Phụ lục II
KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
TRƯỜNG: THCS NGUYỄN DU
TỔ: THỂ DỤC
Họ và tên giáo viên: HUỲNH MINH THỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC : GIÁO DỤC THỂ CHẤT, LỚP 8
(Năm học 2021 - 2022)
I. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình
STT
Bài học
(1)
Số tiết
(2)
Thời điểm
(3)
Thiết bị dạy học
(4)
Địa điểm dạy học
(5)

1
Lý thuyết: Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh (mục 1). Lập phiếu điều tra sức khỏe
1
Tuần 1

 Phiếu điều tra


2
Lý thuyết:- Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh (mục 2).
- Biên chế lớp. Mục tiêu, nội dung chương trình Thể dục 8 (tóm tắt)
2

Còi,
Sân Giáo dục thể chất
(GDTC)

3
- Nhảy xa: Ôn một số động tác bổ trợ (nhảy xa) đã học ở lớp 6, 7 (do GV chọn).
-TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.
3
Tuần 2

Còi, tranh ảnh, hố nhảy xa, bóng
Sân Giáo dục thể chất
(GDTC)

4
-Nhảy xa: Ôn một số động tác bổ trợ, trò chơi "Lò cò tiếp sức" hoặc do GV chọn; Giới thiệu kĩ thuật giậm nhảy (đi hoặc chạy đà 3 - 5 - 7 bước giậm nhảy).
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.
Chạy bền:- Chạy dích dắc tiếp sức, một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.
4

Còi, tranh ảnh, hố nhảy xa, bóng
Sân Giáo dục thể chất
(GDTC)

5
- Nhảy xa: Ôn một số động tác bổ trợ, Chạy đà 5 - 7 bước giậm nhảy bước bộ trên không; Học: Kĩ thuật trên không và tiếp đất (hố cát hoặc nệm).
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.
5
Tuần 3

Còi, tranh ảnh, hố nhảy xa, bóng
Sân Giáo dục thể chất
(GDTC)

6
- Nhảy xa: Trò chơi và một số động tác bổ trợ (do GV chọn), hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu "ngồi".
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.
Chạy bền:- Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức; Cách kiểm tra mạch trước, sau khi chạy và theo dõi sức khoẻ.
6

Còi, tranh ảnh, hố nhảy xa, bóng,
Sân Giáo dục thể chất
(GDTC)

7
- Nhảy xa: Trò chơi và một số động tác bổ trợ (do GV chọn), hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu "ngồi".
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.
7
Tuần 4

Còi, tranh ảnh, hố nhảy xa, bóng
Sân Giáo dục thể chất
(GDTC)

8
- Nhảy xa: Ôn và hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu "ngồi".
- TTTC:Bóng đá Mini
- Chạy bền: - Cách vượt một số chướng ngại vật trên đường chạy (do GV chọn).
8

Còi, tranh ảnh, hố nhảy xa, bóng
Lớp học

9
- Nhảy xa: Luyện tập chạy đà - giậm nhảy đầu chạm vào vật trên cao, chạy đà giậm nhảy vượt chướng ngại vật.
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.
9
Tuần 5

Còi, tranh ảnh, hố nhảy xa, bóng
Sân Giáo dục thể chất
(GDTC)

10
- Nhảy xa: Luyện tập chạy đà - giậm nhảy đầu chạm vào vật trên cao, chạy đà giậm nhảy vượt chướng ngại vật.
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.
Chạy bền:- Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức.
10

Còi, tranh ảnh, hố nhảy xa, bóng
Sân Giáo dục thể chất
(GDTC)

11
- Nhảy xa: Ôn và hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu "ngồi".
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.
11
Tuần 6

Còi, tranh ảnh, hố nhảy xa, bóng
Sân Giáo dục thể chất
(GDTC)

12
- Nhảy xa: Trò chơi phát triển sức mạnh của chân (do GV chọn), Luyện tập hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu "ngồi".
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học
nguon VI OLET