TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BA SAO
CỘNG HÒA XÃ HỘICHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do- Hạnh phúc


KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HÓA HỌC 8
NĂM HỌC 2021-2022
(Điều chỉnh theo công văn 4040 ngày 16 tháng 9 năm 2021 của bộ giáo dục và đào tạo)
(Cả năm: 70 tiết / 35 tuần. Học kỳ 1: 36 tiết / 18 tuần- Học kỳ 2: 34 tiết / 17 tuần)


Tuần
Tiết
PPCT
Tên bài học/chủ đề
Nội dung điều chỉnh
Hướng dẫn thực hiện
Phương tiện, đồ dùng dạy học, thí nghiệm, thực hành
Ghi chú

Tuần 1
1
Mở đầu môn Hóa học


- Phương tiện : Máy chiếu
- Dụng cụ: khay nhựa, giá ống nghiệm, kẹp ống nghiệm, ống hút, muỗng thủy tinh.
Hóa chất: dd HCl, dd NaOH, dd CuSO4, Fe2
 Chất


 Phương tiện: Máy chiếu


Tuần 2
3
Chất ( tt)


4
Bài thực hành 1
Thí nghiệm 1. Theo dõi sự nóng chảy của các chất parafin và lưu huỳnh
Không làm thí nghiệm này, dành thời gian hướng dẫn học sinh một số kỹ năng và thao tác cơ bản trong thí nghiệm thực hành
- Dụng cụ: Khay nhựa, ống nghiệm, kẹp gỗ, giá ống nghiệm, đèn cồn, giáy lọc, phễu nhựa.
- Hóa chất: Muối ăn NaCl


Tuần 3
5
Nguyên tử


 Phương tiện: Máy chiếu6
Nguyên tố hoá học
Mục III. Có bao nhiêu nguyên tố hóa học
Dạy mục I. Mục III: Học sinh tự đọc.
 Phương tiện: Máy chiếu


Tuần 4
7
Nguyên tố hoá học (tt)

 Dạy mục 2

 Phương tiện: Máy chiếu8
Đơn chất và hợp chất – Phân tử

Dạy mục I, II
Phương tiện: Máy chiếu


Tuần 5
9
Đơn chất và hợp chất – Phân tử (tt)
- Mục IV. Trạng thái của chất - Hình 1.14. Sơ đồ ba trạng thái của chất - Mục 5 (phần ghi nhớ)
- Bài tập 8
Học sinh tự đọc
Học sinh tự làm
- Kiểm tra viết 15 phút

Bài thực hành 2
 Cả bài
Không dạy
10
Bài luyện tập 1


Phương tiện: Máy chiếuTuần 6
11
Công thức hoá học

Dạy mục I, II
12
Công thức hoá học (tt)

Dạy mục IIITuần 7
13
Hoá trị

Dạy I, II.2a
Phương tiện: Máy chiếu14
 Hóa trị ( tt)

- Dạy II.2bTuần 8
15

Luyện tập

Bài luyện tập 2
Phương tiện: Máy chiếu16

Luyện tập


Phương tiện: Máy chiếu


Tuần 9
17
Kiểm tra giữa HK I

Thời gian làm bài: 45 phút
18
Chủ đề: Sự biến đổi chất- Phản ứng hóa học(4 tiết)
(Tích hợp từ 3 bài:
Bài 12: Sự biến đổi chất
Bài 13: Phản ứng hoá học
Bài 14: Bài thực hành 3)
Mục II.b
Giáo viên hướng dẫn học sinh chọn bột Fe nguyên chất, trộn kỹ và đều với bột S (theo tỷ lệ khối lượng S : Fe > 32 : 56) trước khi đun nóng mạnh và sử dụng nam châm để kiểm tra sản phẩm
- Phương tiện: Máy chiếu
- Dụng cụ: Nam châm, ống nghiệm, kẹp gỗ, khay nhựa, giá gỗ, đèn cồn
- Hóa chất: Bột sắt, bột lưu huỳnh, đường cát


Tuần 10


19


Dạy mục II, II
Phương tiện: Máy chiếu20


Dạy mục III, IV
Dụng cụ: Ống nghiệm, khay nhựa, giá gỗ, keph ống nghiệm
Hóa chất: Kẽm, dd HCl, dd CuSO4, dd NaOH


Tuần 11
2122
Định luật bảo toàn khối lượng


Phương tiện: Máy chiếu


Tuần 12
23
Phương trình hoá học


24
Phương trình hoá học (tt)

Tuần 13
25
Bài luyện tập 3


Phương tiện: Máy chiếu26
Mol
nguon VI OLET