Kế hoạch BDTX GV năm học 2016 - 2017 giáo án Các Kế hoach, Văn bản báo cáo

Đăng ngày 9/19/2016 4:20:39 PM | Thể loại: Các Kế hoach, Văn bản báo cáo | Lần tải: 7 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: doc
0 lần xem

PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN DIỆM Số: 01/KHBDTX-THSD  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Sơn Diệm, ngày 29 tháng 8 năm 2016   KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Năm học 2016 - 2017 Căn cứ vào Công văn số 1248/SGDĐT-GDTX ngày 22 tháng 8 năm 2016 của..

Bình luận

Nội dung


PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN
TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN DIỆM

Số: 01/KHBDTX-THSD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn Diệm, ngày 29 tháng 8 năm 2016


KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên
Năm học 2016 - 2017


Căn cứ vào Công văn số 1248/SGDĐT-GDTX ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh về việc hướng dẫn Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2016 - 2017.
Thực hiện Công văn số 200/PGDĐT ngày 29/8/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hương Sơn, ban hành Hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2016 - 2017. Trường Tiểu học Sơn Diệm lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2016 – 2017 như sau:
I. MỤC ĐÍCH
- Bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên học tập BDTX cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội; đạo đức nghề nghiệp; phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên; yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học; yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương; yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục cho giáo viên;
- Bồi dưỡng thường xuyên nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên trong nhà trường;
- Bồi dưỡng thường xuyên giúp cho đội ngũ giáo viên trong trường luôn luôn đạt Chuẩn quy định.
II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG
Tất cả các giáo viên trong phạm vi toàn trường: Gồm 19 người (trong đó: 14 giáo viên văn hóa và 5 giáo viên đặc thù), cụ thể:
TT
HỌ VÀ TÊN
NHIỆM VỤ DƯỢC GIAO
GHI CHÚ

1
Nguyễn Thị Kim Phượng
Chủ nhiệm, giảng dạy lớp 1A


2
Lê Thị Thanh Huệ
Chủ nhiệm, giảng dạy lớp 1B


3
Nguyễn Thị Thu Hường
Chủ nhiệm, giảng dạy lớp 2A


4
Phạm Thị Hồng Lam
Chủ nhiệm, giảng dạy lớp 2B


5
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Chủ nhiệm, giảng dạy lớp 2C


6
Nguyễn Thị Mĩ Hạnh
Chủ nhiệm, giảng dạy lớp 3A


7
Nguyễn Thị Hồng Lam
Chủ nhiệm, giảng dạy lớp 3B


8
Phạm Thị Thu Hài
Chủ nhiệm, giảng dạy lớp 4A


9
Trương Thị Trang
Chủ nhiệm, giảng dạy lớp 4B


10
Trần Thị Thơm
Chủ nhiệm, giảng dạy lớp 4C


11
 Bùi Thị Khuyên
Chủ nhiệm, giảng dạy lớp 5A


12
Phan Thị Lam
Chủ nhiệm, giảng dạy lớp 5B


13
Phan Thị Tuyên
Giảng dạy buổi 2


14
Lương Thị Khánh Vân
Giảng dạy buổi 2


15
Kiều Hữu Chung
Giảng dạy môn Âm nhạc


16
Lê Thị Thu Hiền
Giảng dạy môn Tiếng Anh


17
Nguyễn Thị Thuý
Giảng dạy môn Mĩ thuật


18
Nguyễn Thị Thanh Thuý
Giảng dạy môn Âm nhạc..


19
Trần Thị Hòa
Giảng dạy môn Âm nhạc, , TPT Đội


III. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG
1. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/ năm học/ giáo viên
- Bồi dưỡng về chính trị, nghị quyết của Đảng: Những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị 01-CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn 04 - HD/BTGTW, ngày 08/4/2016 của ban tuyên giáo trung ương. Kế hoạch 24 - KH/TU ngày 17/5/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng;
- Những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương.
- Vận dụng sáng tạo, phù hợp các chỉ thị, nghị quyết, các vấn đề thực tiễn cuộc sống vào công tác giảng dạy.
- Chỉ thị năm học 2016- 2017, khung kế hoạch năm học 2016 - 2017 của Bộ GD & ĐT.
- Tiếp tục triển khai kế hoạch của ngành giáo dục thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện GD ĐT( theo tinh thần Nghị quyết số 29-

Sponsor Documents