PHÒNG GD&ĐT TP. QUY NHƠN
TRƯỜNG THCS TÂY SƠNKẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN HỌC NĂM HỌC 2021 – 2022

Môn: THỂ DỤC Khối lớp: 8
(Kèm theo Công văn số 2214/SGDĐT-GDTrH ngày 03/11/2020 của Sở GD&ĐT Bình Định
Và Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/09/2021 của Bộ GD&ĐT )
Cả năm: (35 tuần x 02 tiết/tuần) = 70 tiết
Học kỳ I: (18 tuần x 02 tiết/tuần) = 36tiết
Học kỳ II: (17 tuần x 02 tiết/tuần) = 34 tiết
TT
Chủ đề/bài học
Số tiết
Hướng dẫn thực hiện
Yêu cầu cần đạt
Hình thức tổ chức dạy học
Ghi chú

Học kỳ I

Tuần 1
LÝ THUYẾT
02
 - Mục tiêu nội dung chương trình TD lớp 8 (tóm tắt).
- Biên chế tổ chức tập luyện và một số qui định khi học tập bộ môn.
- Một số qui định khi học tập bộ môn. Một số hiểu biết cần thiết về sức nhanh.
- Một số hướng dẫn tập luyện phát triển sức nhanh (tiếp theo).
- Kiến thức: Trang bị cho HS những hiểu biết ban đầu về sức nhanh và phương pháp tập luyện đơn giản để các em phát triển sức nhanh.
- Kỹ năng: học sinh nắm được các quy định của môn học và các hình thức tổ chức lớp học.
- Thái độ: Biết vận dụng để tập luyện hằng ngày.
- Định hướng các năng lực cần phát triển: quan sát, thảo luận, giải quyết vấn đề.
Dạy học cả lớp ở trong phòng học.


Tuần 2
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – CHẠY BỀN
02
(giảm 2 tiết)
Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. Ôn đứng nghiêm, nghỉ; quay phải, quay trái, quay đằng sau. Ôn đội hình 0 – 2 – 4. Ôn đi đều đổi chân khi đi đều sai nhịp.
Ôn như trên, ôn đội hình 0 – 3 - 6 – 9, ôn chạy đều ( tại chỗ, di chuyển).
Luyện tập hoàn thiện những kĩ thuật đã học, chuẩn bị kiểm tra.
Kiểm Tra: Đội hình đội ngũ ( chạy đều – đứng lại).
Hướng dẫn
* Học sinh tự tập luyện:
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số
- Đứng nghiêm, đứng nghỉ; quay phải quay trái, quay sau
- Đi đều thẳng hướng và vòng phải, vòng trái. Đi đều - đứng lại. Đổi chân khi đi đều sai nhịp
- Dàn hàng, dồn hàng
* Lồng ghép giáo dục quốc phòng cuối chủ đề.
- Kiến thức: Biết khẩu lệnh và cách thực hiện: Chạy đều – đứng lại.
- Kỹ năng: Thực iện cơ bản đúng những bài tập và những bài ôn tập chương trình các lớp 6, 7.
- Thái độ: Vận dụng vào nếp sinh hoạt ở trường và ngoài nhà trường.
- Định hướng các năng lực cần phát triển:
+ Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
+ Năng lực thể chất.

- Dạy học theo nhóm.
- Dạy học cá nhân.
- Dạy học ngoài lớp.


Tuần 3,4, 5, 6, 7
BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG – CHẠY BỀN
10
Tăng 2 tiết
- Học bài thể dục phát triển chung cho cả nam và nữ, từ nhịp 1- 8.
- Chạy bền: Luyện tập chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên và một số động tác hồi tỉnh sau khi chạy.
- Ôn từ nhịp 1 -8 và học từ nhịp 9-17. Luyện tập từ nhịp 1 - 17
- Chạy bền: Luyện tập chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên
- Ôn tập từ nhịp 1-17. Học từ nhịp 18-25. Luyện tập từ nhịp 1 - 25
- Chạy bền: Luyện tập chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên
- Luyện tập từ nhịp 1 - 25.
- Chạy bền: Luyện tập chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên
- Ôn từ nhịp 1 – 25. Học từ nhịp 26 - 30. Luyện tập từ nhịp 1 – 30.
- Chạy bền: Luyện tập chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên
- Ôn từ nhịp 1 – 30. Học từ nhịp 31 - 35. Luyện tập từ nhịp 1 – 35.
- Chạy bền: Luyện tập chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên.
- Hoàn thiện bài thể dục phát triển chung 35 động tác.
- Chạy bền: Luyện tập chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên
Kiểm tra: Bài thể dục phát triển chung 35
nguon VI OLET