Giaùo aùn ngoaøi gioø leân lôùp                                                   Tröôøng THCS Huøng Cöôøng   *    Gv: Ñoaøn Trung Ñöùc

Chuû ñieåm thaùng 9

 

TRUYEÀN THOÁNG NHAØ TRÖÔØNG

Tuaàn 1 :  BAÀU CAÙN BOÄ LÔÙP

1.Yeâu caàu giaùo duïc:

* Giuùp hoïc sinh:

 • Hieåu ñöôïc vai troø quan troïng cuûa ñoäi nguõ caùn boä trong quaù trình hoïc taäp, reøn luyeän cuûa lôùp.
 • Coù kó naêng giao tieáp, theå hieän sö toân troïng, phuïc tuøng vaø uûng hoä caùn boá lôùp hoaït ñoäng.
 • Coù yù thöùc traùch nhieäm trong vieäc löa choïn nhöõng caùn boä coù naêng löïc, loøng nhieät tình vaø tinh thaàn traùch nhieäm.

2. Noäi dung vaø hình thöùc hoïat ñoäng:

a) Noäi dung:

 • Baùo caùo toång keát hoaït ñoäng cuûa ñoäi nguõ caùn boä lôùp sau moät naêm hoïc.
 • Baàu ñoäi nguõ caùn boä lôùp  (lôùp tröôûng, caùc lôùp phoù,caùc toå tröôûng, toå phoù, caùc caùn söï  moân hoïc).

b) Hình thöùc:

 • Nghe baùo caùo vaø thaûo luaän.
 • Boû phieáu baàu hoaëc bieåu quyeát.

3. Chuaån bò hoïat ñoäng:

a) Veà phöông tieän hoïat ñoäng:

 • Baûn baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng cuûa caùn boä lôùp naêm hoïc vöøa qua.
 • Phieáu baàu (Neáu baàu baèng phieáu).
 • Moät vaøi tieát muïc vaên ngheä.

b) Veà toå chöùc:

 • Giaùo vieân chuû nhieäm hoïp vôùi caùn boä lôùp ñeå xaây döïng baûn baùo caùo veà keát quaû hoaït ñoäng naêm hoïc tröôùc,döïï kieán tieâu  chuaån  caùn boä lôùp vaø thoáng nhaát chöông trình hoat ñoäng.
 • Phaân coâng ngöôøi baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng cuûa lôùp (thöôøng laø lôùp tröôûng), ngöôøi ñieàu khieån vaø thö kí.
 • Phaân ngöôøi chuaån bò phieáu baàu.
 • Döï kieán ban kieåm phieáu.
 • Phaân coâng toå, nhoùm trang trí lôùp.

4. Tieán haønh hoïat ñoäng

Ngöôøi thöïc hieän 

Noäi dung hoaït ñoäng

Thôøi gian

 

Ngöôøi daãn chöông trình baét nhòp cho lôùp haùt moät baøi

a)    Khôûi ñoäng:

Lôùp haùt baøi Em yeâu tröôøng em

 

 

 

5’

 

 

 

 

 


Giaùo aùn ngoaøi gioø leân lôùp                                                   Tröôøng THCS Huøng Cöôøng   *    Gv: Ñoaøn Trung Ñöùc

Ngöôøi daãn chöông trình môøi lôùp tröôûng leân baùo caùo toång keát

 

Ngöôøi ñieàu khieån toång keát.

Ngöôøi ñieàu khieån yeâu caàu lôùp thaûo luaän ñeå thoáng nhaát tieâu chuaån cuûa caùn boä lôùp.

Ñieàu haønh quaù trình baøu cöû

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giôùi thieäu caùn boä lôùp môùi leân ra maét

 

Môøi GVCN leân phaùt bieåu

 

b) Baùo caùo toång keát  quaû hoaït ñoäng cuûa caùn boä lôùp trong naêm qua:

Lôùp tröôûûng baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng cuûa caùn boä lôùp trong naêm qua.

Caû lôùp thaûo luaän goùp yù kieán.

.c) Baàu caùn boä lôùp môùi:

Ngöôøi ñieàu khieån yeâu caàu lôùp thaûo luaän ñeå thoáng nhaát tieâu chuaån cuûa caùn boä lôùp.

Töï öùng cöû ñeà cöû caùc baïn coù naêng löïc laøm caùn boä lôùp.

Thö kí ghi teân caùc baïn öùng cöû  (neáu coù)vaø caùc ban 5 ñöôïc ñeà cöû leân baûng.

Baàu ban kieåm phieáu, tröôûng ban kieåm phieáu, neâu roõ theå leä boû phieáu baàu, coù theå tieán  haønh nhö sau:

       Lôùp tröôûng:

      Lôùp phoù hoïc taäp:

Baàu caùn söï lôùp.

  Ban hoïc taäp goàm lôùp phoù hoïc taäp vaø 4 toå tröôûng.

Sao ñoû:

Toå tröôûng vaø toå phoù:

Toå 1 :     

Toå 2 :

Toå 3

Toå 4 :

Ban kieåm phieáu laøm vieäc, sau ño coâng boá keát quaû.

Lôùp tröôûng môùi thay maët caùn boä lôùp phaùt bieåu yù kieán.

Giaùo vieân chuû nhieäm phaùt bieåu yù kieán, chuùc möøng ñoäi nguõ caùn boä lôùp vaø giao nhieâm vuï cho caùc em.

 

 

10’

 

 

 

 

 

25’

 

5. Keát thuùc hoaït ñoäng ( 5’ )

Lôùp lieân hoan vaên ngheä

 


Giaùo aùn ngoaøi gioø leân lôùp                                                   Tröôøng THCS Huøng Cöôøng   *    Gv: Ñoaøn Trung Ñöùc

Tuaàn : 2

TOÂI LAØ HOÏC SINH LÔÙP 8

 1. Yeâu caàu giaùo duïc:

   Giuùp hoïc sinh:

 • Hieåu vò trí, nhieäm vuï quan troïng cuûa mình trong naêm  hoïc lôùp 8.
 • Töï giaùc, quyeát taâm caao trong hoïc taäp.
 • Bieát giuùp nhau thöïc hieän toát  nhieäm vuï naêm hoïc.

2. Noäi dung vaø hình thöùc hoïat ñoäng:

a) Noäi dung:

 • Xaùc ñònh vò trí quan troïng cuûa naêm hoïc lôùp 8.
 • Nhöõng nhieäm vuï trong naêm hoïc naøy.
 • Nhöõng bieän phaùp ñeå thöïc hieän toát nhieäm vuï naêm hoïc.

b) Hình thöùc hoïat ñoäng:

 • Trao ñoåi ,thaûo luaän.

3. Chuaån bò hoïat ñoäng:

a) Phöông tieän hoïat ñoäng:

 • Moät soá caâu hoûi thaûo luaän:

          Caâu 1: Baïn suy nghó gì khi mình laø hoïc sinh lôùp 8? (Vò trí ,vai troø vaø traùch nhieäm cuûa ngöôøi hoïc sinh lôùp 8…)

                        Caâu 2: Baïn thaáy mình phaûi laøm toát nhieäm vuï gì ôû naêm hoïc naøy? Vì sao?

          Caâu 3: Ñeå laøm toát nhieäm vuï ñoù, theo baïn phaûi coù nhöõng bieän phaùp naøo? (Veà chuû quan, veà khaùch quan)

 • Giaáy khoå to, buùt daï ñeå ghi keát quaû thaûo luaän: phieáu laøm vieäc caù nhaân.
 • Moät vaøi tieát muïc vaên ngheä.

b) Veà toå chöùc:

Giaùo vieân chuû nhieäm phoå bieán cho caû lôùp veà yeâu caàu, noäi dung, hoaït ñoäng vaø hoïp caùn boä lôùp ñeå phaân coâng chuaån bò caùc vieäc cuï theå sau:.

 • Thoáng nhaát chöông trình, hình thöùc va keá hoaïch hoat ñoäng.
 • Phaân coâng ngöôøi ñieàu khieån chöông trình vaø thö kí.

Phaân coâng chuaån bò caùc phöông tieän (Ñaõ neâu ôû muïc a).

Moãi toå chuaån bò moät vaøi tieát muïc vaên nghe.

Phaân coâng trang trí lôùp, keû tieâu ñeà, keâ baøn gheá.

Cöû ngöôøi môøi ñaïi dieän.

4. Tieán haønh hoïat ñoäng:

Ngöôøi thöïc hieän 

Noäi dung hoaït ñoäng

Thôøi gian

Daãn chöông trình cho lôùp haùt moät baøi

Toå chöùc lôùp  thaûo luaän veà vò trí vaø nhieäm vuï cuûa naêm hoïc

a) Khôûi ñoäng:

Vaên ngheä

b) Thaûo luaän veà vò trí vaø nhieäm vuï cuûa naêm hoïc:

5’

 

15’

 

 


Giaùo aùn ngoaøi gioø leân lôùp                                                   Tröôøng THCS Huøng Cöôøng   *    Gv: Ñoaøn Trung Ñöùc

Ngöôøi ñieàu khieån neâu caâu hoûi 1vaø 2  (ÔÛû muïc 3.a).

Ngöôøi ñieàu khieån toång keát thaûo luaän.

 

 

 

 

 

Ngöôøi ñieàu khieån phaùt phieáu cho töøng hoïc sinh va yeâu caàu ghi caùc bieän phaùp thöïc hieän nhieäm vuï naêm hoïc.

 

Ngöôøi ñieàu khieån toång keát lai caùc bieän phaùp ñeå moãi hoïc sinh , toå, lôùp vaän duïng.

Giôùi thieäu caùc tieát muïc ñaõ ñöôïc phaân coâng chuaån bò vaø môøi caùc baïn leân bieåu dieãn.

 

 

Hoïc sinh trao ñoåi, thaûo luaän theo toå. Toå tröôûng hoaëc thö kí toå ghi keát quaû thaûo luaän leân giaáy khoå to.

Ñaïi dieän trong toå trình baøy keát quaû thaûo luaän cuûa toå mình.

Lôùp goùp yù boå sung, phaân tích, löïa choïn vaø thoáng nhaát yù kieán veà vò trí vaø nhieäm vuï naêm hoïc.

c) Laøm vieäc  caù nhaân veà bieän phaùp thöïc hieän nhieäm vuï naêm hoïc:

Töøng hoïc sinh suy nghó vaø ghi vaøo phieáu cuûa mình.

Moät vaøi hoïc sinh trình baøy tröôùc lôùp veà nhöõng bieän phaùp cuûa mình.

Thö kí ghi toùm taét nhanh caùc yù chính leân baûng.

Caû lôùp goùp yù kieán boå sung, cuøng nhau phaân tích, löïa choïn caùc bieän phaùp phuø hôïp ñeå thöïc hieän toát nhieäm vuï naêm hoïc.

d) Vaên ngheä:

Hoaït ñoäng naøy cuõng coù theå xen vaøo giöõa hoaït ñoäng b vaø hoaït ñoäng c

 

 

 

 

 

 

 

 

15’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’

 

5. Keát thuùc hoïat ñoäng:  Giaùo vieân chuû nhieäm neâu khaùi quaùt vò trí ,nhieäm vuï cua naêm hoïc vaø ñoäng vieân  hoïc  sinh phaán ñaáu thöïc hieän toát nhieäm vuï naêm hoïc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Giaùo aùn ngoaøi gioø leân lôùp                                                   Tröôøng THCS Huøng Cöôøng   *    Gv: Ñoaøn Trung Ñöùc

Chuû ñieåm thaùng 10

CHAÊM NGOAN HOÏC GIOÛI

Hoaït ñoäng 1:  LAØM THEÁ NAØO ÑEÅ HOÏC TOÁT?

 

1.Yeâu caàu giaùo duïc:

Giuùp hoïc sinh:

 • Hieåu yù nghóa lôøi Baùc daïy, hieåu caùc kinh nghieäm vaø phöông phaùp hoïc taäp khoa hoïc ñeå ñaït keát quaû toàt nhö baùc mong muoán.
 • Khieâm toán hoïc hoûi, coù thaùi ñoä hoïc taäp tích cöïc.
 • Reøn luyeän vaø thöïc haønh caùc phöông phaùp hoïc taäp, cuøng giuùp ñôõ nhau hoïc taäp toát.

2. Noäi dung vaø hình thöùc hoïat ñoäng:

a) Noäi dung:

 • Noäi dung vaø yù nghóa vieäc hoïc taäp toát.
 • Caùc kinh nghieäm ñeå hoïc taäp toát caùc moân hoïc.
 • Caùc phöông phaùp cuï theå giuùp hoïc toát caùc moân hoïc.

b) Hình thöùc:

 • Trao ñoåi vaø thaûo luaän chuû ñeà “Laøm theá naøo ñeå hoïc taäp toát”.

3. Chuaån bò hoïat ñoäng:

a) Veà phöông tieän hoïat ñoäng:

 • Caùc baûn baùo caùo veà kinh nghieäm hoïc taäp, veà phöông phaùp hoïc taäp toát do caù nhaân chuaån bò.
 • Phaán baûng ñeå caùc caù nhaân trình baøy vaø minh hoïa, caùc moâ hình, duïng cuï hoïc taäp lieân quan khaùc …

b) Veà toå chöùc:

 • Nhieâm vuï cuûa Giaùo vieân chuû nhieäm:
  • Neâu noäi dung, yeâu caàu vaø hình thöùc toå chöùc hoaït ñoäng vôùi chuû ñeà (Laøm theá naøo ñeå hoïc taäp toát) ñeå giuùp hoïc sinh ñònh höôùng vaø saün saøng tham gia hoaït ñoäng.
  • Yeâu caàu moãi hoïc sinh ñeàu phaûi chuaån bò, vieát baûn baùo caùo veà kinh nghieäm vaø phöông phaùp hoïc taäp cuûa mình  (keå caû nhöõng hoïc sinh keùm).
  • Höôùng daãn caùc em caùch vieát baùo caùo, caùch löïa choïn moân hoïc hoaëc nhoùm moân hoïc ñeå vieát baùo caùo.
  • Quy ñònh thôøi gian noäp baùo caùo, caùc toå tröôûng thu baùo caùo cuûa toå vieân noäp cho lôùp phoù phuï traùch hoïc taäp.
  • Phaân coâng lôùp tröôûng ñieàu khieån chung, lôùp phoù hoïc ñieàu khieån thaûo luaän.
  • Chuaån bò chöông trình hoat ñoäng. Höôùng daãn lôùp tröôûng vaø lôùp phoù phuï traùch hoïc taäp caùch thöùc phoái hôïp toå chöùc lôùp tieán haønh hoaït ñoäng.
  • Phaân coâng thö kyù lôùp ghi bieân baûn.
  • Phaân coâng chuaån bò chöông trình vaên ngheä.

 


Giaùo aùn ngoaøi gioø leân lôùp                                                   Tröôøng THCS Huøng Cöôøng   *    Gv: Ñoaøn Trung Ñöùc

 • Phaân coâng trang trí.
 • Döï kieán môøi caùc giaùo vieân boä moân laøm coá vaán.
 • Nhieäm vuï cuûa hoïc sinh:
  • Thöïc hieän caùc yeâu caàu ñöôïc giao.
  • Lôùp phoù phuï traùch hoïc taäp thu baùo caùo cuûa caùc toå, cuøng lôùp tröôûng toång hôïp phaân loaïi caùc vaán dtrao ñoåi thaûo luaän. Löïa choïn caùc hoïc sinh ñieån hình (hoaëc khaù, gioûi, coù kinh nghieäm vaø phöông phaùp hay…) ñeå laøm haït nhaân trao ñoåi thaûo luaän.
 • Traû laïi baùo caùo cho caùc toå ñeå ñöa laïi cho caùc caù nhaân.

4. Tieán haønh hoïat ñoäng:

Ngöôøi thöïc hieän 

Noäi dung hoaït ñoäng

Thôøi gian

Ngöôøi daãn chöông trình cho lôùp haùt moät baøi

 

Lôùp tröôûng neâu caùch thöùc tieán haønh trao ñoåi, thaûo luaän theo chuû ñeà (Laøm theá naøo ñeå hoïc taäp toát).

Lôùp tröôûng laàn löôït neâu caùc vaán ñeà ñeå lôùp trao ñoåi, thaûo luaän. Ví duï: Laøm theá naøo ñeå hoïc toát moân toaùn?;  Laøm theá naøo ñeå hoïc toát moân ngöõ vaên?; Lôùp ta hoïc yeáu nhaát moân naøo,taïi sao, höôùng khaéc phuïc  v.v…

Lôùp tröôûng hoaëc lôùp phoù phuï traùch hoïc taâp toång keát toùm taét töøng vaán ñeà hoaëc cuïm vaán ñeà ñaõ ñöôïc trao ñoåi, thaûo luaän nhaát trí cao

Vôùi nhöõng vaán ñeà tình huoáng khoù,lôùp tröôûng môøi giaùo vieân coá vaán giaûi ñaùp

   a) Khôûi ñoäng:

Lôùp haùt taäp theå

a)    Trao ñoåi thaûo luaän:

Caùc nhoùm thaûo luaän -> trình baøy döôùi söï chæ ñaïo cuûa lôùp tröôûng

 

 

 

 

Lôùp phoù hoïc taäp toång hôïp yù kieán caùc nhoùm

5’

 

 

35’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Keát thuùc hoaït ñoäng 5’

Gv chuû nhieäm toång keát hoaït ñoäng, ñöa ra phöông phaùp hoïc taäp phuø hôïp töøng moân hoïc

 

 

Hoaït ñoäng 2

 


Giaùo aùn ngoaøi gioø leân lôùp                                                   Tröôøng THCS Huøng Cöôøng   *    Gv: Ñoaøn Trung Ñöùc

LEÃ GIAO ÖÔÙC THI ÑUA

     1. Yeâu caàu giaùo duïc: Giuùp hoïc sinh:

 • Hieåu lôøi cuûa Baùc, hieåu noäi dung vaø yù nghóa cuûa vieäc giao öôùc thi ñua.
 • Coù yù thöùc thi ñua laøng maïnh, coù thaùi ñoä, ñoäng cô hoïc taäp toát.
 • Ñoaøn keát giuùp ñôõ nhau cuøng hoïc taäp, reøn luyeän. Bieát thöïc haønh phöông phaùp hoïc taäp tích cöïc.

2. Noäi dung vaø hình thöùc hoïat ñoäng:

a) Noäi dung:

 • Nhöõng lôøi daïy cuûa Baùc veà hoïc taäp toát, reøn luyeän toát.
 • Caùc chæ tieâu veà hoïc taäp, reøn luyeän ñaïo ñöùc cuûa lôùp, to, caù nhaân hoïc sinh.
 • Caùc bieãn phaùp ñeå thöïc hieän giao öôùc thi ñua.

b) Hình thöùchoïat ñoäng:

 • Caùc toå, caù nhaân giao öôùc thi ñua.
 • Thaûo luaän caùc chò tieâu vaø bieän phaùp thöïc hieän.
 • Vui vaên ngheä.

3. Chuaån bò hoïat ñoäng:

a) Phöông tieän hoïat ñoäng:

 • Thö Baùc Hoà göûi hoïc sinh naêm 1945 vaø 1968.
 • Caùc baûn ñaêng kyù giao öôùc thi ñua (Cuûa caù nhaân, cuûa toå, lôùp) vôùi noäi dung, chæ tieâu, bieän phaùp cuï theå.
 • Phöông tieän trang trí.

b) Veà toå chöùc:

 • Nhieám vuï cuûa giaùo vieân chuû nhieäm:

Neâu noäi dung, yeâu caàu vaø keá hoaïch toå chöùc hoaït ñoäng (Leã giao öôùc thi ñua) cho caû lôp.

Phaân coâng, giuùp ñôõ caùn boä lôùp hoïc sinh chuaån bò caùc coâng vieäc cuï theå cho hoaït ñoäâng nhö:

+  Xaây döïng caùc noäi dung thi ñua vaø chæ tieâu phaán ñaáu.

+ Xaây döïng chuaån vaø thang ñaùnh giaù.

+ Ngöôøi ñieàu khieån chung, ngöôûi ñieàu khieån thaûo luaän, ngöôøi phuï traùch chöông trình vaên ngheä.

+ Trang trí keû tieâu ñeà.

+ Thö kyù ghi bieân baûn.

+ Môøi ñaïi bieåu döï.

 • Nhieäm vuï cuûa hoïc sinh:
  • Baøn baïc. Thöïc hieän caùc vieäc ñöôïc phaân coâng.
  • Chuaån bò toát caùc baûn giao öôùc thi ñua cuûa caù nhaân.

4. Tieán haønh hoïat ñoäng:

 

Ngöôøi thöïc hieän 

Noäi dung hoaït ñoäng

Thôøi gian

 

A) Vaên ngheä

5’

 


Giaùo aùn ngoaøi gioø leân lôùp                                                   Tröôøng THCS Huøng Cöôøng   *    Gv: Ñoaøn Trung Ñöùc

Ngöôøi ñieàu khieån neâu theå leä giao öôùc thi ñua vaø laàn löôït môøi caùc toå tröôûng thay maët toå leân giao öôùc thi ñua

 

 

 

 

 

Ngöôøi ñieàu khieån lôùp môøi lôùp tröôûng leân trình baøy toùm taét (Chöông trình thi ñua cuûa lôùp) goàm caùc chæ tieâu cuï theå veà hoïc taäp, veà reøn luyeän ñaïo ñöùc vaø ñeà xuaát moät soá bieän phaùp thöïc hieän

 

Ngöôøi ñieàu khieån laàn löôït neâu caùc chæ tieâu phaán ñaáu cuûa lôùp vaø caùc bieän phaùp thöïc hieän ñeå lôùp thaûo luaän.

 

 

Ngöôùi ñieàu khieån laàn löôït giôùi thieäu caùc baïn leân trình baøy caùc tieát muïc vaên ngheä.

 

Lôùp haùt taäp theå 1 baøi

b) Giao öôùc thi ñua:

Baûn giao öôùc thi ñua cuûa toå ñaõ coù chöõ kyù cuûa toå vieân. Toå tröôûng khi leân giao öôùc thi ñua can neâu roõ noäi dung, caùc chæ tieâu phaán ñaáu chung cuûa toå, cuûa caùc toå vieân, caùc bieån phaùp thöïc hieän…  vaø giao öôùc thi ñua vôùi  lôùp

Toå tröôûng giao öôùc thi ñua xong coù theå môøi moät toå vieân cuûa toå mình leân ñoïc giao öôùc thi ñua caù nhaân.

 

 

 

c) Thaûo luaän:

Caû lôùp phaùt bieåu yù kieán, thaûo luaän töøng chæ tieâu, töøng bieän phaùp cuï theå vaø laáy bieåu quyeát theå hieän söï nhaát trí cuûa taäp theå lôùp.

Thoâng qua chöông trình haønh ñoäng thi ñua cuûa lôùp

d) Chöông trình vaên ngheä:

 

 

15’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’

 

 

 

 

 

10’

 

5. Keát thuùc hoïat ñoäng:

Gv nhaän xeùt chung hoaït ñoâng cuûa lôùp

Thu baûn giao öôùc thi ñua cuûa caùc toå

 


Giaùo aùn ngoaøi gioø leân lôùp                                                   Tröôøng THCS Huøng Cöôøng   *    Gv: Ñoaøn Trung Ñöùc

    Chuû ñieåm thaùng 11

             TOÂN SÖ TROÏNG ÑAÏO

       Hoaït ñoäng 1THAÛO LUAÄN THEO CHUÛ ÑEÀ “TÌNH NGHÓA THAÀY TROØ”

1. Yeâu caàu giaùo duïc: Giuùp hoïc sinh:

 • Khaéc saâu tình nghóa thaày troø vaø coâng ôn ñoái vôùi thaày coâ giaùo.
 • Yeâu quyù vaø tin töôûng caùc thaày coâ giaùo.
 • Kính troïng leã pheùp vôùi thaày coâ giaùo.

2. Noäi dung vaø hình thöùc hoïat ñoäng:

a) Noäi dung:

 • Nhöõng kyû nieäm saâu saéc veà tình caûm hoïc sinh vôùi thaày coâ giaùo.
 • Nhöõng chuyeän keå, baøi haùt ca ngôïi thaøy coâ giaùo, ca ngôïi tình nghóa thaày troø.

b) Hình thöùc:

 • Trao ñoåi, thaûo luaän, keå chuyeän, sinh hoaït vaên ngheä.

3. Chuaån bò hoïat ñoäng:

a) Veà phöông tieän hoïat ñoäng:

 • Tö lieäu hoïc sinh söu taàm ñöôïc: caùc baøi haùt, baøi vieát, truyeän keå, baøi thô, tranh aûnh… vaø nhöõng kyû nieäm veà tình nghóa thaày troø.
 • Caâu hoûi ñeå hoïc sinh trao ñoåi, thaûo luaän.
 • Phöông tieän ñeå trang trí, trình baøy saûn phaåm vaø vò trí tröng baøy saûn phaåm cho caùc toå.

b) Veà toå chöùc:

 • Nhieäm vuï cuûa Giaùo vieân chuû nhieäm:

Neâu yù nghóa noäi dung vaø ñònh höôùng hoaït ñoäng cho hoïc sinh.

Gôïi yù, höôùng daån cho caùn boä lôùp vaø chi ñoäi:

+ Löïa choïn caùc coâng vieäc phuø hôïp vôùi ñieàu kieän cuï theå cuûa lôùp nhö  (Baùo töôøng, taäp san hoaëc trieån laõm, trao ñoåi thaûo luaän, lieân hoan vaên ngheä).

+ Höôùng daãn caùch phaân coâng coâng vieäc hôïp lyù (Chia nhoùm vaø phaân coâng cuï theå theo noäi dung cuûa coâng vieäc).

+ Ñoäng vieân vaø khuyeán khích toaøn theå hoïc sinh chuû ñoäng tham gia vaøo nhöõng coâng vieäc phuø hôïp vôùi khaû naêng vaø nguyeän voïng cuûa moãi em.

 • Nhieäm vuï cuûa hoïc sinh:
  • Hoïp toå chia nhoùm söu taàm vaø saép xeáp tö lieäu theo chuû ñeà.
  • Nhôù laïi nhöõng kyû nieäm saâu saéc cuûa caù nhaân ñoái vôùi thaày coâ giaùo. Taäp moät soá baøi haùt, baøi thô ca ngôïi tình nghóa thaày troø.
  • Phaân coâng ngöôøi thöïc hieän caùc coâng vieäc cuï theå (Trang trí, tröng baøy tö lieäu, daãn chöông trình…).

4. Tieán haønh hoïat ñoäng:

              a) Khôûi ñoäng:

 • Giôùi thieäu chöông trình hoaït ñoäng.

 


Giaùo aùn ngoaøi gioø leân lôùp                                                   Tröôøng THCS Huøng Cöôøng   *    Gv: Ñoaøn Trung Ñöùc

              b) Tröng baøy vaø giôùi thieäu keát quaû söu taàm:

 • Caùc toå tröng baøy saûn phaåm ôû vò trí quy ñònh.
 • Ñaïi dieän caùc toå giôùi thieäu khaùi quaùt keát quaû söu taàm ñöôïc  (Veà soá löôïng, noäi dung, thaønh tích cuûa nhöõng caù nhaân tích cöïc vaø ñoùng goùp nhieàu nhaát).  Moãi toå giôùi thieäu ngaén goïn töø 3-5 phuùt.

c) Trao ñoåi , thaûo luaän:

 • Ngöôøi daãn chöông trình neâu caâu hoûi.
 • Hoïc sinh phaùt bieåu yù kieán, trao ñoåi, thaûo luaän nhaèm khaéc saâu nhaän thöùc veà “Tình nghóa thaàøy troø” vaø “Coâng ôn thaày coâ giaùo“.
 • Ngöôøi daãn chöông trình toùm taét keát quaû thaûo luaän.
 • Trong QT trao ñoåi thaûo luaän coù theå xen keõ nhöõng taâm söï cuûa hoïc sinh veà nhöõng kæ nieäN“Tình nghóa thaày troø“.

d) Vaên ngheä:

 • Trình baøy moät soá tieát muïc vaên ngheä (Thô, ca haùt,  muùa) veà tình nghóa thaày troø vaø coâng ôn thaàøy coâ giaùo.

5. Keát thuùc hoïat ñoäng:

 • Ngöôøi daãn chöông trình môøi ñaïi bieåu phaùt bieåu yù kieán (Nhaèm ñoäng vieân, giaùo duïc vaø khaéc saâu nhaän thöùc cuûa hoïc sinh veà “Tình nghóa thaày troø“.
 • Nhaän xeùt keát quaû hoaït ñoäng vaø tinh thaàn tham gia cuûa caùc thaønh vieân, nhoùm, toå trong lôùp. Höôùng daãn hoïc sinh chuaån bò leã ñaêng kí tuaàn hoïc toát

Ngaøy soïan :  ___ / ___ / _____

 


Giaùo aùn ngoaøi gioø leân lôùp                                                   Tröôøng THCS Huøng Cöôøng   *    Gv: Ñoaøn Trung Ñöùc

Ngaøy thöïc hieän : ___ / ___ / _____

Tuaàn  ___  thaùng ____  naêm _____                                             

 Hoaït ñoäng 3

 TOÅ CHÖÙC KYÛ NIEÄM NGAØY NHAØ GIAÙO VIEÄT  NAM

 

1. Yeâu caàu giaùo duïc: Giuùp hoïc sinh:

 • Nhaän thöùc ñöôïc yù nghóa ngaøy Nhaø giaùo Vieät Nam 20 – 11.
 • Coù thaùi ñoä traân troïng, yeâu quyù vaø luoân ghi nhôù coâng ôn caùc thaày coâ giaùo.
 • Bieát leã pheùp, nghe lôøi thaày coâ giaùo.

2. Noäi dung vaø hình thöùc hoïat ñoäng:

a) Noäi dung:

 • Toùm taét yù nghóa cuûa ngaøy Nhaø giaùo Vieät Nam 20 – 11.
 • Vò trí, vai troø cuûa thaày coâ giaùo trong söï nghieäp giaùo duïc vaø xaây döïng, phaùt trieån ñaát nöôùc.
 • Loøng bieát ôn ñoái vôùi caùc thaày coâ giaùo cuûa theá heä hoïc sinh.

b) Hình thöùc:

 • Taëng hoa, chuùc möøng thaày coâ giaùo.
 • Trao ñoåi, thaûo luaän, taâm söï nhöõng kyû nieäm thaày troø.
 • Vaên ngheä chuùc möøng thaày coâ giaùo.

3. Chuaån bò hoaït ñoäng:

a) Phöông tieän hoaït ñoäng:

 • Baûn toùm taét ngaøy Nhaø giaùo Vieät Nam.
 • Lôøi chuùc möøng thaày coâ giaùo ñaõ chuaån bò saün.
 • Caùc caâu hoûi thaûo luaän (Ví duï: Caûm nghó  cuûa baïn veà ngaøy 20 – 11? Baïn hieåu yù nghóa caâu “Toân sö troïng ñaïo” nhö theá naøo?…).
 • Duïng cuï ñeå trang trí.

b) Veà toå chöùc:

 • Nhieäm vuï cuûa Giaùo vieân chuû nhieäm:

+ Thoâng baùo cho caû lôùp veà noäi dung vaø keá hoïach toå chöùc hoaït ñoäng kyû nieäm ngaøy Nhaø giaùo Vieät Nam 20–11.

+ Ñoäng vieân hoïc sinh chuaån bò caùc yù kieán thaûo luaän, saün saøng tham gia caùc tieát muïc vaên ngheä möøng ngaøy hoäi cuûa caùc thaày coâ giaùo.

+ Hoäi yù caùn boä lôùp vaø caùc toå tröôûng phaân coâng chuaån bò caùc coâng vieäc cuï theå:

 • Cöû ngöôøi  daãn chöông trình.
 • Chuaån bò caùc caâu hoûi thaûo luaän.
 • Chuaån bò  lôøi chuùc möøng caùc thaày coâ giaùo vaø toùm taét yù nghóa ngaøy 20–11.
 • Chuaån bò caùc tieát muïc vaên ngheä.

 

nguon VI OLET