ke hoach boi duong thuong xuyen giao vien mam non nam hoc 2015-2016 giáo án Văn bản Lưu trữ

Đăng ngày 11/5/2015 8:25:18 AM | Thể loại: Văn bản Lưu trữ | Lần tải: 11 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.11 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung


PHÒNG GD&ĐT GIANG THÀNH
TRƯỜNG MẦM NON VĨNH ĐIỀU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: /KH-PGDĐT
Vĩnh Điều, ngày 3 tháng 11 năm 2015KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non năm học 2015-2016
Căn cứ Kế hoạch số 33/KH-PGDĐT, ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Phòng GDĐT Giang Thành về Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông năm học 2015-2016;
Trường mầm non Vĩnh Điều xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2015-2016 như sau:
MỤC ĐÍCH
Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế- xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của huyện, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường và của phòng GDĐT.
ĐỐI TƯỢNG
1. Đối tượng bắt buộc:
Tất cả giáo viên đang giảng dạy tại trường mầm non Vĩnh Điều.
2. Đối tượng được miễn, giảm, hoãn bồi dưỡng thường xuyên:
- Giáo viên chuẩn bị nghỉ hưu còn thời gian công tác dưới 1 học kỳ không phải BDTX nhưng khuyến khích tham gia.
- Giáo viên nữ nghỉ chế độ thai sản.
- Giáo viên sức khoẻ yếu đi điều trị từ 03 tháng trở lên có giấy xác nhận của bệnh viện.
- Nhân viên văn phòng (trừ những giáo viên được phân công làm công tác văn phòng).
- Giáo viên đang ốm được tạm nghỉ BDTX trong thời gian điều trị, nghỉ bệnh, nghỉ việc riêng có lý do chính đáng nhưng phải đảm bảo được bồi dưỡng lại những nội dung chưa được bồi dưỡng tại đơn vị sau thời gian nghỉ.

III. NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG BỒI DƯỠNG
Khối kiến thức bắt buộc: 60 tiết/giáo viên/năm học
1.1. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/giáo viên/năm học.
Bồi dưỡng về chính trị, thời sự, các nghị quyết: Nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy về nhiệm vụ kinh tế xã hội, về quan điểm đường lối phát triển giáo dục và đào tạo; Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các văn bản chỉ đạo của Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo.
Các chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vũng mạnh”.
Nghị Quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
1.2. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/giáo viên/năm học.
Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên mầm non, các nội dung nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học, cụ thê:

STT
Nội dung
Số tiết
Ghi chú

1
Giáo dục trẻ khó khăn về ngôn ngữ

10
Tài liệu tập huấn

2
Hướng dẫn bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi
8
Tài liệu tập huấn

3
Phát hiện và phát triển trí tuệ cảm xúc cho trẻ MN, dạy trẻ làm trung tâm.
12
Tài liệu tập huấn

 2. Khối kiến thức tự chọn: 60 tiết/giáo viên/năm học.
2.2.1. Nội dung trong chương trình BDTX của giáo viên mầm non (do BGD&ĐT biên soạn): 30 tiết/giáo viên/năm học:

Đối tượng
Số mô đun cá nhân lựa chọn
Số tiết cho mỗi môđun
Tổng số tiết

Giáo viên Mầm non
2
15
2x15=30 tiết

Lưu ý: Mỗi giáo viên tự lựa chọn 02 môđun bồi dưỡng (tương đương với 30 tiết), đảm bảo phù hợp nhu cầu và năng lực của cá nhân. Theo đó, tùy theo trình độ chuyên môn, năng lực của mình giáo viên sẽ chọn những môđun khác nhau để tự bồi dưỡng.

Sponsor Documents