Kế hoạch phòng chống ma túy

giáo án Giáo án khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 2       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
r9bu0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
5/23/2017 7:15:28 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.04 M
Lần xem
1
Lần tải
2
File đã kiểm duyệt an toàn

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TRƯỜNG THCS NINH HÒA Độc lập- Tự do – Hạnh phúc     Số: /KH-THCS-NH  Ninh Hòa, ngày tháng 9 năm 2016  KẾ HOẠCH triển khai Th,xem chi tiết và tải về giáo án Kế hoạch phòng chống ma túy, Giáo Án Giáo Án Khác , Giáo án điện tử Kế hoạch phòng chống ma túy, doc, 1 trang, 0.04 M, Giáo án khác chia sẽ bởi Tửng Nguyễn Văn đã có 2 download

LINK DOWNLOAD

Ke-hoach-phong-chong-ma-tuy.doc[0.04 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG THCS NINH HÒA
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc
Số:      /KH-THCS-NH
 
      Ninh Hòa, ngày      tháng 9  năm 2016
 

KẾ HOẠCH triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26 tháng 6 năm 2016
Căn cứ kế hoạch của Phòng GD-ĐT Hồng Dân về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy, Ngày Quốc tế phòng, chống mà túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy;
Căn cứ kê hoạch năm học của đơn vị trường THCS Ninh Hòa; và thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện Hồng Dân về việc triển khai tháng hành động phòng chống ma túy năm học 2016 – 2017;
Nay, Hiệu trưởng trường THCS Ninh Hòa xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26 tháng 6 năm 2016” trong nhà trường nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26 tháng 6 năm 2016” theo chỉ đạo của Phòng GD-ĐT.
- Tuyên truyền về Luật phòng, chống ma túy và công tác phòng chống ma túy trong học sinh tại các liên đội trực thuộc trường THCS Ninh Hòa.
- Giúp học sinh hiểu biết về tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của học sinh trong công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn ma túy - HIDS.
2. Yêu cầu:
- Tổ chức tuyên truyền, phòng chống tác hại tệ nạn ma túy đến học sinh trong các liên đội. Tổ chức các hoạt động, hội thi khuyến khích học sinh tham gia tìm hiểu về tác hại của ma túy- HIDS trong học đường.
- Nhà trường xây dựng kế hoạch nhằm hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26 tháng 6 năm 2016” và công tác phòng chống ma túy trong trường học. Đảm bảo tính tiết kiệm và hiệu quả khi triển khai.
II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC
1. Đối tượng:  
Tất cả học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 năm học 2016 – 2017 học tại trường.
2. Nội dung:
- Chủ đề tuyên truyền: “Hãy bảo vệ thế hệ trẻ khỏi hiểm họa ma túy”.
- Tổ chức mít tinh, truyền thông phòng, chống ma túy trong trường học nhằm hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26 tháng 6” năm 2016.
- Tổ chức hội thi vẽ tranh Học sinh chung tay phòng chống ma tuy sau buổi tuyên truyền.
3. Hình thức tổ chức.
Giao cho tổng phụ trách kết hợp cùng với giáo viên chủ nhiệm các khối lớp lên kế hoạch, chọn đối tượng tham gia làm cho hội thi có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả.
Thời gian Tổ chức mít ting ngày 25/6/2016.
III. Tổ chức Thực hiện:
Hiệu trưởng triển khai kế đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị và tát cả các liên đội trong đơn vị trường năm học 2016 – 2017, các giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên tổng phụ trách đội xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công các lớp chọn các em có năng lực tuyên truyền cho lớp thực hiện tốt theo tinh thần kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện kế hoạch có gì khó khăn, vướng mắc báo cáo về nhà trường đê có hướng chỉ đạo.
 Trên đây là kế hoạch về triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy  ngày 26 tháng 6 năm 2016 của Hiệu trưởng trường THCS Ninh Hòa năm học 2016 – 2017 ./.
  Nơi nhận:
Các bộ phận: Để thực hiện
Lưu; VT
HIỆU TRƯỞNG
 
  


PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRƯỜNG THCS NINH HÒA

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

C:\Users\NGUYEN~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif

 

Số:      /KH-THCS-NH

 

             Ninh Hòa, ngày      tháng 9  năm 2016

 

C:\Users\NGUYEN~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image003.gifKẾ HOẠCH
triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26 tháng 6 năm 2016

Căn cứ kế hoạch của Phòng GD-ĐT Hồng Dân về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy, Ngày Quốc tế phòng, chống mà túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy;

Căn cứ kê hoạch  năm học của đơn vị trường THCS Ninh Hòa; và thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện Hồng Dân về việc triển khai tháng hành động phòng chống ma túy năm học 2016 – 2017;

Nay, Hiệu trưởng trường THCS Ninh Hòa xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26 tháng 6 năm 2016” trong nhà trường nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26 tháng 6 năm 2016” theo chỉ đạo của Phòng GD-ĐT.

- Tuyên truyền về Luật phòng, chống ma túy và công tác phòng chống ma túy trong học sinh tại các liên đội trực thuộc trường THCS Ninh Hòa.

- Giúp học sinh hiểu biết về tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của học sinh trong công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn ma túy - HIDS.

2. Yêu cầu:

- Tổ chức tuyên truyền, phòng chống tác hại tệ nạn ma túy đến học sinh trong các liên đội. Tổ chức các hoạt động, hội thi khuyến khích học sinh tham gia tìm hiểu về tác hại của ma túy- HIDS trong học đường.

- Nhà trường xây dựng kế hoạch nhằm hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26 tháng 6 năm 2016” và công tác phòng chống ma túy trong trường học. Đảm bảo tính tiết kiệm và hiệu quả khi triển khai.


II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Đối tượng:  

Tất cả học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 năm học 2016 – 2017 học tại trường.

2. Nội dung:

- Chủ đề tuyên truyền: “Hãy bảo vệ thế hệ trẻ khỏi hiểm họa ma túy”.

- Tổ chức mít tinh, truyền thông phòng, chống ma túy trong trường học nhằm hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26 tháng 6” năm 2016.

- Tổ chức hội thi vẽ tranh Học sinh chung tay phòng chống ma tuy sau buổi tuyên truyền.

3. Hình thức tổ chức.

Giao cho tổng phụ trách kết hợp cùng với giáo viên chủ nhiệm các khối lớp lên kế hoạch, chọn đối tượng tham gia làm cho hội thi có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả.

 Thời gian Tổ chức mít ting ngày 25/6/2016.

III. Tổ chức Thực hiện:

Hiệu trưởng triển khai kế đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị và tát cả các liên đội trong đơn vị trường năm học 2016 – 2017, các giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên tổng phụ trách đội xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công các lớp chọn các em có năng lực tuyên truyền cho lớp thực hiện tốt theo tinh thần kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện kế hoạch có gì khó khăn, vướng mắc báo cáo về nhà trường đê có hướng chỉ đạo.

 Trên đây là kế hoạch về triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy  ngày 26 tháng 6 năm 2016 của Hiệu trưởng trường THCS Ninh Hòa năm học 2016 – 2017 ./.­­­

        Nơi nhận:

                   Các bộ phận: Để thực hiện

                    Lưu; VT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Kế hoạch phòng chống ma túy
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN