GÓP Ý DỰ THẢO ĐIỀU LỆ BAN ĐẠI DIỆN HỘI CHA MẸ HỌC SINH giáo án Thông tin Sở GD-ĐT Bình Dương

Đăng ngày 10/12/2011 2:43:31 PM | Thể loại: Thông tin Sở GD-ĐT Bình Dương | Lần tải: 5 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.11 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________ _____________________________________
Số: 1609/SGDĐT-VP Bình Dương, ngày 11 tháng 10 năm 2011
V/v đóng góp ý kiến cho dự thảo
Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh

Kính gửi:

Các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã;
Các trường trung học phổ thông.


Thực hiện công văn số 6736/BGDĐT-GDTrH ngày 10/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đóng góp ý kiến cho dự thảo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nêu trên thực hiện việc đóng góp ý kiến dự thảo theo một số yêu cầu sau:
- Đề nghị các đơn vị tải bản dự thảo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Sở GDĐT đăng tải kèm theo công văn số 1609/SGDĐT-VP ngày 11/10/2011 tại mục văn bản trên website: http://sgdbinhduong.edu.vn để đóng góp ý kiến cho dự thảo.
- Đề nghị các đơn vị nghiên cứu, đóng góp ý kiến cho dự thảo và gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo qua hộp thư điện tử vanphongsgdbd@gmail.com trước ngày 16/10/2011 để tổng hợp gửi Bộ GDĐT theo quy định./.

Nơi nhận: TL. GIÁM ĐỐC
Như trên; CHÁNH VĂN PHÒNG
Ban Giám đốc;
Website Sở GDĐT; (Đã ký)
Lưu: VT, VP, D.38.
Trần Trọng Hoàng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
(Dự thảo)

ĐIỀU LỆ
Ban đại diện cha mẹ học sinh
(Ban hành kèm theo Thông tư số: /2011/TT-BGDĐT ngày / /2011
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
––––––
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Điều lệ này quy định về tổ chức và hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh; trách nhiệm của cơ quan quản lý giáo dục, hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm lớp; khen thưởng và xử lý vi phạm.
2. Điều lệ này áp dụng đối với Ban đại diện cha mẹ học sinh của các trường mầm non, trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (sau đây gọi chung là trường).
Điều 2. Nguyên tắc tổ chức Ban đại diện cha mẹ học sinh
1. Ban đại diện cha mẹ học sinh được tổ chức trong mỗi năm học, do cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh (sau đây gọi chung là cha mẹ học sinh) đang theo học ở từng lớp, từng trường cử ra để phối hợp với nhà trường thực hiện các hoạt động giáo dục.
2. Không tổ chức Ban đại diện cha mẹ học sinh theo hình thức liên trường và ở các cấp hành chính.
Chương II
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH
Điều 3. Tổ chức của Ban đại diện cha mẹ học sinh
1. Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.
a) Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp do cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp cử ra vào đầu mỗi năm học, gồm từ 3 đến 5 thành viên, Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp cử trưởng ban và một phó trưởng ban. Vào đầu năm học, giáo viên chủ nhiệm lớp chịu trách nhiệm triệu tập cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh của lớp để cử ra Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp;
b) Các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp là những người nhiệt tình, có trách nhiệm trong việc phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp và nhà trường để thực hiện các hoạt động giáo dục học sinh.
2. Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.
a) Mỗi trường có một Ban đại diện cha mẹ học sinh, do cuộc họp các trưởng ban và phó trưởng ban của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp cử ra vào đầu năm học. Cuộc họp này quyết định số lượng thành viên và cử các thành viên của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường;
b) Ban đại diện cha mẹ học sinh trường tiến hành phiên họp toàn thể để quyết định số lượng các phó trưởng ban và các thành viên thường trực, nếu xét thấy cần thiết; chuẩn bị nhân sự và cử trưởng ban, các phó trưởng ban, các thành viên thường trực (nếu có) của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường

Sponsor Documents