coù nghóa

coù nghóa

- xaùc ñònh (hay coù nghóa) khi A laáy giaù trò  khoâng aâm.

-Ví duï 1: laø caên thöùc baäc hai cuûa 3x;

xaùc ñònh khi 3x 0

x 0

Vaäy x 0 thì coù nghóa.

 

-HS töï ghi.

 

Hoaït ñoäng 3: Hng ñaúng thöùc  

13 phuùt

2. Haèng ñaúng thöùc

 

? HS laøm  ? 3

(Ñeà baøi ñöa leân baûng phuï)

? Nhaän xeùt baøi  laøm  cuûa baïn.

 

? vaø a coù quan  heä gì

 

-GV ñöa ra ñònh  lyù.

? Ñeå CM ta CM nhöõng ñieàu kieän  gì?

? Haõy CM töøng  ñieàu  kieän.

? Yeâu caàu HS tö ñoïc ví duï 2 + ví duï 3 vaø baøi giaûi SGK.

? HS laø baøi 7 Tr 10 SGK.

(Ñeà baøi ñöaleân  baûng phuï).

 

 

 

 

-GV giôùi thieäu ví duï 4.

? Yeâu caàu  HS laøm baøi 8(c,d) SGK

-Hai HS leân baûng ñieàn.

a

-2

-1

0

2

3

a2

4

1

0

4

9

2

1

0

2

3

-Neáu a<0 thì =  - a

-Neáu a 0 thì = a

 

-Ñeå CM ta caàn CM:

-HS laøm  baøi taäp 7:

-HS nghe vaø ghi baøi.

-Hai HS leân baûng laøm baøi

a) Ñònh lyù:

 

Vôùi moïi soá a, ta coù

  1. CM

-Theo ñònh nghóa giaùtrò tuyeät ñoái cuûa moät soá a thì :   0

Ta thaáy :

Neáu a 0 thì = a,

neân ()2 = a2

Neáu a<0 thì = -a, neân ()2 = (-a)2=a2

Do ñoù, ()2 = a2 vôùi moïi a

Hay vôùi moïi a

b) Chuù yù:(SGK)

c) Ví duï:

(vì a<0)

Vaäy   vôùi a<0

Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá

10 phuùt

? coù nghóa khi naøo.

? baèng  gì. Khi A 0, A<0.

-GV yeâu caàu HS hoaït ñoäng nhoùm baøi 9(a,c) SGK.

-HS traû lôøi nhö SGK.

-Baøi 9:

Baøi 9:

Hoaït ñoäng 5: Höôùng daãn veà nhaø

2 phuùt

-Hoïc baøi theo vôû ghi + SGK; Baøi taäp veà nhaø 8(a,b),11, 12, 13 Tr 10 SGK.

- OÂn  laïi  caùc haèng ñaúng  thöùc ñaùng nhôù vaø bieåu dieãn  nghieäm baát phöông trình treân truïc soá.

+Chuaån bò baøi môùi

1

Giaùo vieân : Ñoã ngoïc Luyeán-Toå TN – Tröôøng THCS Quang Trung


Giaùo aùn Ñaïi soá 9 Naêm hoïc 2009 - 2010 

Tuaàn             Ngaøy soaïn:                                                               Ngaøy daïy:

 

    Tieát :

§ LUYEÄN TAÄP

 

I. Muïc tieâu:

 - Hoïc sinh ñöôïc reøn kyõ naêng  tìm taäp xaùc ñònh (ñieàu kieän coù nghóa) cuûa

 - Vaän duïng haèng ñaúng thöùc ñeå ruùt goïn bieåu thöùc.

 - HS ñöôïc luyeän taäp veà pheùp khai phöông ñeå  tính giaù trò cuûa bieåu thöùc soá, phaân tích ña thöùc thaønh nhaân töû, giaûi phöông trình.

II. Phöông tieän daïy hoïc:

 - GV: Giaùo aùn, baûng phuï, phaán maøu, thöôùc, maùy tính boû tuùi.

 - HS: Chuaån bò baûng nhoùm vaø buùt vieát, maùy tính boû tuùi..

III. Tieán trình baøi daïy:

 

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

Ghi baûng

Hoaït ñoäng 1Kieåm tra baøi cuõ

10 phuùt

-HS1:

? coù nghóa khi naøo, chöõa baøi taäp 12 (a,b) Tr 11 SGK.

-HS2:

? baèng  gì. Khi A 0, A<0, chöõa baøi taäp 8  (a,b) Tr 11 SGK.

-GV nhaän xeùt cho ñieåm.

-HS  leân baûng cuøng moät luùc.

-HS1 : Traû lôøi nhö SGK.

Baøi 12:

a) ÑS: x ; b)

-HS2 : Traû lôøi nhö SGK.

Baøi 8: a) ÑS: b)

-HS töï ghi.

 

 

Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp 

33 phuùt

Baøi  11 Trang 11 SGK.  Tính

? Haõy neâu thöù töï thöïc hieän pheùp tính.

 

Baøi  12 Trang 11 SGK.  Tìm x ñeå moãi caên  thöùc sau coù nghóa.

 

? Caên thöùc  naøy coù nghóa khi naøo.

? Töû 1>0, vaäy thì  maãu phaûi ntn.

? coù nghóa khi naøo

 

 

-Hai HS leân baûng.

 

 

-HS thöïc hieän pheùp khai phöông, nhaân, chia, coäng, tröø, laøm töø traùi qua phaûi.

-HS:

coù nghóa<=>

-HS: Vì x2   0 vôùi moïi x neân  x2  + 1 1 vôùi moïi x.  Do ñoù

  coù nghóa vôùi moïi x

Baøi  11 Trang 11 SGK.  Tính

Baøi  12 Trang 11 SGK.  Tìm x ñeå moãi caên  thöùc sau coù nghóa.

  1. Giaûi

coù nghóa<=>

d) Vì x2   0 vôùi moïi x neân  x2  + 1 1 vôùi moïi x.  Do ñoù

  coù nghóa vôùi moïi x

 

1

Giaùo vieân : Ñoã ngoïc Luyeán-Toå TN – Tröôøng THCS Quang Trung


Giaùo aùn Ñaïi soá 9 Naêm hoïc 2009 - 2010 

Baøi  13 Trang 11 SGK.  Ruùt goïn caùc bieåu  thöùc sau:

vôùi a <0.

 

vôùi a 0.

 

 

 

 

 

Baøi  14 Trang 11 SGK.  Phaân tích  thaønh nhaân töû.

a) x2 – 3

?  3  =

? Coù daïng haèng ñaûng thöùc naøo. Haõy phaân tích thaønh nhaân töû.

d)

 

 

? Yeâu caàu HS hoaït ñoäng nhoùm baøi 15 SGK.

-Giaûi caùc phöông trình  sau.

a) x2 -  5 =  0.

 

 

 

 

 

b)

-Hai HS leân baûng.

vôùi a <0.

(vì a<0)

= -7a.

vôùi a 0.

= 8a(vì a 0).

 

 

-HS traû  lôøi mieäng.

3  =

a) x2 – 3  = x2

=

d)

=

=

-HS hoaït ñoäng nhoùm.

a)  x2 -  5 =  0.

b)

Baøi  13 Trang 11 SGK.  Ruùt goïn caùc bieåu  thöùc sau:

vôùi a <0.

(vì a<0)

= -7a.

vôùi a 0.

= 8a(vì a 0).

 

 

 

-HS töï ghi.

 

 

 

 

 

 

 

Baøi 15 Tr 11 SGK. Giaûi caùc phöông  trình  sau:

a)  x2 -  5 =  0.

Vaäy phöông  trình coù hai nghieäm laø:

b)

Phöông  trình  coù nghieäm laø

 

Hoaït ñoäng 3: Höôùng daãn veà nhaø

2 phuùt

+OÂn taäp laïi kieán thöùc baøi 1 vaø baøi 2.

+Laøm  laïi taát caû nhöõng baøi taäp ñaõ söûa.

+BTVN: 16 Tr 12  SGK. 14, 15,16, 17  Trang 5 vaø 6 SBT.

+Chuaån bò baøi môùi

1

Giaùo vieân : Ñoã ngoïc Luyeán-Toå TN – Tröôøng THCS Quang Trung


Giaùo aùn Ñaïi soá 9 Naêm hoïc 2009 - 2010 

Ngaøy soaïn:                                                                  Ngaøy daïy:

Tuaàn :

    Tieát

§3. LIEÂN HEÄ GIÖÕA PHEÙP NHAÂN

VAØ PHEÙP KHAI PHÖÔNG

 

I. Muïc tieâu:

 - HS naém ñöôïc noäi dung vaø caùch CM ñònh lyù veà  lieân heä giöõa pheùp nhaân vaø pheùp khai phöông.

 - Coù kyõ naêng duøng caùc  quy taéc, khai phöông moät tích, nhaân caùc caên thöùc baäc hai trong tính toaùn vaø bieán ñoåi bieåu thöùc.

II. Phöông tieän daïy hoïc:

 - GV: Giaùo aùn, baûng phuï, phaán maøu, thöôùc, maùy tính boû tuùi.

 - HS: Chuaån bò baûng nhoùm vaø buùt vieát, maùy tính boû tuùi..

III. Tieán trình baøi daïy:

 

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

Ghi baûng

Hoaït ñoäng 1:  Ñònh lí

10 phuùt

-GV cho HS laøm ? 1 SGK

-Tính vaø so saùnh:

-GV Ñaây laø  moät tröôøng  hôïp cuï theå. Toång quaùt ta phaûi  chöùng  minh ñònh lyù sau ñaây.

-GV ñöa ra ñònh lyù  vaø höôùng daãn caùch chöùng minh.

? Nhaân xeùt gì veà , , .

? Haõy tính:

-GV môû roäng ñònh lyù cho tích nhieàu soá khoâng aâm.

-HS:

Vaäy 

 

 

 

-HS ñoïc  ñònh lyù SGK.

 

 

 

-HS ñoïc chuù yù SGK.

 

1. Ñònh lyù:

Vôùi hai soá a vaø b khoâng aâm

Ta coù:

  1. CM

Vì a, b 0 neân  .  xaùc ñònh khoâng aâm.

Ta  coù:

. laø caên baäc hai soá hoïc cuûa a.b töùc

*Chuù yù:

 

(a, b,c 0)

Hoaït ñoäng 2: AÙp duïng 

20 phuùt

? Moät HS ñoïc laïi quy taéc SGK.

-GV höôùng daãn HS laøm vd 1.

-Haõy tính:

a)

? Haõy khai phöông  töøng thöøa soá roài nhaân  caùc keát quaû laïi vôùi nhau.

? Goi moät HS leân baûng laøm caâu b.

b)

-GV gôïi yù HS laøm

 

-Moät HS ñoïc laïi quy taéc SGK.

 

 

a)

-HS leân baûng  laøm.

 

 

 

2. Aùp duïng:

a) Quy taéc khai phöông moät tích. (SGK)

Vôùi hai soá a vaø b khoâng aâm

Ta coù:

Ví duï:

a)

-HS leân baûng  laøm.

1

Giaùo vieân : Ñoã ngoïc Luyeán-Toå TN – Tröôøng THCS Quang Trung


Giaùo aùn Ñaïi soá 9 Naêm hoïc 2009 - 2010 

-GV yeâu caàu HS laøm ? 2

baèng  caùch chia nhoùm.

 

 

 

 

 

-GV tieáp tuïc giôùi thieäu quy taéc nhaân caùc caên thöùc baäc hai.

-GV höôùng daãn laøm ví duï  2.

-GV: Khi nhaân caùc soá döôùi daáu caên ta caàn bieán ñoåi bieåu  thöùc veà daïng tích caùc bình phöông roài thöïc  hieän pheùp tính.

-GV: Cho HS hoaït ñoäng  nhoùm ?3

(Ñöa ñeà baøi  leân  baûng phuï)

 

 

-GV nhaän  xeùt caùc nhoùm  laøm baøi.

-GV yeâu caàu HS töï ñoïc ví duï 3 vaø baøi giaûi SGK.

-GV  höôùng daãn caâu b.

-GV  cho HS laøm  ? 4

sau ñoù  goïi 2 HS leân baûng trình baøy.

-GV caùc  em  vaãn   coù theå laøm caùch khaùc.

-Keát quaû hoaït ñoäng nhoùm.

-HS ñoïc vaø nghieân cöùu quy taéc

 

 

 

-HS hoaït ñoäng nhoùm.

 

-Ñaïi dieän  moät nhoùm trình baøy

-HS  nghieân  cöùu chuù yù SGK.

-HS ñoïc baøi giaûi SGK.

-Hai HS leân baûng trình baøy.

(vì a, b 0  )

 ? 2

b) Quy taéc nhaân caùc caên thöùc baäc hai. (SGK)

Vôùi hai soá a vaø b khoâng aâm

Ta coù:

*Ví duï:

?3

*Chuù yù:  (SGK Tr 14)

 

 

 

? 4

Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá

8 phuùt

? Phaùt bieåu vaø vieát ñònh lyù lieân heä giöõa pheùp nhaân vaø  khai phöông.

? Toång quaùt hoaù nhö theá naøo.

? Quy taéc khai phöông moät  tích,  quy taéc nhaân caùc caên thöùc baäc hai.

-HS traû lôøi nhö SGK.

= a2 (vì a>b)

3. Luyeän taäp:

= a2 (vì a>b)

Hoaït ñoäng 4: Höôùng daãn veà nhaø

2 phuùt

+Hoïc thuoäc ñònh lyù, quy taéc, hoïc caùch chöùng minh.

+Laøm caùc baøi taäp coøn laïi  trong SGK. Chuaån bò baøi môùi

1

Giaùo vieân : Ñoã ngoïc Luyeán-Toå TN – Tröôøng THCS Quang Trung


Giaùo aùn Ñaïi soá 9 Naêm hoïc 2009 - 2010 

 Ngaøy soaïn:                                                                  Ngaøy daïy:

Tuaàn :

    Tieát

§ LUYEÄN TAÄP

 

I. Muïc tieâu:

 - Cuûng coá cho HS kyõ naêng duøng caùc quy taéc khai phöông moät tích vaø nhaân caùc caên thöùc baäc hai trong tính toaùn vaø bieán ñoåi bieåu  thöùc.

 - Reøn luyeän tö duy, tính nhaåm, tính nhanh vaän duïng laøm caùc baøi taäp chöùng minh, ruùt goïn, tìm x, so so saùnh hai bieåu thöùc.

II. Phöông tieän daïy hoïc:

 - GV: Giaùo aùn, baûng phuï, phaán maøu, thöôùc, maùy tính boû tuùi.

 - HS: Chuaån bò baûng nhoùm vaø buùt vieát, maùy tính boû tuùi..

III. Tieán trình baøi daïy:

 

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

Ghi baûng

Hoaït ñoäng 1:  Kieåm tra baøi cuõ

10 phuùt

-HS1:

? Phaùt bieåu ñònh lí lieân heä giöõa pheùp nhaân vaø pheùp khai phöông.

? Chöõa baøi 20(d) Tr 15 SGK.

 

 

-HS2: Phaùt bieåu quy taéc khai phöông moät tích vaø nhaân caùc caên thöùc baäc hai.

? Chöõa baøi 21 Tr 15 SGK.

(Ñöa ñeà baøi leân baûng phuï)

-GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm.

-Hai HS laàn löôït leân baûng.

-HS1: Phaùt bieåu nhö SGK.

-Keát quaû: 

*Neáu

*Neáu

-HS phaùt bieåu nhö SGK Tr 13.

 

-Choïn (B)

 

 

Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp  

33 phuùt

Daïng 1: Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc

Baøi 22 (b) Trang 15 SGK

? Bieåu thöùc döôùi daáu caên  coù daïng gì

? Haõy bieàn ñoåi roài tính.

? Moät HS leân baûng laøm.

-GV kieåm tra caùc böôùc bieán ñoåi vaø cho ñieåm.

 

 

 

-Daïng haèng ñaúng thöc a2 – b2.

 

 


 

 

Baøi 22 (b) Trang 15 SGK

 

 

 

 

Baøi 24(a):  (Ñöa ra baûng phuï)

taïi x =

-Giaûi-

 

 

 

 

1

Giaùo vieân : Ñoã ngoïc Luyeán-Toå TN – Tröôøng THCS Quang Trung


Giaùo aùn Ñaïi soá 9 Naêm hoïc 2009 - 2010 

 

-HS laøm döôùi söï höôùng daõn cuûa GV

 

? Haõy tính giaù trò cuûa bieåu thöùc.

 

Daïng 2: Chöùng minh.

Baøi 23(b) Tr 15 SGK.

Chöùng minh vaø

laø hai soá nghòch ñaûo cuûa nhau.

? Theá naøo laø hai soá nghòch ñaûo cuûa nhau.

? Ta phaûi CM caùi gì

 

 

Daïng 3: Tìm x

Baøi 25 (a,d) Trang 16 SGK.

-Haõy vaän duïng ñònh nghóa veà caên baäc hai ñeå giaûi.

-GV yeâu caàu hoïat ñoäng nhoùm.

 

 

-GV kieåm tra baøi laøm cuûa caùc nhoùm, söûa  chöõa, uoán naén sai soùt cuûa HS (neáu coù)

 

? Tìm x thoûa maõn:

? Nhaéc laïi ñònh nghóa CBHSH.

 

Thay x= vaøo bieåu thöùc ta ñöôïc

 

 

 

-HS: … khi tích cuûa chuùng baèng 1.

-HS: Xeùt tích.

Vaäy hai soá ñaõ cho laø nghòch ñaûo cuûa nhau.

 

 

-Keát quûa:

-Ñaïi dieän nhoùm trình baøy.

-HS : Voâ nghieäm.

 

Thay x= vaøo bieåu thöùc ta ñöôïc

Baøi 23(b) Tr 15 SGK.

Chöùng minh vaø laø hai soá nghòch ñaûo cuûa nhau.

-Giaûi-

Xeùt tích.

Vaäy hai soá ñaõ cho laø nghòch ñaûo cuûa nhau.

 

Baøi 25 (a,d) Trang 16 SGK.

Giaûi

 

 

Hoaït ñoäng 3: Höôùng daãn veà nhaø

2 phuùt

-Xemlaïi caùc baøi  taäp ñaõ chöõa.

-BTVN: 22(c,d), 24, 25, 27 Tr 15+16.

+Chuaån bò baøi môùi

1

Giaùo vieân : Ñoã ngoïc Luyeán-Toå TN – Tröôøng THCS Quang Trung


Giaùo aùn Ñaïi soá 9 Naêm hoïc 2009 - 2010 

Ngaøy soaïn:                                              Ngaøy daïy:

Tuaàn 

    Tieát

§4. LIEÂN HEÄ GIÖÕA PHEÙP CHIA

VAØ PHEÙP KHAI PHÖÔNG

 

I. Muïc tieâu:

 - HS naém ñöôïc noäi dung vaø caùch chöùng minh ñònh lyù veà lieân heä giöõa pheùp chia vaø pheùp khai phöông.

 - Coù kyõ naêng duøng caùc quy taéc khai phöông moät thöông vaø quy taéc chia caùc caên thöùc baäc hai trong tính toaùn vaø bieán ñoåi bieåu thöùc.

II. Phöông tieän daïy hoïc:

 - GV: Giaùo aùn, baûng phuï, phaán maøu, thöôùc, maùy tính boû tuùi.

 - HS: Chuaån bò baûng nhoùm vaø buùt vieát, maùy tính boû tuùi..

III. Tieán trình baøi daïy:

 

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

Ghi baûng

Hoaït ñoäng 1:  Kieåm tra baøi cuõ

5 phuùt

-HS1: Chöõa baøi 25(b,c) Tr 16 SGK.

Tìm x bieát

-HS2: Chöõa baøi 27 Tr 16.

So saùnh: a) 4 vaø

b) vaø -2

-HS1:

-Hai HS leân baûng trình baøy

a)ÑS: 4>

b) <-2

-HS töï ghi.

Hoaït ñoäng 2: Ñònh lí  

15 phuùt

-GV cho HS laøm ?1

Tính vaø so saùnh.:

vaø .

-GV ñaây chæ laø tröôøng hôïp cuï theå. Toång quaùt ta chöùng minh ñònh lyù sau ñaây:

? Ñònh lyù khai phöông moät tích ñöôïc CM treân côsôû naøo.

? Haõy chöùng minh ñònh lí.

 

? Haõy so saùnh ñieàu kieän cuûa a vaø b trong 2 ñònh lí .

? Haõy giaûi thích ñieàu ñoù.

? Moät vaøi HS nhaéc laïi ñònh lyù.

? Coù caùch naøo chöùng minh khaùc nöûa khoâng. -GV coù theå höôùng daãn.

 

-HS:

 

 

 

-HS: … treân cô sôû CBHSH cuûa moät soá a khoâng aâm.

 

 

-HS traû lôøi mieäng.

1.Ñònh lí:

Vôùi  ta coù

-CM-

Vì ta coù xaùc ñònh vaø khoâng aâm.

Ta coù 

Vaäy    laø CBHSH cuûa hay

 

1

Giaùo vieân : Ñoã ngoïc Luyeán-Toå TN – Tröôøng THCS Quang Trung

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án gnutu, . . Chúng tôi giới thiệu đến đọc giả thư viện gnutu .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng tham khảo , Thư viện gnutu thuộc chuyên mục được giới thiệu bởi thành viên Nguyên Huỳnh Thị Tố tới cộng đồng nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này đã chia sẽ vào chủ đề , có tổng cộng 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng thể loại còn có Giáo án ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem Ngày soạn: Ngày dạy:  Tuần1 : Tiết 1:  CHƯƠNG I: CĂN BẬC HAI – CĂN BẬC BA §1, bên cạnh đó CĂN BẬC HAI   I, tiếp theo là Mục tiêu: - Nắm được khái niệm, ký hiệu về căn bậc hai số học của một số ko âm, tiếp theo là - Biết được liên hệ của phép khai phương với quan hệ thứ tự và sử dụng liên hệ này để so sánh những số, nói thêm II, cho biết thêm Phương tiện dạy học: Bảng phụ ghi sẵn nội dung bài tập, câu hỏi, định lý, khái niệm, kế tiếp là Máy tính bỏ túi, bút dạ, bên cạnh đó III, bên cạnh đó Tiến trình bài dạy:  Hoạt động của thầy Hoạt động https://nslide.com/giao-an/gnutu.um6axq.html


giáo án liên quan


Xem thêm