Kế hoạch ôn tập thi tuyển lớp 10

giáo án Giáo án khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       0      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
f9bu0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
5/23/2017 7:06:33 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.08 M
Lần xem
0
Lần tải
1
File đã kiểm duyệt an toàn

PHÒNG GD-ĐT HỒNG DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS NINH HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: …. /KH- THCS-NH Ninh Hòa, ngày 30 tháng 03 năm 2017. KẾ HOẠCH ÔN TẬP LỚP 9 XÉT VÀO LỚP 10 N,xem chi tiết và tải về giáo án Kế hoạch ôn tập thi tuyển lớp 10, Giáo Án Giáo Án Khác , Giáo án điện tử Kế hoạch ôn tập thi tuyển lớp 10, doc, 1 trang, 0.08 M, Giáo án khác chia sẽ bởi Tửng Nguyễn Văn đã có 1 download

LINK DOWNLOAD

Ke-hoach-on-tap-thi-tuyen-lop-10.doc[0.08 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

PHÒNG GD-ĐT HỒNG DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NINH HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: …. /KH- THCS-NH Ninh Hòa, ngày 30 tháng 03 năm 2017.
KẾ HOẠCH ÔN TẬP LỚP 9 XÉT VÀO LỚP 10
NĂM HỌC 2016 - 2017
Căn cứ vào quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 25/7/2013 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành quy chế dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu;
Căn cứ vào quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 12/6/2014 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 15/2013.
Căn cứ vào văn bản số 18 /SGDĐT-KHTC ngày 15/02/2017 của sở GD-ĐT tỉnh Bạc Liêu về việc thực hiện công văn số 443/BGD$ĐT-KHTC ngày 02 tháng 02 năm 2016 của Bộ giáo dục đào tạo về việc chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm và hoạt động thu chi.
- Căn cứ nhu cầu học tập của học sinh lớp 9 đơn vị trường THCS Ninh Hòa năm học 2016 - 2017.
- Căn cứ điều kiện cơ sở vật chất, tình hình học sinh của trường THCS Ninh Hoà. Bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch ôn tập thi đầu vào lớp 10 cho học sinh lớp 9 năm học 2016 - 2017 như sau:
I. Đặc điểm tình hình:
a. Thuận lợi:
- Trường THCS Ninh Hòa có 110 học sinh lớp 9ø với 3 phòng học thừa đảm bảo cho việc tổ chức dạy học ôn tập cho học sinh lớp 9 thi vào lớp 10 năm học 2016 - 2017.
- Giáo viên trẻ, nhiệt tình, đa số chấp hành nghiêm việc phân công của lãnh đạo nhà .
- Học sinh ngoan, hiền thực hiện nghiêm túc nội quy của trường, của lớp.
. Khó khăn:
- Đa số học sinh là con nông dân, thiếu phương tiện đi lại, nhà xa trường. - Kinh phí mở lớp còn hạn chế, cần sự hỗ trợ từ phía cha mẹ các em.
II. Nội dung:
1. Biên chế lớp học
Số lớp: 3 lớp với 110 học sinh.
2. Nội dung, chương trình
- Nội dung ôn tập là những kiến thức cơ bản trọng tâm của chương trình ở lớp 9 thuộc các môn: Toán, Văn, Tiếng Anh.
- Chương trình ôn tập: 60 / mỗi lớp: Toán 20 tiết, văn 20 tiết, Tiếng anh 20 tiết.
3. Dự kiến mức thu:
Dự kiến thu 3 tiết bằng 7.500 đồng (mỗi tiết bằng 2.500 đồng)
Tổng số tiền mỗi học sinh phải nộp trên là:
60 tiết em đóng 150.000 đồng ( Môt trăm năm mươi ngàn đồng).
III. Các giải pháp thực hiện
- Đối với đơn vị: Nhà trường xây dựng kế hoạch, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho việc mở lớp.
- Đối với giáo viên: Tham gia giảng dạy theo sự phân công của nhà trường.
- Đối với học sinh: Học sinh tham gia học tập đầy đủ.
- Đối với đoàn thể, ban đại diện cha mẹ học sinh: tuyên truyền, vận động học sinh tham gia học tập đầy đủ.
IV. Thời gian thực hiện
- Thời gian học: 05 tuần, từ ngày 21/04/2017 đến ngày 27/05/2017.
- Mỗi tuần 12 tiết ( có thời khoá biểu kèm theo).
V. Các lục kèm theo
1. Danh sách giáo viên phụ trách lớp
2. Danh sách học sinh (có danh sách kèm theo).
VI. Tổ chức thực hiện:
Ban giám hiệu chỉ đạo tổ chuyên môn cùng với giáo viên phụ trách xây dựng chương trình nội dung giảng dạy dựa trên tài liệu hướng dẫn ôn tập của sở giáo dục ban hành cho phù hợp với năng lực của các em, tổ chức giảng dạy theo kế hoạch đề ra.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD – DT Hồng Dân (Báo cáo);
- Các bộ phận (Thực hiện);
- Lưu: Văn thư.
PHÒNG GD-ĐT HỒNG DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NINH HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DỰ TRÙ KINH PHÍ
V/v mở lớp ôn tập cho học sinh lớp 9 năm học 2016 - 2017
- Tổng số học sinh: 110 học sinh / 3 lớp, (có danh sách kèm theo).
- Dự kiến thu: 12,600,000 đồng (hai

 


  PHOØNG GD-ÑT HOÀNG DAÂN       COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TRÖÔØNG THCS NINH HOAØ                   Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc

 

          Soá: …. /KH- THCS-NH                     Ninh Hòa, ngaøy 30 thaùng 03  naêm 2017.                        

 

KEÁ HOAÏCH OÂN TAÄP LÔÙP 9 XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10

NAÊM HOÏC 2016 - 2017

 

Căn cứ vào quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 25/7/2013 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành quy chế dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu;

Căn cứ vào quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 12/6/2014 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 15/2013.

Căn cứ vào văn bản số 18 /SGDĐT-KHTC ngày 15/02/2017 của sở GD-ĐT tỉnh Bạc Liêu về việc thực hiện công văn số 443/BGD$ĐT-KHTC ngày 02 tháng 02 năm 2016 của Bộ giáo dục đào tạo về việc chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm và hoạt động thu chi.

- Caên cöù nhu caàu hoïc taäp cuûa hoïc sinh lôùp 9 của đơn vị trường THCS Ninh Hòa năm học 2016 - 2017.

- Caên cöù ñieàu kieän cô sôû vaät chaát, tình hình hoïc sinh cuûa tröôøng THCS Ninh Hoaø. Boä phaän chuyeân moân xaây döïng keá hoaïch oân taäp thi tuyển đầu vào lớp 10 cho học sinh lôùp 9 naêm hoïc 2016 - 2017  nhö sau:

I. Ñaëc ñieåm tình hình:

a. Thuaän lôïi:

- Tröôøng THCS Ninh Hoøa coù 110 hoïc sinh lôùp 9ø vôùi 3 phoøng hoïc thöøa ñaûm baûo cho vieäc toå chöùc daïy hoïc oân taäp cho hoïc sinh lôùp 9 thi tuyển vào lớp 10 năm học 2016 - 2017.

- Giaùo vieân treû, nhieät tình, ña soá chaáp haønh nghieâm vieäc phaân coâng cuûa laõnh ñaïo nhà trường.

- Hoïc sinh ngoan, hieàn thöïc hieän nghieâm tuùc noäi quy cuûa tröôøng, cuûa lôùp.

b. Khoù khaên:

- Ña soá hoïc sinh laø con noâng daân, thieáu phöông tieän ñi laïi, nhaø xa tröôøng.  - Kinh phí môû lôùp coøn haïn cheá, caàn söï hoã trôï töø phía cha meï caùc em.

II. Noäi dung:

1. Bieân cheá lôùp hoïc

Soá lôùp: 3 lôùp vôùi 110 hoïc sinh.

2. Noäi dung, chöông trình

- Noäi dung oân taäp laø nhöõng kieán thöùc cô baûn troïng taâm cuûa chöông trình ôû lôùp 9 thuoäc caùc moân: Toaùn, NgVaên, Tieáng Anh.

- Chöông trình ôn tập: 60 tiết/ mỗi lớp: Toán 20 tiết, văn 20 tiết, Tiếng anh 20 tiết.

3. Döï kieán möùc thu:


Döï kieán thu 3 tieát baèng 7.500 ñoàng (moãi tieát baèng 2.500 ñoàng)

Toång soá tieàn moãi hoïc sinh phaûi noäp treân lớp laø:

60 tieát mỗi em phải đóng 150.000 ñoàng ( Môt trăm năm mươi ngàn đồng).

III. Các giải pháp thực hiện

- Đối với đơn vị: Nhà trường xây dựng kế hoạch, chuẩn bị cơ sở  vật chất phục vụ cho việc mở lớp.

- Đối với giáo viên: Tham gia giảng dạy theo sự phân công của nhà trường.

- Đối với học sinh: Học sinh tham gia học tập đầy đủ.

- Đối với đoàn thể, ban đại diện cha mẹ học sinh: tuyên truyền, vận động học sinh tham gia học tập đầy đủ.

IV. Thời gian thực hiện

- Thôøi gian hoïc: 05 tuaàn, töø ngaøy 21/04/2017 ñeán ngaøy 27/05/2017.

- Mỗi tuần 12 tiết ( có thời khoá biểu kèm theo).

V. Các phụ lục kèm theo

1. Danh sách giáo viên phụ trách lớp

2. Danh sách học sinh (có danh sách kèm theo).      

VI. Tổ chức thực hiện:

Ban giám hiệu chỉ đạo tổ chuyên môn cùng với giáo viên phụ trách xây dựng chương trình nội dung giảng dạy dựa trên tài liệu hướng dẫn ôn tập của sở giáo dục ban hành cho phù hợp với năng lực của các em, tổ chức giảng dạy theo kế hoạch đề ra.

 

                                                                                       

Nơi nhận:               HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD – DT Hồng Dân (Báo cáo);

      - Các bộ phận (Thực hiện);

      - Lưu: Văn thư.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  PHOØNG GD-ÑT HOÀNG DAÂN  COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TRÖÔØNG THCS NINH HOAØ             Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc

 

DÖÏ TRUØ KINH PHÍ

V/v môû lôùp oân taäp cho hoïc sinh lôùp 9 naêm hoïc 2016 - 2017

 

- Toång soá hoïc sinh: 110 hoïc sinh / 3 lôùp, (coù danh saùch keøm theo).

- Döï kieán thu: 12,600,000 ñoàng (Mười hai trieäu sáu traêm ngaøn ñoàng), trong ñoù:

+ Möùc thu 100% coù: 105 em x 120,000 ñoàng = 15.750,000 ñoàng.

+ Mieãn 5 em (Hoä ngheøo)

- Döï kieán chi:

 + Chi 20% cho coâng taùc toå chöùc quaûn lyù: 3.150.000 ñoàng.

 + Chi 80 % cho giaùo vieân tröïc tieáp giaûng daïy vaø quaûn lyù lôùp hoïc laø: 12.600.000 ñoàng, cuï theå:

 

Soá tieàn baèng chöõ: ( Mười hai trieäu sáu trăm ngaøn ñoàng chẳn).

 

    Ninh Hoaø, ngaøy 30 thaùng 3 naêm 2017

                     HIEÄU TRÖÔÛNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Kế hoạch ôn tập thi tuyển lớp 10
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN