KẾ HOẠCH BDTX NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017 giáo án Thời khóa biểu

Đăng ngày 10/26/2016 2:44:32 PM | Thể loại: Thời khóa biểu | Lần tải: 3 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: doc
0 lần xem

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG NĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 12 / KH – QT Krông năng, ngày 26 tháng 10 năm 2016 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2016-2017 Căn cứ Thông tư số 31/TT-BGDĐT ngày 8/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành..

Bình luận

Nội dung

PHÒNG GD&ĐT KRÔNG NĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 12 / KH – QT Krông năng, ngày 26 tháng 10 năm 2016

KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2016-2017

Căn cứ Thông tư số 31/TT-BGDĐT ngày 8/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS;
Căn cứ Thông tư số 26/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ giáo dục và Đào tạo về ban hành quy chế BDTX giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Hướng dẫn số 488/SGDĐT-TCCB ngày 21/4/2016 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên hàng năm;
Căn cứ Kế hoạch số 21/SGDĐT- GDMN, ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non năm 2016;

Căn cứ Công văn số 305/PGD&ĐT-GDTX ngày 25/ 10/2016 của Phòng GD&ĐT Krông Năng về việc hướng dẫn kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm 2016-2017.

Trường THCS Quang Trung xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH CỦA BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
1.Cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, nâng cao năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu của cấp học, yêu cầu của nhiệm vụ năm học.
2.Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ quản lý, giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức; quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.
II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG
Tất cả cán bộ quản lí, giáo viên đang giảng dạy tại trường THCS Quang Trung.
Riêng giáo viên nghỉ hưu trong năm 2016, 2017; CBQL và giáo viên đi học dài hạn, nghỉ ốm dài hạn được miễn BDTX.
III. NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
Mỗi giáo viên thực hiện chương trình bồi dưỡng 120 tiết/ năm học, được theo 3 nội dung:
* Nội dung 1: 30 tiết/ năm
* Nội dung 2: 30 tiết/ năm
* Nội dung 3: 60 tiết/ năm
1. Khối kiến thức bắt buộc
1.1 Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/ năm học/ giáo viên.
Nội dung 1 do Sở GD&ĐT qui định.

1.2 Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết / năm học/ giáo viên.
Gồm nội dung học bồi dưỡng chính trị hè tháng 8/2016 do Phòng GD&ĐT tổ chức.
Nội dung 1,2 giáo viên ghi chép vào sổ họp. Nội dung 3, giáo viên học tập bằng cách ghi vào sổ riêng hoặc gạch dưới, dùng bút dạ làm nổi bật những nội dung trọng tâm cần thiết của các mô đun BDTX đã đăng ký.
1.3 Nội dung bồi dưỡng 3 : Khối kiến thức tự chọn: 60 tiết/ năm học/ giáo viên.
Trong năm 2016 – 2017 nhà trường thực hiện bồi dưỡng các mô-đun sau :
Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng
Mã
mô đun
Tên và nội dung mô đun
Mục tiêu
bồi dưỡng
Thời gian
tự học
(tiết)
Thời gian học
tập trung (tiết)


Lý
thuyết
Thực hànhI. Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng giáo dục
THCS I

Đặc điểm tâm sinh lý của học sinh THCS
1. Khái quát về giai đoạn phát triển của lứa tuổi học sinh THCS
2. Đặc điểm tâm sinh lý của học sinh THCS
Phân tích được các đặc điểm tâm sinh lý của học sinh THCS để vận dụng trong giảng dạy, giáo dục học sinh
8
4
3

III. Nâng cao năng lực hướng dẫn, tư vấn của giáo viên


THCS
8
Phương pháp và kĩ thuật hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS
1. Phương pháp hướng dẫn, tư vấn
2. Những kỹ thuật cơ bản trong hướng dẫn tư vấn cho học sinh

Sponsor Documents