Giáo Án:Hỏi Đáp Về "Trường Học Thân Thiện, Học Sinh Tích Cực"

giáo án điện tử Khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
knxruq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2009-08-04 15:35:50
Loại file
doc
Dung lượng
0.11 M
Trang
1
Lần xem
2
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

HỎI ĐÁP VỀ PHONG TRÀO THI ĐUA “XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC”  C©u hái 1. Môc tiªu, yªu cÇu vµ néi dung cña phong trµo thi ®ua “X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc”

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

HỎI ĐÁP VỀ PHONG TRÀO THI ĐUA “XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC”
 C©u hái 1. Môc tiªu, yªu cÇu vµ néi dung cña phong trµo thi ®ua “X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc” lµ g×?
&Tr¶ lêi
LÇn ®Çu tiªn ë n­íc ta Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua "X©y dùng tr­êng häc th©n thiªn, häc sinh tÝch cùc" trong c¸c tr­êng phæ th«ng, mÇm non trªn ph¹m vi toµn quèc víi môc tiªu, yªu cÇu vµ néi dung nh­ sau:
1. Môc tiªu
a) Huy ®éng søc m¹nh tæng hîp cña c¸c lùc l­îng trong vµ ngoµi tr­êng häc ®Ó x©y dùng m«i tr­êng gi¸o dôc an toµn, th©n thiÖn, hiÖu qu¶, phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña ®Þa ph­¬ng vµ ®¸p øng nhu cÇu x· héi.
b) Ph¸t huy tÝnh chñ ®éng, tÝch cùc, tù gi¸c, s¸ng t¹o cña häc sinh trong c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc trong nhµ tr­êng vµ t¹i céng ®ång.
2. Yªu cÇu
a) Gi¶i quyÕt døt ®iÓm nh÷ng yÕu kÐm vÒ c¬ së vËt chÊt, thiÕt bÞ tr­êng häc, t¹o ®iÒu kiÖn cho häc sinh khi ®Õn tr­êng ®­îc an toµn, th©n thiÖn, vui vÎ.
b) Häc sinh tham gia c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc trong nhµ tr­êng vµ t¹i céng ®ång mét c¸ch høng thó, víi th¸i ®é tù gi¸c, chñ ®éng vµ ý thøc s¸ng t¹o.
c) ThÇy gi¸o, c« gi¸o chñ ®éng, s¸ng t¹o ®¸p øng yªu cÇu ®æi míi ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc trong ®iÒu kiÖn héi nhËp quèc tÕ.
d) C¸c tæ chøc, c¸ nh©n gãp phÇn gi¸o dôc v¨n hãa, truyÒn thèng lÞch sö c¸ch m¹ng cho häc sinh.
®) Phong trµo thi ®ua ®¶m b¶o tÝnh tù gi¸c, kh«ng g©y ¸p lùc qu¸ t¶i trong c«ng viÖc cña nhµ tr­êng, s¸t víi ®iÒu kiÖn ë c¬ së.
3. Néi dung
a) X©y dùng tr­êng, líp xanh, s¹ch, ®Ñp, an toµn.
b) D¹y vµ häc cã hiÖu qu¶, phï hîp víi ®Æc ®iÓm løa tuæi cña häc sinh ë mçi ®Þa ph­¬ng, gióp c¸c em tù tin trong häc tËp.
c) RÌn luyÖn kÜ n¨ng sèng cho häc sinh.
d) Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ vui t­¬i, lµnh m¹nh.
®) Häc sinh tham gia t×m hiÓu, ch¨m sãc vµ ph¸t huy gi¸ trÞ c¸c di tÝch lÞch sö, v¨n hãa, c¸ch m¹ng ë ®Þa ph­¬ng.
C©u hái 2. ThÕ nµo lµ tr­êng häc th©n thiÖn?
&Tr¶ lêi
M« h×nh tr­êng häc th©n thiÖn ®· ®­îc x©y dùng ë nhiÒu quèc gia trªn thÕ giíi vµ cã thÓ h×nh dung kh¸i qu¸t nh­ sau:
Tr­êng häc th©n thiÖn lµ tr­êng häc mµ ë ®ã häc sinh ®­îc t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó sèng khoÎ m¹nh, vui vÎ, tÝch cùc häc tËp vµ tham gia c¸c ho¹t ®éng kh¸c; ®­îc gi¸o viªn nhiÖt t×nh gi¶ng d¹y, yªu th­¬ng, t«n träng; ®­îc gia ®×nh vµ céng ®ång t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t huy hÕt tiÒm n¨ng cña m×nh trong m«i tr­êng an toµn vµ thuËn lîi; quyÒn ®­îc ®i häc cña häc sinh ®­îc ®¶m b¶o.
ChÊt l­îng cña tr­êng häc th©n thiÖn kh«ng chØ thÓ hiÖn ë kÕt qu¶ gi¸o dôc trong líp häc, mµ cßn lµ chÊt l­îng cña c¶ m«i tr­êng häc ®­êng vµ mèi quan hÖ gi÷a nhµ tr­êng, gia ®×nh vµ céng ®ång.
C©u hái 3. ThÕ nµo lµ häc sinh tÝch cùc?
 
&Tr¶ lêi
Kh¸i niÖm tÝch cùc cña häc sinh cÇn ®­îc hiÓu vµ x¸c ®Þnh mét c¸ch linh ho¹t, phï hîp víi ®é tuæi, líp häc hay cÊp häc. Cã thÓ nªu nh÷ng ®iÓm chung vµ chñ yÕu sau ®©y:
- Chñ ®éng, s¸ng t¹o trong häc tËp; x©y dùng vµ n©ng cao dÇn thãi quen tù häc, ý thøc t×m tßi, tù ®Ò xuÊt vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nh»m ®¹t ®­îc kÕt qu¶ häc tËp cao nhÊt.
- H¨ng h¸i nhËn phÇn viÖc cô thÓ, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao trong viÖc ch¨m sãc vµ ph¸t huy gi¸ trÞ c¸c di tÝch lÞch sö, v¨n ho¸, c¸ch m¹ng ë ®i¹ ph­¬ng.
- Tham gia viÖc b¶o vÖ vµ lµm s¹ch ®Ñp thªm c¶nh quan, m«i tr­êng ë nhµ tr­êng vµ n¬i c«ng céng; gi÷ g×n vÖ sinh c¸ nh©n, vÖ sinh tr­êng líp.
- NhiÖt t×nh tham gia c¸c ho¹t ®éng v¨n nghÖ, thÓ thao nhÊt lµ c¸c ho¹t ®éng v¨n nghÖ, vui ch¬i d©n gian.
- §ãng gãp tÝch cùc cho c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ cña §oµn Thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh, cña §éi ThiÕu niªn TiÒn Phong Hå ChÝ Minh, cña Nhµ tr­êng vµ cña céng ®ång ë ®Þa ph­¬ng.
C©u hái 4. M« h×nh tr­êng häc th©n thiÖn ®· ®­îc triÓn khai thÝ ®iÓm nh­ thÕ nµo ë n­íc ta?
&Tr¶ lêi
M« h×nh tr­êng häc th©n thiÖn ®· ®­îc mét sè tæ chøc quèc tÕ giíi thiÖu vµ phèi hîp tæ chøc thÝ ®iÓm ë n­íc ta. ë cÊp TiÓu häc cã Dù ¸n vÒ Tr­êng TiÓu häc b¹n h÷u víi sù hç trî cña Quü Nhi ®ång Liªn hîp quèc (UNICEF) ®ang ®­îc thùc hiÖn ë mét sè ®Þa ph­¬ng, chñ yÕu lµ miÒn nói. Ngoµi ra cßn cã Dù ¸n Thóc ®Èy sù ph¸t triÓn vµ tham gia cña Thanh ThiÕu niªn do Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o phèi hîp víi Quü Nhi ®ång Liªn hîp quèc, triÓn khai thÝ ®iÓm ë cÊp THCS b¾t ®Çu tõ n¨m 2006 víi tªn “Tr­êng Trung häc c¬ së th©n thiÖn” t¹i 50 tr­êng THCS thuéc c¸c tØnh, thµnh phè: Hµ Néi, TP. Hå ChÝ Minh, Lµo Cai, §ång Th¸p, An Giang, Trµ Vinh, Gia Lai, Kon Tum. Ho¹t ®éng nµy lµ sù nèi tiÕp cña Dù ¸n Gi¸o dôc sèng kháe m¹nh vµ kÜ n¨ng sèng cho häc sinh Trung häc c¬ së.
C©u hái 5. Cã nh÷ng ®iÓm ®­îc nhÊn m¹nh trong phong trµo thi ®ua “X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc” ë n­íc ta so víi viÖc thùc hiÖn x©y dùng m« h×nh tr­êng th©n thiÖn ®· thÝ ®iÓm?
&Tr¶ lêi
So víi m« h×nh tr­êng THCS th©n thiÖn ®· thÝ ®iÓm ë n­íc ta, phong trµo thi ®ua “X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc” do Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ph¸t ®éng lÇn nµy cã nhiÒu ®iÓm míi, tõ môc tiªu cho ®Õn néi dung vµ c¸ch thøc tæ chøc, ®ã lµ:
- NhÊn m¹nh vai trß tÝch cùc cña häc sinh, ®iÒu ®ã ®­îc thÓ hiÖn ngay trong tªn gäi cña phong trµo thi ®ua.
- Cã thªm nh÷ng néi dung míi vµ cô thÓ liªn quan ®Õn viÖc b¶o tån, ph¸t huy v¨n ho¸ d©n gian, ch¨m sãc vµ ph¸t huy gi¸ trÞ di s¶n v¨n ho¸, lÞch sö, c¸ch m¹ng.
- §ßi hái sù huy ®éng tæng hîp c¸c lùc l­îng trong vµ ngoµi nhµ tr­êng cho viÖc ®¶m b¶o chÊt l­îng gi¸o dôc toµn diÖn vµ tr­íc hÕt lµ gi¶i quyÕt døt ®iÓm nh÷ng yÕu kÐm vÒ c¬ së vËt chÊt, thiÕt bÞ tr­êng häc.
- Phong trµo ®­îc ph¸t ®éng réng r·i trong tÊt c¶ c¸c tr­êng mÇn non, c¸c tr­êng phæ th«ng trªn ph¹m vi toµn quèc.
- Cã sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o víi Bé V¨n ho¸, ThÓ thao vµ Du lÞch, Trung ­¬ng §oµn Thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh vµ c¸c Bé, Ngµnh liªn quan trong qu¸ tr×nh triÓn khai phong trµo thi ®ua.             
C©u hái 6. Lµm g× ®Ó x©y dùng tr­êng líp xanh, s¹ch, ®Ñp vµ an toµn?
&Tr¶ lêi
Xanh, s¹ch, ®Ñp vµ an toµn cho häc sinh lµ nh÷ng yªu cÇu quan träng cña mét m«i tr­êng than thiÖn trong tr­êng häc, cô thÓ lµ:
- Cã nhiÒu c©y xanh, th­êng xuyªn ®­îc ch¨m sãc vµ bæ sung. Khu«n viªn nhµ tr­êng, c¸c nhµ lµm viÖc, líp häc, phßng bé m«n, s©n ch¬i, nhµ vÖ sinh… lóc nµo còng d­îc gi÷ s¹ch sÏ, ®¶m b¶o yªu cÇu c¶nh quan sù ph¹m.
- Häc sinh ®­îc gi¸o dôc c¸ch sèng khoÎ m¹nh vµ cã sù hç trî vÒ y tÕ, vÒ t©m lÝ.
- Häc sinh ®­îc ®¶m b¶o sù an toµn vÒ thÓ x¸c vµ tinh thÇn. Kh«ng cã b¹o lùc trong nhµ tr­êng vµ ngoµi khu vùc tr­êng, còng nh­ nh÷ng hiÖn t­îng l¨ng m¹, sØ nhôc lµm tæn th­¬ng ®Õn danhdanh dù vµ lßng tù träng cña häc sinh.
 
C©u hái 7. CÇn lµm g× ®Ó d¹y vµ häc cã hiÖu qu¶?
&Tr¶ lêi
D¹y vµ häc cã hiÖu qu¶ ®­îc hiÓu mét c¸ch kh¸i qu¸t lµ ho¹t ®éng d¹y, ho¹t ®éng häc trong mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau vµ ®Òu nh»m tíi môc ®Ých lµ lµm cho mäi häc sinh ®Òu ®¹t hoÆc v­ît môc tiªu gi¸o dôc ®· ®­îc nªu trong LuËt Gi¸o dôc vµ quy ®Þnh cô thÓ trong ch­¬ng tr×nh cÊp häc.
§Ó d¹y vµ häc ®¹t hiÖu qu¶ cÇn:
- Gi¸o viªn th­êng xuyªn thùc hiÖn tèt yªu cÇu ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc, ®æi míi ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh, h×nh thµnh ®­îc cho c¸c em ph­¬ng ph¸p còng nh­ c¸c kÜ n¨ng tù häc vµ hîp t¸c trong häc tËp, kÜ n¨ng vËn dông nh÷ng ®iÒu ®· ®­îc häc vµo thùc tÕ.
- Gi¸o viªn thÓ hiÖn ®­îc th¸i ®é t«n träng, yªu th­¬ng, quan t©m vµ ®éng viªn ®èi víi mäi häc sinh trong häc tËp còng nh­ sinh ho¹t kh¸c.
- Häc sinh ph¶i tù gi¸c, ch¨m chØ, tù tin vµ x¸c ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n trong häc tËp; tù ®¸nh gi¸ ®­îc nh÷ng tiÕn bé qua thêi gian vÒ thu nhËn kiÕn thøc, ph¸t triÓn kÜ n¨ng; h×nh thµnh nh÷ng thãi quen tèt vµ th¸i ®é ®óng ®¾n.
- L·nh ®¹o nhµ tr­êng, gia ®×nh vµ céng ®ång cÇn quan t©m t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi cã thÓ ®­îc nh»m thùc hiÖn cã kÕt qu¶ c¸c yªu cÇu nªu trªn.
C©u 8. V× sao viÖc rÌn luyÖn kÜ n¨ng sèng cho häc sinh trong hoµn c¶nh hiÖn nay l¹i thËt sù cÇn thiÕt? Nh÷ng kÜ n¨ng c¬ b¶n cÇn rÌn luyÖn lµ g×?
 
&Tr¶ lêi
Cuéc sèng hiÖn ®¹i (vÒ chÝnh trÞ, kinh tÕ, x· héi, v¨n ho¸, khoa häc kÜ thuËt, m«i tr­êng khÝ hËu, ... ë trong n­íc vµ trªn thÕ giíi) vËn ®éng hÕt søc khÈn tr­¬ng vµ chøa ®ùng nhiÒu yÕu tè kh«n l­êng. §Ó sèng, héi nhËp vµ gãp phÇn tÝch cùc cho cuéc sèng c¸ nh©n vµ céng ®ång tèt ®Ñp h¬n, con ng­êi nãi chung vµ häc sinh nãi riªng kh«ng thÓ kh«ng quan t©m ®Õn viÖc rÌn luyÖn kÜ n¨ng sèng nh»m thÝch øng víi mäi biÕn ®éng cña hoµn c¶nh.
Nh÷ng kÜ n¨ng hay nhãm kÜ n¨ng sèng chñ yÕu cÇn rÌn luyÖn lµ:
- KÜ n¨ng giao tiÕp, øng xö v¨n ho¸ vµ quan hÖ víi mäi ng­êi;
- KÜ n¨ng t­ duy tÝch cùc vµ cã ®­îc quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n;
- KÜ n¨ng øng phã trong mäi t×nh huèng vµ biÕt kiÒm chÕ.
(Nh÷ng nhãm kÜ n¨ng trªn bao hµm kÜ n¨ng ho¹t ®éng ®éc lËp hay lµm theo nhãm; x©y dùng kÕ ho¹ch; b¶o vÖ vµ tù b¶o vÖ trong ®ã cã tÝnh m¹ng vµ søc khoÎ tr­íc nh÷ng hiÓm ho¹ vÒ tai n¹n, vÒ ma tuý, vÒ b¹o lùc, vÒ x©m h¹i ®êi sèng tinh thÇn vµ thÓ chÊt ...).
ViÖc rÌn luyÖn kÜ n¨ng sèng cÇn ®­îc tiÕn hµnh trªn líp, trong vµ ngoµi nhµ tr­êng, cã thÓ ®­îc thùc hiÖn qua c¸c c¸ch thøc vµ ho¹t ®éng sau ®©y:
- TÝch hîp víi néi dung c¸c bµi häc ë tÊt c¶ c¸c m«n häc trªn líp;
- Thùc hiÖn theo tõng chñ ®iÓm trong c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp;
- C¸c sinh ho¹t §oµn, §éi cña thanh thiÕu niªn; c¸c giê häc mµ ch¬i, ch¬i mµ häc cña häc sinh nhá.
C©u 9. Môc ®Ých cña viÖc t¨ng c­êng c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ vui t­¬i, lµnh m¹nh trong nhµ tr­êng (cã nhÊn m¹nh ®Õn viÖc tæ chøc trß ch¬i d©n gian vµ h¸t d©n ca) lµ g×? CÇn lµm nh­ thÕ nµo ®Ó ®¹t môc ®Ých ®ã?
&Tr¶ lêi
Trß ch¬i d©n gian vµ c¸c bµi h¸t d©n ca lµ nh÷ng nÐt v¨n ho¸ ®Æc s¾c cña ®Þa ph­¬ng. ViÖc chän lùa vµ ®­a c¸c lµn ®iÖu d©n ca vµ mét sè trß ch¬i d©n gian vµo tr­êng häc, tr­íc hÕt nh»m gãp phÇn gi¶m bít ¸p lùc cña ho¹t ®éng häc tËp; t¹o m«i tr­êng giao tiÕp lµnh m¹nh, th©n thiÖn, gióp cho häc sinh cã nh÷ng hiÓu s©u s¾c vÒ nh÷ng nÐt ®Ñp cña v¨n ho¸ truyÒn thèng, nh÷ng ®Æc s¾c cña v¨n ho¸ c¸c d©n téc anh em; t¹o c¬ héi b×nh ®¼ng giíi, thu hót sù tham gia tÝch cùc cña häc sinh.
§Ó ®¹t ®­îc môc ®Ých ®ã, Ngµnh V¨n ho¸, ThÓ thao vµ Du lÞch cÇn tæ chøc biªn tËp, giíi thiÖu vµ phèi hîp h­íng dÉn viÖc tæ chøc ®­a vµo trong nhµ tr­êng c¸c trß ch¬i d©n gian, c¸c lo¹i h×nh v¨n ho¸ nghÖ thuËt d©n gian sao cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña ®Þa ph­¬ng vµ løa tuæi häc sinh. C¸c Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o chØ ®¹o c¸c tr­êng bè trÝ thêi gian ®Ó gi¸o viªn tiÕp thu c¸c trß ch¬i d©n gian. §oµn Thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh vµ §éi ThiÕu niªn TiÒn phong Hå ChÝ Minh ë c¸c tr­êng cÇn tæ chøc vµ h­íng dÉn cho häc sinh c¸c trß ch¬i d©n gian vµo nh÷ng giê ra ch¬i; trong c¸c buæi sinh ho¹t §oµn, §éi; c¸c ho¹t ®éng ngo¹i kho¸ trong tr­êng vµ ngoµi tr­êng.
C©u 10. ViÖc häc sinh tham gia t×m hiÓu, ch¨m sãc vµ ph¸t huy gi¸ trÞ c¸c di tÝch lÞch sö, v¨n ho¸ vµ c¸ch m¹ng ë ®Þa ph­¬ng nh»m môc ®Ých g× vµ lµm nh­ thÕ nµo?
&Tr¶ lêi
§¹o lÝ vµ truyÒn thèng cña d©n téc ta lµ “Uèng n­íc nhí nguån”. Th«ng qua viÖc ch¨m sãc c¸c di tÝch lÞch sö, v¨n ho¸ vµ c¸ch m¹ng ë ®Þa ph­¬ng, häc sinh ®­îc hiÓu s©u s¾c h¬n vÒ gi¸ trÞ c¸c di tÝch lÞch sö, v¨n ho¸ vµ c¸ch m¹ng vµ thªm tù hµo vÒ c¸c di tÝch ®ã. Qua ®ã häc sinh cã thÓ giíi thiÖu víi b¹n bÌ trong vµ ngoµi n­íc vÒ ®Êt n­íc, con ng­êi ViÖt Nam nãi chung; vÒ di tÝch lÞch sö, v¨n ho¸ vµ c¸ch m¹ng cña ®Þa ph­¬ng nãi riªng. Gãp phÇn lµm cho kiÕn thøc trong s¸ch vë g¾n víi thùc tiÔn cuéc sèng, võa tù thÊy m×nh cã tr¸ch nhiÖm víi quª h­¬ng, ®Êt n­íc.
§Ó viÖc ch¨m sãc c¸c di tÝch lÞch sö, v¨n ho¸ vµ c¸ch m¹ng ë ®Þa ph­¬ng ®­îc thuËn lîi vµ ®óng quy ®Þnh, tr­íc hÕt Ngµnh V¨n ho¸, ThÓ thao vµ Du lÞch cÇn x¸c ®Þnh, giíi thiÖu víi Ngµnh Gi¸o dôc vµ §µo t¹o c¸c di tÝch lÞch sö, v¨n ho¸ vµ c¸ch m¹ng t¹i mçi tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng phï hîp víi néi dung “Häc sinh tham gia t×m hiÓu, ch¨m sãc vµ ph¸t huy gi¸ trÞ c¸c di tÝch lÞch sö ...”; phï hîp víi c¸c tr­êng tõ MÇm non, TiÓu häc ®Õn Trung häc c¬ së vµ Trung häc phæ th«ng; phèi hîp víi c¸c cÊp qu¶n lÝ gi¸o dôc vµ tæ chøc §oµn Thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh ®Ó lËp kÕ ho¹ch, ph©n c«ng, h­íng dÉn chuyªn m«n nghiÖp vô vµ c¸ch thøc tæ chøc ho¹t ®éng ch¨m sãc, b¶o vÖ, t«n t¹o di tÝch lÞch sö, v¨n ho¸ vµ c¸ch m¹ng cho c¸c tr­êng häc trªn ®Þa bµn. Ngµnh V¨n ho¸, ThÓ thao vµ Du lÞch sÏ phèi hîp víi Ngµnh Gi¸o dôc vµ §µo t¹o vµ Trung ­¬ng §oµn Thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh tæ chøc nghiÖm thu, ®¸nh gi¸ vµ x¸c nhËn kÕt qu¶ viÖc ch¨m sãc vµ ph¸t huy gi¸ trÞ c¸c di tÝch lÞch sö, v¨n ho¸ vµ c¸ch m¹ng ë ®Þa ph­¬ng cña c¸c tr­êng häc.
Ngµnh Gi¸o dôc phèi hîp víi §oµn Thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh t¹i mçi tØnh, thµnh phè lËp kÕ ho¹ch giao cho c¸c tr­êng phæ th«ng nhËn ch¨m sãc di tÝch lÞch sö, v¨n ho¸ ë ®Þa ph­¬ng; ®Æc biÖt ph¸t huy tinh thÇn s¸ng t¹o, s¸ng kiÕn cña §oµn Thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh, §éi ThiÕu niªn TiÒn phong ®Ó h×nh thµnh phong trµo thi ®ua cña §oµn, §éi.
C©u hái 11. Phong trµo thi ®ua "X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc" cã t¸c dông nh­ thÕ nµo ®èi víi viÖc hoµn thµnh phæ cËp vµ chèng bá häc?
&Tr¶ lêi
Thùc hiÖn tèt c¸c néi dung phong trµo thi ®ua “X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc” lµ sù ®¶m b¶o cho quyÒn ®i häc cña trÎ ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch ®Çy ®ñ. Bëi v× qua ®ã:
- Gia ®×nh cã tr¸ch nhiÖm h¬n trong viÖc kh«ng chØ lo nu«i d­ìng mµ cßn ph¶i t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho con em m×nh ®i häc.
- Khi ®Õn tr­êng häc sinh ®­îc sèng trong m«i tr­êng th©n thiÖn gi÷a thÇy trß, b¹n bÌ, céng ®ång, víi thiªn nhiªn; nhiÒu ¸p lùc ®­îc gi¶i to¶ khiÕn häc sinh vui vÎ, høng thó, g¾n bã víi tr­êng líp; thùc sù c¶m nhËn ®­îc mçi ngµy ®Õn tr­êng lµ mét ngµy vui. Häc sinh ®­îc t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó say mª, tÝch cùc, s¸ng t¹o trong häc tËp; ®­îc rÌn luyÖn kÜ n¨ng sèng; ®­îc tham gia mäi ho¹t ®éng v¨n ho¸, thÓ thao, vui ch¬i gi¶i trÝ cña nhµ tr­êng, ®oµn thÓ tuú theo n¨ng lùc vµ së thÝch cña m×nh.
§ã chÝnh lµ nh÷ng yÕu tæ quan träng ®Ó häc sinh g¾n bã víi tr­êng líp, ®ång thêi còng lµ ®éng lùc ®Ó l«i cuèn häc sinh bá häc ®Õn tr­êng.
c©u hái 12. HiÖu tr­ëng nhµ tr­êng cÇn lµm g× ®Ó tæ chøc vµ thùc hiÖn phong trµo thi ®ua “X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc”?
&Tr¶ lêi
HiÖu tr­ëng nhµ tr­êng lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp, toµn diÖn vÒ viÖc tæ chøc cã hiÖu qu¶ phong trµo thi ®ua “X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc”. Tr­íc m¾t, HiÖu tr­ëng nªn:
- Nghiªn cøu kÜ l­ìng vµ qu¸n triÖt ChØ thÞ 40/CT - BGD§T cña Bé tr­ëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o trong viÖc x©y dùng, triÓn khai kÕ ho¹ch thùc hiÖn phong trµo thi ®ua “X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc”; ®ång thêi tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng cÇn thiÕt ®Ó c¸n bé, gi¸o viªn, häc sinh trong tr­êng còng nh­ cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn, c¸c tæ chøc chÝnh trÞ x· héi hiÓu s©u s¾c môc tiªu, yªu cÇu, néi dung cña phong trµo thi ®ua; ®Æc biÖt qua ®ã c¸c thµnh viªn x¸c ®Þnh râ quyÕt t©m vµ tr¸ch nhiÖm.
- Khi x©y dùng vµ triÓn khai phong trµo thi ®ua nªn:
+ Kh¶o s¸t, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng nhµ tr­êng so víi môc tiªu, yªu cÇu, néi dung cña tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc; x¸c ®Þnh nh÷ng thuËn lîi, khã kh¨n, nh÷ng vÊn ®Ò cÊp thiÕt ph¶i gi¶i quyÕt ngay.
+ X©y dùng kÕ ho¹ch hµnh ®éng cô thÓ ®Ó thùc hiÖn phong trµo thi ®ua trªn c¬ së g¾n bã h÷u c¬ víi kÕ ho¹ch n¨m häc.
 Trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ triÓn khai kÕ ho¹ch cÇn cã sù phèi hîp khÐo lÐo, linh ho¹t c¸c c«ng viÖc ®Ó tr¸nh sù qu¸ t¶i ®èi víi ho¹t ®éng gi¸o dôc trong nhµ tr­êng; ®¶m b¶o cã träng ®iÓm cho tõng giai ®o¹n vµ tÝnh kh¶ thi cña tõng gi¶i ph¸p.
+ Quan t©m h¬n n÷a ®èi víi sù tham gia cña §oµn Thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh, §éi ThiÕu niªn TiÒn phong Hå ChÝ Minh vµ tæ chøc v¨n ho¸ ë ®Þa ph­¬ng.
- KÕt hîp linh ho¹t viÖc kiÓm ®iÓm, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thi ®ua víi c¸c nhiÖm vô kh¸c cña kÕ ho¹ch n¨m häc sau mçi giai ®o¹n.
- Tæ chøc thùc hiÖn hiÖu qu¶ “Quy chÕ d©n chñ trong ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng”, trong ®ã cô thÓ hãa c¸c quy t¾c øng xö gi÷a c¸c thµnh viªn trong nhµ tr­êng, g¾n víi néi dung thi ®ua.
C©u hái 13. §éi ngò c¸n bé, gi¸o viªn, tæ chøc c«ng ®oµn trong nhµ tr­êng cÇn lµm g× ®Ó gãp phÇn thùc hiÖn tèt phong trµo thi ®ua “X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc"?
&Tr¶ lêi
YÕu tè quyÕt ®Þnh thµnh c«ng cña phong trµo thi ®ua “X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc” lµ lßng quyÕt t©m, nhËn thøc ®Çy ®ñ, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm còng nh­ n¨ng lùc gi¸o dôc ngµy cµng ®­îc n©ng cao vµ sù ®ång lßng tham gia cña mçi c¸n bé, gi¸o viªn trong nhµ tr­êng. Yªu cÇu ®ã ®­îc thÓ hiÖn nh­ sau:
- Mçi thÇy, c« gi¸o, c¸n bé cña nhµ tr­êng ph¶i thÓ hiÖn ®­îc th¸i ®é, t×nh c¶m yªu th­¬ng, t«n träng häc sinh trong mäi ho¹t ®éng trong vµ ngoµi nhµ tr­êng; ®¶m b¶o sù th©n thiÖn trong néi bé, gi÷ v÷ng ®oµn kÕt trªn c¬ së t«n träng, th«ng c¶m víi nhau. Thùc hiÖn tèt hai cuéc vËn ®éng “Nãi kh«ng víi tiªu cùc trong thi cö vµ bÖnh thµnh tÝch trong gi¸o dôc” vµ "Mçi thÇy, c« gi¸o lµ tÊm g­¬ng ®¹o ®øc, tù häc vµ s¸ng t¹o".
- PhÊn ®Êu ®Ó gi¶ng d¹y cã hiÖu qu¶ theo nh÷ng yªu cÇu ®· nªu.
- Trong d¹y häc cÇn coi träng yªu cÇu ph¸t triÓn kÜ n¨ng vËn dông, ®Æc biÖt lµ vËn dông nh÷ng ®iÒu ®· häc vµo thùc tiÔn ®Þa ph­¬ng. Gi¸o viªn cÇn lång ghÐp c¸c tri thøc vÒ v¨n ho¸ d©n gian nãi chung, vÒ c¸c di s¶n v¨n ho¸, di tÝch lÞch sö, v¨n ho¸ vµ c¸ch m¹ng vµo bµi gi¶ng sao cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm løa tuæi cña häc sinh vµ g¾n chÆt víi b¶n s¾c v¨n hãa, ®iÒu kiÖn tù nhiªn cña mçi ®Þa ph­¬ng.
- C«ng ®oµn nhµ tr­êng theo sù chØ ®¹o tõ C«ng ®oµn Gi¸o dôc cÊp trªn tæ chøc triÓn khai phong trµo thi ®ua cho c¸c ®oµn viªn c«ng ®oµn cña m×nh; ph¸t hiÖn vµ tæ chøc b¸o c¸o ®iÓn h×nh ng­êi tèt, viÖc tèt; tæ chøc c¸c cuéc thi giíi thiÖu s¸ng kiÕn vµ nh©n réng ®iÓn h×nh, phæ biÕn s¸ng kiÕn; ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cho c«ng ®oµn viªn; x©y dùng tËp thÓ gi¸o viªn th©n thiÖn, mÉu mùc, ®oµn kÕt gióp nhau n©ng cao n¨ng lùc ho¹t ®éng gi¸o dôc vµ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ, vui ch¬i gi¶i trÝ, b¶o ®¶m søc kháe vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc, nghØ ng¬i, thùc hiÖn c¸c phóc lîi x· héi.
C©u 14. Häc sinh ph¶i lµm g× ®Ó ph¸t huy vai trß cña m×nh trong phong trµo thi ®ua “X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc”?
&Tr¶ lêi
§Ó ph¸t huy ®­îc tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng s¸ng t¹o trong phong trµo thi ®ua “X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc”, häc sinh cÇn thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu cña mét häc sinh tÝch cùc th«ng qua c¸c hµnh ®éng cô thÓ (nh­ ®· nªu ë c©u 3). Ngoµi ra cßn cã mét sè yªu cÇu sau ®©y:
- TÝch cùc ®ãng gãp ý kiÕn trong viÖc x©y dùng c¸c chØ tiªu, biÖn ph¸p thi ®ua cña líp, cña tr­êng víi ý thøc lµ chñ thÓ.
- G­¬ng mÉu thùc hiÖn c¸c chØ tiªu, c¸c nhiÖm vô ®· ®­îc ph©n c«ng trong kÕ ho¹ch thi ®ua; l«i kÐo vµ thu hót c¸c b¹n cïng tham gia thùc hiÖn.
- TÝch cùc trong ho¹t ®éng tuyªn truyÒn cho phong trµo thi ®ua; th­êng xuyªn cã ý thøc ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng khã kh¨n, v­íng m¾c vµ ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p kh¾c phôc.
- Hoµn thµnh tèt ®ång thêi c¸c vai trß ng­êi häc sinh, ng­êi ®éi viªn, ®oµn viªn trong phong trµo thi ®ua.
C©u hái 15. Cha mÑ häc sinh cÇn ph¶i lµm g× ®Ó gãp phÇn cho phong trµo thi ®ua "X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc" ®¹t ®­îc kÕt qu¶?
&Tr¶ lêi
Cha mÑ häc sinh cã vai trß quan träng trong viÖc gãp phÇn lµm cho phong trµo thi ®ua ®¹t kÕt qu¶ tèt nhÊt. Tuú theo ®é tuæi, líp häc vµ cÊp häc mµ cã nh÷ng yªu cÇu vµ ho¹t ®éng ®ãng gãp cô thÓ cho thÝch hîp nh­ng tùu trung l¹i lµ:
- HiÓu râ môc ®Ých, néi dung vµ quan t©m ®Õn phong trµo thi ®ua, gi÷ mèi liªn hÖ th­êng xuyªn víi nhµ tr­êng, theo dâi vµ ®éng viªn nh÷ng tiÕn bé cña con em.
- X©y dùng m«i tr­êng th©n thiÖn ngay trong tõng gia ®×nh, trong ®ã mäi thµnh viªn yªu th­¬ng vµ t«n träng lÉn nhau; cã sù g­¬ng mÉu cña ng­êi lín vÒ c¸ch sèng, lµm viÖc, ng«n ng÷ vµ hµnh vi øng xö; ®Æc biÖt l¾ng nghe vµ t«n träng c¸c ý kiÕn, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó tho¶ m·n nguyÖn väng chÝnh ®¸ng cña con em m×nh.
- Quan t©m vµ gióp ®ì mét c¸ch hiÖu qu¶ cho con em trong qu¸ tr×nh häc tËp, rÌn luyÖn ®¹o ®øc vµ ph¸t triÓn kÜ n¨ng sèng cho con em.
- Tuú theo hoµn c¶nh vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng gia ®×nh mµ gióp ®ì nhµ tr­êng vµ ñng hé con em m×nh th«ng qua c¸c ho¹t ®éng v¨n nghÖ, thÓ thao; ch¨m lo c¸c c«ng tr×nh, di tÝch v¨n ho¸, lÞch sö vµ c¸ch m¹ng; b¶o vÖ m«i tr­êng sèng vµ c¸c ho¹t ®éng trong vµ ngoµi nhµ tr­êng.
c©u hái 16. Nh÷ng viÖc cÇn lµm cña tæ chøc §¶ng, chÝnh quyÒn, ®oµn thÓ vµ céng ®ång ë ®Þa ph­¬ng trong phong trµo thi ®ua x©y dùng "X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc” lµ g×?
&Tr¶ lêi
Trong phong trµo thi ®ua nµy ®ßi hái mét sù chØ ®¹o, quan t©m võa toµn diÖn võa thiÕt thùc cña c¸c cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, vµ sù ñng hé phèi hîp cña c¸c tæ chøc, ®oµn thÓ vµ céng ®ång ®Þa ph­¬ng n¬i tr­êng ®ãng, cô thÓ lµ:
- Tham gia trùc tiÕp vµo viÖc x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña phong trµo thi ®ua "X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc".
