Giáo Án Hình Học:Hình 8- Tiết 35

giáo án điện tử Toán học Toán học 8 Hình học 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
u8rnwq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2011-02-17 23:53:20
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Trang
1
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

§¬n vÞ: Tr­êng THCS Liªn Minh Gi¸o ¸n: H×nh häc 8 ------------------------------------------------------------- @ ------------------------------------------------------------- Ngµy so¹n :17/1/2011 TiÕ

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

§¬n vÞ: Tr­êng THCS Liªn Minh                                                                 Gi¸o ¸n: H×nh häc 8
------------------------------------------------------------- @ -------------------------------------------------------------

                                                                                   Ngµy so¹n :17/1/2011
                                           TiÕt 35.   LuyÖn tËp
A. Môc tiªu
- Cñng cè kiÕn thøc tÝnh diÖn tÝch h×nh thang vµ diÖn tÝch h×nh thoi ®· häc
-VËn dung thµnh th¹o c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch h×nh thoi, diÖn tÝch h×nh thang vµo gi¶i to¸n
- X©y dùng th¸i ®é tÝch cùc trong häc tËp
B. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS
GV : Gi¸o ¸n, SGK, b¶ng phô
HS : N¾m ch¾c lý thuyÕt , lµm c¸c bµi tËp ®· häc
C. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng häc tËp
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
  Ho¹t ®éng cña häc sinh
Ho¹t ®éng 1: Bµi cñ:
ViÕt c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch h×nh thang, diÖn tÝch h×nh thoi . DiÖn tÝch tø gi¸c cã hai ®­êng   chÐo vu«ng gãc
 
Ho¹t ®éng 2. D¹ng 1 . TÝnh diÖn tÝch tø gi¸c cã hai ®­êng chÐo vu«ng gãc
 
? T¹i sao khi nèi trung ®iÓm hai ®¸y cña h×nh thang ta ®­­îc hai h×nh thang cã diÖn tÝch b»ng nhau
 
 
        A                  B
 
                O
 
 
  D                                    C                E
 
? Cã nhËn xÐt g× vÒ ®é dµi 3 c¹nh cña tam gi¸c BED
? ¸p dông ®l nµo ta suy ra ®­­îc nh­ thÕ ?
? H×nh thang cã hai ®­êng chÐo vu«ng gãc ®­îc tÝnh diÖn tÝch nh­ thÕ nµo
Bt1 : ( bt 32 b) TÝnh diÖn tÝch h×nh vu«ng cã ®é dµi ®­êng chÐo lµ d
BG : H×nh vu«ng cã ®é dµi ®­êng chÐo lµ d th× diÖn tÝch b»ng : =
Bt2 : Cho ABCD lµ h×nh thang (AB//CD) cã AB = 4 cm ; CD = 9cm ; BD = 5cm ; AC =12cm
Qua B kÎ ®t //Ac c¾t DC t¹i E . TÝnh gãc DBE
TÝnh diÖn tÝch h×nh thang ABCD
BG : a. Ta cã AB//CD AB//CE mÆt kh¸c BE//AC Tø gi¸c ABEC lµ h×nh b×nh hµnh
Nªn AC=BE=12 cm ; AB=CE=4cm
XÐt tam gi¸c BED cã DB=5cm ; DE=13 cm ; BE=12cm
¸p dông ®l ®¶o cña ®lÝ Pi-ta-go ta cã tam gi¸c BED vu«ng t¹i B gãc DBE b»ng 900
b.Theo c©u a ) BE//AC mµ BE BD ACBD
H×nh thang ABCD cã hai ®­êng chÐo vu«ng gãc nªn diÖn tÝch h×nh thang b»ng AC.BD
=.12.5=30cm2
Ho¹t ®éng 3. D¹ng 2 . TÝnh diÖn tÝch h×nh thoi vµ tÝnh diÖn tÝch h×nh thang
 
 
 
Bt 3 :  (bt29)
Ta cã DiÖn tÝch h×nh thang AMND lµ :

DiÖn tÝch h×nh thang MBCN lµ :

§¬n vÞ: Tr­êng THCS Liªn Minh                                                                 Gi¸o ¸n: H×nh häc 8
------------------------------------------------------------- @ -------------------------------------------------------------

 
 
 
                      A        M      B
 
 
 
 
 
     D                    N    H           C
 
 
Gäi hs tÝnh diÖn tÝch h×nh thoi theo tõng ®­­êng cao vµ c¹nh ®¸y t­­¬ng øng
Sau ®ã cho hai diÖn tÝch ®ã b»ng nhau
Ta suy ra ®­­îc ®iÒu ph¶i chøng minh

Mµ AM=MB (gt)
DN=NC (gt) nªn AM+DN=MB+NC
Hay diÖn tÝch hai h×nh thang võa tÝnh b»ng nhau
BT4 : Cho h×nh thoi ABCD . Gäi H; K lµ ch©n c¸c ®­­êng vu«ng gãc kÎ tõ A ®Õn CD vµ BC . Chøng minh : AH=AK
 
                          A                         B
 
 K
                                D                       C
       H
 
 
Ho¹t ®éng 4. D¹ng 3 : So s¸nh diÖn tÝch c¸c h×nh
BT36 sgk
GV: H­­íng dÉn häc sinh vÒ nhµ lµm
Ho¹t ®éng 5: DÆn dß
                                - Xem l¹i kiÕn thøc ®· häc
                               - Lµm tiÕp c¸c bµi tËp cßn l¹i ë sgk vµ sbt
                              - Xem tr­íc bµi míi tiÕt sau häc
BTVN:  TÝnh diÖn tÝch h×nh thoi cã c¹nh b»ng 2 vµ mét trong c¸c gãc cña nã b»ng 300
 
D . Rót kinh nghiÖm giê d¹y :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Hình 8- Tiết 35
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pnggiao_an_hinh_8_tiet35.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • Hình 8- Tiết 35
  Hình học 8
  Hình 8- Tiết 35

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/2/2011

  Xem: 0

 • HÌNH 8 TIẾT 35 - TIẾT 36
  Hình học 8
  HÌNH 8 TIẾT 35 - TIẾT 36

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/1/2013

  Xem: 0

 • hinh hoc 8 tiet 35-36
  Toán 8
  hinh hoc 8 tiet 35-36

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/2/2010

  Xem: 26

 • hinh hoc 8-Tiet 35-37
  Toán 8
  hinh hoc 8-Tiet 35-37

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/7/2009

  Xem: 1

 • Hình 8- Tiết 35,36
  Toán 8
  Hình 8- Tiết 35,36

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/5/2010

  Xem: 32

 • Hình học 8. Tiết 35
  Hình học 8
  Hình học 8. Tiết 35

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/1/2010

  Xem: 254

 • Tiết 35 hình học 8
  Vật lý
  Tiết 35 hình học 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/1/2010

  Xem: 3

 • Hình học 8. Tiết 35
  Hình học 8
  Hình học 8. Tiết 35

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/12/2009

  Xem: 135

 • Hình 8 tuần 21 tiết 35
  Toán 9
  Hình 8 tuần 21 tiết 35

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/1/2013

  Xem: 0

 • Tiết 35 hình học 8 Luyện tập.
  Hình học 8
  Tiết 35 hình học 8 Luyện tập.

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/1/2016

  Xem: 0