Phụ lục II
KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
TRƯỜNG: THCS NGUYỄN DU
TỔ: THỂ DỤC
Họ và tên giáo viên: HUỲNH MINH THỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC : GIÁO DỤC THỂ CHẤT, LỚP 7
(Năm học 2021 - 2022)
I. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình
STT
Bài học
(1)
Tiết
(2)
Thời điểm
(3)
Thiết bị dạy học
(4)
Địa điểm dạy học
(5)

1
LÝ THUYẾT: Phòng tránh chấn thương khi hoạt động TDTT (mục 1).Lập phiếu điều tra sức khỏe.
1
Tuần 1

 Phiếu điều tra


2
LÝ THUYẾT: + Biên chế lớp: Phòng tránh chấn thương khi hoạt động TDTT (mục 2).
Chọn ban cán sự, phân chia tổ nhóm, quy định học tập bộ môn
+ Mục tiêu, nội dung chương trình TD 7 (tóm tắt)
2

Còi,
Sân Giáo dục thể chất
(GDTC)

3
 ĐHĐN:- Ôn Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, Đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay traí, quay đằng sau.
BẬT NHẢY:- Ôn động tác Đá lăng trước - sau, Trò chơi "Nhảy cừu" hoặc do GV chọn.
3
Tuần 2

Còi, tranh ảnh
Sân Giáo dục thể chất
(GDTC)

4
ĐHĐN: - Điểm số từ 1 đến hết và điểm số 1-2, 1-2 đến hết; Học: Biến đổi đội hình 0 - 2 - 4.
BẬT NHẢY:- Ôn động tác Đá lăng trước - sau, đá lăng sang ngang; Trò chơi "Nhảy ô tiếp sức".
CHẠY BỀN: Chạy trên địa hình tự nhiên, giới thiệu hiện tượng "Thở dốc" và cách khắc phục; Một số động tác thư dãn, thả lỏng.
4

Còi, tranh ảnh
Sân Giáo dục thể chất
(GDTC)

5
ĐHĐN: - Ôn Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, Đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trí, quay đằng sau; Biến đổi đội hình 0 - 2 – 4 và cách điều khiển của người chỉ huy
BẬT NHẢY:- Ôn đà một bước giậm nhảy vào hố cát.
5
Tuần 3

Còi, tranh ảnh,
Sân Giáo dục thể chất
(GDTC)

6
ĐHĐN: - Ôn Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, Đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trí, quay đằng sau; Biến đổi đội hình 0 - 2 - 4.
BẬT NHẢY:- Ôn đà một bước giậm nhảy đá lăng; Đà ba bước giậm nhảy vào hố cát.
CHẠY BỀN: - Học phân phối sức khi chạy; Chạy trên địa hình tự nhiên.
6

Còi, tranh ảnh,
Sân Giáo dục thể chất
(GDTC)

7
 ĐHĐN: - Ôn Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, Đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trí, quay đằng sau; Biến đổi đội hình 0 - 2 - 4.
BẬT NHẢY:- Trò chơi (do GV chọn).
7
Tuần 4

Còi, tranh ảnh
Sân Giáo dục thể chất
(GDTC)

8
 ĐHĐN: - Đi đều - đứng lại, đi đều vòng phải vòng trái; Đổi chân khi đi đều sai nhịp.
BẬT NHẢY:- Ôn đà ba bước giậm nhảy vào hố cát; Trò chơi: Khéo vướng chân".
CHẠY BỀN: - Chạy trên địa hình tự nhiên. Giới thiệu hiện tượng đau "sóc" và cách khắc phục.
8

Còi, hố nhảy, tranh ảnh
Lớp học

9
ĐHĐN: - Đi đều - đứng lại, đi đều vòng phải (trái); Đổi chân khi đi đều sai nhịp; Biến đổi đội hình 0 - 2 - 4.
- BẬT NHẢY:- Ôn Đà ba bước giậm nhảy vào hố cát.
9
Tuần 5

Còi, hố nhảy, tranh ảnh
Sân Giáo dục thể chất
(GDTC)

10
ĐHĐN:- Ôn một số kĩ năng HS thực hiện còn yếu (do GV chọn); Học: Biến đổi đội hình 0 - 3 - 6 - 9.
- BẬT NHẢY:- Ôn chạy đà (tự do) nhảy xa; Học động tác: Nhảy "bước bộ" trên không.
CHẠY BỀN: - Học kiểm tra mạch trước, sau khi chạy và theo dõi sức khỏe; Chạy trên địa hình tự nhiên.
10

Còi, hố nhảy, tranh ảnh
Sân Giáo dục thể chất
(GDTC)

11
ĐHĐN:- Ôn một số kĩ năng HS thực hiện còn yếu (do GV
nguon VI OLET