Hình 8- Tiết 35 giáo án Hình học 8

  Đánh giá    Viết đánh giá
 64       1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
qennwq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2/17/2011 11:53:20 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Lần xem
1
Lần tải
64
File đã kiểm duyệt an toàn

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
Ngày soạn :17/1/2011
Tiết 35. Luyện tập
A. Mục tiêu
- Củng cố kiến thức tính diện tích hình thang và diện tích hình thoi đã học
-Vận dung thành thạo công thức tính diện tích hình thoi, diện tích hình thang vào giải toán
- Xây dựng thái độ tích cực trong học tập
B. Chuẩn bị của GV và HS
GV : Giáo án, SGK, bảng phụ
HS : Nắm chắc lý thuyết , làm các bài tập đã học
C. Tổ chức các hoạt động học tập
Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của học sinh

Hoạt động 1: Bài củ:
Viết công thức tính diện tích hình thang, diện tích hình thoi . Diện tích tứ giác có hai đường chéo vuông góc

Hoạt động 2. Dạng 1 . Tính diện tích tứ giác có hai đờng chéo vuông góc
? Tại sao khi nối trung điểm hai đáy của hình thang ta được hai hình thang có diện tích bằng nhau
A B
O
D C E
? Có nhận xét gì về độ dài 3 cạnh của tam giác BED
? áp dụng đl nào ta suy ra được nh thế ?
? Hình thang có hai đờng chéo vuông góc đợc tính diện tích nh thế nào
Bt1 : ( bt 32 b) Tính diện tích hình vuông có độ dài đờng chéo là d
BG : Hình vuông có độ dài đờng chéo là d thì diện tích bằng : =
Bt2 : Cho ABCD là hình thang (AB//CD) có AB = 4 cm ; CD = 9cm ; BD = 5cm ; AC =12cm
Qua B kẻ đt //Ac cắt DC tại E . Tính góc DBE
Tính diện tích hình thang ABCD
BG : a. Ta có AB//CD AB//CE mặt khác BE//AC Tứ giác ABEC là hình bình hành
Nên AC=BE=12 cm ; AB=CE=4cm
Xét tam giác BED có DB=5cm ; DE=13 cm ; BE=12cm
áp dụng đl đảo của đlí Pi-ta-go ta có tam giác BED vuông tại B góc DBE bằng 900
.Theo câu a ) BE//AC mà BE BD ACBD
Hình thang ABCD có hai đờng chéo vuông góc nên diện tích hình thang bằng AC.BD
=.12.5=30cm2

Hoạt động 3. Dạng 2 . Tính diện tích hình thoi và tính diện tích hình thang

A M B

D N H C
Gọi hs tính diện tích hình thoi theo từng đường cao và cạnh đáy tương ứng
Sau đó cho hai diện tích đó bằng nhau
Ta suy ra được điều phải chứng minh
Bt 3 : (bt29)
Ta có Diện tích hình thang AMND là :

Diện tích hình thang MBCN là :

Mà AM=MB (gt)
DN=NC (gt) nên AM+DN=MB+NC
Hay diện tích hai hình thang vừa tính bằng nhau
BT4 : Cho hình thoi ABCD . Gọi H; K là chân các đường vuông góc kẻ từ A đến CD và BC . Chứng minh : AH=AK
A B
K
D C
H

Hoạt động 4. Dạng 3 : So sánh diện tích các hình
BT36 sgk
GV: Hướng dẫn học sinh về nhà làm

Hoạt động 5: Dặn dò
- Xem lại kiến thức đã học
- Làm tiếp các bài tập còn lại ở sgk và sbt
- Xem trớc bài mới tiết sau học
BTVN: Tính diện tích hình thoi có cạnh bằng 2 và một trong c

 


§¬n vÞ: Tr­êng THCS Liªn Minh                                                                 Gi¸o ¸n: H×nh häc 8

------------------------------------------------------------- @ -------------------------------------------------------------

                                                                                   Ngµy so¹n :17/1/2011

                                           TiÕt 35.   LuyÖn tËp

A. Môc tiªu

- Cñng cè kiÕn thøc tÝnh diÖn tÝch h×nh thang vµ diÖn tÝch h×nh thoi ®· häc

-VËn dung thµnh th¹o c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch h×nh thoi, diÖn tÝch h×nh thang vµo gi¶i to¸n

- X©y dùng th¸i ®é tÝch cùc trong häc tËp

B. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS

GV : Gi¸o ¸n, SGK, b¶ng phô

HS : N¾m ch¾c lý thuyÕt , lµm c¸c bµi tËp ®· häc

C. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng häc tËp

Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn

  Ho¹t ®éng cña häc sinh

Ho¹t ®éng 1: Bµi cñ:

ViÕt c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch h×nh thang, diÖn tÝch h×nh thoi . DiÖn tÝch tø gi¸c cã hai ®­êng   chÐo vu«ng gãc

 

Ho¹t ®éng 2. D¹ng 1 . TÝnh diÖn tÝch tø gi¸c cã hai ®­êng chÐo vu«ng gãc

 

? T¹i sao khi nèi trung ®iÓm hai ®¸y cña h×nh thang ta ®­­îc hai h×nh thang cã diÖn tÝch b»ng nhau

 

 

        A                  B

 

                O

 

 

  D                                    C                E

 

? Cã nhËn xÐt g× vÒ ®é dµi 3 c¹nh cña tam gi¸c BED

? ¸p dông ®l nµo ta suy ra ®­­îc nh­ thÕ ?

? H×nh thang cã hai ®­êng chÐo vu«ng gãc ®­îc tÝnh diÖn tÝch nh­ thÕ nµo

Bt1 : ( bt 32 b) TÝnh diÖn tÝch h×nh vu«ng cã ®é dµi ®­êng chÐo lµ d

BG : H×nh vu«ng cã ®é dµi ®­êng chÐo lµ d th× diÖn tÝch b»ng : =

Bt2 : Cho ABCD lµ h×nh thang (AB//CD) cã AB = 4 cm ; CD = 9cm ; BD = 5cm ; AC =12cm

  1. Qua B kÎ ®t //Ac c¾t DC t¹i E . TÝnh gãc DBE
  2. TÝnh diÖn tÝch h×nh thang ABCD

BG : a. Ta cã AB//CD AB//CE mÆt kh¸c BE//AC Tø gi¸c ABEC lµ h×nh b×nh hµnh

Nªn AC=BE=12 cm ; AB=CE=4cm

XÐt tam gi¸c BED cã DB=5cm ; DE=13 cm ; BE=12cm

¸p dông ®l ®¶o cña ®lÝ Pi-ta-go ta cã tam gi¸c BED vu«ng t¹i B gãc DBE b»ng 900

b.Theo c©u a ) BE//AC mµ BE BD ACBD

H×nh thang ABCD cã hai ®­êng chÐo vu«ng gãc nªn diÖn tÝch h×nh thang b»ng AC.BD

=.12.5=30cm2

Ho¹t ®éng 3. D¹ng 2 . TÝnh diÖn tÝch h×nh thoi vµ tÝnh diÖn tÝch h×nh thang

 

 

 

Bt 3 :  (bt29)

Ta cã DiÖn tÝch h×nh thang AMND lµ :

DiÖn tÝch h×nh thang MBCN lµ :


§¬n vÞ: Tr­êng THCS Liªn Minh                                                                 Gi¸o ¸n: H×nh häc 8

------------------------------------------------------------- @ -------------------------------------------------------------

 

 

 

                      A        M      B

 

 

 

 

 

     D                    N    H           C

 

 

Gäi hs tÝnh diÖn tÝch h×nh thoi theo tõng ®­­êng cao vµ c¹nh ®¸y t­­¬ng øng

Sau ®ã cho hai diÖn tÝch ®ã b»ng nhau

Ta suy ra ®­­îc ®iÒu ph¶i chøng minh

Mµ AM=MB (gt)

DN=NC (gt) nªn AM+DN=MB+NC

Hay diÖn tÝch hai h×nh thang võa tÝnh b»ng nhau

BT4 : Cho h×nh thoi ABCD . Gäi H; K lµ ch©n c¸c ®­­êng vu«ng gãc kÎ tõ A ®Õn CD vµ BC . Chøng minh : AH=AK

 

                          A                         B

 

 K

                                D                       C

       H

 

 

Ho¹t ®éng 4. D¹ng 3 : So s¸nh diÖn tÝch c¸c h×nh

BT36 sgk

GV: H­­íng dÉn häc sinh vÒ nhµ lµm

Ho¹t ®éng 5: DÆn dß

                                - Xem l¹i kiÕn thøc ®· häc

                               - Lµm tiÕp c¸c bµi tËp cßn l¹i ë sgk vµ sbt

                              - Xem tr­íc bµi míi tiÕt sau häc

BTVN:  TÝnh diÖn tÝch h×nh thoi cã c¹nh b»ng 2 vµ mét trong c¸c gãc cña nã b»ng 300

 

D . Rót kinh nghiÖm giê d¹y :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

Hinh-8-Tiet-35.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)