UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GDĐT H BÌNH CHÁNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG THCS ĐA PHƯỚC
Đa Phước, ngày 06 tháng 10 năm 2020.

KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HỌC SINH
NĂM HỌC 2020 – 2021
MÔN: GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Căn cứ Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Nhóm bộ môn Giáo dục thể chất (Thể dục) xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá học sinh trong năm học 2020 – 2021 như sau:
I/ Kiểm tra đánh giá thường xuyên
1. Số điểm kiểm tra đánh giá thường xuyên cần có:
Khối
HKI
HKII

6
3
3

7
3
3

8
3
3

9
3
3

2. Hình thức kiểm tra:
- Thực hành trong các giờ dạy.
- Sản phẩm học tập: Kiến thức, thái độ và kỹ năng thực hiện các bài tập theo chủ đề môn học.
3. Thời gian, nội dung, cách thức kiểm tra đánh giá:
*Học kì I
Khối
Lần điểm
Thời gian
Nội dung kiểm tra
Hình thức
Cách đánh giá

6
1
Tuần 5
Đội hình đội ngũ
Thực hành các động tác: Tập hợp hàng, quay các hướng và đi đều.
- Thực hiện cơ bản đúng từ 2/3 các nội dung trở lên = loại Đạt.
- Thực hiện cơ bản đúng dưới 2/3 các nội dung = loại Chưa đạt.


2
Tuần 12
Bật nhảy
Thực hành các động tác: Đà một bước - giậm nhảy - đá lăng.
- Thực hiện cơ bản đúng động tác = loại Đạt.
- Thực hiện cơ bản chưa đúng động tác = loại Chưa đạt.


3
Tuần 16
Chạy nhanh
Thực hành các động tác: Xuất phát cao - chạy nhanh 30m.
- Thực hiện cơ bản đúng động tác và thành tích từ 7s trở xuống = loại Đạt.
- Thực hiện cơ bản chưa đúng động tác hoặc thành tích trên 7s = loại Chưa đạt.

7
1
Tuần 7
Đội hình đội ngũ
Thực hành các động tác: Tập hợp hàng, quay các hướng và biến đổi đội hình 0-2-4 và 0-3-6-9.
- Thực hiện cơ bản đúng từ 2/3 các nội dung trở lên = loại Đạt.
- Thực hiện cơ bản đúng dưới 2/3 các nội dung = loại Chưa đạt.


2
Tuần 11
Chạy nhanh
Thực hành các động tác: Xuất phát cao - chạy nhanh 30m.
- Thực hiện cơ bản đúng động tác và thành tích từ 7s trở xuống = loại Đạt.
- Thực hiện cơ bản chưa đúng động tác hoặc thành tích trên 7s = loại Chưa đạt.


3
Tuần 15
Bật nhảy
Thực hành các động tác: Đà một bước - giậm nhảy - đá lăng.
- Thực hiện cơ bản đúng động tác = loại Đạt.
- Thực hiện cơ bản chưa đúng động tác = loại Chưa đạt.

8
1
Tuần 4
Đội hình đội ngũ
Thực hành các động tác: Tập hợp hàng, quay các hướng và đi đều.
- Thực hiện cơ bản đúng từ 2/3 các nội dung trở lên = loại Đạt.
- Thực hiện cơ bản đúng dưới 2/3 các nội dung = loại Chưa đạt.


2
Tuần 9
Chạy ngắn
Thực hành các động tác: Xuất phát thấp - chạy nhanh 30m.
- Thực hiện cơ bản đúng động tác và thành tích từ 7s trở xuống = loại Đạt.
- Thực hiện cơ bản chưa đúng động tác hoặc thành tích trên 7s = loại Chưa đạt.


3
Tuần 15
Nhảy cao kiểu “Bước qua”
Thực hành các động tác: Nhảy cao kiểu bước qua
- Biết cách thực hiện phần chuẩn bị, thực hiện cơ bản đúng động tác và thành tích nhảy qua từ 80cm trở lên = loại Đạt.
- Biết cách thực hiện phần chuẩn bị, thực hiện cơ bản chưa đúng động tác và thành tích nhảy qua dưới 80cm = loại Chưa đạt.

9
1
Tuần 3
Đội hình đội ngũ
Thực hành các động tác: Tập hợp hàng, quay các hướng và đi đều.
- Thực hiện cơ bản đúng từ 2/3 các nội dung trở lên = loại Đạt.
- Thực hiện cơ
nguon VI OLET