Hoạt động với Đồ vật (2 tuổi). Giáo án cả năm - mau cam ket tw4 2 2 doc

  • 19/08/2019 07:46:17
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: doc , dung lượng : 0.05 M, số trang : 1 ,tên mau cam ket tw4 2 2 doc

Chi tiết

 


1

 

ĐẢNG BỘ XÃ NGHĨA ĐỒNG

CHI BỘ TH NGHĨA ĐỒNG 1

*

    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

                                               Nghĩa Đồng, ngày 27  tháng 3 năm 2017

 

  BẢN CAM KẾT

Thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,

những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ

-----

Họ và tên người cam kết:    NGUYỄN THỊ DUNG;     Sinh ngày 13 tháng 10 năm 1987

Quê quán:                    Nghĩa Đồng - Tân Kỳ - Nghệ An

Nơi ở hiện nay:   Xóm 3 – Nghĩa Đồng – Tân Kỳ - Nghệ An

Ngày vào đảng:    22 / 05 / 2011; Ngày chính thức: 22 / 05 / 2012

Chức vụ, đơn vị công tác: TVTB    -  Trường tiểu học Nghĩa Đồng 1

Sinh hoạt đảng tại chi bộ: TH Nghĩa Đồng 1 thuộc Đảng bộ xã Nghĩa Đồng

Căn cứ Kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Sau khi kiểm điểm cá nhân và góp ý của chi bộ, tôi xin cam kết thực hiện tốt các nội dung sau:

I- Thường xuyên học tập, tu dưỡng, rèn luyện, gương mẫu thực hiện nghiêm túc NQTW4 (khóa XII); có ý thức giữ gìn các chuẩn mực về đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc; tích cực khăc phục các hạn chế, biểu hiện suy thoái đã được chỉ ra tại kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); không để phát sinh những biểu hiện mà bản thân chưa mắc phải.

II- Cam kết khắc phục các biểu hiện suy thoái cụ thể sau:

TT

Biểu hiện suy thoái đã được chỉ ra

Biện pháp khắc phục

Thời gian thực hiện

1

I.2 Đã tham gia học tập nghị quyết đầy đủ nhưng chưa nghiêm túc.

Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các buổi học tập nghị quyết của Đảng, nhà nước, pháp luật, Chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Bác Hồ.

Thời gian thực hiện : Thường xuyên

1

 


1

 

2

I.3   Chưa chủ động học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết của Đảng và các chính sách pháp luật của Nhà nước.

 

Tích cực nêu cao tinh thần học tập chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, luôn luôn học hỏi kinh nghiệp của bạn bè, đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình.

Thời gian thực hiện : Thường xuyên

3

I.4  Công tác quản lý tài sản thiết bị dạy học và tài liệu chưa chặt chẽ. Chưa tổ chức được nhiều các hoạt động về thư viện.

Đưa ra những kế hoạch, giải pháp cụ thể, bám sát với kế hoạch nhà trường để tổ chức tốt các hoạt động TVTB. Có kế hoạch bảo quản, bảo dưỡng , quản lý tốt đồ dùng, trang thiết bị nhà trường cũng như sách báo thư viện để không bị hư hỏng, mất mát.

Thời gian thực hiện : Thường xuyên trong năm.

 

4

I.5  Trong phê bình, góp ý cho đồng nghiệp chưa thẳng thắn còn nể nang, ngại va chạm trong phê bình.

Luôn luôn phấn đấu rèn luyện trau đồi đạo đức lối sống. Thẳng thắn phê bình góp ý cho bạn bè, đồng nghiệp. Giữ gìn mối đoàn kết trong cơ quan với bạn bè và làng xóm.

Thời gian thực hiện : Thường xuyên .

 

5

I.6  Trong công việc đôi khi nói chưa đi đôi với làm. Trong kế hoạch đề ra đã có nhưng chưa làm được.

Luôn học tập theo gương của Bác Hồ “Nói phải đi đôi với làm”. Cố gắng hoàn thành tốt các kế hoạch đề ra trong năm. Bám sát theo kế hoạch tuần, tháng, năm của bản thân để tổ chức tốt các hoạt động.

Thời gian thực hiện : Thường xuyên trong năm.

 

6

I.7   Đôi lúc còn bảo thủ, chưa tiếp thu ý kiến góp ý của bạn bè, đồng nghiệp.

Cố gắng tiếp thu những ý kiến góp ý của bạn bè, đồng nghiệp để bản thân được hoàn thiện hơn.

Thời gian thực hiện : Thường xuyên.

 

7

II. 5. Chưa thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc sử dụng đồ dùng của giáo viên và vở viết cảm nhận của các em học sinh.

Chủ động sắp xếp thời gian để có kế hoạch kiểm tra các hoạt động thư viện thiết bị như: kiểm tra vở cảm nhận của học sinh, kiểm tra việc sử dụng đồ dùng của giáo viên trên lớp. Từ đó có biên bản và báo cáo với BGH nhà trường.

Thời gian thực hiện : Thường xuyên trong năm.

1

 


1

 

 

 

 

 

 

Tôi xin cam kết thực hiện đúng các nội dung trên đây, nếu vi phạm tôi xin chịu kỷ luật trước chi bộ và Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nghĩa Đồng , chi bộ trường TH Nghĩa Đồng 1

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ xã Nghĩa Đồng

- Chi ủy chi bộ TH1

- Lưu HS cá nhân.

                                 NGƯỜI CAM KẾT

                                         (ký, ghi rõ họ tên)

 

 

                                   ………………………........

                                                                  Xác nhận của chi ủy chi bộ

                                                                                    Bí thư

 

 

 

 

 

1

 

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