Phụ lục II
KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
TRƯỜNG: THCS PHAN BỘI CHÂU
TỔ: TOÁN – TIN - THỂ DỤC
Họ và tên giáo viên: PHẠM HẢI

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC : GIÁO DỤC THỂ CHẤT, LỚP 9
(Năm học 2021 - 2022)
I. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình
STT
Bài học
(1)
Tiết
(2)
Thời điểm
(3)
Thiết bị dạy học
(4)
Địa điểm dạy học
(5)

1
Lý thuyết TD 9: Một số hướng dẫn tập luyện sức bền (mục 1). Lập phiếu điều tra sức khỏe.

1
Tuần 1

 Phiếu điều tra


2
Lý thuyết TD 9: Một số hướng dẫn tập luyện sức bền (mục 2).
- Biên chế lớp: Chọn ban cán sự, phân chia tổ nhóm, quy định học tập bộ môn.
- Mục tiêu, nội dung chương trình TD 9 (tóm tắt)
2

Còi,
Sân Giáo dục thể chất
(GDTC)

3
Nhảy xa: Học phối hợp chạy đà 3 - 5 bước - giậm nhảy (vào ván giậm); Một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức mạnh chân (do GV chọn).
Chạy ngắn: Trò chơi phát triển sức nhanh (do GV chọn);
- Học xuất phát từ nhiều tư thế khác nhau: Đứng mặt, vai hoặc lưng hướng chạy.
3
Tuần 2

Còi, tranh ảnh, hố nhảy xa,
Sân Giáo dục thể chất
(GDTC)

4
Nhảy xa: Ôn Chạy đà 3 - 5 bước phối hợp giậm nhảy - trên không; Một số động tác bổ trợ các giai đoạn chạy đà - giậm nhảy - "bước bộ" trên không (do GV chọn).
Chạy ngắn: ÔnTrò chơi "Chạy tiếp sức con thoi"; Tư thế sẵn sàng- xuất phát.
Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên, giới thiệu hiện tượng "cực điểm" và cách khắc phục.
4

Còi, tranh ảnh, hố nhảy xa,
Sân Giáo dục thể chất
(GDTC)

5
Nhảy xa: Ôn phối hợp Chạy đà 3 - 5 bước - giậm nhảy - "bước bộ" và tiếp đất bằng chân lăng; Một số động tác bổ trợ kĩ thuật giậm nhảy.
Chạy ngắn: Trò chơi "Chạy đuổi"; Ngồi mặt hướng chạy - Xuất phát, tư thế sẵn sàng xuất phát.
5
Tuần 3

Còi, tranh ảnh, hố nhảy xa,
Sân Giáo dục thể chất
(GDTC)

6
Nhảy xa: Ôn Chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đất bằng hai chân; Một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức mạnh chân (do GV chọn).
Chạy ngắn: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau; Tại chỗ đánh tay.
Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên, giới thiệu hiện tượng "chuột rút" và cách khắc phục.
6

Còi, tranh ảnh, hố nhảy xa,
Sân Giáo dục thể chất
(GDTC)

7
Nhảy xa: Một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức mạnh chân, hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa "kiểu ngồi".
Chạy ngắn: Giới thiệu một số điều luật của nội dung chạy ngắn.
7
Tuần 4

Còi, tranh ảnh, hố nhảy xa,
Sân Giáo dục thể chất
(GDTC)

8
Nhảy xa: Một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức mạnh chân, hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa "kiểu ngồi".
Chạy ngắn: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau; Xuất phát cao chạy nhanh.
Chạy bền: Giới thiệu hiện tượng choáng, ngất và cách khắc phục.
8

Còi, tranh ảnh, hố nhảy xa,
Lớp học

9
Nhảy xa: Một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức mạnh chân, hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa "kiểu ngồi",nâng cao thành tích.
Chạy ngắn: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau; Xuất phát cao chạy nhanh, ngồi vai hướng chạy – xuất phát, ngồi lưng hướng chạy - xuất phát.
9
Tuần 5

Còi, tranh ảnh, hố nhảy xa,
Sân Giáo dục thể chất
(GDTC)

10
Nhảy xa: Một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức mạnh chân, hoàn thiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa "kiểu ngồi". Trò chơi: do GV chọn.
nguon VI OLET