Kế hoạch BDTX năm học 2016-2017 giáo án Đ�?a lý

Đăng ngày 10/12/2016 10:38:53 AM | Thể loại: Đ�?a lý | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: doc
0 lần xem

Trường THCS Kinh Bắc Tổ: KHXH Cộng hoà xã hội chủ nghĩa ViệtNam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN Năm học 2016 – 2017 Họ và tên giáo viên: Ngô Thị Hường Ngày sinh : 12/01/1974 Ngày vào ngành: 20/10/2003 Trình độ chuyên môn: Đại học Chuyên ngành: Mĩ thuật I...

Bình luận

Nội dung

Trường THCS Kinh Bắc
Tổ: KHXH
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa ViệtNam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN
Năm học 2016 – 2017

Họ và tên giáo viên: Ngô Thị Hường
Ngày sinh : 12/01/1974
Ngày vào ngành: 20/10/2003
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Mĩ thuật
I. Những căn cứ xây dựng kế hoạch:
Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mâm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ công văn số 743/SGD&ĐT-GDTX của Sở GD & ĐT tỉnh Bắc Ninh về Kế hoạch triển khai công tác BDTX năm học 2016 – 2017.
Căn cứ công văn số 531 /KH – PGD&ĐT về hướng dẫn kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên các nội dung cho giáo viên năm học 2016 – 2017.

II. Nội dung cơ bản của kế hoạch.
A. Mục đích yêu cầu:
- Giáo viên học tập, bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, theo yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
- Phát triển năng lực, nhu cầu tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của các cơ sở giáo dục.
B. Nội dung:
1. Khối kiến thức bắt buộc.
a. Nội dung bồi dưỡng 1: (30 tiết) Bồi dưỡng về chính trị , nghị quyết:
b. Nội dung bồi dưỡng 2: (30 tiết): Theo các chuyên đề của Phòng GD&ĐT thành phố.
2. Khối kiến thức tự chọn.
- Căn cứ chương trình BDTX theo thông tư số 31/2011 ngày 8/8/2011 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS
- Căn cứ hướng dẫn chỉ đạo của BGH trường THCS Kinh Bắc.
- Căn cứ vào khả năng và năng lực của bản thân, tôi tự lựa chọn 2 mô đun sau để tự bồi dưỡng trong năm học 2016 – 2017.Mã mô đun
Tên nội dung mô đun
 Thời gian thực hiện
Thời gian
hoàn thành
Ghi chú

THCS
17
Tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng
Tháng 10
Tháng 1


THCS
21
Bảo quản, sửa chữa, sáng tạo thiết bị dạy học (TBDH)
Tháng 2
Tháng 4C. Hình thức bồi dưỡng:
- Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn;
- Bồi dưỡng thông qua dự giờ, rút kinh nghiệm, chia sẻ cùng đồng nghiệp;
- Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu;
- Bồi dưỡng thông qua học tập từ xa;
D. Những khuyến nghị:
Đề nghị tổ chức bồi dưỡng tập trung các nội dung bồi dưỡng sau:
Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm

Duyệt của BGH
Duyệt của tổ CM
 Người lập kế hoạchNgô Thị Hường


Sponsor Documents