ke hoach ca nhan

giáo án
  Đánh giá    Viết đánh giá
 121       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
m18gxq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Ngày đăng
10/17/2011 9:31:28 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.32 M
Lần xem
1
Lần tải
121
File đã kiểm duyệt an toàn

TH-thCS kỳ nam Xã Hội Hoà NAM – do – phúc  Nội dung kế hoạch cá nhân Năm học 2011 – 2012 Họ và tên : Nguyễn Xuân Nghĩa Chức vụ: TTCM Ngày vao nghành GD: 1/09/2000 Quê quán: Kỳ Phương –Kỳ Anh – Hà,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử ke hoach ca nhan, Giáo Án , Giáo án điện tử ke hoach ca nhan, doc, 1 trang, 0.32 M, chia sẽ bởi Tiến Nguyễn Mạnh đã có 121 download

 
LINK DOWNLOAD

ke-hoach-ca-nhan.doc[0.32 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

TH-thCS kỳ nam
Xã Hội
 Hoà NAM
– do – phúc


Nội dung kế hoạch cá nhân
Năm học 2011 – 2012
Họ và tên : Nguyễn Xuân Nghĩa
Chức vụ: TTCM
Ngày vao nghành GD: 1/09/2000
Quê quán: Kỳ Phương –Kỳ Anh – Hà Tĩnh
Những công việc được giao:
1- Chủ nhiệm lớp 9A
2- Giảng dạy : Ngữ văn 9A,9B
HĐNGLL 9A
I.Những căn cứ để xây dựng kế hoạch
- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTCP ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ “Về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục”, cuộc vận động "Hai không", thực hiện chủ đề “Năm học ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới quản lý tài chính và triên khai phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về tự học và sáng tạo”
- Căn cứ phương hướng nhiệm vụ năm học 2011-2012 của UBND huyện Kỳ Anh
- Căn cứ vào tình hình thực tế của ngành và địa phương với tinh thần quyết tâm tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không”và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 của Nhà trường và các điều kiện cụ thể của trường khi bước vào năm học mới.
- Căn cứ tình hình thực tế của học sinh.
Với những căn cứ trên, Phát huy kết quả đạt được trong năm học 2010-2011, để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2011 – 2012 tôi đã xây dựng cho mình một kế hoạch cụ thể, chi tiết và tự nhận thấy phải hết sức cố gắng khắc phục những khó khăn để hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ năm học mà trờng TH – THCS Kỳ Nam- Kỳ Anh giao cho.
II. Công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức tác phong.
1. Công tác chính trị, tư tưởng:
-Là Giáo viên tôi luôn an tâm công tác, luôn yêu nghề, mến trẻ, luôn thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
-Chấp hành đúng và thực hiện tốt chủ chương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
2. Công tác đạo đức tác phong:
-Luôn có ý thức rèn luyện tác phong sư phạm, thực hiện đúng:” Thầy là khuôn vàng, thước ngọc cho học sinh noi theo”. Mỗi lời nói, việc làm đều phải chuẩn mực, được học sing gần gũi, quý trọng, được nhân dân tin cậy.
-Luôn đoàn kết với đồng nghiệp, xây dựng khối đoàn kết, thân ái. Không phát ngôn thiếu suy nghĩ ảnh hưởng không tốt đến đồng nghiệp và nhà trường.
-Có ý thức phê và tự phê, luôn chống và đẩy lùi các tiêu cực trong nhà trường và ngoài xã hội.
-Xây dựng cho bản thân niềm tin, có ý chí và quyết tâm vươn lên vượt khó. Có nếp sống lành mạnh, trong sáng, giản dị.
-Đẩy mạnh và kết hợp có hiệu quả các hoạt động của tổ chức công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội, phụ huynh học sinh cùng tham gia làm công tác giáo dục trong đó nhà trường đóng vai trò

 


                                    Tr­êng TH-THCS Kú Nam- kú anh- hµ tÜnh

 

TRƯỜNG TH-thCS kú nam

T X· Héi

         CNG H XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp – T do – Hnh phóc

 

Néi dung kÕ ho¹ch c¸ nh©n

N¨m häc 2011 2012

                                   Hä vµ tªn : NguyÔn Xu©n NghÜa

                                  Chøc vô: TTCM

                                   Ngµy vao nghµnh GD: 1/09/2000

                                   Quª qu¸n: Kú Ph­¬ng –Kú Anh – Hµ TÜnh

                                  Nh÷ng c«ng viÖc ®­­îc giao:

                                 1- Chñ nhiÖm líp 9A

                                          2-  Gi¶ng d¹y :  Ng÷ v¨n 9A,9B

                                                                     H§NGLL   9A

 I.Nh÷ng c¨n cø ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch

      - TiÕp tôc thùc hiÖn ChØ thÞ sè 33/2006/CT-TTCP ngµy 08/9/2006 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ “VÒ chèng tiªu cùc vµ kh¾c phôc bÖnh thµnh tÝch trong gi¸o dôc”, cuéc vËn ®éng "Hai kh«ng", thùc hiÖn  chñ ®Ò “N¨m häc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin, ®æi míi qu¶n lý tµi chÝnh vµ triªn khai phong trµo x©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc; Mçi thÇy c« gi¸o lµ tÊm g­¬ng s¸ng vÒ tù häc vµ s¸ng t¹o”

    - C¨n cø ph­¬ng h­íng nhiÖm vô n¨m häc 2011-2012 cña UBND huyÖn Kú Anh

     - C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ cña ngµnh vµ ®Þa ph­­¬ng víi tinh thÇn quyÕt t©m tiÕp tôc thùc hiÖn tèt cuéc vËn ®éng “Hai kh«ng”vµ kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc 2010 – 2011 cña Nhµ tr­­êng vµ c¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tr­­êng khi b­íc vµo n¨m häc míi.

     - C¨n cø t×nh h×nh thùc tÕ cña häc sinh.

  Víi nh÷ng c¨n cø trªn, Ph¸t huy kÕt qu¶ ®¹t ®­îc trong n¨m häc 2010-2011,  ®Ó hoµn thµnh tèt nhiÖm vô n¨m häc 2011 – 2012 t«i ®· x©y dùng cho m×nh mét kÕ ho¹ch cô thÓ, chi tiÕt vµ tù nhËn thÊy ph¶i hÕt søc cè g¾ng kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n ®Ó hoµn thµnh kÕ ho¹ch, nhiÖm vô n¨m häc mµ tr­êng TH – THCS Kú Nam- Kú Anh giao cho.

II. C«ng t¸c chÝnh trÞ, t­ t­ëng, ®¹o ®øc t¸c phong.

1. C«ng t¸c chÝnh trÞ, t­ t­ëng:

 -Lµ Gi¸o viªn t«i lu«n an t©m c«ng t¸c, lu«n yªu nghÒ, mÕn trÎ, lu«n thùc hiÖn vµ hoµn thµnh tèt mäi nhiÖm vô ®­îc giao.

 -ChÊp hµnh ®óng vµ thùc hiÖn tèt chñ ch­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña nhµ n­íc.

2. C«ng t¸c ®¹o ®øc t¸c phong:

  -Lu«n cã ý thøc rÌn luyÖn t¸c phong s­ ph¹m, thùc hiÖn ®óng:” ThÇy lµ khu«n vµng, th­íc ngäc cho häc sinh noi theo”. Mçi lêi nãi, viÖc lµm ®Òu ph¶i chuÈn mùc, ®­îc häc sing gÇn gòi, quý träng, ®­îc nh©n d©n tin cËy.

     NguyÔn Xu©n NghÜa                                   KÕ ho¹ch c¸ nh©n n¨m häc 2011-2012

1

 

 


                                    Tr­êng TH-THCS Kú Nam- kú anh- hµ tÜnh

 

 -Lu«n ®oµn kÕt víi ®ång nghiÖp, x©y dùng khèi ®oµn kÕt, th©n ¸i. Kh«ng ph¸t ng«n thiÕu suy nghÜ ¶nh h­ëng kh«ng tèt ®Õn ®ång nghiÖp vµ nhµ tr­êng.

 -Cã ý thøc phª vµ tù phª, lu«n chèng vµ ®Èy lïi c¸c tiªu cùc trong nhµ tr­êng vµ ngoµi x· héi.

 -X©y dùng cho b¶n th©n niÒm tin, cã ý chÝ vµ quyÕt t©m v­¬n lªn v­ît khã. Cã nÕp sèng lµnh m¹nh, trong s¸ng, gi¶n dÞ.

-§Èy m¹nh vµ kÕt hîp cã hiÖu qu¶ c¸c ho¹t ®éng cña tæ chøc c«ng ®oµn, §oµn thanh niªn, §éi, phô huynh häc sinh cïng tham gia lµm c«ng t¸c gi¸o dôc trong ®ã nhµ tr­êng ®ãng vai trß võa chñ ®¹o, võa chñ ®éng.

-Lu«n quan t©m gi¸o dôc häc sinh tronng mäi lÜng vùc. Lu«n rÌn luyÖn ®¹o ®øc t¸c phong ®Ó häc sinh noi theo. Lu«n gÇn gòi häc sinh vµ x©y dùng ý thøc häc tËp cho c¸c em.

III. C«ng t¸c chuyªn m«n nghiÖp vô.

1. Chuyªn m«n nghiÖp vô:

  -Lµ mét gi¸o viªn  t«i ®· cã ý thøc x©y dùng tèt kÕ ho¹ch vÒ bé m«n m×nh phô tr¸ch ngay tõ ®Çu n¨m häc.

 -Hoµn thµnh c¸c lo¹i hå s¬ sæ s¸ch cã chÊt l­îng vµ ®óng thêi gian quy ®Þnh.

 -ChÊp hµnh ®óng néi quy, quy chÕ chuyªn m«n: So¹n bµi ®Çy ®ñ, ®óng ch­¬ng tr×nh, ®óng thêi gian, ®óng mÉu.

 -So¹n bµi ®óng ®ñ theo yªu cÇu theo tinh thÇn ®æi míi ch­¬ng tr×nh SGK tõ líp 6 ®Õn líp 9.

 -D¹y ®óng, ®ñ thêi khãa biÓu, kh«ng bá giê, bá tiÕt, ra vµo líp ®óng giê.

 -Gi¶ng d¹y nhiÖt t×nh, ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña häc sinh, chó ý ®Õn c¶ 3 ®èi t­îng häc sinh: giái kh¸-trung b×nh-yÕu kÐm.

 -Tr×nh bµy b¶ng khoa häc, th­êng xuyªn rÌn ch÷ viÕt.

 -H­íng dÉn häc sinh cã ph­¬ng ph¸p häc tËp bé m«n phï hîp, tù nghiªn cøu tµi liÖu, chó ý ®Õn gi¶m t¶i.

 -Thùc hiÖn tèt kû c­¬ng, nÒ nÕp trong nhµ tr­êng. KiÓm tra, chÊm bµi, tr¶ bµi ®óng thêi gian quy ®Þnh ®¶m b¶o c«ng b»ng, ®¸nh gi¸ häc sinh ®óng thùc chÊt.

 -TÝch cùc lµm ®å dïng thiÕu vµ sö dông ®å dïng tèi ®a vµo bµi gi¶ng.

 -Tham gia sinh ho¹t chuyªn m«n ®Òu ®Æn, ®óng kÕ ho¹ch vµ thêi gian quy ®Þnh cña nhµ tr­êng.

 -Tham gia ®ñ, nhiÖt t×nh c¸c ®ît héi gi¶ng, kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng giê d¹y.

 -Lu«n tù nghiªn cøu, t×m tßi, tù båi d­ìng th­êng xuyªn, häc hái ®ång nghiÖp ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n.

 -Tham gia gi¶ng d¹y c¸c c©u l¹c bé v¨n hãa. Th­êng xuyªn häc hái qua c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng ®Ó n¾m b¾t th«ng tin hµng ngµy.

2. Thùc hiÖn cuéc vËn ®éng  “Hai kh«ng” víi 4 néi dung vµ thùc hiÖn  chñ ®Ò “N¨m häc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin, ®æi míi qu¶n lý tµi chÝnh vµ triÓn khai phong trµo x©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc; mçi thÇy c« giao lµ tÊm g­¬ng s¸ng vÒ tù häc vµ s¸ng t¹o”;

 - §Ó thùc hiÖn tèt cuéc vËn ®éng nµy b¶n th©n t«i tù lËp cho m×nh mét kÕ ho¹ch cô thÓ, tù häc tù båi d­ìng ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm.

     NguyÔn Xu©n NghÜa                                   KÕ ho¹ch c¸ nh©n n¨m häc 2011-2012

1

 

 


                                    Tr­êng TH-THCS Kú Nam- kú anh- hµ tÜnh

 

 -KÕt hîp víi c¸c lùc l­îng gi¸o ®Æc biÖt kÕt hîp tèt víi phô huynh häc sinh, ngoµi ra cÇn phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c tæ chøc ®oµn thÓ quÇn chóng x©y dùng m«i tr­êng gi¸p dôc lµnh m¹nh, bÒn v÷ng.

-Lu«n cã ý thøc tu d­ìng, rÌn luyÖn ®¹o ®øc t¸c phong ®Ó xøng  ®¸ng lµ tÊm g­¬ng cho häc sinh noi theo.

3. C«ng t¸c båi d­ìng th­êng xuyªn:

 -Tham gia ®Çy ®ñ c¸c buæi häc båi d­ìng th­êng xuyªn do së, do phßng, do tr­êng ®Ò ra.

-Hoc tËp c¸c buæi ®ã mét c¸ch nghiªm tóc cã hiÖu qu¶ cao.

-Cã ®Çy ®ñ c¸c lo¹i hå s¬ sæ s¸ch: Vë häc BDTX, s¸ch BDTX vµ ®Æc biÖt cã kÕ ho¹ch båi d­ìng cô thÓ .

4. C«ng t¸c kh¸c :

- Tham gia nhiÖt t×nh vµ cã hiÖu qu¶ c«ng t¸c §¶ng vµ §oµn thÓ giao phã.

 - Lu«n chÊp hµnh nh÷ng quy ®Þnh cña tæ chøc .

 - TÝch cùc tham gia häc tËp nh÷ng chñ ch­¬ng chÝnh s¸ch, NghÞ quyÕt cña §¶ng vµ Nhµ n­íc.

 - Tham gia tÝch cùc häc tËp t­ t­ëng Hå ChÝ Minh vµ vËn dông s¸ng t¹o trong c«ng t¸c.

 - TÝch cùc ho¹t ®éng trong tæ chøc c«ng ®oµn nhµ tr­êng .

 - Phèi hîp tÝch cùc vµ tham gia ñng hé gióp ®ì nhiÖt t×nh trong chøc §oµn, §éi... trong c¸c ho¹t ®éng vµ trong viÖc gi¸o dôc häc sinh.

IV. HÖ thèng c¸c chØ tiªu vµ biÖn ph¸p thùc hiÖn.

1. ChØ tiªu:

* C«ng t¸c gi¶ng d¹y

a/ VÒ chuyªn m«n :

1) M«n ng÷ v¨n

Líp

SÜ sè

Giái

Kh¸

TB

YÕu

KÐm

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

9A

23

  5

21,7

 9

39,1

8

34,8

  1

4,4

  0

 

9B

23

  4

17,4

8

34,8

 9

39,1

  2

8,7

  0

 

Tæng

46

  9

19,5

 17

36,9

17

36,9

  3

6,7

  0

 

b/ Bµi so¹n:        Tèt : 60% ; Kh¸: 40 %

                            Trung b×nh: 0 % ; YÕu: 0 %

c/ ChØ tiªu chÊt l­îng bµi gi¶ng :

        Giái : 40 % ; Kh¸: 50 %

       Trung b×nh: 10 % ; YÕu: 0 %

    d/ C«ng t¸c chñ nhiÖm

           H¹nh kiÓm

             Tèt  : 16 em = 70%

              Kh¸: 7 em = 30%

            Häc lùc

              Giái :  6 em = 26 %     TB  10 em = 44 %

              Kh¸ :   7 em= 30%     YÕu : 0

-Duy tr× sÜ sè : 100%

     NguyÔn Xu©n NghÜa                                   KÕ ho¹ch c¸ nh©n n¨m häc 2011-2012

1

 

 


                                    Tr­êng TH-THCS Kú Nam- kú anh- hµ tÜnh

 

-Häc sinh giái : 6 em= 26%

-Häc sinh tiªn tiÕn : 7 em= 30%

 - §ç tèt nghiÖp : 100%

-§ç THPT 90%

 -Tham gia b¶o hiÓm toµn diÖn : 23em = 100%

-Tham gia b¶o hiÓm Y tÕ         : 15 em = 65,2%

* Gi¶i v¨n nghÖ – TDTT:

                                -CÊp tr­êng : 2 gi¶i

                                -CÊp huyÖn  : 0

* Gi¶i v¨n ho¸       - CÊp tr­êng : 10 gi¶i

                                -CÊp huyÖn  : 6 gi¶i

* RÌn ch÷ :

-100% häc sinh cã vë rÌn ch÷

-Vë s¹ch ch÷ ®Ñp, ghi chÐp khoa häc : 80%

* ChÊp hµnh néi quy nhµ tr­êng, ph¸p luËt cña nhµ n­íc.

-Kh«ng cã häc sinh vi ph¹m ph¸p luËt.

-Kh«ng cã häc sinh bÞ kØ luËt.

2 BiÖn ph¸p:

 a:chuyªn m«n:

-Nghiªm chØnh chÊp hµnh ®óng quy chÕ chuyªn m«n, thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra, b¸m s¸t yªu cÇu, nhiÖm vô n¨m häc.

 -Thùc hiÖn so¹n, gi¶ng ®óng, ®ñ ch­¬ng tr×nh thay SGK víi líp 6,7,8,9. Thùc hiÖn ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc, ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña häc sinh.

-Tham gia sinh ho¹t chuyªn m«n ®Òu ®Æn, t¨ng c­êng trËt tù kû c­¬ng. X©y dùng, cñng cè tr­êng líp, nÒ nÕp trong nhµ tr­êng.

-Cã ®Çy ®ñ c¸c lo¹i hå s¬, sæ s¸ch,ghi chÐp ®Çy ®ñ, khoa häc thÓ hiÖn tÝnh s­ ph¹m cao.

-So¹n gi¶ng ®óng quy ®Þnh.®óng mÉu, tham kh¶o c¸c lo¹i tµi liÖu ®Ó lµm phong phó bµi gi¶ng. ChuÈn bÞ tèt c¸c giê d¹y,cã ®Çy ®ñ ®å dïng d¹y häc.TÝch cùc lµm ®å dïng thiÕu, sö dông tèi ®a ®å dïng d¹y häc vµo bµi gi¶ng.Tham gia tÝch cùc ho¹t ®éng chuyªn ®Ò, häc hái ®ång nghiÖp ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n.

-Dù giê ®óng, ®ñ quy ®Þnh.Tham gia nhiÖt t×nh c¸c ®ît héi gi¶ng, thao gi¶ng do tr­êng, ®oµn thÓ ph¸t ®éng.

-Thùc hiÖn tèt viÖc båi d­ìng häc sinh giái, phô ®¹o häc sinh yÕu Thµnh lËp c©u l¹c bé V¨n häc.

-X©y dùng tñ s¸ch c¸ nh©n cã chÊt l­îng vµ ®¶m b¶o yªu cÇu cao.

 -Cã vë rÌn ch÷ vµ th­êng xuyªn rÌn ch÷

b- C«ng t¸c chñ nhiÖm:

-Lu«n gÇn gòi häc sinh, n¾m ch¾c hoµn c¶nh tõng häc sinh ®Ó cã ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc phï hîp.

-Thµnh lËp ban c¸n sù líp cã n¨ng lùc l·nh ®¹o, cã trÝ tuÖ, g­¬ng mÉu trong c«ng viÖc vµ häc tËp, cã tinh thÇn tù qu¶n cao ®Ó lµm nßng cèt gi¸o dôc.

 -X©y dùng líp tiªn tiÕn vÒ ®¹o ®øc nÕp sèng.Tæ chøc cho c¸c em tham gia s«i næi c¸c ®ît thi ®ua do tr­êng vµ c¸c ®oµn thÓ tæ chøc.

 -§éng viªn vµ nh¾c nhë c¸c em lu«n ®i häc ®Òu,®óng giê vµ duy tr× tèt sÜ sè.

     NguyÔn Xu©n NghÜa                                   KÕ ho¹ch c¸ nh©n n¨m häc 2011-2012

1

 

 


                                    Tr­êng TH-THCS Kú Nam- kú anh- hµ tÜnh

 

-Ph¸t hiÖn nh÷ng thµnh viªn tÝch cùc, tiªu cùc khen chª kÞp thêi, c«ng b»ng.

 - Th­êng xuyªn liªn l¹c víi gia ®×nh häc sinh th«ng qua sæ liªn l¹c. KÕt hîp chÆt chÏ víi gi¸o viªn bé m«n ®Ó n¾m b¾t râ t×nh h×nh tõng häc sinh trong líp ®Ó cã biÖn ph¸p gi¸o dôc kÞp thêi

-Tæ chøc giê sinh ho¹t theo nhiÒu h×nh thøc, tæ chøc c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i, ho¹t ®éng ngoµi giê phï hîp.

-Gi¸o dôc cho c¸c em lßng yªu quª h­¬ng , ®Êt n­íc, biÕt kÝnh träng thµy c«, ng­êi lín tuæi.

-Gi¸o dôc cho c¸c em cã ý thøc tæ chøc kû luËt cao,chÊp hµnh ®óng mäi néi quy, quy ®Þnh cña tr­êng, líp ®Ò ra.

 c C«ng t¸c v¨n thÓ-®oµn ®éi:

 -Lu«n quan t©m ®Õn c¸c phong trµo TDTT, lao ®éng, vÖ sinh... trong nhµ tr­êng.

-Ph¸t ®éng häc sinh tham gia ®Çy ®ñ c¸c phong trµo lao ®éng tèt, x©y dùng m«i tr­êng xanh-s¹ch-®Ñp.

-Th­êng xuyªn tham gia tæ chøc c¸c cuéc thi v¨n nghÖ, TDTT...chµo mõng c¸c ngµy lÔ trong n¨m häc.

-TÝch cùc tham gia c¸c c©u l¹c bé v¨n hãa,thÓ thao cÊp tr­êng,cÊp huyÖn.

-X©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng ®éi cô thÓ,râ rµng vµ tÝch cùc trong phong trµo c«ng t¸c ®éi.Th­êng xuyªn ®«n ®èc, nh¾c nhë häc sinh thùc hiÖn phong trµo lµm tr­êng xanh-s¹ch-®Ñp,lµm cã chÊt l­îng,cã hiÖu qu¶.

-§«n ®èc häc sinh tham gia ®Çy ®ñ c¸c buæi tËp thÓ dôc gi÷a giê,phÊn ®Êu tËp ®óng,tËp ®Òu vµ ®­a móa h¸t tËp thÓ vµo ho¹t ®éng.

-Thùc hiÖn vÖ sinh c¸ nh©n s¹ch sÏ,¨n mÆc gän gµng,thùc hiÖn ®ång phôc nghiªm tóc.

uyªn tù rÌn ch÷. Thùc hiÖn tù båi d­ìng th­êng xuyªn nghiªm tóc.

 d- C«ng t¸c ®oµn thÓ:

 -Tham gia nhiÖt t×nh c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ®oµn, §oµn thanh niªn...

 -Hoµn thµnh tèt c«ng t¸c ®éi cña nhµ tr­êng.

-X©y dùng khèi ®oµn kÕt trong tËp thÓ nhµ tr­êng

3:§¨ng ký thi ®ua n¨m häc 2011-2012:

 -Gi¸o viªn d¹y giái cÊp Tr­êng

 -Lao ®éng giái.

 -C«ng ®oµn tÝch cùc.

 -Gia ®×nh nhµ gi¸o v¨n ho¸.

 -§oµn viªn tÝch cùc.

-§¹t chiÕn sü thi ®ua cÊp c¬ së.

 

                                                                              Kú Nam, ngµy 23 th¸ng 8 n¨m 2011

  DuyÖt cña BGH                                                                 Ng­êi viÕt kÕ ho¹ch

 

 

 

 

 

  TrÇn Xu©n §¹t                                                       NguyÔn Xu©n NghÜa

     NguyÔn Xu©n NghÜa                                   KÕ ho¹ch c¸ nh©n n¨m häc 2011-2012

1

 

 


                                    Tr­êng TH-THCS Kú Nam- kú anh- hµ tÜnh

 

V: PhÇn cô thÓ

Th¸ng 8 – 2011

 

TuÇn

Néi dung c«ng viÖc

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     NguyÔn Xu©n NghÜa                                   KÕ ho¹ch c¸ nh©n n¨m häc 2011-2012

1

 

 


                                    Tr­êng TH-THCS Kú Nam- kú anh- hµ tÜnh

 

Th¸ng 9 – 2011

 • KÕ ho¹ch th¸ng:

-         æn ®Þnh tæ chøc ®éi ngò ®øng líp, ph©n c«ng gi¶ng d¹y, æn ®Þnh nÒ nÕp c¸c líp, tu söa bµn ghÕ, CSVC, ph©n c«ng trùc v¨n phßng, hiÖu lÖnh cho tæ hµnh chÝnh.

-         Tæ chøc khai gi¶ng n¨m häc míi- ChÊp hµnh nghiªm th¸ng ATGT.

-         Thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh chuyªn m«n theo lÞch, kiÓm tra hå s¬ GV, hå s¬ Hs.

-         Thi kh¶o s¸t ®Çu n¨m cho 2 bé phËn.

-         Häp Chi bé, Héi ®ång, tæ chuyªn m«n, häp cèt c¸n x©y dùng ®Þnh møc n¨m häc.

-         Häp phô huynh.

-         TriÓn khai c«ng t¸c thu quü, quyÕt to¸n vµo cuèi th¸ng, ch¨m sãc vµ chÊm bån hoa.

-         Héi nhÞ CB-CNVC vµo cuèi th¸ng.

 • KÕ ho¹ch tõng tuÇn:

TuÇn

Néi dung c«ng viÖc

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

     NguyÔn Xu©n NghÜa                                   KÕ ho¹ch c¸ nh©n n¨m häc 2011-2012

1

 

 


                                    Tr­êng TH-THCS Kú Nam- kú anh- hµ tÜnh

 

Th¸ng 10 – 2011

 • KÕ ho¹ch th¸ng:

-         Duy tr× tèt nÒ nÕp c¸c líp, c¸c tæ chøc ®oµn thÓ.

-         Häp Chi bé, Héi ®ång, tæ chuyªn m«n.

-         Thùc hiÖn ®óng ch­¬ng tr×nh vµ quy chÕ chuyªn m«n, KT§K mét /th¸ng

-         Thi gi¶i to¸n cÇm tay THCS vµ thi HSG khèi 9, lµm PC, KTHS buæi tèi.

-         §¹i héi L§, triÓn khai nghi thøc ®éi theo ch­¬ng tr×nh míi.

  -    T¹o ®µm ngµy Liªn hiÖp PNVN ngµy 20/10.

-         QuyÕt to¸n quü cuèi th¸ng, chÊm bån hoa lÇn 2.

-         Nép g¹ch cña TH vµo cuèi th¸ng.

 • KÕ ho¹ch tõng tuÇn:

TuÇn

Néi dung c«ng viÖc

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

     NguyÔn Xu©n NghÜa                                   KÕ ho¹ch c¸ nh©n n¨m häc 2011-2012

1

 

 


                                    Tr­êng TH-THCS Kú Nam- kú anh- hµ tÜnh

 

Th¸ng 11 – 2011

 • KÕ ho¹ch th¸ng:

-         Thùc hiÖn tèt kû c­¬ng nÒ nÕp c¸c líp, 4 chÕ ®é, 3 quy ®Þnh.

-         Häp Chi bé, Héi ®ång, tæ chuyªn m«n.

-         KiÓm tra quy chÕ chuyªn m«n,KT néi bé, KT Hs buæi tèi.

-         Tæ chøc tuÇn häc tèt chµo mõng ngµy nhµ gi¸o VN 20/11.

-         MÝt tinh kû niÖm ngµy NGVN 20/11.

-         QuyÕt to¸n quü cuèi th¸ng, chÊm bån hoa lÇn 3.

-         TiÕp tôc tham m­u ®Çu t­ CSVC cho tr­êng chuÈn QG.

 • KÕ ho¹ch tõng tuÇn:

TuÇn

Néi dung c«ng viÖc

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

     NguyÔn Xu©n NghÜa                                   KÕ ho¹ch c¸ nh©n n¨m häc 2011-2012

1

 

 


                                    Tr­êng TH-THCS Kú Nam- kú anh- hµ tÜnh

 

Th¸ng 12 – 2011

 • KÕ ho¹ch th¸ng:

  -    Häp Chi bé, Héi ®ång, tæ chuyªn m«n.

-         Kiªm tra nghi thøc ho¹t ®éng cña §éi.

-         KiÓm tra ho¹t ®éng cña C«ng ®oµn.

-         Thi GVG cÊp huyÖn TH.

-         KiÓm tra ®×nh kú cña TH, KiÓm tra HKI THCS.

-         Thi TDTT cÊp côm THCS.

-         QuyÕt to¸n quü cuèi th¸ng, chÊm bån hoa lÇn 4.

-         TiÕp tôc tham m­u ®Çu t­ CSVC cho tr­êng chuÈn QG.

 • KÕ ho¹ch tõng tuÇn:

TuÇn

Néi dung c«ng viÖc

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

     NguyÔn Xu©n NghÜa                                   KÕ ho¹ch c¸ nh©n n¨m häc 2011-2012

1

 

 


                                    Tr­êng TH-THCS Kú Nam- kú anh- hµ tÜnh

 

Th¸ng 1 – 2012

 • KÕ ho¹ch th¸ng:

  -    Häp Chi bé, Héi ®ång, tæ chuyªn m«n.

-         TriÓn khai c¸c ho¹t ®éng vµ theo dâi quy chÕ chuyªn m«n.

  -    TriÓn khai c¸c ho¹t ®éng theo chñ ®Ò cña th¸ng.

-         Thi GVG cÊp huyÖn TH.

-         Thi §iÒn kinh THCS cÊp huyÖn, chÊm bån hoa c¸c líp.

-         Phßng kiÓm tra XD còng cè tr­êng chuÈn sau 5 n¨m.

 • KÕ ho¹ch tõng tuÇn:

TuÇn

Néi dung c«ng viÖc

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     NguyÔn Xu©n NghÜa                                   KÕ ho¹ch c¸ nh©n n¨m häc 2011-2012

1

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về ke hoach ca nhan
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN