UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 Số: 201/KH-MNMH
 Mỹ Hưng, ngày 28 tháng 9 năm 2021


KẾ HOẠCH
Thu - Chi các khoản đóng góp năm học 2021 - 2022

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND Thành phố Hà Nội quy định mức thu học phí đối với GDMN, GD phổ thông công lập trên thành phố Hà Nội năm học 2021 - 2022; Công văn số /SGDĐT-KHTC ngày …/…/2021 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu-chi năm học 2021-2022; Công văn số 114/TCKH của Phòng tài chính-kế hoạch Huyện Thanh Oai ngày 27/9/2021 về việc hướng dẫn thực hiện thu chi học phí và các khoản thu khác trong năm học 2021 - 2022. Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trog các cơ sở GD phổ thông công lập của TP Hà Nội; Quyết định 04/2018/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ Điều 11 của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trog các cơ sở GD phổ thông công lập của Thành phố Hà Nội; Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở GD thuộc hệ thống quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vự GD&ĐT; Thông Tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GD&ĐT, Thông Tư ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh và các hội nghị họp Ban chi ủy, Ban giám hiệu, Hội đồng nhà trường, hội nghị họp BĐD Hội phụ huynh của trường và hội nghị họp phụ huynh của các lớp đầu năm học 2021 - 2022;
Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 của trường mầm non Mỹ Hưng và tình hình hoạt động thực tế và yêu cầu thực tế các hoạt động chăm sóc và giáo dục các cháu năm học 2021 - 2022 của nhà trường. Trường Mầm non Mỹ Hưng xây dựng kế hoạch thu - chi các khoản đóng góp của học sinh trong năm học 2021 - 2022, cụ thể như sau:
I. ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN THU THEO QUY ĐỊNH:
* Học phí: (Dự thu 50% mức học phí theo quy định của TP do ảnh hưởng của dịch Covid-19)
Trẻ 5 tuổi thu 37.500 đ/tháng/trẻ (Thu 9 tháng)
Trẻ Nhà trẻ, 3 và 4 tuổi thu 47.500 đ/tháng/trẻ (Thu 9 tháng)
- Dự thu: Tổng 169.650.000đ
131 cháu x 37.500đ x 9 tháng = 44.212.500đ
301 cháu x 47.500đ x 9 tháng = 128.677.500đ
+ Miễn học phí (Hộ nghèo): 1 cháu x 37.500đ x 9 tháng = 337.500đ
3 cháu x 47.500đ x 9 tháng = 1.282.500đ
+ Giảm học phí (Hộ cận nghèo) 2 cháu x 18.800 x 9 tháng = 337.500đ
6 cháu x 23.800 x 9 tháng = 1.282.500đ
Tổng thu 9 tháng: 169.650.000đ
(Một trăm sáu mươi chín triệu, sáu trăm năm mươi ngàn đồng).
- Dự chi:
+ 40% chi lương (67.860.000đ);
+ 30% chi tăng cường cơ sở vật chất (50.895.000đ);
+ 30% chi hoạt động thường xuyên, thi đua khen thưởng (50.895.000đ)
II. ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN THU THỎA THUẬN VỚI PHỤ HUYNH:
1.Tiền ăn của trẻ: - Thu: 20.000 đ/ngày/trẻ ( Bao gồm cả chất đốt).
- Chi ăn theo tiêu chuẩn trong ngày của trẻ bao gồm:
+ Tiền ăn: 19.000đ - Trẻ MG ăn 1 bữa chính = 11.000đ; 1 bữa phụ = 8.000đ
- Trẻ NT ăn 2 bữa chính = 14.000đ; 1 bữa phụ = 5.000đ.
+ Tiền chất đốt: 1.000đ.
2. Tiền học phẩm: (Mức thu
nguon VI OLET