KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN Năm học 2015 – 2016

giáo án 2015-2016
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
u7jq0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
12/19/2016 1:48:36 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.00 M
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Trường THCS Kinh Bắc Tổ: KHXH Cộng hoà xã hội chủ nghĩa ViệtNam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN Năm học 2015 – 2016 Họ và tên giáo viên: Ngô Thị Hường Ngày sinh : 12/01/1974 Ngày vào ngành: 09/2003 Trình độ chuyên môn: Đại học Chuyên ngành: Mĩ thuật I. Những..,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN Năm học 2015 – 2016, Giáo Án 2015-2016 , Giáo án điện tử KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN Năm học 2015 – 2016, doc, 1 trang, 0.00 M, 2015-2016 chia sẽ bởi Hường Ngô Thị đã có 0 download

 
LINK DOWNLOAD

KE-HOACH-BoI-DUoNG-THUoNG-XUYEN-CA-NHAN-Nam-hoc-2015-2016.doc[0.00 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Trường THCS Kinh Bắc
Tổ: KHXH
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa ViệtNam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN
Năm học 2015 – 2016
Họ và tên giáo viên: Ngô Thị Hường
Ngày sinh : 12/01/1974
Ngày vào ngành: 09/2003
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Mĩ thuật
I. Những căn cứ xây dựng kế hoạch:
Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mâm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ công văn số 743/SGD&ĐT-GDTX của Sở GD & ĐT tỉnh Bắc Ninh về Kế hoạch triển khai công tác BDTX năm học 2015 – 2016.
Căn cứ công văn số 531 /KH – PGD&ĐT về hướng dẫn kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên các nội dung cho giáo viên năm học 2015 – 2016.
II. Nội dung cơ bản của kế hoạch.
A. Mục đích yêu cầu:
- Giáo viên học tập, bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, theo yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
- Phát triển năng lực, nhu cầu tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của các cơ sở giáo dục.
B. Nội dung:
1. Khối kiến thức bắt buộc.
a. Nội dung bồi dưỡng 1: (30 tiết) Bồi dưỡng về chính trị , nghị quyết:
. Nội dung bồi dưỡng 2: (30 tiết): Theo các chuyên đề của Phòng GD&ĐT thành phố.
2. Khối kiến thức tự chọn.
- Căn cứ chương trình BDTX theo thông tư số 31/2011 ngày 8/8/2011 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS
- Căn cứ hướng dẫn chỉ đạo của BGH trường THCS Kinh Bắc.
- Căn cứ vào khả năng và năng lực của bản thân, tôi tự lựa chọn 2 mô đun sau để tự bồi dưỡng trong năm học 2015 – 2016.
Mã mô đun
Tên nội dung mô đun
 Thời gian thực hiện
Thời gian
hoàn thành
Ghi chú

THCS
36
Giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS
Tháng 10
Tháng 1


THCS
39
Phối hợp với gia đình cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh THCS
Tháng 2
Tháng 4C. Hình thức bồi dưỡng:
- Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn;
- Bồi dưỡng thông qua dự giờ, rút kinh nghiệm, chia sẻ cùng đồng nghiệp;
- Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu;
- Bồi dưỡng thông qua học tập từ xa;
D. Những khuyến nghị:
Đề nghị tổ chức bồi dưỡng tập trung các nội dung bồi dưỡng sau:
Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm
Duyệt của BGH
Duyệt của tổ CM
 Người lập kế hoạch
Ngô Thị HườngTrường THCS Kinh Bắc

Tổ: KHXH

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖtNam

Độc lậpTự doHạnh phúc

 

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN

Năm học 2015 – 2016

 

               Họ và tên giáo viên: Ngô Thị Hường

               Ngày sinh : 12/01/1974

               Ngày vào ngành: 09/2003

               Trình độ chuyên môn: Đại học

               Chuyên ngành: Mĩ thuật

I. Những căn cứ xây dựng kế hoạch:

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mâm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ công văn số 743/SGD&ĐT-GDTX của Sở GD & ĐT tỉnh Bắc Ninh về Kế hoạch triển khai công tác BDTX năm học 2015 – 2016.

Căn cứ công văn số 531 /KH – PGD&ĐT về hướng dẫn kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên các nội dung cho giáo viên năm học 2015 – 2016.

 

II. Nội dung cơ bản của kế hoạch.

A. Mục đích yêu cầu:

- Giáo viên học tập, bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, theo yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

- Phát triển năng lực, nhu cầu tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của các cơ sở giáo dục.

B. Nội dung:

1. Khối kiến thức bắt buộc.

a. Nội dung bồi dưỡng 1: (30 tiết)  Bồi dưỡng về chính trị , nghị quyết:

b. Nội dung bồi dưỡng 2:  (30 tiết):  Theo các chuyên đề của Phòng GD&ĐT thành phố.

2. Khối kiến thức tự chọn.

- Căn cứ chương trình BDTX theo thông tư số 31/2011 ngày 8/8/2011 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS

- Căn cứ hướng dẫn chỉ đạo của BGH trường THCS Kinh Bắc.

- Căn cứ vào khả năng và năng lực của bản thân, tôi tự lựa chọn 2 mô đun sau để tự bồi dưỡng trong năm học 2015 – 2016.

 

 

 

Mã mô đun

Tên nội dung mô đun

Thời gian            thực hiện

Thời gian

hoàn thành

Ghi chú

THCS

36

Giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS

Tháng 10

Tháng 1

 

THCS

39

Phối hợp với gia đình cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh THCS

Tháng 2

Tháng 4

 

 

C. Hình thức bồi dưỡng:

- Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn;

- Bồi dưỡng thông qua d gi, rút kinh nghiệm, chia s cùng đồng nghiệp;

- Bồi dưỡng thông qua t học, t nghiên cứu;

- Bồi dưỡng thông qua học tập t xa;

D. Những khuyến nghị:

Đ ngh t chức bồi dưỡng tập trung các nội dung bồi dưỡng sau:

-         Lập kế hoạch công tác ch nhiệm

 

Duyệt của BGH

Duyệt của tổ CM

  Người lập kế hoạch

 

 

 

      Ngô Thị Hường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN Năm học 2015 – 2016
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU