Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc


CĐN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CĐCS TRƯỜNG THPT THỚI LAI

 

Số: 39/KH-CĐTHPTTL

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

          Thới Lai, ngày 01 tháng 07 năm 2017.

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THPT THỚI LAI

LẦN THỨ XII. NHIỆM KỲ 2017-2022

 

Thc hin kế hoch số 49/KH-TLĐ, ngày 13/02/2017 của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ về tổ chc Đi hi công đoàn các cp tiến tới Đi hi XII Công đoàn Vit Nam, nhiệm kỳ 2018- 2023; Kế hoch số 18/KH-CĐN, ngày 15/02/2017 của Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Đào tạo thành phố Cần Thơ về tổ chức đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017- 2022.

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Đảng bộ cơ sở trường THPT Thới Lai về tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở trường THPT Thới Lai, lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017- 2022. Nay ban chấp hành Công đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊUCU

1. Quán triệt và triển khai thc hin Ngh quyết Đi hội Đng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII và Đại hội Đảng toàn quc lần th XII, các Ngh quyết, Ch th ca Ban Chp hành Trung ương, B Chính tr, Ban thư, ngh quyết đại hi đng bộ cơ sở vào phong trào công chức, viên chc, lao động (CCVC) ngành Giáo dục và hoạt động ca t chc công đoàn; Tạo sự chuyển biến mnh m trong nhận thc và hành đng; Đi mới phương thc và hot động ca công đoàn cơ sở nhằm tập hp rng rãi CCVCLĐ vào t chức công đoàn, p phần xây dng t chc công đoàn ngày ng vững mnh đáp ng yêu cầu trong tình hình mi.

2. Đại hi công đoàn cơ sở Trường THPT Thới Lai nhiệm v đánh giá đúng thc trng tình hình CCVC; kết qu thc hin ngh quyết đại hi công đoàn cơ sở và ngh quyết đại hi công đoàn Ngành giáo dục và đào tạo thành phố nhim k qua; rút ra những bài hc kinh nghim, ch rõ yếu kém, tồn tại và nguyên nhân; đề ra phương hưng, mc tiêu, ch tiêu và nhiệm vụ, giải pháp trong nhim k ti; đóng p ý kiến sa đi, bsung Điu lệ Công đoàn Vit Nam.

3. Thông qua đi hi công đoàn, lựa chn bu vào ban chp hành công đoàn những n b, đoàn viên đ năng lc, trình đ, kh năng tổ chc thc hiện ngh quyết ca đại hội, tâm huyết, nhit tình, trách nhim, uy tín trong hot đng công đoàn; dám đấu tranh, bo v quyền và li ích hp pháp, chính đáng ca đoàn viên và người lao động; nâng cao hiu qu hoạt đng công đoàn, đáp ng yêu cầu nhiệm v thời k đẩy mnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hi nhp quc tế; thc hin tt các chc năng, nhiệm v ca tổ c

1

 


hc công đoàn, đặc biệt là chc năng đại diện chăm lo bảo v quyn, lợi ích hp pháp, chính đáng ca CCVC; nâng cao uy tín, v thế Công đoàn Vit Nam trong giai đon mi.

4. Đại hi công đoàn phải thc s  là đợt sinh hoạt chính trị sâu rng, thc s dân ch ca đoàn viên, người lao động và t chc công đoàn; tiếp tục đổi mi theo hướng thiết thc, hiu qu, tăng cường đoàn kết, phát huy trí tu, trách nhim ca ban chp hành; coi trọng cht lượng, tnh phô trương hình thc, tiết kim về thi gian và kinh phí.

5. Phương châm ca đi hội: Đi mi, dân chủ, đn kết, trách nhim.

II. NDUNG, PHƯƠNTHC VÀ THI GIAN TCHĐẠHI CÔNG ĐOÀN C CP

1. Ni dung:

 - Thảo lun, thông qua báo cáo tổng kết nhiệm k qua; quyết định chtiêu, phương hưng, nhiệm v và các giải pháp ca công đoàn nhiệm k tới phù hp vi ch trương, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ thành phố Cần Thơ và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII ca Đng, ca cấp y đng; các nghquyết, chđo ca Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục thành phố Cần Thơ và nh hình thc tế ca cơ quan.