- Th«ng tin ®Õn nh©n d©n ®Þa ph­¬ng, c¸c tæ chøc ®oµn thÓ, c¸c héi ë ®Þa ph­¬ng vÒ môc tiªu, ý nghÜa, néi dung cña phong trµo thi ®ua nµy.
- Ph©n bæ c¸c nguån lùc ®Ó gióp nhµ tr­êng ph¸t triÓn m«i tr­êng th©n thiÖn.
- Chó ý tíi trÎ em trong c¸c hoµn c¶nh kh¸c nhau, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó tÊt c¶ trÎ em ®­îc ®Õn tr­êng vµ häc hÕt cÊp häc, kÞp thêi ®éng viªn nh÷ng häc sinh cã hoµn c¶nh khã kh¨n mµ hiÕu häc.
- Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ë ®Þa ph­¬ng víi sù tham gia ®«ng ®¶o cña häc sinh nh»m gióp ®ì c¸c em võa tham gia ho¹t ®éng x· héi, võa rÌn luyÖn vµ ph¸t triÓn kÜ n¨ng sèng.
- Thùc hiÖn c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc mét c¸ch toµn diÖn ®Ó huy ®éng sù tham gia, chia sÎ tr¸ch nhiÖm ®èi víi c¸c môc tiªu thi ®ua cña nhµ tr­êng.
c©u hái 17. §oµn Thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh, §éi ThiÕu niªn TiÒn phong Hå ChÝ Minh trong nhµ tr­êng cÇn g× trong phong trµo thi ®ua "X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc”?
&Tr¶ lêi
§oµn Thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh lµ mét trong ba ®¬n vÞ phèi hîp triÓn khai thùc hiÖn phong trµo thi ®ua "X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc". Nh»m gãp phÇn triÓn khai phong trµo thi ®ua nµy, tæ chøc §oµn, §éi trong nhµ tr­êng cÇn tham gia thùc hiÖn mét sè ho¹t ®éng sau:
- X©y dùng ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c §oµn, §éi trong n¨m häc g¾n víi phong trµo thi ®ua "X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc”, vµ tham m­u víi Ban Gi¸m hiÖu nhµ tr­êng c¸c biÖn ph¸p triÓn khai.
- Tæ chøc cho c¸c chi ®oµn, chi ®éi vµ ®oµn viªn, ®éi viªn, häc sinh ®¨ng kÝ thùc hiÖn phong trµo "Gi÷ g×n tr­êng em xanh, s¹ch, ®Ñp", h»ng ngµy gi¸m s¸t, kiÓm tra, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ phong trµo nµy.
- Phèi hîp víi gi¸o viªn bé m«n tæ chøc cho häc sinh tham gia c¸c ho¹t ®éng d· ngo¹i nh»m kh¸m ph¸, t×m hiÓu thiªn nhiªn, g¾n víi c¸c m«n häc nh­ §Þa lÝ, Sinh häc, ... vµ ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê theo ch­¬ng tr×nh "Häc tõ thiªn nhiªn".
- Më c¸c hµnh tr×nh cho häc sinh ®Õn víi c¸c tr­êng nghÒ, lµng nghÒ t¹o niÒm yªu thÝch vµ ®Þnh h­íng nghÒ nghiÖp cho c¸c em trong t­¬ng lai ®Ó thùc hiÖn Ch­¬ng tr×nh "Häc sinh ®Õn víi tr­êng nghÒ, lµng nghÒ".
- Tæ chøc cã hiÖu qu¶ m« h×nh "Tr¹i hÌ thiÕu nhi” qua h×nh thøc lång ghÐp nh»m cung cÊp cho häc sinh kÜ n¨ng sèng vµ ®Þnh h­íng nghÒ nghiÖp; t¨ng c­êng gÆp gì, giao l­u gi÷a thiÕu nhi c¸c vïng miÒn.
- Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng hç trî, ®éng viªn häc sinh v­ît khã häc tËp; tæ chøc c¸c cuéc thi s¸ng t¸c, c¸c ho¹t ®éng "Th¾p s¸ng ­íc m¬ ThiÕu nhi ViÖt Nam”, "Tù hµo ViÖt Nam”.
- TiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng ch¨m sãc, t«n t¹o vµ ph¸t huy gi¸ trÞ c¸c di tÝch. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng nh­: Hµnh tr×nh theo ch©n B¸c, Hµnh tr×nh vÒ nguån, Hµnh tr×nh vÒ chiÕn tr­êng x­a, ... Tham m­u víi Ban Gi¸m hiÖu tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ®Æc biÖt cña §oµn, §éi nh©n Ngµy di s¶n v¨n ho¸ ViÖt Nam 23/11 h»ng n¨m, nh­ t×m hiÓu vµ ch¨m sãc, b¶o vÖ c¸c di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ vµ c¸ch m¹ng ë ®Þa ph­¬ng.
- Phèi hîp víi c¸c nhµ v¨n ho¸ ®Þa ph­¬ng tæ chøc c¸c cuéc thi trß ch¬i d©n gian, thi vÏ "V× mét m«i tr­êng th©n thiÖn”.
c©u hái 18. Gi¸o viªn Tæng phô tr¸ch/BÝ th­ §oµn tr­êng cÇn lµm g× ®Ó tham gia thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ phong trµo thi ®ua "X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc”?
&Tr¶ lêi
Gi¸o viªn Tæng phô tr¸ch, BÝ th­ §oµn tr­êng lµ ®éi ngò nßng cèt trong viÖc h­ëng øng vµ thùc hiÖn phong trµo thi ®ua "X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc”; lµ cÇu nèi gi÷a häc sinh víi häc sinh, víi c¸c thÇy c« gi¸o, víi Ban Gi¸m hiÖu nhµ tr­êng. Nh»m gãp phÇn triÓn khai phong trµo thi ®ua, Tæng phô tr¸ch/BÝ th­ §oµn tr­êng cÇn tÝch cùc tham m­u, triÓn khai thùc hiÖn mét sè néi dung c«ng viÖc sau:
- HiÓu râ môc tiªu, yªu cÇu vµ néi dung cña phong trµo thi ®ua "X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc”. Tõ ®ã ®Ò ra c¸c ch­¬ng tr×nh, c¸c ho¹t ®éng nh»m tham gia thùc hiÖn phong trµo thi ®ua nµy.
- TÝch cùc tham m­u cho Ban Gi¸m hiÖu nhµ tr­êng c¸c néi dung c«ng t¸c §oµn, §éi trong nhµ tr­êng g¾n víi thùc hiÖn phong trµo thi ®ua.
- Chñ ®éng thu thËp th«ng tin vÒ c¸c di tÝch lÞch sö, v¨n ho¸ vµ c¸ch m¹ng cña ®Þa ph­¬ng; vÒ trß ch¬i d©n gian. Qua ®ã ®Ò xuÊt, triÓn khai c¸c gi¶i ph¸p nh»m thùc hiÖn c¸c yªu cÇu ®· nªu trong ChØ thÞ 40/2008/CT - BGD§T vÒ mÆt nµy.
- §Ò ra c¸c gi¶i ph¸p phèi hîp linh ho¹t viÖc thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh cña §oµn Thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh, §éi ThiÕu niªn TiÒn phong Hå ChÝ Minh vÒ tr¹i hÌ thiÕu nhi, phong trµo "Ngh×n viÖc tèt", c¸c ho¹t ®éng "Th¾p s¸ng ­íc m¬", "Tù hµo ViÖt Nam" khi thùc hiÖn phong trµo thi ®ua nµy.
- Nghiªn cøu, ®Ò xuÊt c¸c h×nh thøc khen th­ëng ®èi víi c¸c §oµn tr­êng, Liªn ®éi, Chi ®éi, c¸c c¸ nh©n ®oµn viªn, ®éi viªn cã thµnh tÝch tèt trong phong trµo thi ®ua "X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc".
C©u 19. Ngµnh V¨n hãa, ThÓ thao vµ Du lÞch cÇn ph¶i lµm g× trong phong trµo thi ®ua "X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc"?
&Tr¶ lêi
Lµ mét trong ba ®¬n vÞ phèi hîp triÓn khai phong trµo thi ®ua “ X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc”, Ngµnh V¨n hãa, ThÓ thao vµ Du lÞch cÇn ph¶i tiÕn hµnh c¸c viÖc cô thÓ sau:
- Giíi thiÖu c¸c di tÝch lÞch sö, v¨n ho¸ t¹i mçi tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng sao cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña c¸c tr­êng ®Ó häc sinh tham gia t×m hiÓu, ch¨m sãc vµ ph¸t huy gi¸ trÞ c¸c di tÝch ®ã.
- ChØ ®¹o c¸c cÊp qu¶n lÝ v¨n ho¸ phèi hîp víi c¸c cÊp qu¶n lÝ gi¸o dôc lËp kÕ ho¹ch ph©n c«ng nhiÖm vô; h­íng dÉn chuyªn m«n, nghiÖp vô, c¸ch thøc tæ chøc ho¹t ®éng ch¨m sãc, b¶o vÖ, t«n t¹o di tÝch lÞch sö, v¨n ho¸ cho c¸c tr­êng häc trªn ®Þa bµn.
- Phèi hîp tæ chøc ®¸nh gi¸ vµ x¸c nhËn kÕt qu¶ cña viÖc ch¨m sãc, ph¸t huy gi¸ trÞ c¸c di tÝch lÞch sö, v¨n ho¸ ë ®Þa ph­¬ng cho c¸c tr­êng.
- Tæ chøc biªn tËp, giíi thiÖu c¸c trß ch¬i d©n gian, c¸c lo¹i h×nh v¨n ho¸ nghÖ thuËt d©n gian vµ lùa chän, phèi hîp h­íng dÉn viÖc tæ chøc ®­a c¸c trß ch¬i, c¸c lo¹i h×nh v¨n ho¸ nghÖ thuËt d©n gian vµo trong nhµ tr­êng sao cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña ®Þa ph­¬ng vµ løa tuæi häc sinh.
C©u 20. Nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt nµo ®Ó cã thÓ triÓn khai phong trµo thi ®ua “X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc”?
&Tr¶ lêi
Mäi nhµ tr­êng trªn ®Êt n­íc ta kh«ng ph©n biÖt vïng miÒn, hoµn c¶nh vµ ®iÒu kiÖn ®Òu cÇn vµ cã thÓ tham gia phong trµo thi ®ua nµy. Tuy nhiªn, ®Ó viÖc triÓn khai phong trµo thi ®ua ®¹t kÕt qu¶ th× cÇn cã mét sè ®iÒu kiÖn chung vµ cÇn thiÕt sau:
- Cã sù quyÕt t©m cña HiÖu tr­ëng vµ sù chØ ®¹o thùc hiÖn phong trµo thi ®ua mét c¸ch s¸ng t¹o, linh ho¹t, phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña nhµ tr­êng.
- Cã sù nhÊt trÝ, ®ång thuËn trªn c¬ së nhËn thøc ®óng vµ ®Çy ®ñ chñ tr­¬ng quan träng nµy cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, tr­íc hÕt lµ mäi thµnh viªn cña nhµ tr­êng.
- Cã kÕ ho¹ch hµnh ®éng cô thÓ g¾n kÕt víi viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch n¨m häc, víi c¸c môc tiªu râ rµng, gi¶i ph¸p kh¶ thi, huy ®éng ®­îc toµn bé lùc l­îng cña nhµ tr­êng cïng thùc hiÖn trªn c¬ së cã sù ph©n c«ng cô thÓ.
- Cã biÖn ph¸p ph¸t huy tèt vai trß cña §oµn Thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh, §éi ThiÕu niªn TiÒn phong Hå ChÝ Minh, c¸c tæ chøc v¨n ho¸ ë ®i¹ ph­¬ng.
- Ho¹t ®éng tuyªn truyÒn ®­îc tæ chøc tèt, cã néi dung phï hîp vµ c¸ch thøc thùc hiÖn linh ho¹t.
- Cã sù tham gia tÝch cùc vµ hiÖu qu¶ cña cÊp ñy §¶ng, chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng vµ c¸c lùc l­îng x· héi kh¸c.
C©u 21. CÇn chó ý ®Õn ®Æc ®iÓm g× cña tõng cÊp häc trong viÖc triÓn khai phong trµo thi ®ua "X©y dùng tr­êng häc th©n thiªn, häc sinh tÝch cùc" ë c¸c tr­êng MÇm non, TiÓu häc, Trung häc c¬ së vµ Trung häc phæ th«ng?
&Tr¶ lêi
Phong trµo thi ®ua "X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc" t¸c ®éng trùc tiÕp tíi kho¶ng 40 ngh×n tr­êng häc vµ gÇn 20 triÖu häc sinh tõ MÇm non ®Õn Trung häc phæ th«ng trong c¶ n­íc víi nh÷ng ®iÓm kh¸c nhau cña tõng cÊp häc. Bëi vËy, khi triÓn khai thùc hiÖn cÇn l­u ý tíi ®Æc ®iÓm ®ã, cô thÓ lµ:
- Víi c¸c tr­êng MÇm non vµ TiÓu häc cÇn quan t©m ®Õn viÖc h×nh thµnh nh©n c¸ch: biÕt ch¨m häc, ch¨m lµm, theo lêi hay lÏ ph¶i; rÌn luyÖn tÝnh tù lËp, trung thùc; sèng chan hoµ vµ ®ång c¶m víi b¹n bÌ; gi÷ g×n søc khoÎ vµ vÖ sinh c¸ nh©n; gãp phÇn lµm cho tr­êng líp lu«n xanh, s¹ch, ®Ñp.
Nhµ tr­êng tæ chøc cho häc sinh tham gia c¸c trß ch¬i, c¸c lµn ®iÖu h¸t móa d©n gian; tËp thãi quen lµm viÖc theo nhãm.
- Víi c¸c tr­êng trung häc c¬ së vµ trung häc phæ th«ng cÇn n©ng dÇn tÝnh tù chñ, tù gi¸c trong häc tËp, rÌn luyÖn ®¹o ®øc vµ kÜ n¨ng; coi träng vai trß chñ thÓ trong c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc trong nhµ tr­êng; ®éng viªn häc sinh cã nh÷ng ®ãng gãp thiÕt thùc cho viÖc ch¨m sãc c¸c di tÝch lÞch sö, v¨n ho¸, trong viÖc tham gia c¸c ho¹t ®éng v¨n nghÖ vµ vui ch¬i, trong c¸c ho¹t ®éng c«ng Ých, nh©n ®¹o, tõ thiÖn vµ c¸c ho¹t ®éng x· héi kh¸c; kÝch thÝch ý chÝ v­¬n lªn vµ kh¸t väng ®­îc cèng hiÕn.
C©u hái 22. C¸c tr­êng häc vïng khã kh¨n, vïng d©n téc thiÓu sè nªn lµm g× khi triÓn khai phong trµo thi ®ua “ X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc”?
&Tr¶ lêi
Tr­êng häc vïng khã kh¨n, vïng d©n téc thiÓu sè mÆc dï kh«ng cã mét sè thuËn lîi nh­ c¸c tr­êng kh¸c, nh­ng t¹i nh÷ng ®Þa ph­¬ng nµy vÉn cã sù ®a d¹ng vµ ®éc ®¸o vÒ b¶n s¾c v¨n hãa, ®Æc biÖt lµ vïng d©n téc thiÓu sè. Do ®ã, khi tham gia phong trµo thi ®ua “X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc” c¸c tr­êng häc ë ®©y cÇn l­u ý:
- TËp trung nguån lùc ®Ó gi¶i quyÕt tõng b­íc døt ®iÓm nh÷ng yÕu kÐm vÒ c¬ së vËt chÊt. Tæ chøc d¹y vµ häc phï hîp víi ®Æc ®iÓm løa tuæi cña häc sinh, g¾n chÆt víi b¶n s¾c v¨n hãa vµ thiªn nhiªn cña vïng b¶n ®Þa.
- T¹o ®iÒu kiÖn cho mäi häc sinh khi ®Õn tr­êng ®­îc an toµn, vui vÎ, ®oµn kÕt, hßa nhËp vµ kh«ng bÞ ph©n biÖt ®èi xö; ®Æc biÖt chó ý ®Õn c¸c häc sinh n÷, häc sinh d©n téc thiÓu sè, häc sinh khuyÕt tËt. Tæ chøc gi¸o dôc sèng khoÎ m¹nh, gi¸o dôc kÜ n¨ng sèng cho häc sinh ®Ó c¸c em cã kh¶ n¨ng tù ch¨m sãc vµ b¶o vÖ søc khoÎ cho b¶n th©n, tuyªn truyÒn, gióp ®ì b¹n bÌ vµ c¸c thµnh viªn kh¸c trong gia ®×nh, trong céng ®ång sèng theo nÕp sèng v¨n minh, hîp vÖ sinh vµ cã nÕp sèng v¨n ho¸.
- Huy ®éng sù tham gia ho¹t ®éng ®a d¹ng vµ phong phó cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong viÖc gi¸o dôc v¨n hãa, truyÒn thèng c¸ch m¹ng vµ b¶n s¾c v¨n hãa d©n téc trong gia ®×nh c¸c d©n téc ViÖt Nam. Chó ý s­u tÇm vµ tæ chøc c¸c trß ch¬i d©n gian truyÒn thèng cña ®Þa ph­¬ng vµ ®Æc biÖt lµ cña c¸c d©n téc.
C©u hái 23. Nªn cã nh÷ng ®IÓm g× nhÊn m¹nh ®èi víi ®æi míi c«ng t¸c tuyªn truyÒn vÒ phong trµo thi ®ua "X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc"?
&Tr¶ lêi
Tuyªn truyÒn lµ mét ho¹t ®éng cÇn thiÕt ®Ó tæ chøc, duy tr×, ph¸t triÓn vµ ®¹t ®­îc kÕt qu¶ mong muèn ®èi víi bÊt k× phong trµo thi ®ua nµo. §èi víi phong trµo thi ®ua "X©y dùng tr­êng häc th©n thiªn, häc sinh tÝch cùc" cÇn nhÊn m¹nh mét sè ®iÓm sau:
- Néi dung tuyªn truyÒn vÒ phong trµo thi ®ua "X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc" cña nhµ tr­êng ph¶i b¸m s¸t môc tiªu, yªu cÇu vµ 5 néi dung c¬ b¶n ®· ®­îc nªu trong ChØ thÞ sè 40/2008/CT - BGD§T. Cã thÓ gi¶i thÝch thªm vÒ nh÷ng yÕu tè quan träng nh­ m«i tr­êng th©n thiÖn, an toµn, häc sinh tÝch cùc; vÒ nh÷ng néi dung liªn quan ®Õn viÖc b¶o tån vµ ph¸t triÓn v¨n ho¸ d©n gian vµ ®Æc biÖt lµ c¸ch tæ chøc c¸c ho¹t ®éng t×m hiÓu, ch¨m sãc, ph¸t huy gi¸ trÞ c¸c di tÝch lÞch sö, v¨n ho¸ vµ c¸ch m¹ng ë ®Þa ph­¬ng.
- Huy ®éng tèi ®a sù tham gia cña häc sinh vµ ph¸t huy s¸ng kiÕn cña c¸c em trong viÖc x©y dùng néi dung vµ c¸ch thøc tuyªn truyÒn phï hîp cho tõng lo¹i ®èi t­îng ë trong vµ ngoµi nhµ tr­êng.
- T¨ng c­êng c¸c ho¹t ®éng tuyªn truyÒn, giíi thiÖu ng­êi tèt, viÖc tèt. Phæ biÕn kinh nghiÖm kÞp thêi tõ nh÷ng m« h×nh tèt, tÊm g­¬ng tèt sau tõng giai ®o¹n.
- §Ó thÓ hiÖn quyÕt t©m vµ môc tiªu phÊn ®Êu, nhµ tr­êng cã thÓ nªu ra c¸c khÈu hiÖu riªng cho tr­êng m×nh ®èi víi phong trµo thi ®ua "X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc".
- Phèi hîp víi c¸c C¬ quan, Ban, Ngµnh, §oµn thÓ cã liªn quan; tËn dông c¸c c¬ héi tæ chøc c¸c ho¹t ®éng truyÒn th«ng thÝch hîp cho mäi thµnh viªn cña céng ®ång vÒ phong trµo thi ®ua "X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc".
C©u hái 24. Nhµ tr­êng cÇn lµm g× ®Ó häc sinh cã thÓ ph¸t huy ®­îc tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng, s¸ng t¹o trong mäi ho¹t ®éng gi¸o dôc cña nhµ tr­êng?
&Tr¶ lêi
Häc sinh tÝch cùc lµ môc tiªu quan träng cña phong trµo thi ®ua nµy. Tuy nhiªn, ®Ó häc sinh cã thÓ ph¸t huy vai trß tÝch cùc, chñ ®éng, s¸ng t¹o cña m×nh, nhµ tr­êng cÇn ph¶I t¹o cho c¸c em c¸c ®IÒu kiÖn cÇn thiÕt, cô thÓ lµ:
- Tr­íc hÕt, cÇn ph¶i qu¸n triÖt vai trß “cïng tham gia” cña häc sinh trong c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc.
- Néi dung d¹y häc, ho¹t ®éng gi¸o dôc cÇn ®­îc xem xÐt, c¶i tiÕn cho phï hîp víi nhu cÇu vµ cuéc sèng cña häc sinh t¹i ®Þa ph­¬ng.
- T¹o ra cho c¸c em mét bÇu kh«ng khÝ th©n thiÖn, cëi më, trong ®ã häc sinh cã thÓ vµ ®­îc l¾ng nghe, chia sÎ, hoµ nhËp, tù tin vµ c¶m thÊy an toµn. Nhµ tr­êng cÇn phÊn ®Êu cã hßm th­ th©n thiÖn ®Ó lÊy ý kiÕn cña häc sinh vµ xö lÝ th«ng tin kÞp thêi; quan t©m ®Õn nh÷ng häc sinh cã hoµn c¶nh khã kh¨n …
- Ph¶i ®¶m b¶o b×nh ®¼ng vÒ giíi, kh«ng ph©n biÖt vÒ thµnh phÇn x· héi, d©n téc (th«ng qua tæ chøc c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i trß ch¬i d©n gian, h¸t d©n ca, ho¹t ®éng thÓ dôc thÓ thao).
- Th«ng qua c¸c ho¹t ®éng häc tËp, tham gia sinh ho¹t c©u l¹c bé (v¨n nghÖ, thÓ dôc thÓ thao, ...) vµ c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc kh¸c trong, ngoµi nhµ tr­êng (ch¨m sãc c¸c di tÝch lÞch sö, v¨n ho¸ vµ c¸ch m¹ng...) gióp cho häc sinh tù tin h¬n, ph¸t huy tÝnh chñ ®éng, tÝch cùc vµ s¸ng t¹o.
C©u hái 25. Nhµ tr­êng cÇn lµm g× ®Ó t¨ng c­êng ph­¬ng tiÖn hç trî c¸c ho¹t ®éng “ch¬i mµ häc” cña häc sinh?
&Tr¶ lêi
Mét trong nh÷ng néi dung ®­îc nhÊn m¹nh trong phong trµo thi ®ua “X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc” lµ “Tæ chøc c¸c trß ch¬i d©n gian vµ c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i gi¶i trÝ tÝch cùc kh¸c phï hîp víi løa tuæi häc sinh”. §Ó tæ chøc c¸c ho¹t ®éng vµ c¸c trß ch¬i cho häc sinh cã hiÖu qu¶, c¸c tr­êng cÇn t¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ vµ c¸c ph­¬ng tiÖn qua c¸c biÖn ph¸p sau:
- Ph¸t ®éng gi¸o viªn, häc sinh, c¸c ®oµn viªn thanh niªn lín tuæi, c¸c bËc phô huynh vµ nh÷ng ng­êi quan t©m s­u tÇm, s¶n xuÊt c¸c dông cô, ph­¬ng tiÖn ®Ó tæ chøc c¸c trß ch¬i d©n gian ®ãng gãp cho nhµ tr­êng; ®Æc biÖt lµ tæ chøc cho häc sinh tù lµm hoÆc s­u tÇm c¸c ph­¬ng tiÖn cho trß ch¬i d©n gian.
- Khi dù trï ng©n s¸ch h»ng n¨m cÇn l­u ý vÒ kho¶n kinh phÝ ®Ó mua s¾m míi vµ bæ sung c¸c dông cô thÓ thao th«ng th­êng nh­ bãng ®¸, bãng ræ, bãng chuyÒn, cÇu l«ng, cÇu ®¸, d©y kÐo co; c¸c nh¹c cô, trong ®ã cã c¸c nh¹c cô d©n téc, … ®Ó tæ chøc cho häc sinh ho¹t ®éng, vui ch¬i, ca h¸t phï hîp víi ®iÒu kiÖn s©n b·i, c¬ së vËt chÊt cña nhµ tr­êng.
- Phèi hîp víi c¸c tæ chøc x· héi, c¸c doanh nghiÖp, doanh nh©n, c¸c häc sinh cò cña tr­êng ®Ó t×m kiÕm thªm c¸c nguån lùc cho viÖc mua s¾m trang thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn tæ chøc c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i cho häc sinh.
C©u hái 26. ViÖc triÓn khai phong trµo thi ®ua "X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc” cã thÓ gÆp nh÷ng khã kh¨n g×? H­íng kh¾c phôc nh­ thÕ nµo?
&Tr¶ lêi
Trong qu¸ tr×nh triÓn khai phong trµo thi ®ua nµy, c¸c tr­êng cã thÓ gÆp nhiÒu khã kh¨n kh¸c nhau hoÆc gièng nhau nh­ng kh¸c nhau vÒ møc ®é. Tuy nhiªn, tùu trung l¹i cã thÓ cã mét sè khã kh¨n sau ®©y:
- ThiÕu nguån lùc, thêi gian vµ c¸c ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt cÇn thiÕt.
- Ch­a cã ®­îc sù phèi hîp ®ång bé tèt vµ quan t©m thËt ®Çy ®ñ cña c¸c cÊp, ngµnh liªn quan, cña gia ®×nh vµ céng ®ång.
- ThÇy c« gi¸o cßn thiÕu c¸c kiÕn thøc, kü n¨ng triÓn khai hoÆc ch­a cã sù thèng nhÊt trong quan niÖm vÒ m«i tr­êng th©n thiÖn.
- Cã nh÷ng h¹n chÕ trong ý thøc thãi quen cña häc sinh.
Nh÷ng khã kh¨n nµy cã thÓ kh¾c phôc dùa trªn mét sè gi¶i ph¸p sau:
- §Èy m¹nh vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c ho¹t ®éng héi th¶o, trao ®æi ý kiÕn vµ c«ng t¸c tuyªn truyÒn vËn ®éng. Ngoµi viÖc tæ chøc c¸c héi th¶o, to¹ ®µm ®Ó hiÓu vµ bµn s©u h¬n vÒ viÖc triÓn khai phong trµo th× nªn tËp trung tuyªn truyÒn vÒ môc ®Ých, ý nghÜa vµ nh÷ng lîi Ých cña phong trµo thi ®ua "X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc" qua viÖc sö dông nh÷ng ph­¬ng tiÖn, kªnh truyÒn th«ng kh¸c nhau nh­ qua hÖ thèng ph¸t thanh cña ®Þa ph­¬ng, qua LÔ Khai gi¶ng, c¸c ngµy lÔ lín, c¸c buæi lµm viÖc gi÷a Ban Gi¸m hiÖu víi cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn, c¸c ®oµn thÓ vµ héi phô huynh.
