Giáo Án Thể Dục 6:Kế Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên 2016-2017

giáo án điện tử Thể dục Thể dục 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
kqtp0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2016-11-25 20:57:09
Loại file
doc
Dung lượng
Trang
1
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

TRƯỜNG THCS THẠCH TRUNG TỔ SINH - HÓA - NGOẠI NGỮ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - hạnh phúc Thạch Trung, ngày 1 tháng 9 năm 2016   KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN Năm học 2016 - 2017 Họ và tên: Ngô Thị Ngọc Hà Chức vụ: Giáo viên A. KẾ HOẠCH CHUNG. I. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG..

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

TRƯỜNG THCS THẠCH TRUNG
TỔ SINH - HÓA - NGOẠI NGỮ
 
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - hạnh phúc
 
               Thạch Trung, ngày 1  tháng 9 năm 2016

 
 
KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
Năm học 2016 - 2017
 
 
Họ và tên:     Ngô Thị Ngọc Hà
Chức vụ:        Giáo viên 
A. KẾ HOẠCH CHUNG.
I. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH.
- Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc “ Ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, PT và giáo dục thường xuyên”;
- Căn cứ vào thông tư số 31/2011 ngày 8/8/2011 của Bộ GD&ĐT về ban hành chương trình BDTX cho giáo viên THCS;
- Công văn số 1248/SGDĐT - GDTX ngày 22/8/2016 của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh;
- Căn cứ vào công văn số 389 /BDTX-PGDĐT ngày 26/8/2016 của Phòng GD&ĐT Thành Phố Hà Tĩnh;
- Căn cứ vào tình hình nhiệm vụ cụ thể năm học 2016 - 2017. Trường THCS Thạch Trung, tổ Sinh - Hóa - Ngoại ngữ. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016 - 2017.
II. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN:
1. Học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học và yêu cầu về phát triển giáo dục, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của bản thân; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên.
3. Nắm vững mục tiêu đổi mới chương trình, tinh thần giảm tải, sách giáo khoa theo tinh thần nghị quyết 40/QH khoá 10 của Quốc Hội, chỉ thị 12/2001 CT-TTg của thủ tướng chính phủ và chỉ thị 40-CT/TƯ của Ban bí thư trung ương về việc xây dựng nâng cao chất lượng đổi ngủ giáo viên và CBQL giáo dục.
Nắm vững yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học theo chương trình sách giáo khoa.
Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên thông tư 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc “Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, PT và giáo dục thường xuyên”.
Thực hiện công văn số 1248/SGDĐT-GDTX ngày 22/8/2016 của Sở giáo dục Đào  tạo Tỉnh Hà Tĩnh.
Thực hiện công văn số 389/BDTX-PGDĐT ngày 26/8/2016 của Phòng GDĐT Thành Phố Hà Tĩnh.
 
III. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG
- Hình thức học tập BDTX chủ yếu là  lấy việc tự học của bản thân là chính, bản thân chủ động học tập nghiên cứu tài liệu hướng dẫn .
+ Bồi dưỡng qua các lớp đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ.+ Bồi dưỡng thông qua các lớp tập huấn  tại Sở, phòng , trường .
+ Bồi dưỡng thông qua tự học của bản thân, tự bồi dưỡng của giáo viên, tự nghiên cứu tài liệu
+ Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt của tổ, nhóm chuyên môn.
+ Sử dụng trường học kết nối vào đổi mới sinh hoạt chuyên môn .
- Xây dựng chuyên đề dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh và mô hình trường học mới.
- Sử dụng các hình thức hỗ trợ : Trường học kết nối, nắm bắt  mô hình trường học mới, xem hướng dẫn, nghe đài, báo, tivi ….
  IV. KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG:
1. Nội dung bồi dưỡng:
      a. Bồi dưỡng yêu cầu nhiệm vụ năm học(Nội dung bồi dưỡng 1):
- Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước, đường lối phát triển Giáo dục và Đào tạo; Tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương và của ngành Giáo dục và Đào tạo; Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; khung kế hoạch năm học 2016- 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của UBND tỉnh Hà Tĩnh.
- Chuyên đề năm 2016: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.
- Học tập Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo và Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
b. Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học, bao gồm cả nội dung bồi dưỡng do các dự án thực hiện(Nội dung bồi dưỡng 2)
Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên các cấp, các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của địa phương (bao gồm cả nội dung bồi dưỡng do các dự án thực hiện). Chú trọng một số nội dung như sau:
      - Tập huấn đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn.
      - Tập huấn xây dựng chuyên đề dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
      - Tập huấn nâng cao năng lực của CBQL các trường THCS về nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác sử dụng trường học kết nối vào đổi mới sinh hoạt chuyên môn trường học.
 - Tập huấn triển khai mô hình trường học mới
 -Khai thác thêm các nguồn tài liệu hỗ trợ, phục vụ chuyên môn cho bản thân trong quá trình giảng dạy, học tập, nghiên cứu.
c.Bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của gv(Nội dung 3)
Căn cứ nhu cầu của cá nhân, khối kiến thức tự chọn (đảm bảo 60 tiết/ năm). Các Môđun bồi dưỡng, cụ thể nhà trường chọn các môđun sau:
Môđun 17: Tìm kiếm,khai thác,xử lý thông tin phục vụ bài giảng.
Môđun 19: Dạy học với công nghệ thông tin.
Môđun 34: Tổ chức hoạt động GD ngoài giờ lên lớp ở trường THCS.
Môđun 39:Phối hợp với gia đình và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh THCS
B. KẾ HOẠCH CỤ THỂ HÀNG THÁNG:
            Theo sự chỉ đạo chung của Bộ GD&ĐT, của sở GD- ĐT Hà Tĩnh và của phòng GD- ĐT thành phố Hà Tĩnh, Trường THCS Thạch Trung đã được triển khai trong năm học 2016-2017, bản thân tập trung  bồi dưỡng các nội dung sau:
Thời gian
Kế hoạch
Tháng 8
                Học các chuyên đề do Sở Phòng GD tổ chức.
Tháng 9
- Xây dựng kế hoach tự học BDTX .
- Chấp hành sự phân công chuyên môn & công tác kiêm nhiệm của BGH trường
 - Thường xuyên theo dõi và thực hiện nghiêm túc các nội dung nghị quyết của BGH và các tổ chức trong nhà trường. 
- Học tập và thực hiện các cuộc vận động lớn của ngành, các phòng trào thi đua.
- Chuẩn bị hồ sơ, giáo án, tiến hành dạy chương trình năm học 2016 - 2017 theo kế hoạch biên chế năm học của BGD&ĐT.
- Thành lập đội tuyển TDTT, lên kế hoạch tập luyện đội tuyển.  
 
Tháng 10
-Tiếp tục học tập tấm gương đạo đức HCM - học tập rút kinh nghiệm: Dự giờ.
- Triển khai chuyên đề: Trường học kết nối.
- Tự học Môđun 17
- Xây dựng lại 1 số hình thức dạy - học tích cực: Hoạt động nhóm, sưu tầm tài liệu phục vụ cho bài dạy - học.
- Nghiên cứu tài liệu, tài liệu chuyên môn, dành nhiều thời gian cho công tác soạn - giảng thành thạo trên máy vi tính, truy cập mạng internet và trình chiếu.
-Thao giảng,dự giờ thao giảng chào mừng ngày 20-10 và ngày 20-11.
-Tập luyện đội tuyển TDTT.
- Hướng dẫn học sinh tập thể dục sáng và thể dục giữa giờ, tổ chức các trò chơi dân gian, múa hát sân trường cho học sinh.
 
 
Tháng 11
- Tự học môđun 19.
- Tiếp thu kế hoạch đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá .
-Thường xuyên theo dõi và thực hiện nghiêm túc các nội dung nghị quyết của BGH.
- Tích cực nghiên cứu tài liệu chuyên môn phục vụ cho soạn-giảng.
- Dự giờ thao giảng của đồng nghệp.
- Sinh hoạt tổ chuyên môn: ... (chuyên đề đã nghiên cứu trong chương trình BDTX)
-Tập luyện đội tuyển TDTT.
 
 
 
 
 
Tháng 12
-Tiếp tục tự học môđun19 .
- GV dự giờ thăm lớp.
- Chấp hành sự phân công chuyên môn và công tác kiêm nhiệm của BGH nhà trường, triển khai trong toàn tổ.
- Thực hiện nghiêm túc các nội dung nghị quyết của BGH và các tổ chức trong nhà trường.
- Phân công phụ đạo học sinh yếu kém.
- Tích cực kiểm tra xếp loại cho học sinh, quán triệt theo cuộc vận động “Hai không, bốn nội dung” của BGD&ĐT phát động.
-Tập luyện đội tuyển TDTT. Tham gia thi đấu cấp HKPĐ.
 
Tháng 1/2017
- Tự học môđun 34.
- Thường xuyên theo dõi và thực hiện nghiêm túc các nội dung nghị quyết của BGH và các tổ chức trong nhà trường .
- Tìm hiểu đối tựơng HS ,làm tốt công tác bồi dưỡng.
- Tích cực nghiên cứu tài liệu chuyên môn phục vụ cho soạn - giảng phù hợp với đối tượng HS
- Sinh hoạt chuyên đề.
- Tích cực kiểm tra xếp loại cho HS , quán triệt theo cuộc vận động “ Hai không , bốn nội dung “ của BGD & ĐT phát động .
-Tập luyện đội tuyển TDTT. Kiểm tra đánh giá xếp loại thể lực học sinh.t
Tháng 2/2017
- Tiếp tục tự học môđun 29.
- Thường xuyên theo dõi và thực hiện nghiêm túc các nội dung nghị quyết của BGH và các tổ chức trong nhà trường .
- Tìm hiểu đối tựơng HS theo nhóm sức khỏe.
- Tích cực nghiên cứu tài liệu chuyên môn phục vụ cho soạn – giảng phù hợp với đối tượng HS.
-Tập luyện đội tuyển TDTT. Tham gia thi đấu cấp thành phố.
 
Tháng 3/2017
- Tự học môđun 39
- Tiếp tục học tập tư tưởng tấm gương đạo đức HCM.
- Triển khai  chuyên đề ứng dụng công nghệ thông tin.
- Thường xuyên theo dõi và thực hiện nghiêm túc các nội dung nghị quyết của BGH và các tổ chức trong nhà trường .
- Thao giảng chào mừng ngày 8-3 và 26 tháng 3
- Sinh hoạt chuyên đề : ngày 8/3 và ngày 26/3
- Dự giờ đồng nghiệp và rút kinh nghiệm .  
 -Tập luyện đội tuyển TDTT
Tháng 4/2017
 - Thực hiện nghiêm túc các nội dung nghị quyết của BGH và các tổ chức trong nhà trường .
- Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM.
- Thực hành soạn thảo: Ứng dụng công nghệ thông tin.
Thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 .
- Dự giờ đồng nghiệp và rút kinh nghiệm .
- Tiến hành kiểm tra đánh giá xếp loại học sinh.
-Tập luyện đội tuyển TDTT.
Tháng 5/2017
 - Thực hiện nghiêm túc các nội dung nghị quyết của BGH và các tổ chức trong nhà trường .
- Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM.
- Thực hành soạn thảo: Ứng dụng công nghệ thông tin.
Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Quốc tế lao động 1/5 .
- Dự giờ đồng nghiệp và rút kinh nghiệm .
- Tiến hành kiểm tra đánh giá xếp loại học sinh.
-Tập luyện đội tuyển TDTT tham gia thi đấu.
- Kiểm tra đánh giá xếp loại thể lực học sinh tiêu chuẩn RLTT.
 
BGH DUYỆT 
 
 
     Nguyễn Văn Hân
 
                   NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
 
 
          
+
 
1

 


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 2016-2017
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngke hoach BDTX ) 2016-2017 (1).doc[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

giáo án TIẾP THEO

giáo án MỚI ĐĂNG

giáo án XEM NHIỀU