Kế hoạch hội đồng trường

giáo án Giáo án khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 2       0      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
z8bu0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
5/23/2017 6:57:39 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.06 M
Lần xem
0
Lần tải
2
File đã kiểm duyệt an toàn

PHÒNG GD&ĐT HỒNG DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS NINH HÒA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …/ KH-THCS-NH Ninh Hòa, ngày 15 thàng 9 năm 2016 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG TRƯỜNG Năm học,xem chi tiết và tải về giáo án Kế hoạch hội đồng trường, Giáo Án Giáo Án Khác , Giáo án điện tử Kế hoạch hội đồng trường, doc, 1 trang, 0.06 M, Giáo án khác chia sẽ bởi Tửng Nguyễn Văn đã có 2 download

LINK DOWNLOAD

Ke-hoach-hoi-dong-truong.doc[0.06 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

PHÒNG GD&ĐT HỒNG DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NINH HÒA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: …/ KH-THCS-NH Ninh Hòa, ngày 15 thàng 9 năm 2016
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
Năm học: 2016-2017
Căn cứ luật giáo dục được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành vào ngày ….tháng …. năm 2013;
Căn cứ vào thông tư số 12/2011/ QĐ – BGD&ĐT ngày 28/03/2011 về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học;
Căn cứ vào kế hoạch số 85/KH-PGDĐT Hồng Dân ngày 12 tháng 09 năm 2016 của Phòng Giáo dục đào tạo huyện Hồng Dân về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 -2017;
Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Ninh Hòa khóa XIII nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết chi ủy – chi bộ trường THCS Ninh Hòa nhiệm kì 2015 – 2017;
Căn cứ vào điều kiện thực tế của đơn vị trường THCS Ninh Hòa;
Hội đồng trường xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục trong năm học 2016 – 2017 như sau:
MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ
I. Mục tiêu, phương hướng chung:
Tập trung quán triệt mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước nhất là sự nghiệp GD&ĐT cho mỗi tập thể, cá nhân CBVC và học sinh góp phần nâng cao nhận thức và hành động đúng nhằm thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ GD&ĐT theo từng cấp học để đáp ứng nhu cầu cách mạng hiện nay.
II. Nhiệm vụ cơ bản của Hội đồng trường:
1. Xem xét, phê chuẩn mục tiêu, nhiệm vụ các chủ trương, kế hoạch phát triển giáo dục trên địa bàn xã nhà, qua đó đề ra các biện pháp, giải pháp của nhà trường thực hiện hàng năm, nhiệm kỳ đạt được nhu cầu phát triển GD một cách phù hợp sát với thực tế của địa phương và mang lại hiệu quả giáo dục thiết thực. Từ nhiệm vụ đó yêu cầu các tập thể, cá nhân CBVC phải tích cực chủ động tham gia đầy đủ, nghiêm túc và đạt kết quả cao nhất.
2. Theo quyền hạn chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng trường dưới sự lãnh đạo của các Ủy Đảng, chính quyền, các ngành các cấp. Hội đồng trường phải tuân thủ tuyệt đối, toàn diện cụ thể mục tiêu Hội đồng trường phê chuẩn.
Trường THCS Ninh Hòa năm học 2016 - 2017 phải nỗ lực phấn đấu đạt các chỉ tiêu sau:
a. Đối với giáo viên:
- Giỏi vòng trường từ 6 – 8 Đ/c
- Vòng huyện từ 2-4 Đ/c
- Tỉnh từ 1 – 2 Đ/c ( nếu có tổ chức)
- Sáng kiến kinh nghiệm: Mỗi Đ/c phải có một sáng kiến kinh nghiệm hoạch đề tài nghiên cứu khoa học được Hội đồng khoa học mhà trường công nhận đạt yêu cầu trở lên.
- Chuyên đề: Mỗi tổ phải mở từ 2- 3 chuyên đề
- Chiến sĩ thi đua:
+ Cấp cơ sở: Từ 5- 7 Đ/c
+ Cấp tỉnh: Từ 1 – 2 Đ/c
* Đối với tập thể:
- Đối với Đảng viên phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
- Trường tiên tiến, xuất sắc cấp huyện.
- Công đoàn tiên tiến, xuất sắc.
- Liên đội vững mạnh, xuất sắc, đề nghị cấp trên khen thưởng.
* Đối với đơn vị trường: Từng bước duy trì các tiêu chí trường đạt chuẩn Quốc gia, Tham mưu với lãnh đạo cấp trên đầu tư cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh, vận động các mạnh thường quân, Ban đại diện cha mẹ học sinh tặng và trồng thêm cây xanh, cây cảnh tạo vẽ mỹ quan trong khuôn viên nhà trường, phấn đấu kết thúc năm học 2015 – 2016 vẫn duy trì các tiêu chí trường đạt chuẩn Quốc gia theo lộ trình đã đề ra.
. Đối với học sinh:
+ Hạnh kiểm:
- Xếp loại tốt: Từ 85 – 90 %
- Xếp loại khá: Từ 5- 10%
Phấn đấu không có học sinh: Không xếp loại Hạnh kiểm
+ Học lực:
- Học sinh giỏi: Đạt từ 5-10 % trở lên
- Học sinh khá: Đạt từ 35 % trở lên
- Học sinh TB: Đạt từ 50 % trở lên
- Học sinh yếu: < 5%
- Học sinh xét công nhận tốt nghiệp đạt từ 98 trở lên
+ Học sinh giỏi từ cấp trường trở lên đạt từ 10 đến 15 em.
+ Giỏi cấp huyện từ 3 – 5 em
+ Giỏi

 


PHÒNG GD&ĐT HỒNG DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NINH HÒA                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: / KH-THCS-NH                         Ninh Hòa, ngày 15 thàng 9 năm 2016

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Năm học: 2016-2017

 

 Căn cứ luật giáo dục được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành vào ngày ….tháng …. năm 2013;

 Căn cứ vào thông tư số 12/2011/ QĐ – BGD&ĐT ngày 28/03/2011 về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học;

 Căn cứ vào kế hoạch số 85/KH-PGDĐT Hồng Dân ngày 12 tháng 09 năm 2016 của Phòng Giáo dục đào tạo huyện Hồng Dân về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 -2017;

 Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Ninh Hòa khóa XIII nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết chi ủy – chi bộ trường THCS Ninh Hòa nhiệm kì 2015 – 2017;

 Căn cứ vào điều kiện thực tế của đơn vị trường THCS Ninh Hòa;

 Hội đồng trường xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục trong năm học 2016 – 2017 như sau:

 

  1. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ

I. Mục tiêu, phương hướng chung:

Tập trung quán triệt mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước nhất là sự nghiệp GD&ĐT cho mỗi tập thể, nhân CBVC và học sinh góp phần nâng cao nhận thức và hành động đúng nhằm thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ GD&ĐT theo từng cấp học để đáp ứng nhu cầu cách mạng hiện nay.

II. Nhiệm vụ cơ bản của Hội đồng trường:

1. Xem xét, phê chuẩn mục tiêu, nhiệm vụ các chủ trương, kế hoạch phát triển giáo dục trên địa bàn xã nhà, qua đó đề ra các biện pháp, giải pháp của nhà trường thực hiện hàng năm, nhiệm kỳ đạt được nhu cầu phát triển GD một cách phù hợp sát với thực tế của địa phương và mang lại hiệu quả giáo dục thiết thực. Từ nhiệm vụ đó yêu cầu các tập thể, cá nhân CBVC phải tích cực chủ động tham gia đầy đủ, nghiêm túc và đạt kết quả cao nhất.

2. Theo quyền hạn chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng trường dưới sự lãnh đạo của các Ủy Đảng, chính quyền, các ngành các cấp. Hội đồng trường phải tuân thủ tuyệt đối, toàn diện cụ thể mục tiêu Hội đồng trường phê chuẩn.

Trường THCS Ninh Hòa năm học 2016 - 2017 phải nỗ lực phấn đấu đạt các chỉ tiêu sau:

a. Đối với giáo viên:


- Giỏi vòng trường từ 68 Đ/c

- Vòng huyện từ 2-4 Đ/c

- Tỉnh từ 1 – 2 Đ/c ( nếu có tổ chức)

- Sáng kiến kinh nghiệm: Mỗi Đ/c phải có một sáng kiến kinh nghiệm hoạch đề tài nghiên cứu khoa học được Hội đồng khoa học mhà trường công nhận đạt yêu cầu trở lên.

- Chuyên đề: Mỗi tổ phải mở từ 2- 3 chuyên đề

- Chiến sĩ thi đua:

+ Cấp cơ sở: Từ 5- 7 Đ/c

+ Cấp tỉnh: Từ 12 Đ/c

* Đối với tập thể:

- Đối với Đảng viên phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- Trường tiên tiến, xuất sắc cấp huyện.

- Công đoàn tiên tiến, xuất sắc.

- Liên đội vững mạnh, xuất sắc, đề nghị cấp trên khen thưởng.

* Đối với đơn vị trường: Từng bước duy trì các tiêu chí trường đạt chuẩn Quốc gia, Tham mưu với lãnh đạo cấp trên đầu tư cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh, vận động các mạnh thường quân, Ban đại diện cha mẹ học sinh tặng và trồng thêm cây xanh, cây cảnh tạo vẽ mỹ quan trong khuôn viên nhà trường, phấn đấu kết thúc năm học 2015 – 2016 vẫn duy trì các tiêu chí trường đạt chuẩn Quốc gia theo lộ trình đã đề ra.

b. Đối với học sinh:

+ Hạnh kiểm:

- Xếp loại tốt: Từ 85 – 90 %

- Xếp loại khá: Từ 5- 10%

Phấn đấu không học sinh: Không xếp loại Hạnh kiểm

+ Học lực:

- Học sinh giỏi: Đạt từ 5-10 % trở lên

- Học sinh khá: Đạt từ 35 % trở lên

- Học sinh TB: Đạt từ 50 % trở lên

- Học sinh yếu: < 5%

- Học sinh xét công nhận tốt nghiệp đạt từ 98 trở lên

+ Học sinh giỏi từ cấp trường trở lên đạt từ 10 đến 15 em.

+ Giỏi cấp huyện từ 3 – 5 em

+ Giỏi cấp tỉnh từ 23 em.

3. Căn cứ vào Nghị quyết của Đảng bộ Ninh Hòa, Chi bộ trường THCS Ninh Hòa và Nghị quyết của Hội nghị CBCC. Hội đồng trường đồng ý phê chuẩn những chủ trương, chỉ tiêu GD – giảng dạy thực hiện các nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 và những năm tiếp theo. Hội đồng trường giao trách nhiệm cho BGH, HĐ tư vấn, BCH công đoàn chủ trì nghiên cứu, bố trí giao nhiệm vụ cho các bộ phận đoàn thể, các tổ chuyên môn, các tập thể, cá nhân, với tinh thần dân chủ, công khai, công bằng, hiệu quả và đạt yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.


Hội đồng trường hoàn toàn nhất trí các mục tiêu giáo dục, giảng dạy đã thông qua Nghị quyết yêu cầu nhà trường và các tổ chức liên quan kết hợp chặt chẽ, chủ động thay đổi phương pháp tổ chức dạy học đúng quy trình, đủ số môn, số tiết và kế hoạch năm học 2016 – 2017 đã trình cấp trên phê duyệt.

Đối với những năm tiếp theo Hội đồng trường sẽ họp đánh giá kết quả hoạt động và rút kinh nghiệm, mở hội nghị bổ sung Nghị quyết  nhằm giải quyết một số việc cụ thể đó là:

Tiếp tục giữ vững và phát huy danh hiệu trường tiên tiến, xuất sắc từ cấp huyện trở lên, ra sức thi đua “ Dạy tốt, học tốt” phấn đấu đến hết năm 2015 – 2016 trường tiếp tục duy trì các tiêu chí đạt chuẩn quốc gia theo đúng lộ trình đã đề ra. Đồng thời đạt được một số tiêu chí mà xã Đảng bộ đã đặt ra từng bước đưa Ninh Hòa tiến bằng với các xã bạn trong toàn huyện.

Tiếp tục nâng cao chất lượng đại trà, chất lượng giáo viên giỏi, học sinh giỏi phải đạt trên hoặc ngang bằng với chất lượng chung của huyện, phấn đấu đến năm 2020 số giáo viên có trình độ trên chuẩn đạt từ 100 %.

4. Công tác xây dựng đoàn thể, công tác XHHGD và các tổ chức liên quan:

Từ năm học 2016 – 2017 Hội đồng trường giao nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu các tổ chức đoàn thể trong nhà trường phát huy nội lực, đồng thời phải nhạy bén tranh thủ sự ủng hộ của các tập thể, cá nhân, các mạnh thường quân, các tổ chức xã hội để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình nhằm đạt kết quả cao nhất,

Căn cứ vào Nghị quyết của Hội nghị CBCC, Nghị quyết hội nghị đoàn thể, Hội đồng trường phê chuẩn những nội dung, tiêu chí về chất lượng đào tạo của đơn vị. Trong quá trình thực hiện đặc biệt chú trọng đến việc tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra đánh giá nhưng yêu cầu nhà trường phải đầu tư kế hoạch cho con người, quỹ vốn hoạt động để các tổ chức, đoàn thể hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ bằng phong trào thi đua. Phấn đấu 100 % các tổ chức, đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 và những năm tiếp theo.

Về việc xây dựng XHHGD: Hội đồng trường sẽ chủ động tham mưu với lãnh đạo các cấp từ PGD&ĐT, Đảng ủy, HĐND, UBND xã xin chủ trương thực hiện kế hoạch, phối hợp tốt với Ban đại diện cha mẹ học sinh các mạnh thường quân, các trường đóng trên địa bàn, các đoàn thể xã hội khác xúc tiến mạnh mẽ công tác này. Đối với trường THCS Ninh Hòa có trách nhiệm đóng vai trò chủ đạo phát động và hưởng ứng tích cực công tác XHHGD, động viên CBCC và học sinh tham gia thường xuyên, có hiệu quả. Thông qua việc tổ chức hội nghị phụ huynh, Đại hội cha mẹ học sinh, Lồng ghép phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo cho học sinh noi theo” để đạt kết quả cao nhất. Tiếp tục huy động sự đóng góp của tập thể CBVC, Ban đạị diện cha mẹ học sinh, các tổ chức xã hội có liên quan hỗ trợ sức người, sức của, củng cố cơ sở vật chất, khuôn viên nhà trường; Như phát động phong trào tặng ghế đá, chậu hoa, cây cảnh vận động hỗ trợ khen thưởng cho học sinh có thành tích tốt trong học tập, lao động giữ gìn của công và các phong trào thi đua khác... qua đó góp phần củng cố hoàn thiện các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch đề ra.


Để góp phần nâng cao chất lượng đạo tạo, nâng cao trình độ dân trí. Hôi đồng trường đồng ý nghị quyết của hội nghị CBVC đề ra về công tác PCGD- THCS tiến tới PCGD đúng độ tuổi. Thực hiện tốt việc duy trì tổ chức quản lý, giáo dục học sinh kết hợp cùng các tổ chức khác xây dựng môi trường giáo dục có hiệu quả trong việc duy trì và nâng cao chất lượng PCGD trong năm 2015 và những năm tiếp theo cùng với các đơn vị bạn trong xã đạt chuẩn công tác PCGD-THCS ở mức không còn khó khăn.

5. Về huy động nguồn lực cho nhà trường:

Trên cơ sở chỉ đạo của cấp trên, sự chỉ đạo của nhà trường, Hội nghị CBCC đã có Nghị quyết, Hội đồng trường hoàn toàn nhất trí với những chủ trương, giải pháp về huy động nguồn lực cho nhà trường nhằm thực hiện mục tiêu chính trị, giáo dục đào tạo theo cấp học góp phần thiết thực vào việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 thành công. Hội đồng trường luu ý BGH, Ban đại diện cha mẹ học sinh phải thường xuyên dựa vào phụ huynh, phát huy quyền làm chủ tự nguyện, tự giác tham gia sức người, sức của giải quyết những khó khăn, những đề nghị hợp tình, hợp lý. Đặc biệt phải tham mưu với Đảng ủy, HĐND - UBND xã để tổ chức thực hiện đúng quy trình, quy định. Năm học 2016-2017 Hội đồng trường nhất trí và kêu gọi toàn thể CBVC, phụ huynh học sinh góp công xây dựng nhà trường thực hiện thành công các phong trào lớn của ngành đề ra.

Hoàn thành kế hoạch nâng cấp sân trường, xây dựng thêm cơ sở vật chất hàng rào, trồng thêm cây xanh, cây cảnh tạo vẽ mỹ quan trong khuôn viên trường học.

Tham mưu với lãnh đạo các cấp cất thêm các phòng học, phòng chức năng, phòng học bộ môn theo yêu cầu chuẩn hóa hiện nay...

6. Về huy động tài chính, tài sản nhà trường:

Căn cứ vào điều kiện thực tế của đơn vị và của địa phương. Hội đồng trường quyết định:

Tham mưu với Đảng ủy, HĐND, UBND cho phép nhà trường được huy động sức đóng góp của các bậc phụ huynh và học sinh hỗ trợ xây dựng “ trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Thông qua Hội nghị Ban đại diện cha mẹ học sinh theo đề nghị của nhà trường Hội nghị phụ huynh hoàn toàn nhất trí tham gia các khoản đóng góp cụ thể là:

- Thu tiền giấy thi, đề kiểm tra 50.000/ em/ năm

- Thu tiền thuê dọn vệ sinh 10.000/ em/ năm

- Thu tiền đóng góp của phụ huynh ít nhất 20.000/ hộ/ năm

- Tiền phù hiệu 5.000/em/ năm

Ngoài ra còn đóng góp thêm quỹ lớp do lớp nhất trí và các khoản vận động khác của ngành.

Hội đồng trường lãnh đạo nhà trường các bộ phận có liên quan giaó viên chủ nhiệm, kế toán, thủ quỹ, phải làm đúng quy trình, nguyên tắc thu chi, công khai, công bằng hiệu quả. Nếu sai sót BGH, kế toán, thủ quỹ phải chịu trách nhiệm theo luật định.


7. Về công tác quản lý nhân sự:

Từ năm học 2016 – 2017 và những năm tiếp theo, Hội đồng trường đồng ý phê chuẩn Nghị quyết CBCC về việc phân công giao nhiệm vụ cho tập thể và cá nhân. Song Hội đồng trường lưu ý BGH phải thường xuyên làm tốt quy trình dân chủ, công khai công bằng, đúng định hướng; căn cứ vào sức khỏe, phẩm chất năng lực, bằng cấp. Đồng thời, BGH phải kết hợp với các tổ chuyên môn, Ban thanh tra nhân dân thường xuyên theo dõi kiểm tra và có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ, đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia trong năm 2016 - 2017 và những năm tiếp theo.

Hội đồng trường đề nghị BGH, các tổ chuyên môn và một số bộ phận khác phối kết hợp để tuyên truyền động viên cho từng cá nhân CBCC và học sinh nâng cao nhận thức trách nhiệm tự học, tự rèn luyện áp dụng công nghệ thông tin đổi mới phương pháp dạy học đạt các chỉ tiêu học sinh lên lớp hàng năm, cũng như chỉ tiêu học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi, học sinh tốt nghiệp THCS theo chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Hội đồng trường yêu cầu nhà trường phải thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua theo chủ đề, chủ điểm năm học và tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất.

Hội đồng đề nghị nhà trường hết sức quan tâm giúp đỡ đầu tư con người, nguồn vốn để các ban ngành, đoàn thể hoạt động đúng quy trình, như có kinh phí hỗ trợ chi cho các hoạt động giáo dục cấp thiết như làm ĐDDH, mua sắm các thiết bị phục vụ giảng dạy.

* Trước hết hội đồng trường lưu ý:

- Nhà trương phải thực hiện tốt theo điều lệ trường THCS và các điều khoản khác đã quy định.

- Các chủ trương, chỉ thị của UBND tỉnh, huyện về chế độ báo cáo hoặc thống kê thực hiện các văn bản hướng dẫn của cấp trên, của các ngành có liên quan đảm bảo công khai, dân chủ, hiệu quả.

- BGH phải có kế hoạch tạo nguồn, xây dựng đội ngũ cán bộ kế thừa theo yêu cầu hiện tại trước mắt và lâu dài, đúng hướng, đúng theo kế hoạch, đúng người kế tục sự nghiệp GD&ĐT.

8. Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của hội đồng trường:

Hội đồng trương căn cứ vào Điều lệ trường THCS và các điều khoản khác đã ban hành yêu cầu:

- 100% các thành viên trong hội đồng sư phạm nhà trường phải thường xuyên chủ động học tập, nghiên cứu chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước của  ngành GD&ĐT để nâng cao nhận thức, góp phần thực hiện hội đồng trường đầy đủ, nghiêm túc.

- 100% các thành viên trong HĐSP, Hội đồng trường phải tận tâm, tân lực thực hiện nhiệm vụ nghị quyết của hội đồng trường trong năm học 2016 – 2017 và những năm tiếp theo của nhiệm


kỳ. Đó là giám sát toàn diện các hoạt động GD&ĐT theo nhiệm vụ, mục tiêu của cấp học.

- Hàng tháng, quý, năm hội đồng trường phải tổ chức xem xét các tập thể, cá nhân CBCC và học sinh thực hiện nghị quyết của mình đề ra đúng hay sai để rút ra bài học kinh nghiệm kịp thời bổ sung, uốn nắn vào kế hoạch nhằm đạt hiệu quả tốt nhất.

- Hội đồng trường phải duy trì chế độ sinh hoạt, hội họp với nội dung sát thực, công khai, dân chủ đúng quy trình.

- Hội đồng trường phải xây dựng kế hoạch, phân công giao nhiệm vụ cho các thành viên thực thi nghị quyết của mình.

+ Về chính quyền: Ban giáo dục chính trị, đạo đức, hội đồng thi đua khen thưởng, kỉ luật, hội đồng tư vấn, tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra về cơ sở vạt chất, thu chi tài chính. Công tác tham mưu, chỉ đạo chung do Đ/c Lê Văn Đeo đảm nhận và trực tiếp giao nhiệm vụ cho các thành viên cùng tổ chức thực hiện.

+ Tổ chức đoàn thể: Do BCH công đoàn chủ trì giao cho Đ/c Đặng Văn Gấu CTCĐ chịu trách nhiệm tuyên truyền động viên công đoàn viên thực hiện đúng chức năng của mình phụ trách.

+ Tổ chức Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh do Đ/c Lê Văn Đeo Hiệu Trưởng đảm nhận và chỉ đạo phong trào. Đ/c Ngô Minh Đến trực tiếp tổ chức thực hiện kế hoạch Đoàn, Đội theo từng chủ đề, chủ điểm đề ra đạt kết quả tốt nhất.

Hàng kỳ, hàng năm Hội đồng trường phải tổ chức sơ kết, tổng kết, mở hội nghị đánh giá xem xét kết quả thực hiện các kể hoạch đề ra kiến nghị nhà trường thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của cấp trên, CBVC đề ra để đạt kết quả cao nhất.

  1. NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động và phân công trách nhiệm cụ thể để các thành viên thực hiện.

- Chủ động phối hợp với các bộ phận đoàn thể tham mưu đề xuất với PGD, Đảng Ủy- UBND xã để thực hiện có hiệu quả kế hoạch hội đồng trường.

- Động viên tuyên truyền đến mỗi CBCC trong đơn vị chủ động học hỏi nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, đạo đức, có tinh thần trách nhiệm để thưc hiện nghị quyết của hội đồng trường.

- Hội đồng trường phải chủ động phối hợp cùng các tổ chức liên quan để thực hiện quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ theo điều lệ trường học đã quy định, chống các biểu hiện hình thức, ỷ lại, chủ quan làm việc chung chung hoặc qua loa.

- Phải làm tốt công tác tổ chức, giám sát, thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo tính khách quan, chủ quan, công khai, công bằng, dân chủ, kịp thời dứt điểm.

- Đặc biệt tìm tòi các giải pháp kiểm tra, thanh tra việc thực thi của các tập thể, cá nhân tiến hành đánh giá, xem xét và đề nghị ban lãnh đạo hội đồng xem xét động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời xử lí những tập thể, cá nhân chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.


Trên đây là kế hoạch của hội đồng trường năm học 2016 – 2017 chúng tôi đề nghị:

1. Nhà trường phải thực sự quan tâm đến việc đề ra Nghị quyết hàng tháng, quý để hội đồng trường lên kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chức năng của mình theo luật định.

2. Nhà trường, các tổ chức liên quan cùng vào cuộc để thực hiện mục tiêu năm học 2016 – 2017 và những năm tiếp theo với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

3. Nhà trường, các cấp có thẩm quyền tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, kinh phí để các thành viên hội đồng hoạt động thực hiện nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả cao nhất.

 

Nơi nhận:                                                      CHỦ TỊCH HĐT

     - PGD&ĐT: Để biết

- Các bộ phận trong nhà trường.

- Lưu: VT

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Kế hoạch hội đồng trường
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN