KẾ HOACH CÁ NHÂN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013 - 2014

giáo án Giáo án khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 4183       0      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
n2g2yq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
4/2/2013 9:33:06 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.12 M
Lần xem
0
Lần tải
4183
File đã kiểm duyệt an toàn

PHÒNG GD-ĐT QUẢNG XƯƠNG TRƯỜNG TH QUẢNG CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  Quảng Châu, ngày 10 tháng 3 năm 2013  KẾ HOẠCH CÁ NHÂN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO,xem chi tiết và tải về giáo án KẾ HOACH CÁ NHÂN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013 - 2014, Giáo Án Giáo Án Khác , Giáo án điện tử KẾ HOACH CÁ NHÂN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013 - 2014, doc, 1 trang, 0.12 M, Giáo án khác chia sẽ bởi Tuyền Phạm Thị đã có 4183 download

LINK DOWNLOAD

KE-HOACH-CA-NHAN-BoI-DUoNG-THUoNG-XUYEN-GIAO-VIEN-NAM-HoC-2013-2014.doc[0.12 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

PHÒNG GD-ĐT QUẢNG XƯƠNG
TRƯỜNG TH QUẢNG CHÂU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 Quảng Châu, ngày 10  tháng 3 năm 2013


KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013 - 2014
Họ và tên giáo viên: PHẠM THỊ TUYỀN
Trình độ chuyên môn: CĐSP
Chức vụ, tổ chuyên môn: Giáo viên
Công việc chuyên môn: Giáo viên chủ nhiệm lớp 4
Công việc kiêm nhiệm được giao: Bí thư Chi đoàn
Căn cứ công văn số 19/GD&ĐT – THCS ngày 14/1/2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quảng Xương về việc hướng dẫn thực hiện chương trình BDTX giáo viên;
Căn cứ công văn số 107/GD&ĐT – THCS ngày 22/3/2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quảng Xương về việc hướng dẫn thực hiện quy chế, chương trình BDTX giáo viên ( Hướng dẫn bổ sung );
Căn cứ chỉ đạo của bộ phận chuyên môn trường Tiểu học Quảng Châu;
Căn cứ vào thực tế năng lực và nhu cầu bồi dưỡng của bản thân.
Cá nhân xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2013 – 2014 như sau:
I. MỤC TIÊU CỦA VIỆC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
- Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp Giaó viên Tiểu học, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp Tiểu học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX.
- Thực hiện tốt cuộc vận động lớn của ngành “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học, tự sáng tạo”
II. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN:
1. Khối kiến thức bắt buộc.
a) Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết
- Bồi dưỡng chính chị, thời sự.
- Các Nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh Thanh Hóa và huyện Quảng Xương, trong đó tập trung đi sâu vào các vấn đề như
+ Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng về giáo dục và đào tạo;
+ Tình hình và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo của cả nước, của tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn 2012 – 2015 và những năm tiếp theo;
+ Đánh giá việc tổ chức thực hiện chỉ thị nhiệm vụ năm học 2012 – 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
+ Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học;
+ Các văn bản chỉ đạo của các cơ quan quản lí giáo dục.
) Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết
TT
Nội dung
Số tiết

1
Bồi dưỡng kiến thức về văn hóa địa phương
10

2
Bồi dưỡng kiến thức về ngữ văn địa phương
10

3
Bồi dưỡng kiến thức về lịch sử và địa lý địa phương
10


2. Khối kiến thức tự chọn: ( Nội dung bồi dưỡng 3 ): 60 tiết
Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng


mô đun
Tên và nội dung mô đun
Mục tiêu
ồi dưỡng
ThờI gian tự học (tiết)
Thời gian học tập trung (tiết)


Lý thuyết
Thực hành

I. Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng giáo dục
TH
3
Đặc điểm tâm lí của học sinh cá biệt, học sinh yếu kém, học sinh khá,. giỏi, học sinh năng khiếu.
1. Tâm lí của học sinh cá biệt.
2. Tâm lí của học sinh yếu kém.
3. Tâm lí của học sinh khá, giỏi, học sinh năng khiếu.
Có kĩ năng tìm hiểu, phân tích đặc điểm tâm lí học sinh cá biệt, học sinh yếu kém, học sinh khá, giỏi, học sinh năng khiếu để vận dụng trong dạy học, giáo dục phù hợp đối tượng học sinh.

10


5

II. Nâng cao năng lực hiểu biết về môi trường giáo dục và xây dựng môi trường học tập
TH7
Xây dựng môi trường học tập thân thiện.
1. Xây dựng môi trường thân thiện trong nhà trường về vật chất ( phòng học, cảnh quan trường lớp, tạo khu vui chơi,…)
2. Xây dựng môi trường thân thiện trong nhà trường về tinh thần ( quan hệ giáo viên – giáo viên

 


PHÒNG GD-ĐT QUẢNG XƯƠNG

TRƯỜNG TH QUẢNG CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

           Quảng Châu, ngày 10  tháng 3  năm 2013

 

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013 - 2014

 

Họ và tên giáo viên: PHẠM THỊ TUYỀN

Trình độ chuyên môn: CĐSP

Chức vụ, tổ chuyên môn: Giáo viên

Công việc chuyên môn: Giáo viên chủ nhiệm lớp 4

Công việc kiêm nhiệm được giao:  Bí thư Chi đoàn

Căn cứ công văn số 19/GD&ĐT – THCS ngày 14/1/2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quảng Xương về việc hướng dẫn thực hiện chương trình BDTX giáo viên;

Căn cứ công văn số 107/GD&ĐT – THCS ngày 22/3/2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quảng Xương về việc hướng dẫn thực hiện quy chế, chương trình BDTX giáo viên ( Hướng dẫn bổ sung );

Căn cứ chỉ đạo của bộ phận chuyên môn trường Tiểu học Quảng Châu;

Căn cứ vào thực tế năng lực và nhu cầu bồi dưỡng của bản thân.

Cá nhân xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2013 – 2014 như sau:

 

         I. MỤC TIÊU CỦA VIỆC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

- Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp Giaó viên Tiểu học, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp Tiểu học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX.

- Thực hiện tốt cuộc vận động lớn của ngành “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học, tự sáng tạo”

 

II. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN:

 

1. Khối kiến thức bắt buộc.

a) Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết

 - Bồi dưỡng chính chị, thời sự.


- Các Nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh Thanh Hóa và huyện Quảng Xương, trong đó tập trung đi sâu vào các vấn đề như

+ Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng về giáo dục và đào tạo;

+ Tình hình và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo của cả nước, của tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn 2012 – 2015 và những năm tiếp theo;

+ Đánh giá việc tổ chức thực hiện chỉ thị nhiệm vụ năm học 2012 – 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học;

+ Các văn bản chỉ đạo của các cơ quan quản lí giáo dục.

 

b) Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết

TT

Nội dung

Số tiết

1

Bồi dưỡng kiến thức về văn hóa địa phương

10

2

Bồi dưỡng kiến thức về ngữ văn địa phương

10

3

Bồi dưỡng kiến thức về lịch sử và địa lý địa phương

10

 

2. Khối kiến thức tự chọn: ( Nội dung bồi dưỡng 3 ): 60 tiết

 

 

Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng

 

mô đun

Tên và nội dung mô đun

Mục tiêu

bồi dưỡng

ThờI gian tự học (tiết)

Thời gian học tập trung (tiết)

Lý thuyết

Thực hành

I. Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng giáo dục

 

TH

3

Đặc điểm tâm lí của học sinh cá biệt, học sinh yếu kém, học sinh khá,. giỏi, học sinh năng khiếu.

1. Tâm lí của học sinh cá biệt.

2. Tâm lí của học sinh yếu kém.

3. Tâm lí của học sinh khá, giỏi, học sinh năng khiếu.

Có kĩ năng tìm hiểu, phân tích đặc điểm tâm lí học sinh cá biệt, học sinh yếu kém, học sinh khá, giỏi, học sinh năng khiếu để vận dụng trong dạy học, giáo dục phù hợp đối tượng học sinh.

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng

 

mô đun

Tên và nội dung mô đun

Mục tiêu

bồi dưỡng

ThờI gian tự học (tiết)

Thời gian học tập trung (tiết)

Lý thuyết

Thực hành

I. Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng giáo dục

 

TH

3

Đặc điểm tâm lí của học sinh cá biệt, học sinh yếu kém, học sinh khá,. giỏi, học sinh năng khiếu.

1. Tâm lí của học sinh cá biệt.

2. Tâm lí của học sinh yếu kém.

3. Tâm lí của học sinh khá, giỏi, học sinh năng khiếu.

Có kĩ năng tìm hiểu, phân tích đặc điểm tâm lí học sinh cá biệt, học sinh yếu kém, học sinh khá, giỏi, học sinh năng khiếu để vận dụng trong dạy học, giáo dục phù hợp đối tượng học sinh.

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Nâng cao năng lực hiểu biết về môi trường giáo dục và xây dựng môi trường học tập

TH7

Xây dựng môi trường học tập thân thiện.

1. Xây dựng môi trường thân thiện trong nhà trường về vật chất ( phòng học, cảnh quan trường lớp, tạo khu vui chơi,…)

2. Xây dựng môi trường thân thiện trong nhà trường về tinh thần ( quan hệ giáo viên – giáo viên, giáo viên – học sinh, học sinh – học sinh, nhà trường – phụ huynh,… )

 

 

Hiểu được Xây dựng môi trường trường học thân thiện về mặt vật chất, hiểu được ý nghĩa và biết cách tạo môi trường trường học thân thiện về mặt vật chất.

Hiểu được thế nào là xây dựng môi trường trường học thân thiện về mặt tinh thần; hiểu ý nghĩa và biết cách xây dựng môi trường trường học thân thiện về mặt tinh thần.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

1

1

III. Nâng cao năng lực hướng dẫn, tư vấn của giáo viên

TH9

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh Tiểu học

 1. Các nội dung cần hướng dẫn, tư vấn cho học sinh Tiểu học
 2. Phương pháp, kĩ thuật tư vấn cho học sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

Có kĩ năng hướng dẫn, động viên học sinh biết sống an toàn, biết khắc phục khó khăn gặp phải.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học

TH

12

Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở Tiểu học.

 1. Các nội dung cần tích hợp giáo dục trong các môn học và hoạt động giáo dục ở Tiểu học.
 2. Phương pháp lựa chọn địa chỉ tích hợp và xác định mức độ tích hợp trong các bài học  của từng môn học và hoạt động giáo dục ở Tiểu học.
 3. Kĩ năng lựa chọn phương pháp – kĩ thuật dạy học phù hợp với việc dạy học tích hợp.
 4. Thực hành lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục.

Nhận biết được các nội dung cần tích hợp giáo dục trong các môn học và hoạt động giáo dục ở Tiểu học; Biết  lựa chọn các địa chỉ tích hợp phù hợp và cách xác định mức độ tích hợp trong các bài học của từng môn học và hoạt động giáo dục ở Tiểu học. Lập được kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

3

4

V. Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học.

TH

13

Kĩ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực

1. Phân loại bài học ở tiểu học; yêu cầu chung của mỗi loại bài học (bài hình thành kiến thức mới, bài thực hành, bài ôn tập, kiểm tra ).

2. Cách triển khai mỗi loại bài  học theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của người học.

3. Các bước thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của người học.

Phân biệt được các loại bài học ở tiểu học và yêu cầu của mỗi loại bài học.

Biết cách triển khai mỗi loại bài học trên lớp theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của người học.  

Nêu được các bước, yêu cầu thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của người học. 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

TH

21

 

Ứng dụng phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint trong dạy học

1. Các tính năng cơ bản của phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint.

2. Thực hành các tính năng cơ bản của phần mềm trình diễn PowerPoint để xây dựng một tệp tin trình diễn phục vụ cho việc dạy học ở tiểu học.

 

 

Xác định được các tính năng cơ bản của phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint và biết một tệp tin trình diễn.

Sử dụng thành thạo các tính năng cơ bản của phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint để để xây dựng một tệp tin trình diễn phục vụ cho việc dạy học ở tiểu học.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

1

2

II. Nâng cao năng lực hiểu biết về môi trường giáo dục và xây dựng môi trường học tập

TH7

Xây dựng môi trường học tập thân thiện.

1. Xây dựng môi trường thân thiện trong nhà trường về vật chất ( phòng học, cảnh quan trường lớp, tạo khu vui chơi,…)

2. Xây dựng môi trường thân thiện trong nhà trường về tinh thần ( quan hệ giáo viên – giáo viên, giáo viên – học sinh, học sinh – học sinh, nhà trường – phụ huynh,… )

 

 

Hiểu được Xây dựng môi trường trường học thân thiện về mặt vật chất, hiểu được ý nghĩa và biết cách tạo môi trường trường học thân thiện về mặt vật chất.

Hiểu được thế nào là xây dựng môi trường trường học thân thiện về mặt tinh thần; hiểu ý nghĩa và biết cách xây dựng môi trường trường học thân thiện về mặt tinh thần.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

1

1


 

Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng

 

mô đun

Tên và nội dung mô đun

Mục tiêu

bồi dưỡng

ThờI gian tự học (tiết)

Thời gian học tập trung (tiết)

Lý thuyết

Thực hành

I. Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng giáo dục

 

TH

3

Đặc điểm tâm lí của học sinh cá biệt, học sinh yếu kém, học sinh khá,. giỏi, học sinh năng khiếu.

1. Tâm lí của học sinh cá biệt.

2. Tâm lí của học sinh yếu kém.

3. Tâm lí của học sinh khá, giỏi, học sinh năng khiếu.

Có kĩ năng tìm hiểu, phân tích đặc điểm tâm lí học sinh cá biệt, học sinh yếu kém, học sinh khá, giỏi, học sinh năng khiếu để vận dụng trong dạy học, giáo dục phù hợp đối tượng học sinh.

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Nâng cao năng lực hiểu biết về môi trường giáo dục và xây dựng môi trường học tập

TH7

Xây dựng môi trường học tập thân thiện.

1. Xây dựng môi trường thân thiện trong nhà trường về vật chất ( phòng học, cảnh quan trường lớp, tạo khu vui chơi,…)

2. Xây dựng môi trường thân thiện trong nhà trường về tinh thần ( quan hệ giáo viên – giáo viên, giáo viên – học sinh, học sinh – học sinh, nhà trường – phụ huynh,… )

 

 

Hiểu được Xây dựng môi trường trường học thân thiện về mặt vật chất, hiểu được ý nghĩa và biết cách tạo môi trường trường học thân thiện về mặt vật chất.

Hiểu được thế nào là xây dựng môi trường trường học thân thiện về mặt tinh thần; hiểu ý nghĩa và biết cách xây dựng môi trường trường học thân thiện về mặt tinh thần.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

1

1

III. Nâng cao năng lực hướng dẫn, tư vấn của giáo viên

TH9

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh Tiểu học

 1. Các nội dung cần hướng dẫn, tư vấn cho học sinh Tiểu học
 2. Phương pháp, kĩ thuật tư vấn cho học sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

Có kĩ năng hướng dẫn, động viên học sinh biết sống an toàn, biết khắc phục khó khăn gặp phải.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học

TH

12

Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở Tiểu học.

 1. Các nội dung cần tích hợp giáo dục trong các môn học và hoạt động giáo dục ở Tiểu học.
 2. Phương pháp lựa chọn địa chỉ tích hợp và xác định mức độ tích hợp trong các bài học  của từng môn học và hoạt động giáo dục ở Tiểu học.
 3. Kĩ năng lựa chọn phương pháp – kĩ thuật dạy học phù hợp với việc dạy học tích hợp.
 4. Thực hành lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục.

Nhận biết được các nội dung cần tích hợp giáo dục trong các môn học và hoạt động giáo dục ở Tiểu học; Biết  lựa chọn các địa chỉ tích hợp phù hợp và cách xác định mức độ tích hợp trong các bài học của từng môn học và hoạt động giáo dục ở Tiểu học. Lập được kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

3

4

V. Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học.

TH

13

Kĩ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực

1. Phân loại bài học ở tiểu học; yêu cầu chung của mỗi loại bài học (bài hình thành kiến thức mới, bài thực hành, bài ôn tập, kiểm tra ).

2. Cách triển khai mỗi loại bài  học theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của người học.

3. Các bước thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của người học.

Phân biệt được các loại bài học ở tiểu học và yêu cầu của mỗi loại bài học.

Biết cách triển khai mỗi loại bài học trên lớp theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của người học.  

Nêu được các bước, yêu cầu thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của người học. 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

TH

21

 

Ứng dụng phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint trong dạy học

1. Các tính năng cơ bản của phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint.

2. Thực hành các tính năng cơ bản của phần mềm trình diễn PowerPoint để xây dựng một tệp tin trình diễn phục vụ cho việc dạy học ở tiểu học.

 

 

Xác định được các tính năng cơ bản của phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint và biết một tệp tin trình diễn.

Sử dụng thành thạo các tính năng cơ bản của phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint để để xây dựng một tệp tin trình diễn phục vụ cho việc dạy học ở tiểu học.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

1

2

III. Nâng cao năng lực hướng dẫn, tư vấn của giáo viên

TH9

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh Tiểu học

 1. Các nội dung cần hướng dẫn, tư vấn cho học sinh Tiểu học
 2. Phương pháp, kĩ thuật tư vấn cho học sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

Có kĩ năng hướng dẫn, động viên học sinh biết sống an toàn, biết khắc phục khó khăn gặp phải.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học

TH

12

Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở Tiểu học.

 1. Các nội dung cần tích hợp giáo dục trong các môn học và hoạt động giáo dục ở Tiểu học.
 2. Phương pháp lựa chọn địa chỉ tích hợp và xác định mức độ tích hợp trong các bài học  của từng môn học và hoạt động giáo dục ở Tiểu học.
 3. Kĩ năng lựa chọn phương pháp – kĩ thuật dạy học phù hợp với việc dạy học tích hợp.
 4. Thực hành lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục.

Nhận biết được các nội dung cần tích hợp giáo dục trong các môn học và hoạt động giáo dục ở Tiểu học; Biết  lựa chọn các địa chỉ tích hợp phù hợp và cách xác định mức độ tích hợp trong các bài học của từng môn học và hoạt động giáo dục ở Tiểu học. Lập được kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

3

4


 

Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng

 

mô đun

Tên và nội dung mô đun

Mục tiêu

bồi dưỡng

ThờI gian tự học (tiết)

Thời gian học tập trung (tiết)

Lý thuyết

Thực hành

I. Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng giáo dục

 

TH

3

Đặc điểm tâm lí của học sinh cá biệt, học sinh yếu kém, học sinh khá,. giỏi, học sinh năng khiếu.

1. Tâm lí của học sinh cá biệt.

2. Tâm lí của học sinh yếu kém.

3. Tâm lí của học sinh khá, giỏi, học sinh năng khiếu.

Có kĩ năng tìm hiểu, phân tích đặc điểm tâm lí học sinh cá biệt, học sinh yếu kém, học sinh khá, giỏi, học sinh năng khiếu để vận dụng trong dạy học, giáo dục phù hợp đối tượng học sinh.

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Nâng cao năng lực hiểu biết về môi trường giáo dục và xây dựng môi trường học tập

TH7

Xây dựng môi trường học tập thân thiện.

1. Xây dựng môi trường thân thiện trong nhà trường về vật chất ( phòng học, cảnh quan trường lớp, tạo khu vui chơi,…)

2. Xây dựng môi trường thân thiện trong nhà trường về tinh thần ( quan hệ giáo viên – giáo viên, giáo viên – học sinh, học sinh – học sinh, nhà trường – phụ huynh,… )

 

 

Hiểu được Xây dựng môi trường trường học thân thiện về mặt vật chất, hiểu được ý nghĩa và biết cách tạo môi trường trường học thân thiện về mặt vật chất.

Hiểu được thế nào là xây dựng môi trường trường học thân thiện về mặt tinh thần; hiểu ý nghĩa và biết cách xây dựng môi trường trường học thân thiện về mặt tinh thần.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

1

1

III. Nâng cao năng lực hướng dẫn, tư vấn của giáo viên

TH9

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh Tiểu học

 1. Các nội dung cần hướng dẫn, tư vấn cho học sinh Tiểu học
 2. Phương pháp, kĩ thuật tư vấn cho học sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

Có kĩ năng hướng dẫn, động viên học sinh biết sống an toàn, biết khắc phục khó khăn gặp phải.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học

TH

12

Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở Tiểu học.

 1. Các nội dung cần tích hợp giáo dục trong các môn học và hoạt động giáo dục ở Tiểu học.
 2. Phương pháp lựa chọn địa chỉ tích hợp và xác định mức độ tích hợp trong các bài học  của từng môn học và hoạt động giáo dục ở Tiểu học.
 3. Kĩ năng lựa chọn phương pháp – kĩ thuật dạy học phù hợp với việc dạy học tích hợp.
 4. Thực hành lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục.

Nhận biết được các nội dung cần tích hợp giáo dục trong các môn học và hoạt động giáo dục ở Tiểu học; Biết  lựa chọn các địa chỉ tích hợp phù hợp và cách xác định mức độ tích hợp trong các bài học của từng môn học và hoạt động giáo dục ở Tiểu học. Lập được kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

3

4

V. Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học.

TH

13

Kĩ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực

1. Phân loại bài học ở tiểu học; yêu cầu chung của mỗi loại bài học (bài hình thành kiến thức mới, bài thực hành, bài ôn tập, kiểm tra ).

2. Cách triển khai mỗi loại bài  học theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của người học.

3. Các bước thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của người học.

Phân biệt được các loại bài học ở tiểu học và yêu cầu của mỗi loại bài học.

Biết cách triển khai mỗi loại bài học trên lớp theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của người học.  

Nêu được các bước, yêu cầu thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của người học. 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

TH

21

 

Ứng dụng phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint trong dạy học

1. Các tính năng cơ bản của phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint.

2. Thực hành các tính năng cơ bản của phần mềm trình diễn PowerPoint để xây dựng một tệp tin trình diễn phục vụ cho việc dạy học ở tiểu học.

 

 

Xác định được các tính năng cơ bản của phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint và biết một tệp tin trình diễn.

Sử dụng thành thạo các tính năng cơ bản của phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint để để xây dựng một tệp tin trình diễn phục vụ cho việc dạy học ở tiểu học.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

1

2

V. Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học.

TH

13

Kĩ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực

1. Phân loại bài học ở tiểu học; yêu cầu chung của mỗi loại bài học (bài hình thành kiến thức mới, bài thực hành, bài ôn tập, kiểm tra ).

2. Cách triển khai mỗi loại bài  học theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của người học.

3. Các bước thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của người học.

Phân biệt được các loại bài học ở tiểu học và yêu cầu của mỗi loại bài học.

Biết cách triển khai mỗi loại bài học trên lớp theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của người học.  

Nêu được các bước, yêu cầu thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của người học. 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng

 

mô đun

Tên và nội dung mô đun

Mục tiêu

bồi dưỡng

ThờI gian tự học (tiết)

Thời gian học tập trung (tiết)

Lý thuyết

Thực hành

I. Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng giáo dục

 

TH

3

Đặc điểm tâm lí của học sinh cá biệt, học sinh yếu kém, học sinh khá,. giỏi, học sinh năng khiếu.

1. Tâm lí của học sinh cá biệt.

2. Tâm lí của học sinh yếu kém.

3. Tâm lí của học sinh khá, giỏi, học sinh năng khiếu.

Có kĩ năng tìm hiểu, phân tích đặc điểm tâm lí học sinh cá biệt, học sinh yếu kém, học sinh khá, giỏi, học sinh năng khiếu để vận dụng trong dạy học, giáo dục phù hợp đối tượng học sinh.

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Nâng cao năng lực hiểu biết về môi trường giáo dục và xây dựng môi trường học tập

TH7

Xây dựng môi trường học tập thân thiện.

1. Xây dựng môi trường thân thiện trong nhà trường về vật chất ( phòng học, cảnh quan trường lớp, tạo khu vui chơi,…)

2. Xây dựng môi trường thân thiện trong nhà trường về tinh thần ( quan hệ giáo viên – giáo viên, giáo viên – học sinh, học sinh – học sinh, nhà trường – phụ huynh,… )

 

 

Hiểu được Xây dựng môi trường trường học thân thiện về mặt vật chất, hiểu được ý nghĩa và biết cách tạo môi trường trường học thân thiện về mặt vật chất.

Hiểu được thế nào là xây dựng môi trường trường học thân thiện về mặt tinh thần; hiểu ý nghĩa và biết cách xây dựng môi trường trường học thân thiện về mặt tinh thần.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

1

1

III. Nâng cao năng lực hướng dẫn, tư vấn của giáo viên

TH9

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh Tiểu học

 1. Các nội dung cần hướng dẫn, tư vấn cho học sinh Tiểu học
 2. Phương pháp, kĩ thuật tư vấn cho học sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

Có kĩ năng hướng dẫn, động viên học sinh biết sống an toàn, biết khắc phục khó khăn gặp phải.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học

TH

12

Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở Tiểu học.

 1. Các nội dung cần tích hợp giáo dục trong các môn học và hoạt động giáo dục ở Tiểu học.
 2. Phương pháp lựa chọn địa chỉ tích hợp và xác định mức độ tích hợp trong các bài học  của từng môn học và hoạt động giáo dục ở Tiểu học.
 3. Kĩ năng lựa chọn phương pháp – kĩ thuật dạy học phù hợp với việc dạy học tích hợp.
 4. Thực hành lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục.

Nhận biết được các nội dung cần tích hợp giáo dục trong các môn học và hoạt động giáo dục ở Tiểu học; Biết  lựa chọn các địa chỉ tích hợp phù hợp và cách xác định mức độ tích hợp trong các bài học của từng môn học và hoạt động giáo dục ở Tiểu học. Lập được kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

3

4

V. Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học.

TH

13

Kĩ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực

1. Phân loại bài học ở tiểu học; yêu cầu chung của mỗi loại bài học (bài hình thành kiến thức mới, bài thực hành, bài ôn tập, kiểm tra ).

2. Cách triển khai mỗi loại bài  học theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của người học.

3. Các bước thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của người học.

Phân biệt được các loại bài học ở tiểu học và yêu cầu của mỗi loại bài học.

Biết cách triển khai mỗi loại bài học trên lớp theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của người học.  

Nêu được các bước, yêu cầu thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của người học. 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

TH

21

 

Ứng dụng phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint trong dạy học

1. Các tính năng cơ bản của phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint.

2. Thực hành các tính năng cơ bản của phần mềm trình diễn PowerPoint để xây dựng một tệp tin trình diễn phục vụ cho việc dạy học ở tiểu học.

 

 

Xác định được các tính năng cơ bản của phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint và biết một tệp tin trình diễn.

Sử dụng thành thạo các tính năng cơ bản của phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint để để xây dựng một tệp tin trình diễn phục vụ cho việc dạy học ở tiểu học.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

1

2

VII. Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

TH

21

 

Ứng dụng phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint trong dạy học

1. Các tính năng cơ bản của phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint.

2. Thực hành các tính năng cơ bản của phần mềm trình diễn PowerPoint để xây dựng một tệp tin trình diễn phục vụ cho việc dạy học ở tiểu học.

 

 

Xác định được các tính năng cơ bản của phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint và biết một tệp tin trình diễn.

Sử dụng thành thạo các tính năng cơ bản của phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint để để xây dựng một tệp tin trình diễn phục vụ cho việc dạy học ở tiểu học.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

1

2

 

 

III. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG:

-         BDTX bằng tự học của GV ( tự nghiên cứu tài liệu, qua Internet,…) kết hợp với sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ chuyên môn của nhà trường.

 

IV. ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG TẬP TRUNG CÁC NỘI DUNG  BỒI DƯỠNG SAU:

 

TT

Nội dung

1

Bồi dưỡng kiến thức về văn hóa địa phương

2

Bồi dưỡng kiến thức về ngữ văn địa phương

3

Bồi dưỡng kiến thức về lịch sử và địa lý địa phương

4

Nội dung bồi dưỡng 1

 

V. KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỤ THỂ HÀNG THÁNG:

 

Thòi gian

Nội dung BDTX

Số tiết

Hình thức BDTX

Kết quả cần đạt được

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Tháng 9/2013

ND1:

- Các Nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh Thanh Hóa và huyện Quảng Xương, trong đó tập trung đi sâu vào các vấn đề như

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

+ Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng về giáo dục và đào tạo;

+ Tình hình và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo của cả nước, của tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn 2012 – 2015 và những năm tiếp theo;

+ Đánh giá việc tổ chức thực hiện chỉ thị nhiệm vụ năm học 2012 – 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 

 

 

10

 

 

Tập trung

 

 

8

Tháng 10/2013

ND1:

+ Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học;

+ Các văn bản chỉ đạo của các cơ quan quản lí giáo dục.

 

10

Tập trung

7

Tháng 11/2013

ND3:

I. Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng giáo dục

(TH3)

15

Tự học

8

Tháng 12/2013

VII. Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ( TH 21 )

5

Tự học

8

Tháng 1/2014

ND3:

V. Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học

(TH 12)

15

Tự học

8

 

 

 

 

 


 

 

 

Tháng 2/2014

 

 

 

ND3:

V. Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học.

(TH

13)

 

 

15

 

 

Tự học

 

 

7

Tháng 3/2014

ND2: Bồi dưỡng kiến thức về văn hóa địa phương

10

Tự học, kết hợp tập trung

7

Tháng 4/2014

ND2: Bồi dưỡng kiến thức về ngữ văn địa phương

10

Tự học, kết hợp tập trung

7

Tháng 5/2014

ND2: Bồi dưỡng kiến thức về lịch sử và địa lý địa phương

5

Tự học, kết hợp tập trung

7

Tháng 6/2014

ND3:

VII. Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ( TH 21 )

10

Tự học

8

Tháng 7/2014

ND1:

- Bồi dưỡng chính chị, thời sự.

 

10

Tự học

8

Tháng 8/2014

ND2: Bồi dưỡng kiến thức về lịch sử và địa lý địa phương

5

Tự học, kết hợp tập trung

7

Tổng

 

120

 

 

Trên đây là kế hoạch BDTX của cá nhân trong năm học 2013-2014.

                                                                                                   NGƯỜI VIẾT:

                                                           

                                                    

 

 

        Phạm Thị Tuyền

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về KẾ HOACH CÁ NHÂN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013 - 2014
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN