Kế Hoạch BDTX năm 2016-2017 giáo án Giáo án

Đăng ngày 9/26/2016 8:46:52 PM | Thể loại: Giáo án | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: doc
0 lần xem

PHÒNG GD & ĐT BÌNH SƠN TRƯỜNG THCS BÌNH MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - hạnh phúc Bình minh, ngày 09 tháng 9 năm 2016   KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016 - 2017 Họ và tên: Trần Thế LinhGiới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 17 /12 /1967 Chuyên môn: Toán- Tin Tổ:..

Bình luận

Nội dung

PHÒNG GD & ĐT BÌNH SƠN
TRƯỜNG THCS BÌNH MINH


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - hạnh phúc

Bình minh, ngày 09 tháng 9 năm 2016


KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016 - 2017
Họ và tên: Trần Thế Linh Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 17 /12 /1967
Chuyên môn: Toán- Tin
Tổ: Tự Nhiên

A. Đặc điểm tình hình:
1. Thuận lợi:
- Nhà trường và tổ chuyên môn luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên trong công tác giảng dạy và các hoạt động tự học, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, nghiệp vụ chuyên môn.
- Trường có hệ thống Internet, Website thuận lợi trong việc ứng dụng CNTT, nghiên cứu, tham khảo tài liệu phục vụ mọi mặt công tác và tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
- Bản thân tích cực nghiên cứu về tin học và công nghệ thông tin nên thuận lợi trong công tác giảng dạy và các hoạt động tự học, bồi dưỡng thường xuyên dễ dàng hơn.
- Bản thân luôn nhiệt tình trong công tác giảng dạy, có tinh thần ham học hỏi, tự tìm tòi trong công tác chuyên môn và các hoạt động khác.
- Bản thân an tâm công tác, có tinh thần trách nhiệm cao trong mọi nhiệm vụ được giao.
2. Khó khăn
- Trường ở khu vực nông thôn nên hoàn cảnh gia đình của học sinh đa số còn khó khăn phần nào ảnh hưởng đế thời lượng tự học, tự bồi dưỡng.
B. Kế Hoạch:
I. Căn cứ xây dựng kế hoạch.
Căn cứ Thông tư số 31/2011 ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS; Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Thực hiện thông báo kết luận của Sở GD&ĐT tại Hội nghị triển khai Quy chế, Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2016 - 2017
Căn cứ Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên phổ thông  năm học 2016 - 2017 của Phòng giáo dục và đạo tạo Bình Sơn.
Căn cứ Kế hoạch  bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016 - 2017 của Trường THCS Bình Minh.
Tôi xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân năm học 2016 - 2017 như sau:
II. Mục đích .
1. Tiếp thu đầy đủ các văn bản của các cấp.
2. Nhận thức đầy đủ, rõ ràng mục tiêu của việc học tập BDTX:
- Học tập bồi dưỡng thường xuyên là để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của huyện, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
- Giúp phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của bản thân; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường và Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- BDTX phải được thực hiện thường xuyên liên tục và có hiệu quả thiết thực.
3. Thực hiện đầy đủ các nội dung và thời lượng BDTX trong năm học:
- Nội dung 1: Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học, khoảng 30 tiết/năm học/giáo viên (theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT).
- Nội dung 2: Đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục tại địa phương trong năm học 2016 - 2017, khoảng 30 tiết/năm học/giáo viên, bao gồm:
+ Bồi dưỡng chính trị do Ban Tuyên giáo Huyện và Xã báo cáo vào đầu năm học 2016 - 2017
+Bồi dưỡng triển khai nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 do Phòng GD-ĐT Bình Sơn triển khai trong hè 2016 cho tất cả CB-VC.
- Nội dung 3: Bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên (khoảng 60 tiết/ năm học).III. Hình thức bồi dưỡng:
+ Đa dạng hoá hình thức bồi dưỡng Thực hiện nghiêm chỉnh nội dung và chương trình BDTX theo đúng quy định của bộ GD - ĐT .
+ Lập kế hoạch BDTX cho cá nhân theo kế hoạch chung của nhà trường

Sponsor Documents