Giáo Án Tài Liệu Của Tổ 3:Kế Hoạch Tự Bồi Dưỡng Thường Xuyên 2016-2017

giáo án điện tử Tiểu Học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
vw0n0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2016-10-01 20:52:38
Loại file
doc
Dung lượng
Trang
1
Lần xem
0
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

TH TÔ VĨNH DIỆN  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  Kế hoạch TỰ bồi dưỡng thường xuyên Năm học: 2016 - 2017 Giáo viên: Lê Thị Dung Trình độ văn hóa: 12/ 12 Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm Giáo viên chủ nhiệm lớp 3C, Trường tiểu học Tô Vĩnh Diện. - Căn cứ vào..

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 
TRƯỜNG TH TÔ VĨNH DIỆN
     Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
KÕ ho¹ch TỰ båi d­ìng th­êng xuyªn
N¨m häc: 2016 - 2017
        Giáo viên: Lê Thị Dung
        Trình độ văn hóa: 12/ 12
        Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm
        Giáo viên chủ nhiệm lớp 3C, Trường tiểu học Tô Vĩnh Diện.
 
  - C¨n cø vµo ®iÒu lÖ tr­êng TiÓu häc; C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh vÒ chuÈn nghÒ nghiÖp GV TiÓu häc cña BGD&§T;
 - C¨n cø th«ng t­ 32 ngµy 8/8/2011 cña Bé GD&§T vÒ ch­¬ng tr×nh båi d­ìng th­¬ng xuyªn gi¸o viªn TiÓu häc.
 - C¨n cø th«ng t­ 26 ngµy 10/7/2012 cña Bé GD&§T ban hµnh quy chÕ båi d­ìng th­êng xuyªn ®èi víi gi¸o viªn.
       - C¨n cø vµo nhu cÇu tù häc cña b¶n th©n ®Ó x¸c ®Þnh môc tiªu néi dung tù båi d­ìng cho b¶n th©n trong  n¨m häc 2016-2017 nh­ sau:
I. Môc tiªu:
1. Về kiến thức
- Båi d­ìng th­êng xuyªn nh»m thùc hiÖn quy chÕ båi d­êng th­êng xuyªn ®èi víi gi¸o viªn, thùc hiÖn néi dung, ch­¬ng tr×nh båi d­ìng ®Ó ®¹t chuÈn gi¸o viªn TiÓu häc
- BDTX nh»m n©ng cao n¨ng lùc tù häc, tù båi d­ìng; n©ng cao tr×nh ®é nhËn thøc vµ chuyªn m«n nghiÖp vô cña b¶n th©n ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô n¨m häc vµ ®¸p øng yªu cÇu ngµy cµng cao cña sù nghiÖp gi¸o dôc.             
2. Về kĩ năng
       Phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và các năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của trường nói riêng của tỉnh nói chung.
3)Về thái độ
        Nghiêm túc, nhiệt tình, cầu thị. Tích cực tự học hỏi, trao dồi, tự bồi dưỡng một cách thường xuyên liên tục
  II.HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG
*  Bồi dưỡng thường xuyên bằng hình thức tự học.
*  Bồi dưỡng thường xuyên bằng hình thức học tập trung có sự hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống kiến thức kết hợp với sinh hoạt chuyên đề, hội thảo của tổ chuyên môn, nhà trường .
*  Bồi dưỡng thường xuyên qua các đợt tập huấn chuyên môn.
* Bồi dưỡng thường xuyên theo hình thức học tập từ xa.
III)  THỜI GIAN BỒI DƯỠNG VÀ TÀI LIỆU
* Tháng 9  năm 2016  đến tháng 8   năm 2017
*   Theo tài liệu chung của bộ giáo dục và đào tạo, sở giáo dục biên soạn và phát hành.
*  Tự sưu tầm tài liệu ở sách báo, trên mạng, các tài liệu liên quan khác.
IV. PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG
- Nghiªm tóc thùc hiÖn kÕ ho¹ch häc tËp båi d­ưìng thư­êng xuyªn theo sù chØ ®¹o cña ngµnh. LËp kÕ ho¹ch båi d­ưìng thư­êng xuyªn cô thÓ, chi tiÕt cho mçi n¨m häc.
- Tham gia c¸c buæi sinh ho¹t chuyªn m«n cña tæ khèi, th¨m líp dù giê gi¸o viªn t¹i c¸c líp (Ýt nhÊt cã 9 tiÕt/1 häc kú). Qua c¸c tiÕt d¹y ®óc rót chuyªn m«n cho m×nh, gióp ®ì chuyªn m«n cho b¹n bÌ ®ång nghiÖp.
- Nghiªn cøu vµ häc tËp ®Çy ®ñ c¸c c«ng v¨n, quyÕt ®Þnh, th«ng t­, chØ ®¹o cña c¸c cÊp vÒ c«ng t¸c gi¸o dôc. VËn dông linh ho¹t c¸c néi dung vµo thùc tÕ ®¬n vÞ nh»m ®­a l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt trong c«ng t¸c.
- Tham gia gi¶ng d¹y c¸c tiÕt häc t¹i trưêng theo quy ®Þnh; thùc hiÖn ®æi míi ph­¬ng ph¸p  d¹y häc, ®æi míi kiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh vµ ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn, nhÊt lµ ®èi víi häc sinh yÕu, häc sinh khã kh¨n vÒ häc. §æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc theo h­ưíng linh ho¹t, tù chñ, ph¸t huy tÝnh tÝch cùc tù gi¸c cña häc sinh. D¹y ph©n hãa ®èi t­ưîng thu hót häc sinh tham gia häc tËp.
- Tham gia c¸c chuyªn ®Ò båi dư­ìng chuyªn m«n gi¸o viªn t¹i trư­êng, côm tr­êng triÓn khai ®óc rót kinh nghiÖm cña b¶n th©n qua viÖc dù giê ®ång nghiÖp.
- B¶n th©n tù häc trªn c¬ së c¸c tµi liÖu, s¸ch b¸o, th­ viÖn gi¸o dôc ®­îc cËp nhËt thư­êng xuyªn trªn m¹ng Internet,  ®ư­îc häc tËp víi sù hç trî cña tËp thÓ sư­ ph¹m.
- Tù t×m hiÓu hoµn c¶nh, t×nh h×nh thùc tÕ ®Þa ph­ư¬ng n¬i c«ng t¸c vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ, phong tôc tËp qu¸n, v¨n hãa, m«i tr­ưêng... ®Ó kÕt hîp lµm tèt c«ng t¸c chñ nhiÖm; vËn dông trong gi¶ng d¹y vµ gi¸o dôc häc sinh phï hîp víi nhu cÇu ph¸t triÓn cña x· héi hiÖn nay.
- Nghiªn cøu, vËn dông c¸c ®Ò tµi khoa häc; c¸c kinh nghiÖm hay cña c¸c ®ång nghiÖp vµo d¹y häc vµ gi¸o dôc häc sinh ®¹t hiÖu qu¶ tèt nhÊt. LËp kÕ ho¹ch nghiªn cøu, thùc hiÖn ®Ò tµi cho b¶n th©n ngay tõ ®Çu n¨m häc.
II. Néi dung båi d­ìng:
1. Néi dung båi d­ìng ®¸p øng yªu cÇu thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc theo cÊp häc- néi dung 1: 30 tiÕt/ n¨m häc. ( thùc hiÖn theo kÕ ho¹ch cña së GD&§T)
2. Néi dung båi d­ìng ®¸p øng yªu cÇu thùc hiÖn nhiÖm vô ph¸t triÓn gi¸o dôc ®Þa ph­¬ng theo n¨m häc, bao gåm c¶ néi dung båi d­ìng do c¸c dù ¸n thùc hiÖn - néi dung 2: 30 tiÕt/ n¨m häc.( thùc hiÖn theo kÕ ho¹ch cña së GD&§T)
3. Néi dung båi d­ìng ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn nghÒ nghiÖp liªn tôc cña b¶n th©n - néi dung 3: 60 tiÕt/ n¨m häc. Cô thÓ nh­ sau:
 

m« ®un
Tªn vµ néi dung m« ®un
Môc tiªu båi d­ìng
Thêi gian
tù häc
(tiÕt)
TH1
Mét sè vÊn ®Ò vÒ t©m lÝ häc d¹y häc ë tiÓu häc
1. T©m lÝ häc vÒ sù ph¸t triÓn trÝ tuÖ  häc sinh tiÓu häc
2. T©m lÝ häc vÒ sù h×nh thµnh kÜ n¨ng häc tËp cña häc sinh tiÓu häc
3. T©m lÝ häc vÒ gi¸o dôc ®¹o ®øc  häc sinh tiÓu häc
N¾m v÷ng mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ t©m lÝ häc d¹y häc ë tiÓu häc ®Ó vËn dông trong d¹y häc, gi¸o dôc ë tr­êng tiÓu häc
10
 
 
TH2
§Æc ®iÓm t©m lý cña häc sinh khuyÕt tËt hoÆc chËm ph¸t triÓn trÝ tuÖ, häc sinh cã hoµn c¶nh khã kh¨n
1. T©m lÝ cña häc sinh khuyÕt tËt vµ chËm ph¸t triÓn trÝ tuÖ
2. T©m lÝ cña häc sinh cã hoµn c¶nh khã kh¨n
Cã kÜ n¨ng t×m hiÓu, ph©n tÝch ®Æc ®iÓm t©m lÝ häc sinh khuyÕt tËt hoÆc chËm ph¸t triÓn trÝ tuÖ, häc sinh cã hoµn c¶nh khã kh¨n ®Ó vËn dông trong d¹y häc, gi¸o dôc phï hîp ®èi t­¬ng häc sinh.
10
TH3
§Æc ®iÓm t©m lÝ cña häc sinh c¸ biÖt, häc sinh yÕu kÐm, häc sinh kh¸ giái, häc sinh n¨ng khiÕu
 1. T©m lÝ cña häc sinh c¸ biÖt
2. T©m lÝ cña häc sinh yÕu kÐm
3. T©m lÝ cña häc sinh kh¸ giái, häc sinh n¨ng khiÕu
Cã kÜ n¨ng t×m hiÓu, ph©n tÝch ®Æc ®iÓm t©m lÝ häc sinh c¸ biÖt, häc sinh yÕu kÐm, häc sinh kh¸ giái, häc sinh n¨ng khiÕu ®Ó vËn dông trong d¹y häc, gi¸o dôc phï hîp ®èi t­¬ng häc sinh.
 
10
TH7
X©y dùng m«i tr­êng häc tËp th©n thiÖn
- X©y dùng m«i tr­êng th©n thiÖn trong nhµ tr­êng vÒ tinh thÇn (quan hÖ gi¸o viªn-gi¸o viªn, gi¸o viªn-häc sinh, häc sinh-häc sinh, nhµ tr­êng- phô huynh)
HiÓu ®­îc thÕ nµo lµ x©y dùng m«i tr­êng tr­êng häc th©n thiÖn vÒ mÆt tinh thÇn; hiÓu ý nghÜa vµ biÕt c¸ch x©y dùng m«i tr­êng tr­êng häc th©n thiÖn vÒ mÆt tinh thÇn.
8
TH12
 
LËp kÕ ho¹ch d¹y häc tÝch hîp c¸c néi dung gi¸o dôc ë tiÓu häc
1. C¸c néi dung cÇn tÝch hîp gi¸o dôc trong c¸c m«n häc vµ ho¹t ®éng gi¸o dôc ë tiÓu häc.
2. Ph­¬ng ph¸p lùa chän ®Þa chØ tÝch hîp vµ x¸c ®Þnh møc ®é tÝch hîp trong c¸c bµi häc cña tõng m«n häc vµ ho¹t ®éng gi¸o dôc ë tiÓu häc.
3.  KÜ n¨ng lùa chän ph­¬ng ph¸p - kÜ thuËt d¹y häc phï hîp víi viÖc d¹y häc tÝch hîp.
4. Thùc hµnh lËp kÕ ho¹ch d¹y häc tÝch hîp c¸c néi dung gi¸o dôc.
NhËn biÕt ®­îc c¸c néi dung cÇn tÝch hîp gi¸o dôc trong c¸c m«n häc vµ ho¹t ®éng gi¸o dôc ë tiÓu häc; biÕt lùa chän c¸c ®Þa chØ tÝch hîp phï hîp vµ c¸ch x¸c ®Þnh møc ®é tÝch hîp trong c¸c bµi häc cña tõng m«n häc vµ ho¹t ®éng gi¸o dôc ë tiÓu häc. LËp ®­îc kÕ ho¹ch d¹y häc tÝch hîp c¸c néi dung gi¸o dôc.
 
7
TH13
KÜ n¨ng lËp kÕ ho¹ch bµi häc theo h­íng d¹y häc tÝch cùc
1. Ph©n lo¹i bµi häc ë tiÓu häc; yªu cÇu chung cña mçi lo¹i bµi häc: bµi h×nh thµnh kiÕn thøc míi, bµi thùc hµnh, bµi «n tËp, kiÓm tra
2. C¸ch triÓn khai mçi lo¹i bµi  häc theo h­íng d¹y häc ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña ng­êi häc.
3. C¸c b­íc thiÕt kÕ kÕ ho¹ch bµi häc theo h­íng d¹y häc ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña ng­êi häc.
Ph©n biÖt ®­îc c¸c lo¹i bµi häc ë tiÓu häc vµ yªu cÇu cña mçi lo¹i bµi häc.
BiÕt c¸ch triÓn khai mçi lo¹i bµi häc trªn líp theo h­íng d¹y häc ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña ng­êi häc.  
Nªu ®­îc c¸c b­íc, yªu cÇu thiÕt kÕ kÕ ho¹ch bµi häc theo h­íng d¹y häc ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña ng­êi häc. 
12
TH14
Thùc hµnh thiÕt kÕ kÕ ho¹ch bµi häc theo h­íng d¹y häc tÝch cùc
1. X¸c ®Þnh môc tiªu bµi häc
2. ThiÕt kÕ c¸c ho¹t ®éng häc tËp
3. §¸nh gi¸ kÕ ho¹ch bµi häc
ThiÕt kÕ ®­îc kÕ ho¹ch bµi häc cô thÓ theo h­íng d¹y häc tÝch cùc.
Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ ®­îc mét sè kÕ ho¹ch bµi häc ®· thiÕt kÕ vµ ®Ò xuÊt c¸ch ®iÒu
15
TH15
Mét sè ph­¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc ë tiÓu häc
1. Ph­¬ng ph¸p gi¶i quyÕt vÊn ®Ò
2. Ph­¬ng ph¸p lµm viÖc theo nhãm
3. Ph­¬ng ph¸p hái ®¸p
HiÓu ®­îc môc ®Ých, ®Æc ®iÓm, quy tr×nh vµ ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ mét sè ph­¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc ë tiÓu häc.
BiÕt c¸ch vËn dông mét sè ph­¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc vµo d¹y c¸c m«n häc ë tiÓu häc.
10
TH16
Mét sè kÜ thuËt d¹y häc tÝch cùc ë tiÓu häc
1. KÜ thuËt ®Æt c©u hái
2. KÜ thuËt d¹y häc theo gãc
3. KÜ thuËt l¾ng nghe vµ ph¶n håi tÝch cùc
4. KÜ thuËt tæ chøc trß ch¬i häc tËp
5.  KÜ thuËt häc tËp hîp t¸c…
HiÓu ®­îc môc ®Ých, ®Æc ®iÓm, c¸ch tiÕn hµnh mét sè kÜ thuËt d¹y häc tÝch cùc ë tiÓu häc.
BiÕt c¸ch vËn dông mét sè kÜ thuËt d¹y häc tÝch cùc vµo d¹y c¸c m«n häc ë tiÓu häc.
4
 
TH17
 Sö dông thiÕt bÞ d¹y häc ë tiÓu häc
1.VÞ trÝ, vai trß cña c«ng t¸c thiÕt bÞ d¹y häc trong nhµ tr­êng tiÓu häc
2. HÖ thèng thiÕt bÞ d¹y häc ë tr­êng tiÓu häc
3.H­íng dÉn sö dông mét sè thiÕt bÞ d¹y häc
HiÓu ®­îc vÞ trÝ, vai trß cña c«ng t¸c thiÕt bÞ d¹y häc trong nhµ tr­êng tiÓu häc.
HiÓu vµ tr×nh bµy ®­îc hÖ thèng thiÕt bÞ d¹y häc ë tr­êng tiÓu häc.
VËn hµnh vµ sö dông ®­îc mét sè thiÕt bÞ d¹y häc ë tr­êng tiÓu häc.
 
4
 
TH19
Tù lµm ®å dïng d¹y häc ë tr­êng tiÓu häc
1. Tù lµm ®å dïng d¹y häc ë tr­êng tiÓu häc.
2. Tù lµm ®å dïng d¹y häc m«n TiÕng ViÖt
3. Tù lµm ®å dïng d¹y häc m«n To¸n
4. Tù lµm ®å dïng d¹y häc m«n Tù nhiªn- x· héi, m«n Khoa häc
HiÓu, tr×nh bµy ®­îc yªu cÇu trong viÖc tù lµm ®å dïng d¹y häc.
4
TH20
 KiÕn thøc, kÜ n¨ng tin häc c¬ b¶n
- Giíi thiÖu hÖ so¹n th¶o v¨n b¶n Microsoft Word (gäi t¾t lµ word); Thùc hµnh so¹n th¶o v¨n b¶n, tr×nh bµy v¨n b¶n vµ in v¨n b¶n trªn m¸y tÝnh.
BiÕt thùc hiÖn ®óng, chÝnh x¸c c¸c thao t¸c c¬ b¶n trong hÖ ®iÒuhµnh Windows.
Sö dông thµnh th¹o c¸c chøc n¨ng c¬ b¶n cña hÖ so¹n th¶o v¨n b¶n Microsoft Word (gäi t¾t lµ word).
BiÕt so¹n th¶o, tr×nh bµy ®Ñp, ®óng mét v¨n b¶n bÊt kú.
Thùc hiÖn ®iÒu khiÓn in ®­îc c¸c v¨n b¶n trong Word.
4
 
 
 
 
TH21
øng dông phÇn mÒm tr×nh diÔn Microsoft PowerPoint trong d¹y häc
1. C¸c tÝnh n¨ng c¬ b¶n cña phÇn mÒm tr×nh diÔn Microsoft PowerPoint.
2. Thùc hµnh c¸c tÝnh n¨ng c¬ b¶n cña phÇn mÒm tr×nh diÔn PowerPoint ®Ó x©y dùng mét tÖp tin tr×nh diÔn phôc vô cho viÖc d¹y häc ë tiÓu häc.
X¸c ®Þnh ®­îc c¸c tÝnh n¨ng c¬ b¶n cña phÇn mÒm tr×nh diÔn Microsoft PowerPoint vµ biÕt mét tÖp tin tr×nh diÔn.
Sö dông thµnh th¹o c¸c tÝnh n¨ng c¬ b¶n cña phÇn mÒm tr×nh diÔn Microsoft PowerPoint ®Ó ®Ó x©y dùng mét tÖp tin tr×nh diÔn phôc vô cho viÖc d¹y häc ë tiÓu häc.
6
 
TH23
M¹ng Internet – t×m kiÕm vµ khai th¸c th«ng tin :
1.Nh÷ng ®iÒu cÇn biÕt khi tham gia vµo Internet.
2. C¸ch sö dông mét tr×nh duyÖt Web
3. C¸ch thøc t×m kiÕm th«ng tin trªn Internet.
4. C¸ch sö dông dÞch vô göi vµ nhËn th­ ®iÖn tö.
BiÕt c¸ch sö dông mét tr×nh duyÖt Web.
BiÕt c¸ch t×m kiÕm th«ng tin trªn Internet.
BiÕt c¸ch göi vµ nhËn th­ ®iÖn tö.
4
 
 
 
 
 
 
TH33
Thùc hµnh d¹y häc ph©n ho¸ ë tiÓu häc
1. C¸c b­íc lËp kÕ ho¹ch d¹y häc ph©n ho¸ phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ ®èi t­îng tiÓu häc.
- X¸c ®Þnh môc tiªu bµi häc
- ThiÕt kÕ c¸c ho¹t ®éng häc tËp
- §¸nh gi¸ kÕ  ho¹ch bµi häc
2. Thùc hµnh x©y dùng kÕ ho¹ch bµi häc d¹y häc tÝch hîp mét sè néi dung gi¸o dôc.
ThiÕt kÕ ®­îc kÕ ho¹ch d¹y häc ph©n ho¸ phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ ®èi t­îng häc sinh.
Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ ®­îc mét sè kÕ ho¹ch bµi häc theo quan ®iÓm d¹y häc ph©n ho¸ ®· thiÕt kÕ vµ ®Ò xuÊt c¸ch ®iÒu chØnh.
4
 
 
 
 
 
TH34
 C«ng t¸c chñ nhiÖm líp ë tr­êng tiÓu häc
1. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c chñ nhiÖm trong giai ®o¹n hiÖn nay:
- NhiÖm vô, chøc n¨ng cña ng­êi gi¸o viªn chñ nhiÖm trong tr­êng tiÓu häc.
- Yªu cÇu ®èi víi gi¸o viªn chñ nhiÖm trong c«ng t¸c gi¸o dôc ë ®Þa ph­¬ng trong giai ®o¹n hiÖn nay.
- Quan hÖ gi÷a gi¸o viªn chñ nhiÖm ®èi víi Ban gi¸m hiÖu, ®ång nghiÖp, phô huynh, cha mÑ häc sinh vµ céng ®ång.
2. Hå s¬ vÒ c«ng t¸c chñ nhiÖm
N¾m ®­îc nh÷ng vÊn ®Ò lÝ luËn c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c chñ nhiÖm líp vµ yªu cÇu ®èi víi ng­êi gi¸o viªn chñ nhiÖm líp ë tiÓu häc trong giai ®o¹n hiÖn nay. 
Cã kÜ n¨ng lËp hå s¬ chñ nhiÖm líp.
Cã mèi quan hÖ tèt víi Ban gi¸m hiÖu, ®ång nghiÖp, phô huynh, Ban ®¹i diÖn cha mÑ häc sinh vµ céng ®ång.
4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     NỘI DUNG TỰ BỒI DƯỠNG THEO THÁNG
THÁNG 9/2016 : BÀI I
Modul: Nghiên cứu vềmột số vấn đề tâm lí học – dạy học ở Tiểu học để vận dụng vào quá trình dạy học, giáo dục học sinh.
I . PHẦN TỰ HỌC:
Stt hoạt động
 
Nội dung thực hiện các yêu cầu của hoạt động
 
Phương tiện hỗ trợ.
 
Hoạt động 1
 
Đặc điểm tâm lí học sinh Tiểu học:
Nắm vững một số vấn đề cơ bản về tâm lí học, dạy học ở Tiểu học
 
 
Đọc tài liệu, phim tư liệu về sự phát triển tâm lí con người.
 
Hoạt động 2
 
Đặc điểm tâm lí học sinh khuyết tật:
Phân tích đặc điểm tâm lí học sinh khuyết tật, chậm phát triển trí tuệ, học sin h có hoàn cảnh khó khăn để vận dụng trong dạy học, giáo dục cho phù hợp đối tượng học sinh.
 
 
Đọc tài liệu.
GVCN các lớp có HS khuyết tật.
Phụ huynh HS.
 
Hoạt động 3
 
Đặc điểm tâm lí của HS cá biệt, HS yếu kém, HS khá giỏi, HS năng khiếu:
Đọc tài liệu, thảo luận nhóm, tổ chuyên môn để tìm hiểu tâm lí của từng đối tượng học sinh, tìm hiểu những thuận lợi , khó khăn của từng đối tượng từ đó tìm biện pháp dạy học, giáo dục hiệu quả với từng đối tượng HS.
 
Tài liệu.
Kết quả: Nắm được đặc điểm tâm lí, sinh lí của HS Tiểu học, HS khuyết tật, học sinh cá biệt, học sinh yếu kém, học sinh khá giỏi, học sinh có năng khiếu từ đó có biện pháp dạy học, giáo dục tác động tích cực đến từng đối tượng nhằm đưa lại hiệu quả cao nhất trong quá trimnhf dạy học và giáo dục học sinh.
II.PHẦN NHẬN XÉT CỦA TỔ, NHÓM CHUYÊN MÔN:      
(  Nêu ý kiến thu hoạch của cá nhân hoặc các nội dung trao đổi trong nhóm, tổ chuyên môn sau khi đối chiếu phần  thực hiện của cá nhân với thông tin phản hồi của nhóm, tổ chuyên môn)       
1)Nhận xét nội dung:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2)Vận dụng trong thực tiễn công tác giảng dạỵ:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) Thắc mắc, đề xuất ( nếu có)  :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C. ĐÁNH GIÁ:
1)  Trả lời câu hỏi tự đánh giá: ( 5 điểm)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Kết quả thực hiện kĩ năng: ( 5 điểm)
…………………………………………………………………………………….
   Tổ trưởng CM đánh giá mức độ HT                   Giáo viên tự học kí tên
    ……………………………………
   ……………………………………..                        
                               Lê Thị Dung
 
Hiệu trưởng duyệt
………………………………………
…………………………………………..
……………………………………………..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 NỘI DUNG TỰ BỒI DƯỠNG THÁNG 10/2016
BÀI 2
Modul: Xây dựng môi trường học tập thân thiện, tích cực.
 
Số thứ tự hoạt động
Nội dung thực hiện các yêu cầu của hoạt động
Phương tiện hỗ trợ
 
 
Hoạt động 1
 
 
 
 
Đọc tài liệu, thảo luận nhóm, tổ chuyên môn để tìm hiểu môi trường của trường học thân thiện về mặt tinh thần.
 
Đọc tài liệu
Tham khảo thực tế
 
 
 
 
 
Hoạt động 2
 
 
 
 
Tìm hiểu ý nghĩa, tác dụng của môi trường trường học thân thiện trong việc giáo dục và dạy học.
 
Tài liệu
Tranh ảnh
Tham quan một số trường chuẩn
 
 
Hoạt động 3
 
 
 
 
Tìm biện pháp xây dựng môi trường trường học thân thiện ảnh hưởng tích cực đến hoạt động học tập và giáo dục học sinh
 
Tài liệu
Môi trường thực tế
 
 
Hoạt động 4
 
 
 
 
Thực hiện xây dựng môi trường  trường học thân thiện bằng cách tạo cảnh quan trường lớp xanh, sạch, đẹp; tạo không khí cởi mở, gần gũi giữa người dạy với người học, giữa HS với HS; giưa HS với những người  xung quanh…..
 
 
 
 
 
Kết quả
 
 
 
 
 
Đưa học sinh vào môi trường học tập thân thiện thoải mái, vui tươi lành mạnh. Làm cho học sinh cảm nhận được mỗi ngày đến trường thực sự là một niềm vui. Học sinh học tập tích cực hơn.
 
 
II.PHẦN NHẬN XÉT CỦA TỔ, NHÓM CHUYÊN MÔN:      
(  Nêu ý kiến thu hoạch của cá nhân hoặc các nội dung trao đổi trong nhóm, tổ chuyên môn sau khi đối chiếu phần  thực hiện của cá nhân với thông tin phản hồi của nhóm, tổ chuyên môn)       
1)Nhận xét nội dung:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2)Vận dụng trong thực tiễn công tác giảng dạỵ:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) Thắc mắc, đề xuất ( nếu có)  :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C. ĐÁNH GIÁ:
1)  Trả lời câu hỏi tự đánh giá: ( 5 điểm)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2)Kết quả thực hiện kĩ năng: ( 5 điểm)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
   Tổ trưởng CM đánh giá mức độ HT                   Giáo viên tự học kí tên
    ……………………………………
   ……………………………………..
                Lê Thị Dung
 
 
Hiệu trưởng duyệt
………………………………………
…………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
………………………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
                              NỘI DUNG TỰ BỒI DƯỠNG THÁNG 11/2016
BÀI 3
Modul: Bồi dưỡng những kiến thức, kĩ năng tin học cơ bản.
 
Số thứ tự hoạt động
Nội dung thực hiện các yêu cầu của hoạt động
Phương tiện hỗ trợ
 
 
Hoạt động 1
 
 
 
 
Tìm hiểu ứng dụng của tin học trong quá trình làm công tác chủ nhiệm lớp, và công tác soạn giảng.
 
Đọc tài liệu
Tham khảo thực tế
 
 
 
 
 
Hoạt động 2
 
 
 
 
Thực hành soạn thảo các văn bản trên phần mềm word: Giáo án. Các thông báo….
 
Tài liệu
Máy tính
 
 
Hoạt động 3
 
 
 
 
Thực hành soạn thảo các văn bản có liên quan đến số liệu, bảng thống kê tên Word. Thực hành in các văn bản.
 
Tài liệu
Máy tính
 
 
Hoạt động 4
 
 
 
 
Thực hành tìm kiếm thông tin trên mạng Internet. Thực hành gửi và nhận thư điện tử.
 
Tài liệu
Máy tính
 
 
 
Kết quả
 
 
 
 
Biết soạn thảo văn bản, soạn giáo án, làm danh sách học sinh, các báo cáo về số liệu. Biết truy cập mạng Internet để tìm kiếm thông tin về giáo dục qua thư viện giáo dục. Tải các thông tin cần thiết phục vụ trong quá trình dạy học và giáo dục.
 
 
 
II.PHẦN NHẬN XÉT CỦA TỔ, NHÓM CHUYÊN MÔN:      
(  Nêu ý kiến thu hoạch của cá nhân hoặc các nội dung trao đổi trong nhóm, tổ chuyên môn sau khi đối chiếu phần  thực hiện của cá nhân với thông tin phản hồi của nhóm, tổ chuyên môn)       
1)Nhận xét nội dung:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2)Vận dụng trong thực tiễn công tác giảng dạỵ:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) Thắc mắc, đề xuất ( nếu có)  :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1)  Trả lời câu hỏi tự đánh giá: ( 5 điểm)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2)Kết quả thực hiện kĩ năng: ( 5 điểm)
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
   Tổ trưởng CM đánh giá mức độ HT                   Giáo viên tự học kí tên
    ……………………………………
   ……………………………………..
                    Lê Thị Dung
 
Hiệu trưởng duyệt
………………………………………
…………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
………………………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
                       NỘI DUNG TỰ BỒI DƯỠNG THÁNG 12/2016
BÀI 4
Modul: Bồi dưỡng công tác chủ nhiệm lớp.
 
Số thứ tự hoạt động
Nội dung thực hiện các yêu cầu của hoạt động
Phương tiện hỗ trợ
 
 
Hoạt động 1
 
 
 
 
Nghiên cứu tài liệu những vấn đề lí luận cơ bản về công tác chủ nhiệm lớp và yêu cầu đối với người giáo viên chủ nhiệm lớp.
 
Đọc tài liệu
Tham khảo thực tế
 
 
 
 
 
Hoạt động 2
 
 
 
 
Thực hành lập hồ sơ chủ nhiệm lớp.
 
Các loại hồ sơ theo quy định
 
 
Hoạt động 3
 
 
 
 
Xây dựng phương pháp, biện pháp để làm một giáo viên chủ nhiệm giỏi.
 
Tài liệu
Tham khảo thực tế
 
 
Hoạt động 4
 
 
 
 
Xây dựng các mối quan hệ có lợi cho công tác chủ nhiệm lớp như: Quan hệ với BGH, đồng nghiệp, phụ huynh, Ban đại diện hội cha mẹ học sinh và cộng đồng.
 
 
 
 
 
Kết quả
 
 
 
 
Tìm hiểu hoàn cảnh của từng HS trong lớp về mọi mặt để nắm bắt được thuận lợi , khó khăn của từng HS.
Lập được hồ sơ và kế hoạch chủ nhiệm lớp cho cả năm học sát thực tế, hiệu quả.
Được đồng nghiệp, BGH và phụ huynh HS tín nhiệm.
 
II.PHẦN NHẬN XÉT CỦA TỔ, NHÓM CHUYÊN MÔN:      
(  Nêu ý kiến thu hoạch của cá nhân hoặc các nội dung trao đổi trong nhóm, tổ chuyên môn sau khi đối chiếu phần  thực hiện của cá nhân với thông tin phản hồi của nhóm, tổ chuyên môn)       
 
1)Nhận xét nội dung:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2)Vận dụng trong thực tiễn công tác giảng dạỵ:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) Thắc mắc, đề xuất ( nếu có)  :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
C. ĐÁNH GIÁ:
1)  Trả lời câu hỏi tự đánh giá: ( 5 điểm)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2)Kết quả thực hiện kĩ năng: ( 5 điểm)
  …………………………………………………………………………………………………..   ………………………………………………………………………….
   Tổ trưởng CM đánh giá mức độ HT                   Giáo viên tự học kí tên
    ……………………………………
   ……………………………………..
 
 
Hiệu trưởng duyệt
………………………………………
…………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
………………………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               NỘI DUNG TỰ BỒI DƯỠNG THÁNG 1- 2017
BÀI 5
Modul: Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở Tiểu học
Số thứ tự hoạt động
Nội dung thực hiện các yêu cầu của hoạt động
Phương tiện hỗ trợ
 
 
Hoạt động 1
 
 
 
Nghiên cứu tài liệu, các công văn chỉ đạo để nắm được các nội dung cần tích hợp giáo dục .
Tài liệu, các công văn hướng dẫn của ngành GD
 
 
Hoạt động 2
 
 
Nghiên cứu tài liệu, các công văn, hướng dẫn chỉ đạo để nắm bắt được các môn học, các hoạt động giáo dục có tích hợp nội dung giáo dục. ( Tất cả các môn học trong chương trình Tiểu học).
Tài liệu, công văn, hướng dẫn chỉ đạo của ngành GD.
 
 
Hoạt động 3
 
 
 
Nghiên cứu tài liệu để tìm và nắm bắt các nội dung, chủ đề cần tích hợp giáo dục: Biến đổi khí hậu. Môi trường biển đảo. Bảo vệ tài nguyên môi trường…
 
Tài liệu và Sách giáo khoa
 
 
Hoạt động 4
 
 
 
Lựa chọn và xác định mức độ tích hợp trong các bài học của từng môn học và hoạt động giáo dục ở Tiểu học. Thực hành lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung dạy học.
Tài liệu và sách giáo khoa
 
 
 
Kết quả
Nghiên cứu kĩ tài liệu, công văn, hướng dẫn chỉ đạo của ngành. Xác định được chính xác các nội dung chủ đề cần tích hợp trong quá trình dạy học và giáo dục. Xác định được các môn học cần tích hợp và mức độ tích hợp trong từng bài. Lập được kế hoạch dạy học các bài học có nội dung tích hợp.
Bổ sung:
 
 
 
 
II.PHẦN NHẬN XÉT CỦA TỔ, NHÓM CHUYÊN MÔN:      
(  Nêu ý kiến thu hoạch của cá nhân hoặc các nội dung trao đổi trong nhóm, tổ chuyên môn sau khi đối chiếu phần  thực hiện của cá nhân với thông tin phản hồi của nhóm, tổ chuyên môn)       
1)Nhận xét nội dung:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2)Vận dụng trong thực tiễn công tác giảng dạỵ:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) Thắc mắc, đề xuất ( nếu có)  :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C. ĐÁNH GIÁ:
1)  Trả lời câu hỏi tự đánh giá: ( 5 điểm)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2)Kết quả thực hiện kĩ năng: ( 5 điểm)
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   Tổ trưởng CM đánh giá mức độ HT                   Giáo viên tự học kí tên
    ……………………………………
   ……………………………………..
 
Hiệu trưởng duyệt
………………………………………
…………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NỘI DUNG TỰ BỒI DƯỠNG THÁNG 2- 2017
BÀI 6
Modul: Kĩ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực ở Tiểu học.
Số thứ tự hoạt động
Nội dung thực hiện các yêu cầu của hoạt động
Phương tiện hỗ trợ
 
 
Hoạt động 1
 
 
 
Phân biệt được các loại bài học ở Tiểu học và yêu cầu của mỗi loại bài. Xác định nội dung, mức độ tích hợp trong bài học ( nếu có)
Tài liệu
Sách giáo khoa
 
 
 
 
Hoạt động 2
 
 
Thực hành lập kế hoạch dạy học đối với từng loại bài phù hợp với yêu cầu của nội dung bài học đó. Các nội dung tích hợp ( nếu có) phải đưa vào đúng lúc, đúng chỗ trong kế hoạch dạy học.
Tài liệu
Sách giáo khoa
Học sinh
 
 
Hoạt động 3
 
 
Thực hành triển khai kế hoạch dạy học mỗi loại bài học trên lớp theo hướng dạy học tích cực: Dạy học lấy HS làm trung tâm; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học.
Tài liệu
SGK
HS
 
 
Hoạt động 4
 
 
 
Thực hiện các bước, yêu cầu thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học phát huy tính tích cực của người học.
 
 
 
 
Kết quả
Lập được kế hoạch dạy học phù hợp với từng loại bài, từng môn học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học trong quá trình giáo dục.
Bổ sung:
 
 
 
 
II.PHẦN NHẬN XÉT CỦA TỔ, NHÓM CHUYÊN MÔN:      
(  Nêu ý kiến thu hoạch của cá nhân hoặc các nội dung trao đổi trong nhóm, tổ chuyên môn sau khi đối chiếu phần  thực hiện của cá nhân với thông tin phản hồi của nhóm, tổ chuyên môn)       
 
1)Nhận xét nội dung:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2)Vận dụng trong thực tiễn công tác giảng dạy ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3) Thắc mắc, đề xuất ( nếu có)  :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C. ĐÁNH GIÁ:
1)  Trả lời câu hỏi tự đánh giá: ( 5 điểm)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2)Kết quả thực hiện kĩ năng: ( 5 điểm)
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
 Tổ trưởng CM đánh giá mức độ HT                   Giáo viên tự học kí tên
    ……………………………………
   ……………………………………..
               Lê Thị Dung                                     
                                                    Hiệu trưởng duyệt
………………………………………
…………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NỘI DUNG TỰ BỒI DƯỠNG THÁNG 3- 2017
BÀI 7
Modul: Một số phương pháp dạy học tích cực ở Tiểu học- dạy học lấy HS làm trung tâm
Số thứ tự hoạt động
Nội dung thực hiện các yêu cầu của hoạt động
Phương tiện hỗ trợ
 
 
Hoạt động 1
 
 
 
Đọc tài liệu, dự giờ để xác định được một số phương pháp dạy học phát huy được tính tích cực ở HSTH.
 
Tài liệu
 
 
Hoạt động 2
 
 
 
Tìm hiểu về đặc điểm, quy trình, và điều kiện để thực hiện hiệu quả một số phương pháp dạy học tích cực ở Tiểu học.
 
Tài liệu,. thực tế dạy học
 
 
Hoạt động 3
 
 
 
Tìm hiểu và vận dụng các hình thức tổ chức dạy học để thực hiện hiệu quả các phương pháp dạy học tích hợp ở Tiểu học
 
Thực tế dạy học.
Các thiết bị dạy học
 
 
Hoạt động 4
 
 
 
Vận dụng vào dạy các môn học ở Tiểu học.
 
 
 
 
Kết quả
Tìm và vận dụng tốt một số phương pháp dạy học phát huy tính tích cực sáng tạo ở người học. Làm cho học sinh tiếp thu kiến thức một cách củ động. Hiệu quả dạy học cao hơn.
Bổ sung:
 
 
 
 
II.PHẦN NHẬN XÉT CỦA TỔ, NHÓM CHUYÊN MÔN:      
(  Nêu ý kiến thu hoạch của cá nhân hoặc các nội dung trao đổi trong nhóm, tổ chuyên môn sau khi đối chiếu phần  thực hiện của cá nhân với thông tin phản hồi của nhóm, tổ chuyên môn)       
1)Nhận xét nội dung:
2)Vận dụng trong thực tiễn công tác giảng dạỵ:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3) Thắc mắc, đề xuất ( nếu có)  :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C. ĐÁNH GIÁ:
1)  Trả lời câu hỏi tự đánh giá: ( 5 điểm)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2)Kết quả thực hiện kĩ năng: ( 5 điểm)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
Tổ trưởng CM đánh giá mức độ HT                   Giáo viên tự học kí tên
    ……………………………………
   ……………………………………..
                   Lê Thị Dung
                                                 Hiệu trưởng duyệt
………………………………………
…………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
………………………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       NỘI DUNG TỰ BỒI DƯỠNG THÁNG 4- 2017
BÀI 8
Modul: Một số kĩ thuật, biện pháp dạy học tích cực ở Tiểu học
Số thứ tự hoạt động
Nội dung thực hiện các yêu cầu của hoạt động
Phương tiện hỗ trợ
 
 
Hoạt động 1
 
 
 
Đọc tài liệu, tham gia sinh hoạt chuyên đề về đặc điểm, cách tiến hành một số kĩ thuật dạy học tích cực ở Tiểu học.
 
Tài liệu
 
 
Hoạt động 2
 
 
 
Vận dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực vào dạy các môn học ở Tiểu học
 
 
 
Hoạt động 3
 
 
 
Vận dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực vào dạy các môn học ở Tiểu học
 
 
 
Hoạt động 4
 
 
 
Vận dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực vào dạy các môn học ở Tiểu học
 
 
 
 
Kết quả
Tham gia sinh hoạt chuyên đề về cách tiến hành một số kĩ thuật dạy học tích cực ở Tiểu học. Vận dụng vào quá trình dạy học.
Bổ sung:
 
 
 
 
II.PHẦN NHẬN XÉT CỦA TỔ, NHÓM CHUYÊN MÔN:      
(  Nêu ý kiến thu hoạch của cá nhân hoặc các nội dung trao đổi trong nhóm, tổ chuyên môn sau khi đối chiếu phần  thực hiện của cá nhân với thông tin phản hồi của nhóm, tổ chuyên môn)       
1)Nhận xét nội dung:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2)Vận dụng trong thực tiễn công tác giảng dạỵ:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3) Thắc mắc, đề xuất ( nếu có)  :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………C. ĐÁNH GIÁ:
1)  Trả lời câu hỏi tự đánh giá: ( 5 điểm)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2)Kết quả thực hiện kĩ năng: ( 5 điểm)
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
   Tổ trưởng CM đánh giá mức độ HT                   Giáo viên tự học kí tên
    ……………………………………
   ……………………………………..
                Lê Thị Dung
                                                  Hiệu trưởng duyệt
………………………………………
…………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
………………………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        NỘI DUNG TỰ BỒI DƯỠNG THÁNG 5 - 2017
BÀI 9
Modul: Sử dụng thiết bị dạy học ở Tiểu học
Số thứ tự hoạt động
Nội dung thực hiện các yêu cầu của hoạt động
Phương tiện hỗ trợ
 
 
Hoạt động 1
 
 
 
Đọc tài liệu tìm hiểu tác dụng của đồ dùng và thiết bị dạy học trong quá trình dạy học
 
Tài liệu
Thiết bị nhà trường.
 
 
Hoạt động 2
 
 
 
Tìm hiểu cách sử dụng từng loại thiết bị dạy học. Nắm được hệ thống thiết bị và đồ dùng dạy học có ở thư viện trường mình.
 
Cán bộ phụ trách thiết bị
 
 
Hoạt động 3
 
 
 
Tìm hiểu mục đích sử dụng của từng loại đồ dùng, thiết bị cho từng bài học, môn học mình đang dạy.
 
Phòng thiết bị
 
 
Hoạt động 4
 
 
 
Vận hành và sử dụng hiệu quả một số thiết bị, đồ dùng dạy học trong quá trình giảng dạy
 
Các đồ dùng DH
 
 
 
Kết quả
Sử dụng triệt để và hiệu quả các đồ dùng dạy học, thiết bị dạy học sẵn có ở thư viên trường. Đồng thời làm thêm các đồ dùng khác phục vụ giảng dạy.
Bổ sung:
 
 
 
 
II.PHẦN NHẬN XÉT CỦA TỔ, NHÓM CHUYÊN MÔN:      
(  Nêu ý kiến thu hoạch của cá nhân hoặc các nội dung trao đổi trong nhóm, tổ chuyên môn sau khi đối chiếu phần  thực hiện của cá nhân với thông tin phản hồi của nhóm, tổ chuyên môn)       
1)Nhận xét nội dung:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2)Vận dụng trong thực tiễn công tác giảng dạỵ:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3) Thắc mắc, đề xuất ( nếu có)  :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C. ĐÁNH GIÁ:
1)  Trả lời câu hỏi tự đánh giá: ( 5 điểm)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2)Kết quả thực hiện kĩ năng: ( 5 điểm)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
   Tổ trưởng CM đánh giá mức độ HT                   Giáo viên tự học kí tên
    ……………………………………
   ……………………………………..
                    Lê Thị Dung
                                              Hiệu trưởng duyệt
………………………………………
…………………………………………..
……………………………………………..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - 1 -


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử KẾ HOẠCH TỰ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 2016-2017
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngKe_hoach_boi_duong_TXGV_20122013.doc[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

giáo án TIẾP THEO

giáo án MỚI ĐĂNG

giáo án XEM NHIỀU