Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


  PHOØNG GD-ÑT HOÀNG DAÂN       COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TRÖÔØNG THCS NINH HOAØ                   Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc

 

          Soá: …. /KH- THCS-NH                     Ninh Hòa, ngaøy 30 thaùng 03  naêm 2017.                        

 

KEÁ HOAÏCH OÂN TAÄP LÔÙP 9 XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10

NAÊM HOÏC 2016 - 2017

 

Căn cứ vào quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 25/7/2013 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành quy chế dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu;

Căn cứ vào quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 12/6/2014 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 15/2013.

Căn cứ vào văn bản số 18 /SGDĐT-KHTC ngày 15/02/2017 của sở GD-ĐT tỉnh Bạc Liêu về việc thực hiện công văn số 443/BGD$ĐT-KHTC ngày 02 tháng 02 năm 2016 của Bộ giáo dục đào tạo về việc chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm và hoạt động thu chi.

- Caên cöù nhu caàu hoïc taäp cuûa hoïc sinh lôùp 9 của đơn vị trường THCS Ninh Hòa năm học 2016 - 2017.

- Caên cöù ñieàu kieän cô sôû vaät chaát, tình hình hoïc sinh cuûa tröôøng THCS Ninh Hoaø. Boä phaän chuyeân moân xaây döïng keá hoaïch oân taäp thi tuyển đầu vào lớp 10 cho học sinh lôùp 9 naêm hoïc 2016 - 2017  nhö sau:

I. Ñaëc ñieåm tình hình:

a. Thuaän lôïi:

- Tröôøng THCS Ninh Hoøa coù 110 hoïc sinh lôùp 9ø vôùi 3 phoøng hoïc thöøa ñaûm baûo cho vieäc toå chöùc daïy hoïc oân taäp cho hoïc sinh lôùp 9 thi tuyển vào lớp 10 năm học 2016 - 2017.

- Giaùo vieân treû, nhieät tình, ña soá chaáp haønh nghieâm vieäc phaân coâng cuûa laõnh ñaïo nhà trường.

- Hoïc sinh ngoan, hieàn thöïc hieän nghieâm tuùc noäi quy cuûa tröôøng, cuûa lôùp.

b. Khoù khaên:

- Ña soá hoïc sinh laø con noâng daân, thieáu phöông tieän ñi laïi, nhaø xa tröôøng.  - Kinh phí môû lôùp coøn haïn cheá, caàn söï hoã trôï töø phía cha meï caùc em.

II. Noäi dung:

1. Bieân cheá lôùp hoïc

Soá lôùp: 3 lôùp vôùi 110 hoïc sinh.

2. Noäi dung, chöông trình

- Noäi dung oân taäp laø nhöõng kieán thöùc cô baûn troïng taâm cuûa chöông trình ôû lôùp 9 thuoäc caùc moân: Toaùn, NgVaên, Tieáng Anh.

- Chöông trình ôn tập: 60 tiết/ mỗi lớp: Toán 20 tiết, văn 20 tiết, Tiếng anh 20 tiết.

3. Döï kieán möùc thu:


Döï kieán thu 3 tieát baèng 7.500 ñoàng (moãi tieát baèng 2.500 ñoàng)

Toång soá tieàn moãi hoïc sinh phaûi noäp treân lớp laø:

60 tieát mỗi em phải đóng 150.000 ñoàng ( Môt trăm năm mươi ngàn đồng).

III. Các giải pháp thực hiện

- Đối với đơn vị: Nhà trường xây dựng kế hoạch, chuẩn bị cơ sở  vật chất phục vụ cho việc mở lớp.

- Đối với giáo viên: Tham gia giảng dạy theo sự phân công của nhà trường.

- Đối với học sinh: Học sinh tham gia học tập đầy đủ.

- Đối với đoàn thể, ban đại diện cha mẹ học sinh: tuyên truyền, vận động học sinh tham gia học tập đầy đủ.

IV. Thời gian thực hiện

- Thôøi gian hoïc: 05 tuaàn, töø ngaøy 21/04/2017 ñeán ngaøy 27/05/2017.

- Mỗi tuần 12 tiết ( có thời khoá biểu kèm theo).

V. Các phụ lục kèm theo

1. Danh sách giáo viên phụ trách lớp

2. Danh sách học sinh (có danh sách kèm theo).      

VI. Tổ chức thực hiện:

Ban giám hiệu chỉ đạo tổ chuyên môn cùng với giáo viên phụ trách xây dựng chương trình nội dung giảng dạy dựa trên tài liệu hướng dẫn ôn tập của sở giáo dục ban hành cho phù hợp với năng lực của các em, tổ chức giảng dạy theo kế hoạch đề ra.

 

                                                                                       

Nơi nhận:               HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD – DT Hồng Dân (Báo cáo);

      - Các bộ phận (Thực hiện);

      - Lưu: Văn thư.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  PHOØNG GD-ÑT HOÀNG DAÂN  COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TRÖÔØNG THCS NINH HOAØ             Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc

 

DÖÏ TRUØ KINH PHÍ

V/v môû lôùp oân taäp cho hoïc sinh lôùp 9 naêm hoïc 2016 - 2017

 

- Toång soá hoïc sinh: 110 hoïc sinh / 3 lôùp, (coù danh saùch keøm theo).

- Döï kieán thu: 12,600,000 ñoàng (Mười hai trieäu sáu traêm ngaøn ñoàng), trong ñoù:

+ Möùc thu 100% coù: 105 em x 120,000 ñoàng = 15.750,000 ñoàng.

+ Mieãn 5 em (Hoä ngheøo)

- Döï kieán chi:

 + Chi 20% cho coâng taùc toå chöùc quaûn lyù: 3.150.000 ñoàng.

 + Chi 80 % cho giaùo vieân tröïc tieáp giaûng daïy vaø quaûn lyù lôùp hoïc laø: 12.600.000 ñoàng, cuï theå:

 

Soá tieàn baèng chöõ: ( Mười hai trieäu sáu trăm ngaøn ñoàng chẳn).

 

    Ninh Hoaø, ngaøy 30 thaùng 3 naêm 2017

                     HIEÄU TRÖÔÛNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Kế hoạch ôn tập thi tuyển lớp 10

Đăng ngày 5/23/2017 7:06:33 AM | Thể loại: Giáo án khác | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.08 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án Kế hoạch ôn tập thi tuyển lớp 10, Giáo án khác. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến các bạn giáo án Kế hoạch ôn tập thi tuyển lớp 10 .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng tham khảo , Thư viện Kế hoạch ôn tập thi tuyển lớp 10 trong danh mục Giáo án khác được chia sẽ bởi thành viên Tửng Nguyễn Văn đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này đã giới thiệu vào chủ đề Giáo án khác , có 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng chủ đề còn có Giáo án Giáo án khác ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập PHÒNG GD-ĐT HỒNG DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS NINH HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: …, tiếp theo là /KH- THCS-NH Ninh Hòa, ngày 30 tháng 03 năm 2017, bên cạnh đó KẾ HOẠCH ÔN TẬP LỚP 9 XÉT VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2016 - 2017 Căn cứ vào quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 25/7/2013 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành quy chế dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Căn cứ vào quyết

https://nslide.com/giao-an/ke-hoach-on-tap-thi-tuyen-lop-10.f9bu0q.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ học tập Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Giáo án khác


PHÒNG GD-ĐT HỒNG DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NINH HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …. /KH- THCS-NH Ninh Hòa, ngày 30 tháng 03 năm 2017.

KẾ HOẠCH ÔN TẬP LỚP 9 XÉT VÀO LỚP 10
NĂM HỌC 2016 - 2017

Căn cứ vào quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 25/7/2013 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành quy chế dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu;
Căn cứ vào quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 12/6/2014 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 15/2013.
Căn cứ vào văn bản số 18 /SGDĐT-KHTC ngày 15/02/2017 của sở GD-ĐT tỉnh Bạc Liêu về việc thực hiện công văn số 443/BGD$ĐT-KHTC ngày 02 tháng 02 năm 2016 của Bộ giáo dục đào tạo về việc chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm và hoạt động thu chi.
- Căn cứ nhu cầu học tập của học sinh lớp 9 đơn vị trường THCS Ninh Hòa năm học 2016 - 2017.
- Căn cứ điều kiện cơ sở vật chất, tình hình học sinh của trường THCS Ninh Hoà. Bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch ôn tập thi đầu vào lớp 10 cho học sinh lớp 9 năm học 2016 - 2017 như sau:
I. Đặc điểm tình hình:
a. Thuận lợi:
- Trường THCS Ninh Hòa có 110 học sinh lớp 9ø với 3 phòng học thừa đảm bảo cho việc tổ chức dạy học ôn tập cho học sinh lớp 9 thi vào lớp 10 năm học 2016 - 2017.
- Giáo viên trẻ, nhiệt tình, đa số chấp hành nghiêm việc phân công của lãnh đạo nhà .
- Học sinh ngoan, hiền thực hiện nghiêm túc nội quy của trường, của lớp.
b. Khó khăn:
- Đa số học sinh là con nông dân, thiếu phương tiện đi lại, nhà xa trường. - Kinh phí mở lớp còn hạn chế, cần sự hỗ trợ từ phía cha mẹ các em.
II. Nội dung:
1. Biên chế lớp học
Số lớp: 3 lớp với 110 học sinh.
2. Nội dung, chương trình
- Nội dung ôn tập là những kiến thức cơ bản trọng tâm của chương trình ở lớp 9 thuộc các môn: Toán, Văn, Tiếng Anh.
- Chương trình ôn tập: 60 / mỗi lớp: Toán 20 tiết, văn 20 tiết, Tiếng anh 20 tiết.
3. Dự kiến mức thu:
Dự kiến thu 3 tiết bằng 7.500 đồng (mỗi tiết bằng 2.500 đồng)
Tổng số tiền mỗi học sinh phải nộp trên là:
60 tiết em đóng 150.000 đồng ( Môt trăm năm mươi ngàn đồng).
III. Các giải pháp thực hiện
- Đối với đơn vị: Nhà trường xây dựng kế hoạch, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho việc mở lớp.
- Đối với giáo viên: Tham gia giảng dạy theo sự phân công của nhà trường.
- Đối với học sinh: Học sinh tham gia học tập đầy đủ.
- Đối với đoàn thể, ban đại diện cha mẹ học sinh: tuyên truyền, vận động học sinh tham gia học tập đầy đủ.
IV. Thời gian thực hiện
- Thời gian học: 05 tuần, từ ngày 21/04/2017 đến ngày 27/05/2017.
- Mỗi tuần 12 tiết ( có thời khoá biểu kèm theo).
V. Các lục kèm theo
1. Danh sách giáo viên phụ trách lớp
2. Danh sách học sinh (có danh sách kèm theo).
VI. Tổ chức thực hiện:
Ban giám hiệu chỉ đạo tổ chuyên môn cùng với giáo viên phụ trách xây dựng chương trình nội dung giảng dạy dựa trên tài liệu hướng dẫn ôn tập của sở giáo dục ban hành cho phù hợp với năng lực của các em, tổ chức giảng dạy theo kế hoạch đề ra.


Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD – DT Hồng Dân (Báo cáo);
- Các bộ phận (Thực hiện);
- Lưu: Văn thư.
PHÒNG GD-ĐT HỒNG DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NINH HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ TRÙ KINH PHÍ
V/v mở lớp ôn tập cho học sinh lớp 9 năm học 2016 - 2017

- Tổng số học sinh: 110 học sinh / 3 lớp, (có danh sách kèm theo).
- Dự kiến thu: 12,600,000 đồng (hai

Sponsor Documents