Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


PHÒNG GD&ĐT HỒNG DÂN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NINH HÒA                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

           Số: …/KH-THCS- NH                     Ninh Hòa, ngày …. tháng 09 năm 2016

 

 

KẾ HOẠCH

TỰ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Năm học: 2016 - 2017

 

I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI

1. MỤC ĐÍCH:

Kiểm định chất lượng giáo dục là để xác định thực trạng chất lượng, hiệu quả giáo dục của đơn vị, kể cả nguồn nhân lực, vật lực, cơ sở vật chất của nhà trường đang ở vị trí nào. Từ đó, có biện pháp thực hiện và tìm các biện pháp nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục của đơn vị, để giải trình với cơ quan chức năng, với xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của đơn vị trường học mà mình phụ trách, để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận đơn vị trường học đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục

2. PHẠM VI:

Kiểm định chất lượng giáo dục là tự đánh giá là toàn bộ các hoạt động của trường theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. ( kèm theo thông tư số 42/2012 – BGD&ĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012) về việc kiểm định chất lượng giáo dục ở các cơ sở giáo dực.

3. Yêu cầu

a) Kiểm định chất lượng giáo dục ở các cơ sở giáo dục phải đánh giá các hoạt động của đơin vị mình sao cho thật khách quan và trung thực; không được tô vẽ thêm, để xác định những công việc mà mình đang thực hiện ở mức độ nào, làm đến đâu, để có biện pháp cải tiến, kiện toàn nhằm nâng cao chất lượng để đáp ứng với yêu cầu thực tế hiện nay.

b) Để công tác kiểm định chất lượng giáo dục đạt hiệu quả thiết thực đòi hỏi các cơ sở giáo dục phải đảm bảo ông khai và minh bạch các nội dung, kế hoạch mà đơn vị cần thực hiện trong năm, để hội đồng sư phạm, cán bộ, giáo viên, nhân viên đơn vị nắm hiểu và thực hiện theo kế hoạch đề ra.

c) Có sự phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng trong các thành viên trong hội đồng sư phạm, phạm vi việc làm của cá nhân, tổ nhóm phải được thể hiện rõ ràng tránh chung chung.

II. NỘI DUNG


1. Phân công hội đồng tự đánh giá

a) Hội đồng tự đánh giá

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Lê Văn Đeo

Hiệu trưởng

Chủ tịch HĐ

2

Ngô Hữu Nhiệm

P. Hiệu trưởng

Phó chủ tịch HĐ

3

Đặng Thu My

Cán bộ văn phòng

Thư ký

4

Đặng Văn Gấu

CTCĐ

Uỷ viên HĐ

5

Ngô Minh Đến

BTCĐ, TPTĐ

Uỷ viên HĐ

5

Nguyễn Đức Phi

TT Văn - CD

Uỷ viên HĐ

7

Ngô Thu Mơ

TT Toán - Lý

Uỷ viên HĐ

8

Cao Thanh Đoàn

GV

Uỷ viên HĐ

9

Danh Minh Tâm

Tp Sinh - Hóa

Uỷ viên HĐ

10

Hoàng Thị Hồng

Tp Sử - Địa

Ủy Viên HĐ

11

Nguyễn Thị Diệu

TT – Năng khiếu

Ủy viên HĐ

b) Nhóm thư ký

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Đặng Thu My

TTND

Nhóm trưởng

2

Lê Văn Đáng

CB,TB

Thành viên

3

Danh Dong

Giáo viên

Thành viên

4

Lê  Văn Tửng

Giáo viên

Thành viên

 

c) Các  nhóm công tác


chuyên môn:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Nhóm 1

1. Nguyễn Đức Phi

TT Văn-CD

Tập hợp MC TC 1

2. Danh Dưỡng

GV

 

3. Ngô Thị Mỹ Châu

GV

 

Nhóm 2

1. Đặng Quốc Khởi

TT Toán - Lý

Tập hợp MC TC 5

2. Danh Dong

GV

 

Ngô Thu Mơ

GV

 

Nhóm 3

1. Hoàng Thị Hồng

Tp- Sử  -Địa

Tập hợp MC TC 3

2. Đặng Văn Gấu

Gv

 

3. Trần Thanh Phong

GV

 

 

1. Danh Minh Tâm

Tp Sinh - Hóa

Tập hợp MC TC 4

Nhóm 4

2. Ngô Minh Đến

GV

 

 

3. Nguyễn Thanh Ngà

GV

 

 

1. Cao Thanh Đoàn

GV

Tập hợp MC TC 2

Nhóm 5

2. Lê văn Tửng

GV

 

 

2. Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá

a) Thời gian:

Sau khi xây dựng kế hoạch kiểm tra việc kiểm định chất lượng giáo dục và thông qua hội đồng tự đánh giá nhà trường sẻ tập huấn cho các thành viên trong hội Đồng tự đánh giá vào cuối tháng 12 năm 2015.

b) Thành phần:

Trước tiên nhà trường tập hợp các thành viên trong Họi đồng tự đánh giá bàn kế hoạch tìm giải pháp tốt nhất để triển khai đến toàn thể giáo viên trong nhà trường. Sau đó tổ chức tập huấn cho toàn thể các thành viên trong hộ đồng sư phạm nhà trường để họ cùng nhau làm việc.

c) Nội dung:

Thông qua thông tư số 42/TT – BGD&ĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ GD&ĐT về việc đánh giá cơ sở giáo dục.

Thông qua bộ tiêu chuẩn về đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục đối với trường THCS.

Cách tìm kiếm và thu thập minh chứng, viết báo cáo tự đánh giá cho từng tiêu chí.

Xác định được những minh chứng có cơ sở để thu thập và xử lí các vấn đè nảy sinh khi cần thiết.

3. Dự kiến các nguồn lực và thời điểm cần huy động

Tiêu chuẩn

Tiêu chí

Các hoạt động cần huy động nguồn lực

Thời điểm huy động

Ghi chú


1

1,2,3,4,5

Tổ văn - GDCD

25 tháng 2

 

6,7,8,9,10

Tổ văn- GDCD

25 tháng 2

 

2

1,2,3

Tổ TA - Tin

25 tháng 2

 

4,5

Tổ Năng khiếu

25 tháng 2

 

3

1,2,3

Tổ Sử - Địa

25 tháng 2

 

4,5,6

Tổ Sử - Địa

25 tháng 2

 

4

1,2

Tổ Sinh - Hóa

25 tháng 2

 

 

 

 

 

5

1-6

Tổ Toán - Lý

25 tháng 2

 

7-12

Tổ Toán - Lý

25 tháng 2

 

4. Dự kiến các minh chứng cần thu thập cho từng tiêu chí

(Nên trình bày bảng theo chiều ngang của khổ giấy A4)

Tiêu chuẩn, tiêu chí

Dự kiến các minh chứng cần thu thập

Nơi thu thập

Nhóm công tác, cá nhân thu thập

Dự kiến chi phí (nếu có)

Ghi chú

Tiêu chuẩn 1

 

 

 

 

 

Tiêu chí 1- 10

Theo báo cáo tự đánh giá

Tại đơn vị

Tổ văn- GDCD

 

 

Tiêu chuẩn 2

Tiêu chí

1- 6

Theo báo cáo tự đánh giá

Tại đơn vị

Tổ tiếng anh

Tổ năng khiếu

 

 

Tiêu chuẩn 3

Tiêu chí

1- 6

Theo báo cáo tự đánh giá

Tại đơn vị

Tổ sử - Địa

 

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 4

Tiêu chí

1 - 3

Theo báo cáo tự đánh giá

Tại đơn vị

Tổ Hóa - Sinh

 

 

 

 

Tiêu chuẩn 5

Tiêu chí

1- 12

Theo báo cáo tự đánh giá

Tại đơn vị

Tổ Toán - lý

 

 

5. Thời gian thực hiện

Căn cứ Công văn số 87/PGDĐT-THCS ngày 13/9/2016 của phòng Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục năm 2016 – 2017.

Căn cứ vào kế hoạch số ...../KH – KĐCL của đơn vị thì đơn vị chúng tôi dự kiến về thời gian thực hiện việc thu thập thông tin, minh chứng để hoàn thành báo cáo kiểm định trong thời gian là 11 tuần, được quy định cụ thể như sau:


 

Thời gian

Hoạt động

Tuần 1

Từ ngày 25/2 đến ngày 2/3

- Họp hội đồng tự đánh giá (TĐG), thông qua kế hoạch TĐG,  phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên

Tuần 2

Từ ngày 4/3 đến ngày 9/3

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ TĐG cho hội đồng tự đánh giá và cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường (trung tâm)

- Phổ biến kế hoạch TĐG đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường (trung tâm)

Tuần 3

Từ ngày 11/3 đến ngày 16/3

- Chuẩn bị đề cương báo cáo TĐG

- Nhóm hoặc cá nhân thu thập minh chứng của từng tiêu chí theo sự phân công của chủ tịch hội đồng

- Mã hoá các minh chứng thu được

- Viết các phiếu đánh giá tiêu chí

Tuần 4

Từ ngày 18/3 đến ngày 23/3

Họp hội đồng TĐG để:

- Thảo luận về những vấn đề nảy sinh từ các minh chứng thu được và xác định những minh chứng cần thu thập bổ sung

- Cá nhân hoặc nhóm công tác báo cáo nội dung của từng phiếu đánh giá tiêu chí với hội đồng TĐG

Tuần 5

Từ ngày 25/3 đến ngày 30/3

- Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của phiếu đánh giá tiêu chí

- Thu thập, xử lý minh chứng bổ sung (nếu cần thiết)

- Thông qua đề cương chi tiết báo cáo TĐG

Tuần 6 -7

Từ ngày 1/4 đến ngày 13/4

- Dự thảo báo cáo TĐG

- Kiểm tra lại minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG

Tuần 8

Từ ngày 15/4 đến ngày 20/4

 

- Họp hội đồng TĐG để thông qua báo cáo TĐG đã sửa chữa

- Công bố dự thảo báo cáo TĐG trong nội bộ trường và thu thập các ý kiến đóng góp

Tuần 9

Từ ngày 22/4 đến ngày 27/4

Xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn thiện báo cáo TĐG

Tuần 10

Từ ngày 29/4 đến ngày 4/5

Công bố báo cáo TĐG đã hoàn thiện trong nội bộ trường.


Tuần 11

Từ ngày 6/5 đến ngày 11/5

- Nộp báo cáo TĐG

- Công bố rộng rãi báo cáo TĐG

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Xây dựng kế kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở đầu tháng 09 năm 2016Triển khai kế hoạch đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong hội đồng sư phạm nhà trường để các tổ chuyên môn, các bộ phận đoàn thể trong nhà trường kịp thời thu thập các dữ liệu, minh chứng để hoàn thành báo cáo theo tiến độ mà kế hoạch đề ra.

Tham mưu với bộ phận chuyên môn phòng giáo dục và đào tạo đóng góp ý kiến để kịp thời chỉnh sửa. và hoàn thành gởi về trên trong tháng 9 năm 2016.

Đề nghị các bộ phận trong nhà trường thực hiện theo tinh thần kế hoạch này, nếu có vấn đè gì khó khăn vướng mắc trong quá trình thu thập dữ liệu, minh chứng kịp thời báo cáo về Hội đồng tự đánh giá của nhà trường để có hướng chỉ đạo.

 

Nơi nhận:

- PGD- ĐT(để b/c);

- các bộ phận trong nhà trườngc (để b/c);

- Hội đồng TĐG (để th/h);

- Lưu: …

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Kế hoạch đánh giá chất lượng giáo dục

Đăng ngày 5/23/2017 7:03:35 AM | Thể loại: Giáo án khác | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.11 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án Kế hoạch đánh giá chất lượng giáo dục, Giáo án khác. . Chúng tôi chia sẽ tới mọi người giáo án Kế hoạch đánh giá chất lượng giáo dục .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng xem , Tài liệu Kế hoạch đánh giá chất lượng giáo dục thuộc danh mục Giáo án khác được giới thiệu bởi user Tửng Nguyễn Văn tới các bạn nhằm mục đích tham khảo , thư viện này được đưa vào mục Giáo án khác , có tổng cộng 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng danh mục còn có Giáo án Giáo án khác ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo PHÒNG GD&ĐT HỒNG DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS NINH HÒA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …/KH-THCS- NH Ninh Hòa, ngày …, kế tiếp là tháng 09 năm 2016 KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Năm học: 2016 - 2017 I,còn cho biết thêm MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI 1,còn cho biết thêm MỤC ĐÍCH: Kiểm định chất lượng giáo dục là để xác định thực trạng chất lượng, hiệu quả giáo dục của công ty, kể cả nguồn nhân công, vật

https://nslide.com/giao-an/ke-hoach-danh-gia-chat-luong-giao-duc.98bu0q.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Giáo án khác


PHÒNG GD&ĐT HỒNG DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NINH HÒA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …/KH-THCS- NH Ninh Hòa, ngày …. tháng 09 năm 2016


KẾ HOẠCH
TỰ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Năm học: 2016 - 2017

I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI
1. MỤC ĐÍCH:
Kiểm định chất lượng giáo dục là để xác định thực trạng chất lượng, hiệu quả giáo dục của đơn vị, kể cả nguồn nhân lực, vật lực, cơ sở vật chất của nhà trường đang ở vị trí nào. Từ đó, có biện pháp thực hiện và tìm các biện pháp nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục của đơn vị, để giải trình với cơ quan chức năng, với xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của đơn vị trường học mà mình phụ trách, để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận đơn vị trường học đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục
2. PHẠM VI:
Kiểm định chất lượng giáo dục là tự đánh giá là toàn bộ các hoạt động của trường theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. ( kèm theo thông tư số 42/2012 – BGD&ĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012) về việc kiểm định chất lượng giáo dục ở các cơ sở giáo dực.
3. Yêu cầu
a) Kiểm định chất lượng giáo dục ở các cơ sở giáo dục phải đánh giá các hoạt động của đơin vị mình sao cho thật khách quan và trung thực; không được tô vẽ thêm, để xác định những công việc mà mình đang thực hiện ở mức độ nào, làm đến đâu, để có biện pháp cải tiến, kiện toàn nhằm nâng cao chất lượng để đáp ứng với yêu cầu thực tế hiện nay.
b) Để công tác kiểm định chất lượng giáo dục đạt hiệu quả thiết thực đòi hỏi các cơ sở giáo dục phải đảm bảo ông khai và minh bạch các nội dung, kế hoạch mà đơn vị cần thực hiện trong năm, để hội đồng sư phạm, cán bộ, giáo viên, nhân viên đơn vị nắm hiểu và thực hiện theo kế hoạch đề ra.
c) Có sự phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng trong các thành viên trong hội đồng sư phạm, phạm vi việc làm của cá nhân, tổ nhóm phải được thể hiện rõ ràng tránh chung chung.
II. NỘI DUNG
1. Phân công hội đồng tự đánh giá
a) Hội đồng tự đánh giá
TT
Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ

1
Lê Văn Đeo
Hiệu trưởng
Chủ tịch HĐ

2
Ngô Hữu Nhiệm
P. Hiệu trưởng
Phó chủ tịch HĐ

3
Đặng Thu My
Cán bộ văn phòng
Thư ký

4
Đặng Văn Gấu
CTCĐ
Uỷ viên HĐ

5
Ngô Minh Đến
BTCĐ, TPTĐ
Uỷ viên HĐ

5
Nguyễn Đức Phi
TT Văn - CD
Uỷ viên HĐ

7
Ngô Thu Mơ
TT Toán - Lý
Uỷ viên HĐ

8
Cao Thanh Đoàn
GV
Uỷ viên HĐ

9
Danh Minh Tâm
Tp Sinh - Hóa
Uỷ viên HĐ

10
Hoàng Thị Hồng
Tp Sử - Địa
Ủy Viên HĐ

11
Nguyễn Thị Diệu
TT – Năng khiếu
Ủy viên HĐ

b) Nhóm thư ký
TT
Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ

1
Đặng Thu My
TTND
Nhóm trưởng

2
Lê Văn Đáng
CB,TB
Thành viên

3
Danh Dong
Giáo viên
Thành viên

4
Lê Văn Tửng
Giáo viên
Thành viên


c) Các nhóm công tác chuyên môn:
TT
Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ

Nhóm 1
1. Nguyễn Đức Phi
TT Văn-CD
Tập hợp MC TC 1


2. Danh Dưỡng
GV3. Ngô Thị Mỹ Châu
GV


Nhóm 2
1. Đặng Quốc Khởi
TT Toán - Lý
Tập hợp MC TC 5


2. Danh Dong
GVNgô Thu Mơ
GV


Nhóm 3
1. Hoàng Thị Hồng
Tp- Sử -Địa
Tập hợp MC TC 3


2. Đặng Văn Gấu
Gv3. Trần Thanh Phong
GV1. Danh Minh Tâm
Tp Sinh - Hóa
Tập hợp MC TC 4

Nhóm 4
2. Ngô Minh Đến
GV3. Nguyễn Thanh Ngà
GV1. Cao Thanh Đoàn
GV
Tập hợp MC TC 2

Nhóm 5
2. Lê văn Tửng
GV2. Tập huấn nghiệp vụ tự

Sponsor Documents