ke hoach ca nhan

Đăng ngày 10/17/2011 9:31:28 PM | Thể loại: | Chia sẽ bởi: Tiến Nguyễn Mạnh | Lần tải: 121 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.32 M | Loại file: doc

 


                                    Tr­êng TH-THCS Kú Nam- kú anh- hµ tÜnh

 

TRƯỜNG TH-thCS kú nam

T X· Héi

         CNG H XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp – T do – Hnh phóc

 

Néi dung kÕ ho¹ch c¸ nh©n

N¨m häc 2011 2012

                                   Hä vµ tªn : NguyÔn Xu©n NghÜa

                                  Chøc vô: TTCM

                                   Ngµy vao nghµnh GD: 1/09/2000

                                   Quª qu¸n: Kú Ph­¬ng –Kú Anh – Hµ TÜnh

                                  Nh÷ng c«ng viÖc ®­­îc giao:

                                 1- Chñ nhiÖm líp 9A

                                          2-  Gi¶ng d¹y :  Ng÷ v¨n 9A,9B

                                                                     H§NGLL   9A

 I.Nh÷ng c¨n cø ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch

      - TiÕp tôc thùc hiÖn ChØ thÞ sè 33/2006/CT-TTCP ngµy 08/9/2006 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ “VÒ chèng tiªu cùc vµ kh¾c phôc bÖnh thµnh tÝch trong gi¸o dôc”, cuéc vËn ®éng "Hai kh«ng", thùc hiÖn  chñ ®Ò “N¨m häc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin, ®æi míi qu¶n lý tµi chÝnh vµ triªn khai phong trµo x©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc; Mçi thÇy c« gi¸o lµ tÊm g­¬ng s¸ng vÒ tù häc vµ s¸ng t¹o”

    - C¨n cø ph­¬ng h­íng nhiÖm vô n¨m häc 2011-2012 cña UBND huyÖn Kú Anh

     - C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ cña ngµnh vµ ®Þa ph­­¬ng víi tinh thÇn quyÕt t©m tiÕp tôc thùc hiÖn tèt cuéc vËn ®éng “Hai kh«ng”vµ kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc 2010 – 2011 cña Nhµ tr­­êng vµ c¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tr­­êng khi b­íc vµo n¨m häc míi.

     - C¨n cø t×nh h×nh thùc tÕ cña häc sinh.

  Víi nh÷ng c¨n cø trªn, Ph¸t huy kÕt qu¶ ®¹t ®­îc trong n¨m häc 2010-2011,  ®Ó hoµn thµnh tèt nhiÖm vô n¨m häc 2011 – 2012 t«i ®· x©y dùng cho m×nh mét kÕ ho¹ch cô thÓ, chi tiÕt vµ tù nhËn thÊy ph¶i hÕt søc cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n ®Ó hoµn thµnh kÕ ho¹ch, nhiÖm vô n¨m häc mµ tr­êng TH – THCS Kú Nam- Kú Anh giao cho.

II. C«ng t¸c chÝnh trÞ, t­ t­ëng, ®¹o ®øc t¸c phong.

1. C«ng t¸c chÝnh trÞ, t­ t­ëng:

 -Lµ Gi¸o viªn t«i lu«n an t©m c«ng t¸c, lu«n yªu nghÒ, mÕn trÎ, lu«n thùc hiÖn vµ hoµn thµnh tèt mäi nhiÖm vô ®­îc giao.

 -ChÊp hµnh ®óng vµ thùc hiÖn tèt chñ ch­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña nhµ n­íc.

2. C«ng t¸c ®¹o ®øc t¸c phong:

  -Lu«n cã ý thøc rÌn luyÖn t¸c phong s­ ph¹m, thùc hiÖn ®óng:” ThÇy lµ khu«n vµng, th­íc ngäc cho häc sinh noi theo”. Mçi lêi nãi, viÖc lµm ®Òu ph¶i chuÈn mùc, ®­îc häc sing gÇn gòi, quý träng, ®­îc nh©n d©n tin cËy.

     NguyÔn Xu©n NghÜa                                   KÕ ho¹ch c¸ nh©n n¨m häc 2011-2012

1

 

 


                                    Tr­êng TH-THCS Kú Nam- kú anh- hµ tÜnh

 

 -Lu«n ®oµn kÕt víi ®ång nghiÖp, x©y dùng khèi ®oµn kÕt, th©n ¸i. Kh«ng ph¸t ng«n thiÕu suy nghÜ ¶nh h­ëng kh«ng tèt ®Õn ®ång nghiÖp vµ nhµ tr­êng.

 -Cã ý thøc phª vµ tù phª, lu«n chèng vµ ®Èy lïi c¸c tiªu cùc trong nhµ tr­êng vµ ngoµi x· héi.

 -X©y dùng cho b¶n th©n niÒm tin, cã ý chÝ vµ quyÕt t©m v­¬n lªn v­ît khã. Cã nÕp sèng lµnh m¹nh, trong s¸ng, gi¶n dÞ.

-§Èy m¹nh vµ kÕt hîp cã hiÖu qu¶ c¸c ho¹t ®éng cña tæ chøc c«ng ®oµn, §oµn thanh niªn, §éi, phô huynh häc sinh cïng tham gia lµm c«ng t¸c gi¸o dôc trong ®ã nhµ tr­êng ®ãng vai trß võa chñ ®¹o, võa chñ ®éng.

-Lu«n quan t©m gi¸o dôc häc sinh tronng mäi lÜng vùc. Lu«n rÌn luyÖn ®¹o ®øc t¸c phong ®Ó häc sinh noi theo. Lu«n gÇn gòi häc sinh vµ x©y dùng ý thøc häc tËp cho c¸c em.

III. C«ng t¸c chuyªn m«n nghiÖp vô.

1. Chuyªn m«n nghiÖp vô:

  -Lµ mét gi¸o viªn  t«i ®· cã ý thøc x©y dùng tèt kÕ ho¹ch vÒ bé m«n m×nh phô tr¸ch ngay tõ ®Çu n¨m häc.

 -Hoµn thµnh c¸c lo¹i hå s¬ sæ s¸ch cã chÊt l­îng vµ ®óng thêi gian quy ®Þnh.

 -ChÊp hµnh ®óng néi quy, quy chÕ chuyªn m«n: So¹n bµi ®Çy ®ñ, ®óng ch­¬ng tr×nh, ®óng thêi gian, ®óng mÉu.

 -So¹n bµi ®óng ®ñ theo yªu cÇu theo tinh thÇn ®æi míi ch­¬ng tr×nh SGK tõ líp 6 ®Õn líp 9.

 -D¹y ®óng, ®ñ thêi khãa biÓu, kh«ng bá giê, bá tiÕt, ra vµo líp ®óng giê.

 -Gi¶ng d¹y nhiÖt t×nh, ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña häc sinh, chó ý ®Õn c¶ 3 ®èi t­îng häc sinh: giái kh¸-trung b×nh-yÕu kÐm.

 -Tr×nh bµy b¶ng khoa häc, th­êng xuyªn rÌn ch÷ viÕt.

 -H­íng dÉn häc sinh cã ph­¬ng ph¸p häc tËp bé m«n phï hîp, tù nghiªn cøu tµi liÖu, chó ý ®Õn gi¶m t¶i.

 -Thùc hiÖn tèt kû c­¬ng, nÒ nÕp trong nhµ tr­êng. KiÓm tra, chÊm bµi, tr¶ bµi ®óng thêi gian quy ®Þnh ®¶m b¶o c«ng b»ng, ®¸nh gi¸ häc sinh ®óng thùc chÊt.

 -TÝch cùc lµm ®å dïng thiÕu vµ sö dông ®å dïng tèi ®a vµo bµi gi¶ng.

 -Tham gia sinh ho¹t chuyªn m«n ®Òu ®Æn, ®óng kÕ ho¹ch vµ thêi gian quy ®Þnh cña nhµ tr­êng.

 -Tham gia ®ñ, nhiÖt t×nh c¸c ®ît héi gi¶ng, kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng giê d¹y.

 -Lu«n tù nghiªn cøu, t×m tßi, tù båi d­ìng th­êng xuyªn, häc hái ®ång nghiÖp ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n.

 -Tham gia gi¶ng d¹y c¸c c©u l¹c bé v¨n hãa. Th­êng xuyªn häc hái qua c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng ®Ó n¾m b¾t th«ng tin hµng ngµy.

2. Thùc hiÖn cuéc vËn ®éng  “Hai kh«ng” víi 4 néi dung vµ thùc hiÖn  chñ ®Ò “N¨m häc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin, ®æi míi qu¶n lý tµi chÝnh vµ triÓn khai phong trµo x©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc; mçi thÇy c« giao lµ tÊm g­¬ng s¸ng vÒ tù häc vµ s¸ng t¹o”;

 - §Ó thùc hiÖn tèt cuéc vËn ®éng nµy b¶n th©n t«i tù lËp cho m×nh mét kÕ ho¹ch cô thÓ, tù häc tù båi d­ìng ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm.

     NguyÔn Xu©n NghÜa                                   KÕ ho¹ch c¸ nh©n n¨m häc 2011-2012

1

 

 


                                    Tr­êng TH-THCS Kú Nam- kú anh- hµ tÜnh

 

 -KÕt hîp víi c¸c lùc l­îng gi¸o ®Æc biÖt kÕt hîp tèt víi phô huynh häc sinh, ngoµi ra cÇn phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c tæ chøc ®oµn thÓ quÇn chóng x©y dùng m«i tr­êng gi¸p dôc lµnh m¹nh, bÒn v÷ng.

-Lu«n cã ý thøc tu d­ìng, rÌn luyÖn ®¹o ®øc t¸c phong ®Ó xøng  ®¸ng lµ tÊm g­¬ng cho häc sinh noi theo.

3. C«ng t¸c båi d­ìng th­êng xuyªn:

 -Tham gia ®Çy ®ñ c¸c buæi häc båi d­ìng th­êng xuyªn do së, do phßng, do tr­êng ®Ò ra.

-Hoc tËp c¸c buæi ®ã mét c¸ch nghiªm tóc cã hiÖu qu¶ cao.

-Cã ®Çy ®ñ c¸c lo¹i hå s¬ sæ s¸ch: Vë häc BDTX, s¸ch BDTX vµ ®Æc biÖt cã kÕ ho¹ch båi d­ìng cô thÓ .

4. C«ng t¸c kh¸c :

- Tham gia nhiÖt t×nh vµ cã hiÖu qu¶ c«ng t¸c §¶ng vµ §oµn thÓ giao phã.

 - Lu«n chÊp hµnh nh÷ng quy ®Þnh cña tæ chøc .

 - TÝch cùc tham gia häc tËp nh÷ng chñ ch­¬ng chÝnh s¸ch, NghÞ quyÕt cña §¶ng vµ Nhµ n­íc.

 - Tham gia tÝch cùc häc tËp t­ t­ëng Hå ChÝ Minh vµ vËn dông s¸ng t¹o trong c«ng t¸c.

 - TÝch cùc ho¹t ®éng trong tæ chøc c«ng ®oµn nhµ tr­êng .

 - Phèi hîp tÝch cùc vµ tham gia ñng hé gióp ®ì nhiÖt t×nh trong chøc §oµn, §éi... trong c¸c ho¹t ®éng vµ trong viÖc gi¸o dôc häc sinh.

IV. HÖ thèng c¸c chØ tiªu vµ biÖn ph¸p thùc hiÖn.

1. ChØ tiªu:

* C«ng t¸c gi¶ng d¹y

a/ VÒ chuyªn m«n :

1) M«n ng÷ v¨n

Líp

SÜ sè

Giái

Kh¸

TB

YÕu

KÐm

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

9A

23

  5

21,7

 9

39,1

8

34,8

  1

4,4

  0

 

9B

23

  4

17,4

8

34,8

 9

39,1

  2

8,7

  0

 

Tæng

46

  9

19,5

 17

36,9

17

36,9

  3

6,7

  0

 

b/ Bµi so¹n:        Tèt : 60% ; Kh¸: 40 %

                            Trung b×nh: 0 % ; YÕu: 0 %

c/ ChØ tiªu chÊt l­îng bµi gi¶ng :

        Giái : 40 % ; Kh¸: 50 %

       Trung b×nh: 10 % ; YÕu: 0 %

    d/ C«ng t¸c chñ nhiÖm

           H¹nh kiÓm

             Tèt  : 16 em = 70%

              Kh¸: 7 em = 30%

            Häc lùc

              Giái :  6 em = 26 %     TB  10 em = 44 %

              Kh¸ :   7 em= 30%     YÕu : 0

-Duy tr× sÜ sè : 100%

     NguyÔn Xu©n NghÜa                                   KÕ ho¹ch c¸ nh©n n¨m häc 2011-2012

1

 

 


                                    Tr­êng TH-THCS Kú Nam- kú anh- hµ tÜnh

 

-Häc sinh giái : 6 em= 26%

-Häc sinh tiªn tiÕn : 7 em= 30%

 - §ç tèt nghiÖp : 100%

-§ç THPT 90%

 -Tham gia b¶o hiÓm toµn diÖn : 23em = 100%

-Tham gia b¶o hiÓm Y tÕ         : 15 em = 65,2%

* Gi¶i v¨n nghÖ – TDTT:

                                -CÊp tr­êng : 2 gi¶i

                                -CÊp huyÖn  : 0

* Gi¶i v¨n ho¸       - CÊp tr­êng : 10 gi¶i

                                -CÊp huyÖn  : 6 gi¶i

* RÌn ch÷ :

-100% häc sinh cã vë rÌn ch÷

-Vë s¹ch ch÷ ®Ñp, ghi chÐp khoa häc : 80%

* ChÊp hµnh néi quy nhµ tr­êng, ph¸p luËt cña nhµ n­íc.

-Kh«ng cã häc sinh vi ph¹m ph¸p luËt.

-Kh«ng cã häc sinh bÞ kØ luËt.

2 BiÖn ph¸p:

 a:chuyªn m«n:

-Nghiªm chØnh chÊp hµnh ®óng quy chÕ chuyªn m«n, thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra, b¸m s¸t yªu cÇu, nhiÖm vô n¨m häc.

 -Thùc hiÖn so¹n, gi¶ng ®óng, ®ñ ch­¬ng tr×nh thay SGK víi líp 6,7,8,9. Thùc hiÖn ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc, ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña häc sinh.

-Tham gia sinh ho¹t chuyªn m«n ®Òu ®Æn, t¨ng c­êng trËt tù kû c­¬ng. X©y dùng, cñng cè tr­êng líp, nÒ nÕp trong nhµ tr­êng.

-Cã ®Çy ®ñ c¸c lo¹i hå s¬, sæ s¸ch,ghi chÐp ®Çy ®ñ, khoa häc thÓ hiÖn tÝnh s­ ph¹m cao.

-So¹n gi¶ng ®óng quy ®Þnh.®óng mÉu, tham kh¶o c¸c lo¹i tµi liÖu ®Ó lµm phong phó bµi gi¶ng. ChuÈn bÞ tèt c¸c giê d¹y,cã ®Çy ®ñ ®å dïng d¹y häc.TÝch cùc lµm ®å dïng thiÕu, sö dông tèi ®a ®å dïng d¹y häc vµo bµi gi¶ng.Tham gia tÝch cùc ho¹t ®éng chuyªn ®Ò, häc hái ®ång nghiÖp ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n.

-Dù giê ®óng, ®ñ quy ®Þnh.Tham gia nhiÖt t×nh c¸c ®ît héi gi¶ng, thao gi¶ng do tr­êng, ®oµn thÓ ph¸t ®éng.

-Thùc hiÖn tèt viÖc båi d­ìng häc sinh giái, phô ®¹o häc sinh yÕu Thµnh lËp c©u l¹c bé V¨n häc.

-X©y dùng tñ s¸ch c¸ nh©n cã chÊt l­îng vµ ®¶m b¶o yªu cÇu cao.

 -Cã vë rÌn ch÷ vµ th­êng xuyªn rÌn ch÷

b- C«ng t¸c chñ nhiÖm:

-Lu«n gÇn gòi häc sinh, n¾m ch¾c hoµn c¶nh tõng häc sinh ®Ó cã ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc phï hîp.

-Thµnh lËp ban c¸n sù líp cã n¨ng lùc l·nh ®¹o, cã trÝ tuÖ, g­¬ng mÉu trong c«ng viÖc vµ häc tËp, cã tinh thÇn tù qu¶n cao ®Ó lµm nßng cèt gi¸o dôc.

 -X©y dùng líp tiªn tiÕn vÒ ®¹o ®øc nÕp sèng.Tæ chøc cho c¸c em tham gia s«i næi c¸c ®ît thi ®ua do tr­êng vµ c¸c ®oµn thÓ tæ chøc.

 -§éng viªn vµ nh¾c nhë c¸c em lu«n ®i häc ®Òu,®óng giê vµ duy tr× tèt sÜ sè.

     NguyÔn Xu©n NghÜa                                   KÕ ho¹ch c¸ nh©n n¨m häc 2011-2012

1

 

 


                                    Tr­êng TH-THCS Kú Nam- kú anh- hµ tÜnh

 

-Ph¸t hiÖn nh÷ng thµnh viªn tÝch cùc, tiªu cùc khen chª kÞp thêi, c«ng b»ng.

 - Th­êng xuyªn liªn l¹c víi gia ®×nh häc sinh th«ng qua sæ liªn l¹c. KÕt hîp chÆt chÏ víi gi¸o viªn bé m«n ®Ó n¾m b¾t râ t×nh h×nh tõng häc sinh trong líp ®Ó cã biÖn ph¸p gi¸o dôc kÞp thêi

-Tæ chøc giê sinh ho¹t theo nhiÒu h×nh thøc, tæ chøc c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i, ho¹t ®éng ngoµi giê phï hîp.

-Gi¸o dôc cho c¸c em lßng yªu quª h­¬ng , ®Êt n­íc, biÕt kÝnh träng thµy c«, ng­êi lín tuæi.

-Gi¸o dôc cho c¸c em cã ý thøc tæ chøc kû luËt cao,chÊp hµnh ®óng mäi néi quy, quy ®Þnh cña tr­êng, líp ®Ò ra.

 c C«ng t¸c v¨n thÓ-®oµn ®éi:

 -Lu«n quan t©m ®Õn c¸c phong trµo TDTT, lao ®éng, vÖ sinh... trong nhµ tr­êng.

-Ph¸t ®éng häc sinh tham gia ®Çy ®ñ c¸c phong trµo lao ®éng tèt, x©y dùng m«i tr­êng xanh-s¹ch-®Ñp.

-Th­êng xuyªn tham gia tæ chøc c¸c cuéc thi v¨n nghÖ, TDTT...chµo mõng c¸c ngµy lÔ trong n¨m häc.

-TÝch cùc tham gia c¸c c©u l¹c bé v¨n hãa,thÓ thao cÊp tr­êng,cÊp huyÖn.

-X©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng ®éi cô thÓ,râ rµng vµ tÝch cùc trong phong trµo c«ng t¸c ®éi.Th­êng xuyªn ®«n ®èc, nh¾c nhë häc sinh thùc hiÖn phong trµo lµm tr­êng xanh-s¹ch-®Ñp,lµm cã chÊt l­îng,cã hiÖu qu¶.

-§«n ®èc häc sinh tham gia ®Çy ®ñ c¸c buæi tËp thÓ dôc gi÷a giê,phÊn ®Êu tËp ®óng,tËp ®Òu vµ ®­a móa h¸t tËp thÓ vµo ho¹t ®éng.

-Thùc hiÖn vÖ sinh c¸ nh©n s¹ch sÏ,¨n mÆc gän gµng,thùc hiÖn ®ång phôc nghiªm tóc.

uyªn tù rÌn ch÷. Thùc hiÖn tù båi d­ìng th­êng xuyªn nghiªm tóc.

 d- C«ng t¸c ®oµn thÓ:

 -Tham gia nhiÖt t×nh c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ®oµn, §oµn thanh niªn...

 -Hoµn thµnh tèt c«ng t¸c ®éi cña nhµ tr­êng.

-X©y dùng khèi ®oµn kÕt trong tËp thÓ nhµ tr­êng

3:§¨ng ký thi ®ua n¨m häc 2011-2012:

 -Gi¸o viªn d¹y giái cÊp Tr­êng

 -Lao ®éng giái.

 -C«ng ®oµn tÝch cùc.

 -Gia ®×nh nhµ gi¸o v¨n ho¸.

 -§oµn viªn tÝch cùc.

-§¹t chiÕn sü thi ®ua cÊp c¬ së.

 

                                                                              Kú Nam, ngµy 23 th¸ng 8 n¨m 2011

  DuyÖt cña BGH                                                                 Ng­êi viÕt kÕ ho¹ch

 

 

 

 

 

  TrÇn Xu©n §¹t                                                       NguyÔn Xu©n NghÜa

     NguyÔn Xu©n NghÜa                                   KÕ ho¹ch c¸ nh©n n¨m häc 2011-2012

1

 

 


                                    Tr­êng TH-THCS Kú Nam- kú anh- hµ tÜnh

 

V: PhÇn cô thÓ

Th¸ng 8 – 2011

 

TuÇn

Néi dung c«ng viÖc

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     NguyÔn Xu©n NghÜa                                   KÕ ho¹ch c¸ nh©n n¨m häc 2011-2012

1

 

 


                                    Tr­êng TH-THCS Kú Nam- kú anh- hµ tÜnh

 

Th¸ng 9 – 2011

  • KÕ ho¹ch th¸ng:

-         æn ®Þnh tæ chøc ®éi ngò ®øng líp, ph©n c«ng gi¶ng d¹y, æn ®Þnh nÒ nÕp c¸c líp, tu söa bµn ghÕ, CSVC, ph©n c«ng trùc v¨n phßng, hiÖu lÖnh cho tæ hµnh chÝnh.

-         Tæ chøc khai gi¶ng n¨m häc míi- ChÊp hµnh nghiªm th¸ng ATGT.

-         Thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh chuyªn m«n theo lÞch, kiÓm tra hå s¬ GV, hå s¬ Hs.

-         Thi kh¶o s¸t ®Çu n¨m cho 2 bé phËn.

-         Häp Chi bé, Héi ®ång, tæ chuyªn m«n, häp cèt c¸n x©y dùng ®Þnh møc n¨m häc.

-         Häp phô huynh.

-         TriÓn khai c«ng t¸c thu quü, quyÕt to¸n vµo cuèi th¸ng, ch¨m sãc vµ chÊm bån hoa.

-         Héi nhÞ CB-CNVC vµo cuèi th¸ng.

  • KÕ ho¹ch tõng tuÇn:

TuÇn

Néi dung c«ng viÖc

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

     NguyÔn Xu©n NghÜa                                   KÕ ho¹ch c¸ nh©n n¨m häc 2011-2012

1

 

 


                                    Tr­êng TH-THCS Kú Nam- kú anh- hµ tÜnh

 

Th¸ng 10 – 2011

  • KÕ ho¹ch th¸ng:

-         Duy tr× tèt nÒ nÕp c¸c líp, c¸c tæ chøc ®oµn thÓ.

-         Häp Chi bé, Héi ®ång, tæ chuyªn m«n.

-         Thùc hiÖn ®óng ch­¬ng tr×nh vµ quy chÕ chuyªn m«n, KT§K mét /th¸ng

-         Thi gi¶i to¸n cÇm tay THCS vµ thi HSG khèi 9, lµm PC, KTHS buæi tèi.

-         §¹i héi L§, triÓn khai nghi thøc ®éi theo ch­¬ng tr×nh míi.

  -    T¹o ®µm ngµy Liªn hiÖp PNVN ngµy 20/10.

-         QuyÕt to¸n quü cuèi th¸ng, chÊm bån hoa lÇn 2.

-         Nép g¹ch cña TH vµo cuèi th¸ng.

  • KÕ ho¹ch tõng tuÇn:

TuÇn

Néi dung c«ng viÖc

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

     NguyÔn Xu©n NghÜa                                   KÕ ho¹ch c¸ nh©n n¨m häc 2011-2012

1

 

 


                                    Tr­êng TH-THCS Kú Nam- kú anh- hµ tÜnh

 

Th¸ng 11 – 2011

  • KÕ ho¹ch th¸ng:

-         Thùc hiÖn tèt kû c­¬ng nÒ nÕp c¸c líp, 4 chÕ ®é, 3 quy ®Þnh.

-         Häp Chi bé, Héi ®ång, tæ chuyªn m«n.

-         KiÓm tra quy chÕ chuyªn m«n,KT néi bé, KT Hs buæi tèi.

-         Tæ chøc tuÇn häc tèt chµo mõng ngµy nhµ gi¸o VN 20/11.

-         MÝt tinh kû niÖm ngµy NGVN 20/11.

-         QuyÕt to¸n quü cuèi th¸ng, chÊm bån hoa lÇn 3.

-         TiÕp tôc tham m­u ®Çu t­ CSVC cho tr­êng chuÈn QG.

  • KÕ ho¹ch tõng tuÇn:

TuÇn

Néi dung c«ng viÖc

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

     NguyÔn Xu©n NghÜa                                   KÕ ho¹ch c¸ nh©n n¨m häc 2011-2012

1

 

 


                                    Tr­êng TH-THCS Kú Nam- kú anh- hµ tÜnh

 

Th¸ng 12 – 2011

  • KÕ ho¹ch th¸ng:

  -    Häp Chi bé, Héi ®ång, tæ chuyªn m«n.

-         Kiªm tra nghi thøc ho¹t ®éng cña §éi.

-         KiÓm tra ho¹t ®éng cña C«ng ®oµn.

-         Thi GVG cÊp huyÖn TH.

-         KiÓm tra ®×nh kú cña TH, KiÓm tra HKI THCS.

-         Thi TDTT cÊp côm THCS.

-         QuyÕt to¸n quü cuèi th¸ng, chÊm bån hoa lÇn 4.

-         TiÕp tôc tham m­u ®Çu t­ CSVC cho tr­êng chuÈn QG.

  • KÕ ho¹ch tõng tuÇn:

TuÇn

Néi dung c«ng viÖc

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

     NguyÔn Xu©n NghÜa                                   KÕ ho¹ch c¸ nh©n n¨m häc 2011-2012

1

 

 


                                    Tr­êng TH-THCS Kú Nam- kú anh- hµ tÜnh

 

Th¸ng 1 – 2012

  • KÕ ho¹ch th¸ng:

  -    Häp Chi bé, Héi ®ång, tæ chuyªn m«n.

-         TriÓn khai c¸c ho¹t ®éng vµ theo dâi quy chÕ chuyªn m«n.

  -    TriÓn khai c¸c ho¹t ®éng theo chñ ®Ò cña th¸ng.

-         Thi GVG cÊp huyÖn TH.

-         Thi §iÒn kinh THCS cÊp huyÖn, chÊm bån hoa c¸c líp.

-         Phßng kiÓm tra XD còng cè tr­êng chuÈn sau 5 n¨m.

  • KÕ ho¹ch tõng tuÇn:

TuÇn

Néi dung c«ng viÖc

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     NguyÔn Xu©n NghÜa                                   KÕ ho¹ch c¸ nh©n n¨m häc 2011-2012

1

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án ke hoach ca nhan, . . https://nslide.com/giao-an/ke-hoach-ca-nhan.m18gxq.html