KẾ HOẠCH BDTX NĂM HỌC 2016 - 2017 giáo án Tiếng Anh

Đăng ngày 10/18/2016 6:22:47 AM | Thể loại: Tiếng Anh | Lần tải: 9 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: doc
0 lần xem

PHÒNG GD&ĐT TÂN CHÂU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Số: 106 /KH-THCS  Tân Châu, ngày 12 tháng 10 năm 2016   KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên Năm học 2016 – 2017 Căn cứ Kế hoạch số 21a/KH-PGD&ĐT-TCCB ngày..

Bình luận

Nội dung

PHÒNG GD&ĐT TÂN CHÂU
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 106 /KH-THCS
 Tân Châu, ngày 12 tháng 10 năm 2016


KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên
Năm học 2016 – 2017
                                                       
            Căn cứ Kế hoạch số 21a/KH-PGD&ĐT-TCCB ngày 12/8/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Châu về việc Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên năm 2016 - 2017;
            Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị trường THCS Thị Trấn Tân Châu lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên ( BDTX ) cho cán bộ quản lý và giáo viên năm học 2016 – 2017 như sau:
I/.MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1. Mục đích:
Đối với cán bộ quản lý ( CBQL ):
- Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý để thực hiện mục tiêu giáo dục, đáp ứng các yêu cầu phát triển giáo dục theo hướng đổi mới căn bản, toàn diện, giáo dục và đào tạo theo yêu cầu chuẩn hiệu trưởng.
Phát triển năng lực tự học, tư bồi dưỡng, năng lực tự đánh giá hiệu quả công tác bồi dưỡng thường xuyên của CBQL.
Nâng cao năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng.
Đối với giáo viên:
Giáo viên học bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục.
Phát triển kỹ năng tự học, tự bồi dưỡng và nâng cao trình độ tay nghề, chất lượng của đội ngũ giáo viên trong giảng dạy; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý của nhà trường.
2. Yêu cầu:
- Đơn vị chủ động lập kế hoạch, thực hiện nội dung chương trình bồi dưỡng, thời gian, địa điểm tổ chức phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị và theo đúng yêu cầu của ngành. Đồng thời, hướng dẫn giáo viên trong đơn vị thực hiện tốt các nội dung tự bồi dưỡng.
- Đơn vị báo cáo với Phòng GD&ĐT về nội dung bồi dưỡng; thành lập Ban chỉ đạo công tác BDTX giáo viên trong năm học. Phối hợp với Phòng GD&ĐT tham gia quản lý các lớp bồi dưỡng và rà soát, kiểm tra việc cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận cho giáo viên trong đơn vị tham gia các lớp bồi dưỡng.
- Nắm vững nhiệm vụ trong quá trình thực hiện bồi dưỡng thường xuyên giáo viên.
- Triển khai và thực hiện kế hoạch, hướng dẫn đánh giá kết quả BDTX.
II. Nguyên tắc:
            1. Bảo đảm tất cả CBQL và giáo viên đều được tham gia bồi dưỡng. Nội dung bồi dưỡng bám sát Chương trình; thực hiện đúng Quy chế BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
            2. Bồi dưỡng trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới,vấn đề  thực tiễn gặp khó khăn; bảo đảm được tính kế thừa, hệ thống; không gây quá tải cho giáo viên.
            3. Phát huy vai trò nòng cốt của nhà trường trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo các hình thức tự học cá nhân, học tập theo nhóm, tổ chuyên môn.
            4. Nhà trường chuẩn bị đầy đủ điều kiện trước khi tổ chức bồi dưỡng.
            5. Các khối kiến thức bồi dưỡng ( bắt buộc và tự chọn ) đều được đánh giá. Kết quả đánh giá làm cơ sở xét thi đua giáo viên cuối năm học.
III. Đối tượng BDTX:
            Cán bộ quản lý và tất cả giáo viên trong toàn trường.
IV. Nội dung, thời lượng BDTX:
1.Khối kiến thức bắt buộc:
Nội dung bồi dưỡng 1:
Mục đích: Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học.
STT
Nội dung
Thời
gian
Đơn vị
thực hiện
Thành phần
tham dự
Dự kiến kết quả thực hiện

1
Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng
 Từ 01/8/2016
đến 03/8/2016


Ban Tuyên giáo Huyện

Phòng GD&ĐT
CBQL, GV,NV
47/48, tỉ lệ 97,9%

2
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương

Sponsor Documents