- Tham gia ý kiến vào d tho văn kin Đi hi Công đoàn ngành Giáo dục thành phố (nếu có).

- Tham gia ý kiến sửa đổi, b sung Điều l Công đoàn Việt Nam.

- Bầu Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra công đoàn, Ban nữ công nhiệm k mới ca công đoàn cơ sở Trường THPT Thới Lai và bu đi biu đi d Đi hi lần thứ VI Công đoàn ngành Giáo dục thành phố.

- Đ xut kiến ngh vi Đng ủy, Chính quyn vnhng vấn đcó liên quan đến nâng cao hiu quả chăm lo bảo v quyền li ích ca đoàn viên, CCVCLĐ và hot đng Công đoàn.

2. Phương thc tiến hành:

Đại hội thực hiện 05 ni dung nêu tn để đảm bảo yêu cầu, tiến tới Đại hội Công đoàn giáo dục Đào tạo thành phố.

3. Thi gian đi hi:

- Đại hội công đoàn cơ sở Trường THPT Thới Lai là đại hội điểm của Công đoàn ngành Giáo dục thành phố Cần Thơ được tổ chức vào lúc 7 giờ 30 phút, thứ bảy, ngày 22/07/2017 tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Thới Lai. (Toàn thể Hội đồng sự phạm tập trung trước 7 giờ 25 phút để nhận thẻ đeo Đại biểu chính thức và và Tài liệu Đại hội. Thực hiện đồng phục mới nhất -Nam mang cà vạt)

- Tổ chức họp chuẩn bị Đại hội: vào lúc 8 giờ, thứ tư, ngày 19/07/2017. (Thành phần tham dự: Đại diện Công đoàn ngành; Đảng ủy Đảng bộ; Ban chấp hành, UBKT công đoàn và Các đồng chí có tên trong các tiểu ban trong kế hoạch này)

4. Mt s yêu cu kc:

4.1. Báo cáo tnh đại hi:

 - Báo cáo trình đại hội cần ngắn gọn, có số liệu cụ thể để phân tích, đánh giá rõ những vấn đề có liên quan trực tiếp đến CCVCLĐ như việc làm, tiền lương, điều kiện lao động, cơ chế dân chủ…

1

 


những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ, đồng thời phân tích làm rõ kết quả triển khai thực hiện các Chương trình của Đại hội XIV CĐGD Việt Nam, Đại hội IX Công đoàn thành phố Cần Thơ, của công đoàn cấp trên trực tiếp; phân tích, làm rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân (chủ quan, khách quan), rút ra các bài học kinh nghiệm.

 - Phương hưng, mc tiêu, ch tiêu, các nhiệm v và giải pháp trong nhiệm k tới phi bám sát chc năng, nhim v theo quy định ca Điu l Công đoàn Vit Nam; Nghquyết ca cp y Đng; Ngh quyết, chđạo ca Ban Chp hành, Đoàn Ch tch Tổng Liên đoàn và ca công đoàn cp trên; trong đó, chú trọng công tác phát triển đoàn viên, xây dựng t chc công đoàn vng mnh, đi din chăm lo bo v quyn, li ích ca đoàn viên và người lao động.

4.2. Tho lun ti đi hi:

- Tp trung thảo lun các thách thc đặt ra đi vi t chc Công đoàn trong thời kmi, các mc tiêu, ch tiêu, nhiệm vụ, gii pháp đi mới phương thc t chc và ni dung hoạt động công đoàn, bsung những ni dung quan trọng cn quan tâm gii quyết và các giải pháp nâng cao cht ng hot động công đoàn, nâng cao chất lưng đi ngũ CCVCLĐ, nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục của cơ quan.

- Khuyến khích việc  đi thoi, cht vấn ti Đại hi v nhng vn đ c thđược đoàn viên, ngưi lao đng quan tâm, đxut kiến nghị.

- Tho lun nội dung đ xut sa đổi, b sung Điu l Công đoàn Vit Nam.

III. CÔNG TÁC CHUN BỊ ĐẠI HỘI

1. Thành lp các tiu ban chun b đi hội:

Căn c tình hình thc tế của đơn vị nay Ban chp hành Công đoàn thành lp 02 tiu ban chun b cho Đi hội do đồng chí Nguyễn Văn Đông-Chủ tịch công đoàn phụ trách chung dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy.

1.1. Tiểu ban Nội dung và Nhân sự:

* Các đồng chí có tên sau:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Phân công

1

Nguyễn Hữu Định

Bí thư đảng ủy

Lãnh đạo chung

2

Nguyễn Văn Đông

Chủ tịch Công đoàn

Trưởng tiểu ban

3

Đồng Văn Khuyên

Phó hiệu trưởng

Phó tiểu ban

4

Trương Thị Phương Anh

Trưởng ban NC

Phó tiểu ban

5

Nguyễn Thị Phượng

PBT ĐTN

Ủy viên

6

Nguyễn Minh Khải

Tổ trưởng

Ủy viên

7

Đặng Thanh Ngoan

Trưởng ban TTND

Ủy viên

8

Trương Định Ngoan

Tổ phó

Ủy viên

* Nhiệm vu:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội; Phối hợp, hướng dẫn các tiểu ban thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức Đại hội trù bị, rút kinh nghiệm để tổ chức tốt Đại hội.

1

 


- Xây dựng và thực hiện công tác nhân sự trình Đảng ủy và cấp trên theo đúng qui trình.

- Chuẩn bị đầy đủ Văn kiện, báo cáo, văn bản biểu mẫu,… cho Đại hội.

- Tổng hợp ý kiến đóng góp Văn kiện của các tổ và đoàn viên, người lao động,..

- Kiểm duyệt nội dung các báo cáo trình Đại hội.

1.2. Tiểu ban tuyên truyền, tổ chức và phục vụ đại hội:

* Các đồng chí có tên sau:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Phân công

1

Lê Thanh Long

Phó hiệu trưởng

Trưởng tiểu ban

2

Phạm Chí Thuận

Phó hiệu trưởng

Phó tiểu ban

3

Trần Hiếu Tường

PCT CĐ

Phó tiểu ban

4

Lê Văn Tùng

CN UBKT CĐ

Ủy viên

5

Đào Thị Mỹ Hạnh

UV BCH CĐ

Ủy viên

6

Nguyễn Kim Mừng

UV BCH CĐ

Ủy viên

7

Phan Vĩnh Phúc

UV BCH CĐ

Ủy viên

8

La Văn Dủ

BT ĐTN

Ủy viên

9

Trương Hồng Thu Trang

CT HLHTN

Ủy viên

10

Nguyễn Thị Trâm Anh

PBT ĐTN

Ủy viên

11

Nguyễn Văn Hưng

Tổ trưởng

Ủy viên

12

Phạm Trần Khánh Ly

Giáo viên

Ủy viên

13

Võ Trần Huyền Trân

Y tế

Ủy viên

14

Thái Minh Tâm

TK HĐ

Ủy viên

15

Dương Kim Ngọc

Giáo viên

Ủy viên

16

Bùi Thị Xuân Thanh

Giáo viên

Ủy viên

17

Nguyễn Ngọc Trọng

Giáo viên

Ủy viên

18

Trương Ngọc Thuỷ

Văn thư

Ủy viên

19

Nguyễn Thị Phương

Tạp vụ

Ủy viên

20

Nguyễn Nhật Minh

Giáo viên

Ủy viên

21

Nguyễn Hữu Toàn

Tổ phó

Ủy viên

22

Huỳnh Công Lý

Tổ phó

Ủy viên

23

Trần Hoàng Hải

Bảo vệ

1

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2017-2022

Đăng ngày 7/27/2017 8:41:46 PM | Thể loại: Giáo án khác | Lần tải: 10 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.13 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2017-2022, Giáo án khác. . nslide giới thiệu đến mọi người thư viện KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2017-2022 .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng xem , Tài liệu KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2017-2022 thuộc danh mục Giáo án khác được giới thiệu bởi user T� Nguy�?n Đông tới thành viên nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này được giới thiệu vào chuyên mục Giáo án khác , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng chủ đề còn có Giáo án Giáo án khác ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu CĐN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẦN THƠ CĐCS TRƯỜNG THPT THỚI LAI Số: 39/KH-CĐTHPTTL  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thới Lai, ngày 01 tháng 07 năm 2017, kế tiếp là   KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THPT THỚI LAI LẦN THỨ XII, tiếp theo là NHIỆM KỲ 2017-2022 Thực hiện kế hoạch số 49/KH-TLĐ, ngày 13/02/2017 của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ về

https://nslide.com/giao-an/ke-hoach-to-chuc-dai-hoi-cong-doan-co-so-nhiem-ky-2017-2022.dfzu0q.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Giáo án khác


CĐN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
CĐCS TRƯỜNG THPT THỚI LAI

Số: 39/KH-CĐTHPTTL
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thới Lai, ngày 01 tháng 07 năm 2017.


KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THPT THỚI LAI
LẦN THỨ XII. NHIỆM KỲ 2017-2022

Thực hiện kế hoạch số 49/KH-TLĐ, ngày 13/02/2017 của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ về tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018- 2023; Kế hoạch số 18/KH-CĐN, ngày 15/02/2017 của Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Đào tạo thành phố Cần Thơ về tổ chức đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017- 2022.
Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Đảng bộ cơ sở trường THPT Thới Lai về tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở trường THPT Thới Lai, lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017- 2022. Nay ban chấp hành Công đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊUCẦU
1. Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nghị quyết đại hội đảng bộ cơ sở vào phong trào công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ) ngành Giáo dục và hoạt động của tổ chức công đoàn; Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động; Đổi mới phương thức và hoạt động của công đoàn cơ sở nhằm tập hợp rộng rãi CCVCLĐ vào tổ chức công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
2. Đại hội công đoàn cơ sở Trường THPT Thới Lai có nhiệm vụ đánh giá đúng thực trạng tình hình CCVCLĐ; kết quả thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn cơ sở và nghị quyết đại hội công đoàn Ngành giáo dục và đào tạo thành phố nhiệm kỳ qua; rút ra những bài học kinh nghiệm, chỉ rõ yếu kém, tồn tại và nguyên nhân; đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới; đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
3. Thông qua đại hội công đoàn, lựa chọn bầu vào ban chấp hành công đoàn những cán bộ, đoàn viên có đủ năng lực, trình độ, có khả năng tổ chức thực hiện nghị quyết của đại hội, có tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, có uy tín trong hoạt động công đoàn; dám đấu tranh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đặc biệt là chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCVCLĐ; nâng cao uy tín, vị thế Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn mới.
4. Đại hội công đoàn phải thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thực sự dân chủ của đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn; tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của ban chấp hành; coi trọng chất lượng, tránh phô trương hình thức, tiết kiệm về thời gian và kinh phí.
5. Phương châm của đại hội: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”.
II. NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP
1. Nội dung:
- Thảo luận, thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ qua; quyết định chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp của công đoàn nhiệm kỳ tới phù hợp với chủ trương, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ thành phố Cần Thơ và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, của cấp ủy đảng; các nghị quyết, chỉ đạo của Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục thành phố Cần Thơ và tình hình thực tế của cơ quan.
- Tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục thành phố (nếu có).
- Tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
- Bầu Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra công đoàn, Ban nữ công nhiệm kỳ mới của công đoàn cơ sở Trường THPT Thới Lai và bầu đại biểu đi dự Đại hội lần thứ VI Công đoàn ngành Giáo dục thành phố

Sponsor Documents