Giáo Án Nhà Toán Học Nước Ngoài:Ke Hoach Ca Nhan

giáo án điện tử
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       5      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
m18gxq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2011-10-17 21:31:28
Loại file
doc
Dung lượng
0.32 M
Trang
1
Lần xem
5
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Tr­êng TH-THCS Kú Nam- kú anh- hµ tÜnh TRƯỜNG TH-thCS kú nam TỔ X· Héi CỘNG Hoµ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phóc Néi dung kÕ ho¹ch c¸ nh©n N¨m häc 2011 – 2012 Hä vµ tªn : NguyÔn X

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

                                    Tr­êng TH-THCS Kú Nam- kú anh- hµ tÜnh
 

TRƯỜNG TH-thCS kú nam TỔ X· Héi          CỘNG Hoµ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phóc   Néi dung kÕ ho¹ch c¸ nh©n N¨m häc 2011 – 2012
                                   Hä vµ tªn : NguyÔn Xu©n NghÜa
                                  Chøc vô: TTCM
                                   Ngµy vao nghµnh GD: 1/09/2000
                                   Quª qu¸n: Kú Ph­¬ng –Kú Anh – Hµ TÜnh
                                  Nh÷ng c«ng viÖc ®­­îc giao:
                                 1- Chñ nhiÖm líp 9A
                                          2-  Gi¶ng d¹y :  Ng÷ v¨n 9A,9B
                                                                     H§NGLL   9A
 I.Nh÷ng c¨n cø ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch
      - TiÕp tôc thùc hiÖn ChØ thÞ sè 33/2006/CT-TTCP ngµy 08/9/2006 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ “VÒ chèng tiªu cùc vµ kh¾c phôc bÖnh thµnh tÝch trong gi¸o dôc”, cuéc vËn ®éng "Hai kh«ng", thùc hiÖn  chñ ®Ò “N¨m häc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin, ®æi míi qu¶n lý tµi chÝnh vµ triªn khai phong trµo x©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc; Mçi thÇy c« gi¸o lµ tÊm g­¬ng s¸ng vÒ tù häc vµ s¸ng t¹o”
    - C¨n cø ph­¬ng h­íng nhiÖm vô n¨m häc 2011-2012 cña UBND huyÖn Kú Anh
     - C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ cña ngµnh vµ ®Þa ph­­¬ng víi tinh thÇn quyÕt t©m tiÕp tôc thùc hiÖn tèt cuéc vËn ®éng “Hai kh«ng”vµ kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc 2010 – 2011 cña Nhµ tr­­êng vµ c¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tr­­êng khi b­íc vµo n¨m häc míi.
     - C¨n cø t×nh h×nh thùc tÕ cña häc sinh.
  Víi nh÷ng c¨n cø trªn, Ph¸t huy kÕt qu¶ ®¹t ®­îc trong n¨m häc 2010-2011,  ®Ó hoµn thµnh tèt nhiÖm vô n¨m häc 2011 – 2012 t«i ®· x©y dùng cho m×nh mét kÕ ho¹ch cô thÓ, chi tiÕt vµ tù nhËn thÊy ph¶i hÕt søc cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n ®Ó hoµn thµnh kÕ ho¹ch, nhiÖm vô n¨m häc mµ tr­êng TH – THCS Kú Nam- Kú Anh giao cho.
II. C«ng t¸c chÝnh trÞ, t­ t­ëng, ®¹o ®øc t¸c phong.
1. C«ng t¸c chÝnh trÞ, t­ t­ëng:
 -Lµ Gi¸o viªn t«i lu«n an t©m c«ng t¸c, lu«n yªu nghÒ, mÕn trÎ, lu«n thùc hiÖn vµ hoµn thµnh tèt mäi nhiÖm vô ®­îc giao.
 -ChÊp hµnh ®óng vµ thùc hiÖn tèt chñ ch­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña nhµ n­íc.
2. C«ng t¸c ®¹o ®øc t¸c phong:
  -Lu«n cã ý thøc rÌn luyÖn t¸c phong s­ ph¹m, thùc hiÖn ®óng:” ThÇy lµ khu«n vµng, th­íc ngäc cho häc sinh noi theo”. Mçi lêi nãi, viÖc lµm ®Òu ph¶i chuÈn mùc, ®­îc häc sing gÇn gòi, quý träng, ®­îc nh©n d©n tin cËy.
     NguyÔn Xu©n NghÜa                                   KÕ ho¹ch c¸ nh©n n¨m häc 2011-2012
1

 
 


                                    Tr­êng TH-THCS Kú Nam- kú anh- hµ tÜnh
 

 -Lu«n ®oµn kÕt víi ®ång nghiÖp, x©y dùng khèi ®oµn kÕt, th©n ¸i. Kh«ng ph¸t ng«n thiÕu suy nghÜ ¶nh h­ëng kh«ng tèt ®Õn ®ång nghiÖp vµ nhµ tr­êng.
 -Cã ý thøc phª vµ tù phª, lu«n chèng vµ ®Èy lïi c¸c tiªu cùc trong nhµ tr­êng vµ ngoµi x· héi.
 -X©y dùng cho b¶n th©n niÒm tin, cã ý chÝ vµ quyÕt t©m v­¬n lªn v­ît khã. Cã nÕp sèng lµnh m¹nh, trong s¸ng, gi¶n dÞ.
-§Èy m¹nh vµ kÕt hîp cã hiÖu qu¶ c¸c ho¹t ®éng cña tæ chøc c«ng ®oµn, §oµn thanh niªn, §éi, phô huynh häc sinh cïng tham gia lµm c«ng t¸c gi¸o dôc trong ®ã nhµ tr­êng ®ãng vai trß võa chñ ®¹o, võa chñ ®éng.
-Lu«n quan t©m gi¸o dôc häc sinh tronng mäi lÜng vùc. Lu«n rÌn luyÖn ®¹o ®øc t¸c phong ®Ó häc sinh noi theo. Lu«n gÇn gòi häc sinh vµ x©y dùng ý thøc häc tËp cho c¸c em.
III. C«ng t¸c chuyªn m«n nghiÖp vô.
1. Chuyªn m«n nghiÖp vô:
  -Lµ mét gi¸o viªn  t«i ®· cã ý thøc x©y dùng tèt kÕ ho¹ch vÒ bé m«n m×nh phô tr¸ch ngay tõ ®Çu n¨m häc.
 -Hoµn thµnh c¸c lo¹i hå s¬ sæ s¸ch cã chÊt l­îng vµ ®óng thêi gian quy ®Þnh.
 -ChÊp hµnh ®óng néi quy, quy chÕ chuyªn m«n: So¹n bµi ®Çy ®ñ, ®óng ch­¬ng tr×nh, ®óng thêi gian, ®óng mÉu.
 -So¹n bµi ®óng ®ñ theo yªu cÇu theo tinh thÇn ®æi míi ch­¬ng tr×nh SGK tõ líp 6 ®Õn líp 9.
 -D¹y ®óng, ®ñ thêi khãa biÓu, kh«ng bá giê, bá tiÕt, ra vµo líp ®óng giê.
 -Gi¶ng d¹y nhiÖt t×nh, ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña häc sinh, chó ý ®Õn c¶ 3 ®èi t­îng häc sinh: giái kh¸-trung b×nh-yÕu kÐm.
 -Tr×nh bµy b¶ng khoa häc, th­êng xuyªn rÌn ch÷ viÕt.
 -H­íng dÉn häc sinh cã ph­¬ng ph¸p häc tËp bé m«n phï hîp, tù nghiªn cøu tµi liÖu, chó ý ®Õn gi¶m t¶i.
 -Thùc hiÖn tèt kû c­¬ng, nÒ nÕp trong nhµ tr­êng. KiÓm tra, chÊm bµi, tr¶ bµi ®óng thêi gian quy ®Þnh ®¶m b¶o c«ng b»ng, ®¸nh gi¸ häc sinh ®óng thùc chÊt.
 -TÝch cùc lµm ®å dïng thiÕu vµ sö dông ®å dïng tèi ®a vµo bµi gi¶ng.
 -Tham gia sinh ho¹t chuyªn m«n ®Òu ®Æn, ®óng kÕ ho¹ch vµ thêi gian quy ®Þnh cña nhµ tr­êng.
 -Tham gia ®ñ, nhiÖt t×nh c¸c ®ît héi gi¶ng, kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng giê d¹y.
 -Lu«n tù nghiªn cøu, t×m tßi, tù båi d­ìng th­êng xuyªn, häc hái ®ång nghiÖp ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n.
 -Tham gia gi¶ng d¹y c¸c c©u l¹c bé v¨n hãa. Th­êng xuyªn häc hái qua c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng ®Ó n¾m b¾t th«ng tin hµng ngµy.
2. Thùc hiÖn cuéc vËn ®éng  “Hai kh«ng” víi 4 néi dung vµ thùc hiÖn  chñ ®Ò “N¨m häc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin, ®æi míi qu¶n lý tµi chÝnh vµ triÓn khai phong trµo x©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc; mçi thÇy c« giao lµ tÊm g­¬ng s¸ng vÒ tù häc vµ s¸ng t¹o”;
 - §Ó thùc hiÖn tèt cuéc vËn ®éng nµy b¶n th©n t«i tù lËp cho m×nh mét kÕ ho¹ch cô thÓ, tù häc tù båi d­ìng ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm.
     NguyÔn Xu©n NghÜa                                   KÕ ho¹ch c¸ nh©n n¨m häc 2011-2012
1

 
 


                                    Tr­êng TH-THCS Kú Nam- kú anh- hµ tÜnh
 

 -KÕt hîp víi c¸c lùc l­îng gi¸o ®Æc biÖt kÕt hîp tèt víi phô huynh häc sinh, ngoµi ra cÇn phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c tæ chøc ®oµn thÓ quÇn chóng x©y dùng m«i tr­êng gi¸p dôc lµnh m¹nh, bÒn v÷ng.
-Lu«n cã ý thøc tu d­ìng, rÌn luyÖn ®¹o ®øc t¸c phong ®Ó xøng  ®¸ng lµ tÊm g­¬ng cho häc sinh noi theo.
3. C«ng t¸c båi d­ìng th­êng xuyªn:
 -Tham gia ®Çy ®ñ c¸c buæi häc båi d­ìng th­êng xuyªn do së, do phßng, do tr­êng ®Ò ra.
-Hoc tËp c¸c buæi ®ã mét c¸ch nghiªm tóc cã hiÖu qu¶ cao.
-Cã ®Çy ®ñ c¸c lo¹i hå s¬ sæ s¸ch: Vë häc BDTX, s¸ch BDTX vµ ®Æc biÖt cã kÕ ho¹ch båi d­ìng cô thÓ .
4. C«ng t¸c kh¸c :
- Tham gia nhiÖt t×nh vµ cã hiÖu qu¶ c«ng t¸c §¶ng vµ §oµn thÓ giao phã.
 - Lu«n chÊp hµnh nh÷ng quy ®Þnh cña tæ chøc .
 - TÝch cùc tham gia häc tËp nh÷ng chñ ch­¬ng chÝnh s¸ch, NghÞ quyÕt cña §¶ng vµ Nhµ n­íc.
 - Tham gia tÝch cùc häc tËp t­ t­ëng Hå ChÝ Minh vµ vËn dông s¸ng t¹o trong c«ng t¸c.
 - TÝch cùc ho¹t ®éng trong tæ chøc c«ng ®oµn nhµ tr­êng .
 - Phèi hîp tÝch cùc vµ tham gia ñng hé gióp ®ì nhiÖt t×nh trong chøc §oµn, §éi... trong c¸c ho¹t ®éng vµ trong viÖc gi¸o dôc häc sinh.
IV. HÖ thèng c¸c chØ tiªu vµ biÖn ph¸p thùc hiÖn.
1. ChØ tiªu:
* C«ng t¸c gi¶ng d¹y
a/ VÒ chuyªn m«n :
1) M«n ng÷ v¨n
Líp
SÜ sè
Giái
Kh¸
TB
YÕu
KÐm
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
9A
23
  5
21,7
 9
39,1
8
34,8
  1
4,4
  0
 
9B
23
  4
17,4
8
34,8
 9
39,1
  2
8,7
  0
 
Tæng
46
  9
19,5
 17
36,9
17
36,9
  3
6,7
  0
 
b/ Bµi so¹n:        Tèt : 60% ; Kh¸: 40 %
                            Trung b×nh: 0 % ; YÕu: 0 %
c/ ChØ tiªu chÊt l­îng bµi gi¶ng :
        Giái : 40 % ; Kh¸: 50 %
       Trung b×nh: 10 % ; YÕu: 0 %
    d/ C«ng t¸c chñ nhiÖm
           H¹nh kiÓm
             Tèt  : 16 em = 70%
              Kh¸: 7 em = 30%
            Häc lùc
              Giái :  6 em = 26 %     TB  10 em = 44 %
              Kh¸ :   7 em= 30%     YÕu : 0
-Duy tr× sÜ sè : 100%
     NguyÔn Xu©n NghÜa                                   KÕ ho¹ch c¸ nh©n n¨m häc 2011-2012
1

 
 


                                    Tr­êng TH-THCS Kú Nam- kú anh- hµ tÜnh
 

-Häc sinh giái : 6 em= 26%
-Häc sinh tiªn tiÕn : 7 em= 30%
 - §ç tèt nghiÖp : 100%
-§ç THPT 90%
 -Tham gia b¶o hiÓm toµn diÖn : 23em = 100%
-Tham gia b¶o hiÓm Y tÕ         : 15 em = 65,2%
* Gi¶i v¨n nghÖ – TDTT:
                                -CÊp tr­êng : 2 gi¶i
                                -CÊp huyÖn  : 0
* Gi¶i v¨n ho¸       - CÊp tr­êng : 10 gi¶i
                                -CÊp huyÖn  : 6 gi¶i
* RÌn ch÷ :
-100% häc sinh cã vë rÌn ch÷
-Vë s¹ch ch÷ ®Ñp, ghi chÐp khoa häc : 80%
* ChÊp hµnh néi quy nhµ tr­êng, ph¸p luËt cña nhµ n­íc.
-Kh«ng cã häc sinh vi ph¹m ph¸p luËt.
-Kh«ng cã häc sinh bÞ kØ luËt.
2 BiÖn ph¸p:
 a:chuyªn m«n:
-Nghiªm chØnh chÊp hµnh ®óng quy chÕ chuyªn m«n, thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra, b¸m s¸t yªu cÇu, nhiÖm vô n¨m häc.
 -Thùc hiÖn so¹n, gi¶ng ®óng, ®ñ ch­¬ng tr×nh thay SGK víi líp 6,7,8,9. Thùc hiÖn ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc, ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña häc sinh.
-Tham gia sinh ho¹t chuyªn m«n ®Òu ®Æn, t¨ng c­êng trËt tù kû c­¬ng. X©y dùng, cñng cè tr­êng líp, nÒ nÕp trong nhµ tr­êng.
-Cã ®Çy ®ñ c¸c lo¹i hå s¬, sæ s¸ch,ghi chÐp ®Çy ®ñ, khoa häc thÓ hiÖn tÝnh s­ ph¹m cao.
-So¹n gi¶ng ®óng quy ®Þnh.®óng mÉu, tham kh¶o c¸c lo¹i tµi liÖu ®Ó lµm phong phó bµi gi¶ng. ChuÈn bÞ tèt c¸c giê d¹y,cã ®Çy ®ñ ®å dïng d¹y häc.TÝch cùc lµm ®å dïng thiÕu, sö dông tèi ®a ®å dïng d¹y häc vµo bµi gi¶ng.Tham gia tÝch cùc ho¹t ®éng chuyªn ®Ò, häc hái ®ång nghiÖp ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n.
-Dù giê ®óng, ®ñ quy ®Þnh.Tham gia nhiÖt t×nh c¸c ®ît héi gi¶ng, thao gi¶ng do tr­êng, ®oµn thÓ ph¸t ®éng.
-Thùc hiÖn tèt viÖc båi d­ìng häc sinh giái, phô ®¹o häc sinh yÕu Thµnh lËp c©u l¹c bé V¨n häc.
-X©y dùng tñ s¸ch c¸ nh©n cã chÊt l­îng vµ ®¶m b¶o yªu cÇu cao.
 -Cã vë rÌn ch÷ vµ th­êng xuyªn rÌn ch÷
b- C«ng t¸c chñ nhiÖm:
-Lu«n gÇn gòi häc sinh, n¾m ch¾c hoµn c¶nh tõng häc sinh ®Ó cã ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc phï hîp.
-Thµnh lËp ban c¸n sù líp cã n¨ng lùc l·nh ®¹o, cã trÝ tuÖ, g­¬ng mÉu trong c«ng viÖc vµ häc tËp, cã tinh thÇn tù qu¶n cao ®Ó lµm nßng cèt gi¸o dôc.
 -X©y dùng líp tiªn tiÕn vÒ ®¹o ®øc nÕp sèng.Tæ chøc cho c¸c em tham gia s«i næi c¸c ®ît thi ®ua do tr­êng vµ c¸c ®oµn thÓ tæ chøc.
 -§éng viªn vµ nh¾c nhë c¸c em lu«n ®i häc ®Òu,®óng giê vµ duy tr× tèt sÜ sè.
     NguyÔn Xu©n NghÜa                                   KÕ ho¹ch c¸ nh©n n¨m häc 2011-2012
1

 
 


                                    Tr­êng TH-THCS Kú Nam- kú anh- hµ tÜnh
 

-Ph¸t hiÖn nh÷ng thµnh viªn tÝch cùc, tiªu cùc khen chª kÞp thêi, c«ng b»ng.
 - Th­êng xuyªn liªn l¹c víi gia ®×nh häc sinh th«ng qua sæ liªn l¹c. KÕt hîp chÆt chÏ víi gi¸o viªn bé m«n ®Ó n¾m b¾t râ t×nh h×nh tõng häc sinh trong líp ®Ó cã biÖn ph¸p gi¸o dôc kÞp thêi
-Tæ chøc giê sinh ho¹t theo nhiÒu h×nh thøc, tæ chøc c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i, ho¹t ®éng ngoµi giê phï hîp.
-Gi¸o dôc cho c¸c em lßng yªu quª h­¬ng , ®Êt n­íc, biÕt kÝnh träng thµy c«, ng­êi lín tuæi.
-Gi¸o dôc cho c¸c em cã ý thøc tæ chøc kû luËt cao,chÊp hµnh ®óng mäi néi quy, quy ®Þnh cña tr­êng, líp ®Ò ra.
 c C«ng t¸c v¨n thÓ-®oµn ®éi:
 -Lu«n quan t©m ®Õn c¸c phong trµo TDTT, lao ®éng, vÖ sinh... trong nhµ tr­êng.
-Ph¸t ®éng häc sinh tham gia ®Çy ®ñ c¸c phong trµo lao ®éng tèt, x©y dùng m«i tr­êng xanh-s¹ch-®Ñp.
-Th­êng xuyªn tham gia tæ chøc c¸c cuéc thi v¨n nghÖ, TDTT...chµo mõng c¸c ngµy lÔ trong n¨m häc.
-TÝch cùc tham gia c¸c c©u l¹c bé v¨n hãa,thÓ thao cÊp tr­êng,cÊp huyÖn.
-X©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng ®éi cô thÓ,râ rµng vµ tÝch cùc trong phong trµo c«ng t¸c ®éi.Th­êng xuyªn ®«n ®èc, nh¾c nhë häc sinh thùc hiÖn phong trµo lµm tr­êng xanh-s¹ch-®Ñp,lµm cã chÊt l­îng,cã hiÖu qu¶.
-§«n ®èc häc sinh tham gia ®Çy ®ñ c¸c buæi tËp thÓ dôc gi÷a giê,phÊn ®Êu tËp ®óng,tËp ®Òu vµ ®­a móa h¸t tËp thÓ vµo ho¹t ®éng.
-Thùc hiÖn vÖ sinh c¸ nh©n s¹ch sÏ,¨n mÆc gän gµng,thùc hiÖn ®ång phôc nghiªm tóc.
uyªn tù rÌn ch÷. Thùc hiÖn tù båi d­ìng th­êng xuyªn nghiªm tóc.
 d- C«ng t¸c ®oµn thÓ:
 -Tham gia nhiÖt t×nh c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ®oµn, §oµn thanh niªn...
 -Hoµn thµnh tèt c«ng t¸c ®éi cña nhµ tr­êng.
-X©y dùng khèi ®oµn kÕt trong tËp thÓ nhµ tr­êng
3:§¨ng ký thi ®ua n¨m häc 2011-2012:
 -Gi¸o viªn d¹y giái cÊp Tr­êng
 -Lao ®éng giái.
 -C«ng ®oµn tÝch cùc.
 -Gia ®×nh nhµ gi¸o v¨n ho¸.
 -§oµn viªn tÝch cùc.
-§¹t chiÕn sü thi ®ua cÊp c¬ së.
 
                                                                              Kú Nam, ngµy 23 th¸ng 8 n¨m 2011
  DuyÖt cña BGH                                                                 Ng­êi viÕt kÕ ho¹ch
 
 
 
 
 
  TrÇn Xu©n §¹t                                                       NguyÔn Xu©n NghÜa
     NguyÔn Xu©n NghÜa                                   KÕ ho¹ch c¸ nh©n n¨m häc 2011-2012
1

 
 


                                    Tr­êng TH-THCS Kú Nam- kú anh- hµ tÜnh
 

V: PhÇn cô thÓ
Th¸ng 8 – 2011  
TuÇn
Néi dung c«ng viÖc
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     NguyÔn Xu©n NghÜa                                   KÕ ho¹ch c¸ nh©n n¨m häc 2011-2012
1

 
 


                                    Tr­êng TH-THCS Kú Nam- kú anh- hµ tÜnh
 

Th¸ng 9 – 2011
KÕ ho¹ch th¸ng:
-         æn ®Þnh tæ chøc ®éi ngò ®øng líp, ph©n c«ng gi¶ng d¹y, æn ®Þnh nÒ nÕp c¸c líp, tu söa bµn ghÕ, CSVC, ph©n c«ng trùc v¨n phßng, hiÖu lÖnh cho tæ hµnh chÝnh.
-         Tæ chøc khai gi¶ng n¨m häc míi- ChÊp hµnh nghiªm th¸ng ATGT.
-         Thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh chuyªn m«n theo lÞch, kiÓm tra hå s¬ GV, hå s¬ Hs.
-         Thi kh¶o s¸t ®Çu n¨m cho 2 bé phËn.
-         Häp Chi bé, Héi ®ång, tæ chuyªn m«n, häp cèt c¸n x©y dùng ®Þnh møc n¨m häc.
-         Häp phô huynh.
-         TriÓn khai c«ng t¸c thu quü, quyÕt to¸n vµo cuèi th¸ng, ch¨m sãc vµ chÊm bån hoa.
-         Héi nhÞ CB-CNVC vµo cuèi th¸ng.
KÕ ho¹ch tõng tuÇn:
TuÇn
Néi dung c«ng viÖc
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
     NguyÔn Xu©n NghÜa                                   KÕ ho¹ch c¸ nh©n n¨m häc 2011-2012
1

 
 


                                    Tr­êng TH-THCS Kú Nam- kú anh- hµ tÜnh
 

Th¸ng 10 – 2011
KÕ ho¹ch th¸ng:
-         Duy tr× tèt nÒ nÕp c¸c líp, c¸c tæ chøc ®oµn thÓ.
-         Häp Chi bé, Héi ®ång, tæ chuyªn m«n.
-         Thùc hiÖn ®óng ch­¬ng tr×nh vµ quy chÕ chuyªn m«n, KT§K mét /th¸ng
-         Thi gi¶i to¸n cÇm tay THCS vµ thi HSG khèi 9, lµm PC, KTHS buæi tèi.
-         §¹i héi L§, triÓn khai nghi thøc ®éi theo ch­¬ng tr×nh míi.
  -    T¹o ®µm ngµy Liªn hiÖp PNVN ngµy 20/10.
-         QuyÕt to¸n quü cuèi th¸ng, chÊm bån hoa lÇn 2.
-         Nép g¹ch cña TH vµo cuèi th¸ng.
KÕ ho¹ch tõng tuÇn:
TuÇn
Néi dung c«ng viÖc
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
 
 
 
 
 
 
 
     NguyÔn Xu©n NghÜa                                   KÕ ho¹ch c¸ nh©n n¨m häc 2011-2012
1

 
 


                                    Tr­êng TH-THCS Kú Nam- kú anh- hµ tÜnh
 

Th¸ng 11 – 2011
KÕ ho¹ch th¸ng:
-         Thùc hiÖn tèt kû c­¬ng nÒ nÕp c¸c líp, 4 chÕ ®é, 3 quy ®Þnh.
-         Häp Chi bé, Héi ®ång, tæ chuyªn m«n.
-         KiÓm tra quy chÕ chuyªn m«n,KT néi bé, KT Hs buæi tèi.
-         Tæ chøc tuÇn häc tèt chµo mõng ngµy nhµ gi¸o VN 20/11.
-         MÝt tinh kû niÖm ngµy NGVN 20/11.
-         QuyÕt to¸n quü cuèi th¸ng, chÊm bån hoa lÇn 3.
-         TiÕp tôc tham m­u ®Çu t­ CSVC cho tr­êng chuÈn QG.
KÕ ho¹ch tõng tuÇn:
TuÇn
Néi dung c«ng viÖc
 
 
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13
 
 
 
 
 
 
 
 
     NguyÔn Xu©n NghÜa                                   KÕ ho¹ch c¸ nh©n n¨m häc 2011-2012
1

 
 


                                    Tr­êng TH-THCS Kú Nam- kú anh- hµ tÜnh
 

Th¸ng 12 – 2011
KÕ ho¹ch th¸ng:
  -    Häp Chi bé, Héi ®ång, tæ chuyªn m«n.
-         Kiªm tra nghi thøc ho¹t ®éng cña §éi.
-         KiÓm tra ho¹t ®éng cña C«ng ®oµn.
-         Thi GVG cÊp huyÖn TH.
-         KiÓm tra ®×nh kú cña TH, KiÓm tra HKI THCS.
-         Thi TDTT cÊp côm THCS.
-         QuyÕt to¸n quü cuèi th¸ng, chÊm bån hoa lÇn 4.
-         TiÕp tôc tham m­u ®Çu t­ CSVC cho tr­êng chuÈn QG.
KÕ ho¹ch tõng tuÇn:
TuÇn
Néi dung c«ng viÖc
 
 
 
 
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17
 
 
 
 
 
 
 
     NguyÔn Xu©n NghÜa                                   KÕ ho¹ch c¸ nh©n n¨m häc 2011-2012
1

 
 


                                    Tr­êng TH-THCS Kú Nam- kú anh- hµ tÜnh
 

Th¸ng 1 – 2012
KÕ ho¹ch th¸ng:
  -    Häp Chi bé, Héi ®ång, tæ chuyªn m«n.
-         TriÓn khai c¸c ho¹t ®éng vµ theo dâi quy chÕ chuyªn m«n.
  -    TriÓn khai c¸c ho¹t ®éng theo chñ ®Ò cña th¸ng.
-         Thi GVG cÊp huyÖn TH.
-         Thi §iÒn kinh THCS cÊp huyÖn, chÊm bån hoa c¸c líp.
-         Phßng kiÓm tra XD còng cè tr­êng chuÈn sau 5 n¨m.
KÕ ho¹ch tõng tuÇn:
TuÇn
Néi dung c«ng viÖc
 
 
 
 
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     NguyÔn Xu©n NghÜa                                   KÕ ho¹ch c¸ nh©n n¨m häc 2011-2012
1

 
 


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử ke hoach ca nhan
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngKe_hoach_ca_nhan.doc[0.32 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • KẾ HỌACH CÁ NHÂN
  Địa lý 6
  KẾ HỌACH CÁ NHÂN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/9/2011

  Xem: 7

 • KE HOACH CA NHAN
  Giáo án khác
  KE HOACH CA NHAN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/10/2009

  Xem: 129

 • kế hoạch cá nhân
  Hóa học
  kế hoạch cá nhân

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/3/2012

  Xem: 0

 • Kế hoạch cá nhân
  Giáo án khác
  Kế hoạch cá nhân

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/10/2015

  Xem: 0

 • Kế hoach cá nhan
  Sinh học
  Kế hoach cá nhan

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2011

  Xem: 0

 • KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
  Giáo án khác
  KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/8/2010

  Xem: 54

 • KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
  Giáo dục Công dân
  KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo dục Công dân

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/4/2012

  Xem: 2

 • Kế hoạch cá nhân
  Giáo án khác
  Kế hoạch cá nhân

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/11/2014

  Xem: 0

 • KE HOACH CA NHAN
  Tiểu học
  KE HOACH CA NHAN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/11/2011

  Xem: 0

 • ke hoach ca nhan
  Giáo dục Công dân
  ke hoach ca nhan

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo dục Công dân

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2014

  Xem: 0