Kế hoạch giáo dục (minh họa)
Kế hoạch tổ chức HĐTN lớp 10
CHỦ ĐỀ: HOẠT ĐỘNG HƯỚNG VÀO BẢN THÂN
(6 tiết)
I. Yêu cầu cần đạt:
- Chỉ ra được những đặc điểm tính cách, quan điểm sống của bản thân và biết cách phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu.
- Nhận diện được khả năng điều chỉnh tư duy theo hướng tích cực cho bản thân.
- Thể hiện được sự chủ động của bản thân trong môi trường học tập, giao tiếp khác nhau.
- Thực hiện tốt nội quy, quy định của trường, lớp, cộng đồng.
- Có trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao và hỗ trợ những người cùng tham gia.
- Hình thành được tư duy phản biện khi đánh giá sự vật hiện tượng.
- Thể hiện được sự tự chủ, lòng tự trọng, ý chí vượt khó để đạt được mục tiêu đề ra.
Xây dựng được kế hoạch tài chính cá nhân một cách hợp lí
II. Đối tượng tham gia, quy mô, thời gian, địa điểm tổ chức
Đối tượng tham gia: tất cả học sinh lớp 10
Quy mô tổ chức: tổ chức theo đơn vị lớp
Thời gian: ghi cụ thể tuần nào, tháng nào, buổi nào
Địa điểm tổ chức: trong lớp hay ngoài sân trường, ngoài nhà trường
III. Chuẩn bị
1. Của giáo viên:
Chuẩn bị về tài liệu: các tình huống về tính cách, hành vi…, phiếu bài tập, phiếu đánh giá…
Chuẩn bị về phương tiện: máy chiếu, máy tính, bảng nhóm, giá treo, sắp xếp không gian hoạt động, …
Chuẩn bị đồ dùng, văn phòng phẩm phù hợp với yêu cầu của các hoạt động: giấy A4, A0, bìa màu, bút dạ, giấy màu, kéo, băng dính, hồ dán…
2. Của học sinh
Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được giao để chuẩn bị cho các hoạt động của chủ đề:
Chuẩn bị một số tình huống tích cực và tiêu cực mà học sinh gặp gặp phải.
IV. Gợi ý các hoạt động
Hoạt động 1: khởi động
a/ Mục tiêu: tạo hứng thú, tâm thế đến chủ đề hoạt động hướng vào bản thân
b/ Cách tiến hành: Tổ chức bằng các trò chơi, bài hát, đố vui, phỏng vấn nhanh, … có nội dung liên quan đến hoạt động hướng vào bản thân.
Hoạt động 2: Xác định tính cách và quan điểm sống tích cực
a/ Mục tiêu: HS xác định được những tính cách và quan điểm sống tích cực và tiêu cực, từ đó đối chiếu với bản thân để tìm ra điểm mạnh và điểm yếu của bản thân mình
b/ Cách tiến hành
1. GV chia lớp thành các nhóm và thảo luận:
Bản thân em có những tính cách gì? Liên hệ bản thân
Quan điểm sống của em là gì? Liên hệ bản thân
2. Các nhóm trình bày kết quả thảo luận
3. GV kết luận
Hoạt động 3: Hoạt động rèn luyện bản thân
a/ Mục tiêu:
Nhận diện được khả năng điều chỉnh tư duy theo hướng tích cực cho bản thân.
Thể hiện được sự chủ động của bản thân trong môi trường học tập, giao tiếp khác nhau.
Thực hiện tốt nội quy, quy định của trường, lớp, cộng đồng.
Có trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao và hỗ trợ những người cùng tham gia.
Hình thành được tư duy phản biện khi đánh giá sự vật hiện tượng.
Thể hiện được sự tự chủ, lòng tự trọng, ý chí vượt khó để đạt được mục tiêu đề ra.
Xây dựng được kế hoạch tài chính cá nhân một cách hợp lí
b/ Cách tiến hành:
GV trình chiếu một số hình ảnh những nhân vật điển hình biết vượt lên số phận để thành công trong cuộc sống.
HS quan sát và phân tích.
HS liên hệ bản thân.
GV kết luận.
Hoạt động 4: Hướng dẫn tự đánh giá
- Mục tiêu: Hoạt động này nhằm giúp HS đánh giá lại các nhiệm vụ thực hiện và mức độ đạt được mục tiêu.
- GV có thể tổ chức hoạt động như sau:
GV giới thiệu với HS các tiêu chí tự đánh giá như sau:
Nêu những điểm mạnh và điểm yếu của bản thân
Cách phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu của bản thân
Hướng phấn đấu trong học tập
Hoạt động 5. Đánh giá của GV
Mục tiêu: Hoạt động này do GV tổ chức nhằm đánh giá kết quả hoạt động của HS. GV có thể tổ chức hoạt động như sau:
GV nhận xét chung kết quả các kỹ năng được rèn luyện.
Động viên khích lệ những học sinh có nhiều tiến bộ.
Đánh giá sự đóng góp của cá nhân học sinh vào các
nguon VI OLET