- T¨ng c­êng c¸c ho¹t ®éng, x· héi ho¸, ®Æc biÖt lµ huy ®éng nguån lùc: Nguån lùc ®ãng vai trß quan träng ®èi víi sù thµnh c«ng cña phong trµo thi ®ua. C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm, t×nh h×nh cô thÓ ë ®Þa ph­¬ng mµ c¸c tr­êng cÇn cã nh÷ng gi¶i ph¸p kh¸c nhau nh»m vËn ®éng t¨ng c­êng nguån lùc ®Ó x©y dùng c¬ së vËt chÊt, ®Æc biÖt ë nh÷ng n¬i cã hoµn c¶nh khã kh¨n cÇn ph¶i gi¶i quyÕt døt ®iÓm mét sè h¹ng môc cÇn thiÕt (nhµ vÖ sinh, c«ng tr×nh n­íc s¹ch, ...). VËn ®éng t¨ng c­êng nguån lùc ®­îc triÓn khai th«ng qua nhiÒu kªnh nh­ vËn ®éng sù ñng hé cña cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng; vËn ®éng sù tµi trî cña c¸c doanh nghiÖp, doanh nh©n, c¸c tæ chøc quèc tÕ, c¸c c¸ nh©n tr­ëng thµnh tõ tr­êng hoÆc ®Þa ph­¬ng, ... Nhµ tr­êng cÇn sö dông c«ng khai, hîp lÝ c¸c nguån lùc vËn ®éng ®­îc; cã h×nh thøc khen th­ëng, ®éng viªn, ghi nhËn c¸c c¸ nh©n, tæ chøc tham gia ñng hé triÓn khai phong trµo nh­ ghi Sæ vµng, mêi ®Õn nãi chuyÖn víi häc sinh, ...
+ TËp huÊn n©ng cao tr×nh ®é kÜ n¨ng, ph¸t huy sù tham gia cña tËp thÓ gi¸o viªn: §Èy m¹nh c«ng t¸c tËp huÊn ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cña ®éi ngò gi¸o viªn g¾n víi nh÷ng yªu cÇu chñ yÕu cña phong trµo thi ®ua. Qua ®ã tËn dông trÝ tuÖ cña tËp thÓ trong qu¸ tr×nh triÓn khai. Coi träng vµ t¨ng c­êng h¬n n÷a mèi quan hÖ gi÷a gi¸o viªn Tæng phô tr¸ch/BÝ th­ §oµn tr­êng víi c¸c thÇy, c« gi¸o bé m«n trong viÖc thèng nhÊt vÒ néi dung, thêi gian ®Ó g¾n kÕt c¸c néi dung häc tËp víi yªu cÇu t¨ng c­êng gi¸o dôc kÜ n¨ng sèng; lång ghÐp c¸c hiÓu biÕt vÒ v¨n ho¸ d©n gian, vÒ c¸c di tÝch ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng ngo¹i kho¸ cã kÕt qu¶. §éi ngò c¸n bé, gi¸o viªn, tæ chøc c«ng ®oµn trong nhµ tr­êng cÇn lµm g× ®Ó gãp phÇn thùc hiÖn tèt phong trµo thi ®ua “X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc”?
c©u hái 27. Mèi liªn hÖ gi÷a c¸c môc tiªu cña phong trµo thi ®ua “X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc” víi tr­êng ®¹t chuÈn quèc gia lµ g×?
&Tr¶ lêi
Tr­êng ®¹t chuÈn quèc gia lµ nhµ tr­êng héi ®ñ c¸c tiªu chuÈn vÒ tæ chøc qu¶n lÝ, vÒ ®éi ngò gi¸o viªn, vÒ c¬ së vËt chÊt - thiÕt bÞ tr­êng häc, vÒ x· héi ho¸ gi¸o dôc, vÒ chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ gi¸o dôc.
§Ó trë thµnh tr­êng ®¹t chuÈn quèc gia ®ßi hái mét qu¸ tr×nh phÊn ®Êu liªn tôc, toµn diÖn vÒ c¸c mÆt, ®­îc thÓ hiÖn qua nh÷ng tiªu chuÈn ®· nªu trong c¸c v¨n b¶n ph¸p quy theo tinh thÇn chuÈn ho¸. X©y dùng tr­êng ®¹t chuÈn quèc gia cÇn cã sù phèi hîp ®ång bé gi÷a c¸c lùc l­îng trong, ngoµi nhµ tr­êng vµ cã sù ®Çu t­ c«ng søc còng nh­ kinh phÝ cña nhµ n­íc vµ céng ®ång.
"X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc" lµ môc ®Ých cña mét phong trµo thi ®ua; lµ sù kÕt hîp chÆt chÏ, hîp t¸c tÝch cùc gi÷a gia ®×nh, nhµ tr­êng vµ céng ®ång nh»m t¹o nªn mét m«i tr­êng gi¸o dôc an toµn, b×nh ®¼ng, th©n thiÖn, t¹o høng thó, tÝch cùc vµ ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ trong häc tËp vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña häc sinh; gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc trªn c¬ së tËp trung nç lùc cña nhµ tr­êng v× häc sinh th©n yªu. Nh­ vËy, viÖc thùc hiÖn phong trµo thi ®ua nµy tõ môc tiªu, yªu cÇu cho ®Õn néi dung vÒ thùc chÊt còng lµ nh»m ®¹t ®­îc nh÷ng chuÈn mùc quèc gia ®· ®­îc quy ®Þnh. §iÒu ®¸ng chó ý lµ ®Ó ®¹t ®­îc danh hiÖu tr­êng chuÈn quèc gia kh«ng thÓ kh«ng ®¹t c¸c tiªu chÝ cña tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc.
C©u hái 28. KÕt qu¶ ®¹t ®­îc cña phong trµo thi ®ua "X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc" sÏ ®­îc ®¸nh gi¸ nh­ thÕ nµo?
&Tr¶ lêi
Ban chØ ®¹o phong trµo thi ®ua sÏ cã nh÷ng h­íng dÉn chi tiÕt, tuy nhiªn phong trµo thi ®ua "X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc" sÏ ®­îc ®¸nh gi¸ theo c¸c yªu cÇu sau ®©y:
- §¶m b¶o ®­îc m«i tr­êng nhµ tr­êng xanh, s¹ch, ®Ñp, an toµn, th©n thiÖn víi sù tham gia cña mäi thµnh viªn nhµ tr­êng, cña gia ®×nh häc sinh vµ cña céng ®ång.
- D¹y vµ häc cã hiÖu qu¶ theo h­íng n©ng cao høng thó, tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng, s¸ng t¹o cña häc sinh. Häc sinh ®­îc khuyÕn khÝch tham gia ®Ò xuÊt s¸ng kiÕn vµ cïng c¸c thÇy, c« gi¸o thùc hiÖn ®Ó viÖc d¹y vµ häc cã hiÖu qu¶ ngµy cµng cao.
- Ho¹t ®éng tËp thÓ ®a d¹ng, phong phó, cã quan t©m vµ thùc hiÖn cã kÕt qu¶ ®èi víi c¸c ho¹t ®éng t×m hiÓu, s­u tÇm, biÓu diÔn mét sè lo¹i h×nh v¨n ho¸ d©n gian, ®Æc biÖt lµ trß ch¬i d©n gian víi sù tham gia cña ®«ng ®¶o häc sinh.
- Thùc hiÖn mét c¸ch s¸ng t¹o yªu cÇu t×m hiÓu, ch¨m sãc vµ ph¸t huy gi¸ trÞ c¸c di s¶n v¨n ho¸, lÞch sö vµ c¸ch m¹ng.
- Phèi hîp tèt víi chÝnh quyÒn, ®oµn thÓ vµ nh©n d©n ®Þa ph­¬ng ph¸t huy søc m¹nh tæng hîp trong qu¸ tr×nh x©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc.
C¸ch tæ chøc thùc hiÖn ®¸nh gi¸ nãi chung cã c¸c h×nh thøc:
- Nhµ tr­êng tù ®¸nh gi¸ theo quy tr×nh vµ ph­¬ng ph¸p, h­íng dÉn cô thÓ cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o. §©y lµ b­íc ®Çu tiªn cña qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ tõ c¬ së vµ dùa vµo c¬ së, cã sù tham gia cña häc sinh, gi¸o viªn.
- §¸nh gi¸ cña c¸c cÊp trªn vµ mét sè thµnh phÇn kh¸c.
Phong trµo thi ®ua “X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc” h»ng n¨m ®­îc ®¸nh gi¸, khen th­ëng; phæ biÕn ®iÓn h×nh ë c¸c cÊp vµ tæng kÕt vµo n¨m 2013.
 
-1-

 


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Hỏi đáp về "Trường học thân thiện, học sinh tích cực"
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngHoidapTHTTHSTC.doc[0.11 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự