KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 2016-2017

giáo án điện tử Vật lí Khác (Vật lí)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 5       3      0
Ngày đăng 2016-09-30 21:55:51 Tác giả Hòa Võ Duy loại .doc kích thước số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

TRƯỜNG THCS VÕ THỊ SÁU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC: 2016 – 2017 Họ và tên giáo viên: VÕ DUY HÒA Tổ chuyên môn: Khoa học tự nhiên Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; Căn cứ vào thông tư số 31/2011 ngày 8/8/2011 của Bộ GD&ĐT về ban hành chương

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

      TRƯỜNG THCS VÕ THỊ SÁU  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
        
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC: 2016 – 2017
 
                                Họ và tên giáo viên: VÕ DUY HÒA
                               Tổ chuyên môn: Khoa học tự nhiên
                           
            Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; 
Căn cứ vào thông tư số 31/2011 ngày 8/8/2011 của Bộ GD&ĐT về ban hành chương trình BDTX cho giáo viên THCS;
          Căn cứ Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 của Phòng GD&ĐT  Tiên Phước;
            Căn cứ Kế hoạch năm học của Trường THCS Võ Thị Sáu về việc triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016 – 2017 cho cán bộ, giáo viên nhà trường;
            Tôi xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của bản thân trong năm học này như sau:
          I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
              1. Cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội; bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; phát triển năng lực giáo dục, năng lực dạy học và những năng lực khác theo yêu cầu của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục toàn ngành.
             2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của bản thân; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; tiến tới thực hiện tốt các quy định trong Chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
          II. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH:
             1. Thuận lợi:
                - Đã được tham dự các lớp bồi dưỡng chính trị và chuyên môn do Phòng GD&ĐT tổ chức trong hè và đầu năm học.
      - Sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của lãnh đạo nhà trường và các thầy cô giáo đồng nghiệp
      - Bản thân luôn không ngừng học hỏi, không ngại khó trong công việc; trình độ chuyên môn vững vàng
               - Gia đình có nối mạng Internet và nhà trường có mạng nội bộ, nhờ đó, việc tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu học tập rất thuận tiện và nhanh chóng.
 
2. Khó khăn:
              - Chưa được tiếp cận với các loại tài liệu bồi dưỡng thường xuyên do Bộ và Sở GD&ĐT biên soạn ở dạng văn bản.
  III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:
             1. Nội dung, thời lượng bồi dưỡng:
              a. Thời lượng toàn năm: 120 tiết
              b. Nội dung:
                  - Nội dung 1 (Bắt buộc; 30 tiết): Nghiên cứu các chuyên đề đã được nghe trong lớp bồi dưỡng chính trị hè
                  - Nội dung 2 (Bắt buộc; 30 tiết): Nghiên cứu Báo cáo tổng kết năm học 2015 – 2016, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017, Quy chế thi GVCN giỏi…
                  - Nội dung 3 (Tự chọn; 60 tiết): Đáp ứng nhu cầu phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên.
                   Căn cứ nhu cầu của cá nhân nhằm đáp ứng các tiêu chí của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên, qua nghiên cứu nội dung Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình BDTX giáo viên THCS, tôi sẽ nghiên cứu học tập các mô-đun sau:
 
TT

môđun
Tên và nội dung
mô-đun
Mục tiêu
bồi dưỡng
T/g
tự học
Ghi chú
1
 
 
 
 
THCS 23
 
 
 
Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
1. Vai trò của k. tra đánh giá
2. Các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
3. Thực hiện các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
Phân biệt và thực hiện được các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
 
10
 
 
 
 
2
THCS 24
Kỹ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học
1. KT biên soạn đề kiểm tra
2. Kỹ thuật phân tích kết quả kiểm tra đánh giá nâng cao hiệu quả dạy học
Sử dụng được các kỹ thuật KTĐG trong dạy học
10
 
 
 
3
THCS 25
Viết sáng kiến kinh nghiệm  (SKKN) trong trường THCS
1. Vai trò của tổng kết kinh nghiệm và SKKN trong dạy học, giáo dục
2. Xác định đề tài, nội dung và phương pháp viết SKKN
3. Thực hiện viết SKKN
 
Viết được một sáng kiến kinh nghiệm trong dạy học, giáo dục.
10
 
 
 
4
 
 
THCS
28
Kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường THCS
1. Vai trò của việc xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường
2. Mục tiêu, nội dung, phương pháp xây dựng kế hoạch giáo dục
3. Tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động giáo dục
 
Lập và tổ chức thực hiệnđược kế hoạch giáo dục phù hợp với đối tượng và đặc điểm môi trường giáo dục.
 
10
 
5
 
THCS
29
Giáo dục học sinh THCS thông qua các hoạt động giáo dục
1. Vai trò của việc tổ chức các hoạt động giáo dục
2. Xây dựng các hoạt động giáo dục trong nhà trường
3. Tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục
Xây dựng và tổ chức được các hoạt động giáo dục phù hợp với đối tượng và đặc điểm của nhà trường
 
10
 
6
THCS
30
Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THCS
1. Mục tiêu đánh giá
2. Nguyên tắc đánh giá
3. Nội dung đánh giá
4. Phương pháp và kĩ thuật đánh giá
Nắm vững các nguyên tắc và sử dụng được các PP, kĩ thuật đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinhTHCS
10
 
 
2. Hình thức bồi dưỡng thường xuyên:
          Ngoài các lớp bồi dưỡng, tập huấn do Sở, Phòng GD&ĐT quy định, việc bồi dưỡng thường xuyên của bản thân tôi chủ yếu được thực hiện theo ba hình thức bồi dưỡng sau:
a) Bồi dưỡng thông qua việc tự học của giáo viên kết hợp với các đợt sinh hoạt chuyên môn, nghiệp vụ của nhóm, tổ chuyên môn trong trường:
b) Bồi dưỡng tập trung: các nội dung 1, 2
c) Bồi dưỡng theo hình thức học tập từ xa qua mạng Internet.
        3. Dự kiến thời gian thực hiện:
TT
Nội dung bồi dưỡng
Thời gian
thực hiện
Số tiết
Ghi chú
1
Nội dung 1:
Nghiên cứu các chuyên đề đã được nghe trong lớp bồi dưỡng chính trị hè
 
8/2016
30
Đã học tập trung vào đầu năm học theo kế hoạch của Phòng GD
 
 
2
 
 
Nội dung 2:
Nghiên cứu Báo cáo tổng kết năm học 2015 – 2016, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017, Quy chế thi GVCN giỏi…
 
9/2016
 
 
30
 
Đã học tập trung vào đầu năm học theo kế hoạch của Phòng GD
4
Nội dung 3:
Mođun THCS 23. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
Tháng
10/2016
10
 
5
Mođun THCS 24. Kỹ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học
 
Tháng 12/2016
10
 
6
Mođun THCS 25. Viết sáng kiến kinh nghiệm  (SKKN) trong trường THCS
Tháng 1/2017
10
 
7
Mođun THCS 28. Kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường THCS
Tháng 2/2017
10
 
8
Môđun THCS 29:
Giáo dục học sinh THCS thông qua các hoạt động giáo dục
Tháng 3/2017
10
 
9
Môđun THCS 30: Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THCS
Tháng 4/2017
10
 
 
 4. Thông tin, báo cáo về tiến độ thực hiện và kết quả bồi dưỡng thường xuyên:
          a. Nội dung sẽ thông tin, báo cáo:
          - Kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân.
          - Việc vận dụng các kiến thức, kỹ năng đã học tập vào trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao.
          b. Thời điểm báo cáo:
          - Với tổ chuyên môn: trong buổi sinh hoạt tổ đầu mỗi tháng.
          - Với nhà trường: thực hiện theo thời gian quy định của Hiệu trưởng.
         IV. ĐỀ NGHỊ:
         1. Với tổ chuyên môn:
         - Có kế hoạch sắp xếp, đưa các môđun tự chọn của các cá nhân trong tổ vào nội dung sinh hoạt định kỳ của tổ để được trao đổi, học hỏi.
         - Xây dựng một chuyên đề về vận dụng các kỹ thuật dạy học tích cực.
         2. Với nhà trường:
         - Chỉ đạo bộ phận thư viện thống kê các loại tài liệu về BDTX và sắp xếp lịch phục vụ để giáo viên thực hiện công việc nghiên cứu; cung cấp các văn bản chỉ đạo có liên quan.
         - Phối hợp với các trường trong cụm để tổ chức buổi trao đổi về kỹ thuật kiểm tra, đánh giá bộ môn.  
                                                                                 Tiên Mỹ, ngày 05 tháng 9 năm 2016
 
          Phê duyệt của Hiệu trưởng                                          Người lập kế hoạch
 ………………………………………….. 
……………………………………………
……………………………………………        Võ Duy Hòa
    Tiên Mỹ, ngày…. tháng ….. năm …….  
                       Hiệu trưởng                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TRƯỜNG THCS VÕ THỊ SÁU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
                                                               Tiên Mỹ, ngày 06 tháng 4 năm 2016
 
 
BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên
Năm học 2015 - 2016
 
                                   Họ và tên giáo viên: VÕ DUY HÒA
                                   Tổ chuyên môn: Khoa học tự nhiên.
        Thực hiện Kế hoạch của nhà trường về công tác bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) cho giáo viên trong năm học 2015 - 2016, tôi đã xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân và tiến hành thực hiện công việc nêu trên. Để tổ chuyên môn, nhà trường nắm được kết quả thực hiện của bản thân, lấy đó làm cơ sở đánh giá, xếp loại giáo viên cuối năm theo quy định của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên, tôi xin báo cáo việc thực hiện công tác này của bản thân với các điểm chính sau:
        I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
             1. Thuận lợi:
             - Được nhà trường phổ biến đầy đủ các quy định, yêu cầu về công tác bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên.
             - Bộ môn đang giảng dạy có 2 giáo viên nên có điều kiện để trao đổi, học hỏi nhau trong quá trình tự bồi dưỡng.
             - Gia đình có nối mạng internet và nhà trường có mạng nội bộ, nhờ đó, việc tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu học tập rất thuận tiện và nhanh chóng.
            2. Khó khăn:
              - Chưa thấy khó khăn gì.
 
        II/ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN:
Nghiên cứu Quy chế, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân:
Ngay sau khi nhà trường triển khai kế hoạch, tôi đã nghiên cứu nội dung Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên, Thông tư 31/2011/TT-BGDĐT ngày 8/8/2011 về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS để hiểu rõ hơn về các quy định, yêu cầu của công việc. Sau đó, dựa trên những góp ý của tổ chuyên môn và giáo viên thuộc nhóm bộ môn, tôi đã xây dựng kế hoạch bồi dưỡng của cá nhân. Kế hoạch của tôi có nội dung và thời lượng học tập đảm bảo các yêu cầu của Quy chế, phù hợp với thực tiễn công việc và nhu cầu của bản thân. Sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt theo quy định, tôi bắt đầu thực hiện công việc bồi dưỡng của mình.
 
2. Thực hiện kế hoạch: 
a. Về thời lượng học tập: tôi đã thực hiện việc học tập, bồi dưỡng thường xuyên đúng theo kế hoạch đã đề ra, từ ngày  15/9/2015 đến ngày 30/9 /2015 Trong thời gian trên, việc học tập chủ yếu được thực hiện trong những ngày không có tiết lên lớp hoặc trong ngày nghỉ cuối tuần với thời lượng bình quân là 2 tiết/buổi.
          b. Về nội dung và hình thức học tập: tất cả các nội dung học tập bắt buộc và tự chọn được ghi trong kế hoạch cá nhân đã được tôi thực hiện đầy đủ theo đúng tiến trình. Để học tập tốt các nội dung này, tôi đã thực hiện đồng thời hai hình thức: tự nghiên cứu ở nhà và trao đổi theo nhóm với đồng nghiệp trong các cuộc họp tổ định kỳ. Sau khi nghiên cứu kỹ lý thuyết, tôi đã vận dụng vào thực hành rèn luyện kỹ năng thông qua việc soạn bài, lên lớp. Ngoài ra, tôi còn tham dự đầy đủ các chuyên đề của tổ, các buổi tập huấn chuyên môn của nhà trường để tích lũy thêm hiểu biết. Với những vấn đề khó, tôi đã mạnh dạn trao đổi và đề nghị nhóm bộ môn, tổ hỗ trợ của nhà trường giúp đỡ.
          c. Kết quả đạt được:
           - Nội dung 1: Nắm được các yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học: bao gồm các nội dung về đường lối, chính sách phát triển giáo dục cấp học, chương trình sách giáo khoa, kiến thức môn học, các hoạt động giáo dục do Bộ GD&ĐT quy định.
           - Nội dung 2: Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học. Bao gồm các nội dung về phát triển giáo dục cấp học, thực hiện chương trình, sách giáo khoa, kiến thức giáo dục địa phương…do Sở GD&ĐT quy định.             
           - Nội dung 3: Nắm được các vấn đề sau:
          Mô-đun THCS 10: Bản thân đã nâng cao được năng lực chăm sóc, hỗ trợ tâm lí cho học sinh trong quá trình giáo dục.          
          Mô-đun THCS 14: Thực hiện tốt phương pháp dạy học tích hợp trong bộ môn Công nghệ, Vật lý, Tin học.
          Mô-đun THCS 17: Thực hiện tốt việc tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng
          Mô-đun THCS 20: Sử dụng tốt các thiết bị dạy học, biết ứng dụng CNTT trong dạy học. Sưu tầm các tư liệu trên mạng Internet có sự chọn lọc, thích hợp với nội dung bài dạy và thực tế tại địa phương để phục vụ dạy học.
          Mô-đun THCS 22: Sử dụng được phần mềm dạy học power point, xây dựng được các trang trình chiếu.
     IV/ ĐÁNH GIÁ CHUNG:
  1. Ưu điểm:
  - Kế hoạch bồi dưỡng cá nhân được xây dựng cụ thể, phù hợp với thực tế nhà trường và bản thân.
  - Có ý thức tự học, hoàn thành tốt nội dung bồi dưỡng đã định.và vận dụng hiệu quả vào trong công việc được giao.
  - Tổ chuyên môn và nhóm tư vấn, hỗ trợ thực hiện tốt vai trò định hướng, giúp đỡ cho giáo viên trong quá trình bồi dưỡng.
  2. Hạn chế:
  - Việc lựa chọn các mô-đun trong nội dung tự chọn chỉ mới nhằm nâng cao năng lực dạy học, chưa mạnh dạn chọn các mô-đun quan trọng và thiết thực khác đối với bản thân như: công tác giáo viên chủ nhiệm, chăm sóc, hỗ trợ tâm lý cho học sinh...
 
 
3. Tự đánh giá, xếp loại:
 
Nội
dung 1
Nội
dung 2
Nội dung 3
Điểm TB
Xếp loại
Mô đun 10

đun 14
Mô đun 17

đun 20
Mô đun 22
Trung bình
9,5
9,5
9
10
9,5
9
10
9,5
9,5
Giỏi
 
 
 V/ ĐỀ NGHỊ:
 
          Với nhà trường: Chỉ đạo bộ phận thư viện thống kê các loại tài liệu về BDTX và sắp xếp lịch phục vụ để giáo viên thực hiện công việc nghiên cứu; cung cấp các văn bản chỉ đạo có liên quan.
 Với tổ (nhóm) chuyên môn: Cần trao đổi kinh nghiệm nhiều hơn vvaof các cuộc sinh hoạt tổ chuyên môn.
 
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015-2016 của cá nhân tôi, kính báo cáo để cấp trên theo dõi, chỉ đạo.
 
                                                      Tiên Mỹ, ngày 06 tháng 4 năm 2016             
                                                                      Người báo cáo
 
 
        Võ Duy Hòa
 
1


Nguồn:Hòa Võ Duy

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 2016-2017
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngBDTX_1617.doc[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
f7zn0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2016-09-30 21:55:51
Loại file
doc
Dung lượng
Trang
1
Lần tải
5
Lần xem
3
giáo án điện tử KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 2016-2017

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan