Kế hoạch BDTX năm học 2016 - 2017 giáo án Tin học

Đăng ngày 10/13/2016 7:57:43 AM | Thể loại: Tin học | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: doc
0 lần xem

UBND HUYỆN TÂN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 21a/KH-PGD&ĐT-TCCB Tân Châu, ngày 12 tháng 8 năm 2016 KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên Năm học 2016-2017 Căn cứ Kế hoạch số 1238/KH-SGD&ĐT ngày 04 tháng 07..

Bình luận

Nội dung

UBND HUYỆN TÂN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 21a/KH-PGD&ĐT-TCCB Tân Châu, ngày 12 tháng 8 năm 2016

KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên
Năm học 2016-2017

Căn cứ Kế hoạch số 1238/KH-SGD&ĐT ngày 04 tháng 07 năm 2016 của Sở GD&ĐT Tây Ninh về Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên năm học 2016-2017;
Phòng GD&ĐT Tân Châu xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên năm học 2016-2017 của ngành như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
Giáo viên học bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục.
Phát triển kỹ năng tự học, tự bồi dưỡng và nâng cao trình độ tay nghề, chất lượng của đội ngũ giáo viên trong giảng dạy; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý của nhà trường.
2. Yêu cầu:
Các đơn vị căn cứ vào chỉ đạo của Phòng GD&ĐT chủ động lập kế hoạch, thực hiện nội dung chương trình bồi dưỡng, thời gian, địa điểm tổ chức phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị và theo đúng yêu cầu của ngành. Đồng thời hướng dẫn giáo viên trong đơn vị thực hiện tốt các nội dung tự bồi dưỡng.
Từng đơn vị báo cáo với Phòng GD&ĐT về nội dung bồi dưỡng; thành lập Ban chỉ đạo công tác BDTX giáo viên trong năm học. Phối hợp với Phòng GD&ĐT tham gia quản lý các lớp bồi dưỡng và rà soát, kiểm tra việc cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận cho CBQL, giáo viên trong đơn vị tham gia các lớp bồi dưỡng.
3. Đối tượng áp dụng:
Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên giảng dạy tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trong toàn huyện.
II. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG:
1. Nội dung bồi dưỡng 1 (áp dụng chung cho cả 3 ngành học : MN, TH, THCS)

STT
Nội dung
Thời
gian
Đơn vị
thực hiện
Thành phần
tham dự
Dự kiến kết quả thực hiện

1
Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng
 Từ 26/7/2016
đến 06/8/2016


Ban Tuyên giáo Huyện

Phòng GD&ĐT
CBQL, GV,NV các ngành học MN, TH,THCS
1379/1387 CB,GV,NV các ngành học MN,TH,THCS
(tỉ lệ 99,42%)

2
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của cả nước; những vấn đề kinh tế - xã hội ở địa phương và nghị quyết đại hội, chương trình, kế hoạch hành động của đảng bộ địa phương.

3
Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

4
Quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

5
Thông tin thời sự trong nước và quốc tế nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2016 (có cập nhật tình hình đến thời điểm báo cáo).

6
Báo cáo Tổng kết năm học 2015-2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017.

2. Nội dung bồi dưỡng 2 cho từng ngành học như sau:
2.1. Mầm non: Thực hiện 30 tiết/năm học
STT
Nội dung
Thời
gian
Đơn vị
thực hiện
Thành phần
tham dự
Dự kiến
kết quả
thực hiện

1
Tập huấn bồi dưỡng thường xuyên cho GV
Tháng 8/2016
Phòng GDMN
SGD&ĐT, BP CM Mầm non Phòng GD&ĐT
CBQL

Sponsor Documents