Kế hoạch xây dựng trường học thân thiện

giáo án Giáo án khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 6       0      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
v9bu0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
5/23/2017 7:17:57 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.06 M
Lần xem
0
Lần tải
6
File đã kiểm duyệt an toàn

PHÒNG GD-ĐT HỒNG DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS Ninh Hòa Độc Lập - Tự Do -Hạnh Phúc : …/KH- -THCS-NH Ninh Hòa, ngày 15 tháng 09 năm 2016 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI PHONG TRÀO THI ĐUA ( Xâ,xem chi tiết và tải về giáo án Kế hoạch xây dựng trường học thân thiện, Giáo Án Giáo Án Khác , Giáo án điện tử Kế hoạch xây dựng trường học thân thiện, doc, 1 trang, 0.06 M, Giáo án khác chia sẽ bởi Tửng Nguyễn Văn đã có 6 download

LINK DOWNLOAD

Ke-hoach-xay-dung-truong-hoc-than-thien.doc[0.06 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

PHÒNG GD-ĐT HỒNG DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS Ninh Hòa Độc Lập - Tự Do -Hạnh Phúc

: …/KH- -THCS-NH Ninh Hòa, ngày 15 tháng 09 năm 2016
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI PHONG TRÀO THI ĐUA
( Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực)
học 2016 - 2017
Căn cứ chỉ thị số 40/CT – BGD-ĐT ngày 22/07/2008 của Bộ trưởng BGD – ĐT về phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực giai đoạn 2008- 2013.
Căn cứ văn bản 906/ KH- SGD – ĐT ngày 03/09/2008 của SGD – ĐT Bạc Liêu về kế hoạch triển khai phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực giai đoạn 2008- 2013.
Căn cứ hoạch số: 90 /KH- PGD – ĐT ngày 13 tháng 9.năm 2016 của PGD – ĐT Hồng Dân về kế hoạch triển khai phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực học: 2016 – 2017.
Căn cứ vào kế hoạch năm học 2016- 2017 và tình hình thực tế của địa phương.
cứ vào lộ trình và kết quả thực hiện phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực của trường THCS Ninh Hòa năm học 2016 - 2017;
Được Sự thống nhất của Đảng ủy, ủy ban nhân xã, Chi Đảng trong nhà trường cùng với chính quyền địa phương các ấp, Ban đại diện cha mẹ học sinh. BGH nay THCS Ninh Hòa xây dựng kế hoạch triển khai phong trào thi đua "xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" bắt đầu tháng 09/2016 đến tháng 5 năm 2017 các nội dung cơ bản như sau : .
I/ Mục đích yêu cầu :
Nhằm tiếp tục tập hợp, huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong và ngoài nhà trường để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và đơn vị trường THCS Ninh Hòa.Trên cơ sở Phát huy tiùnh chủ động tích cực năng động sáng tạo của học sinh trong học tập và các hoạt động xã hội qua đó nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và kết quả học tập của học sinh trong nhà trường học 2016-2017.
Tham mưu với lãnh đạo cấp trên xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng dạy học đầy đủ đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ dạy học trong nhà rường .
Phát huy sự sáng tạo chủ động của thầy cô giáo nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp giáo dục.
hợp với các tổ chức các lực lượng xã hội trong và ngoài nhà trường đặc biệt là đoàn thanh niên ,đẩy mạnh các hoạt động trong và ngoài nhà trường, hoạt động giáo dục ngoại khóa, hoạt động xã hội để hình thành cho học sinh những năng lực cần thiết trong học tập.
tục tạo sự hứng thú học tập của học sinh, HS có thái độ chủ động và có ý thức sáng tạo.
II/ Nội dung:
1/ Xây dựng trường lớp xanh – sạch – đẹp – an toàn.
Trên cơ sở thực hiện mục tiêu nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 nhà trường tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cơ bản như sau:
tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát động phong trào xanh – sạch –đẹp trong nhà trường trên sở củng cố về kết quả đạt được trong năm học 2015-2016 đồng thời ra sức phát huy việc thực hiện nội dung phong trào theo hướng xây dựng trường học Xanh hơn – Sạch hơn - Đẹp hơn trong năm học 2016 – 2017 và những năm tiếp theo.
tục xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua xây dưng trường học thân thiện học sinh tích trong theo nội dung năm học2016-2017 và theo lộ trình giai đoạn hoạch đã đề ra đến năm 2020.
tục triển khai xây dựng môi trường trong sạch : khai thông cống nước đọng, phòng chống các bệnh truyền nhiễm các dịch do và các loại vi rút gây ra.
tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cho học sinh, cán bộ, công nhân viên chức trong thực hiện khẩu hiệu hành động về xây dựng môi trường với phương châm bảo đảm vệ sinh trong và ngoài nhà trường một cách thường xuyên liên tục . Mỗi tuần thực hiện ngày vệ sinh môi trường từ 1 đến 02 lần vào ngày thứ 2 hoặc thứ 5 hàng tuần đối với khối 6,9, thứ 3 thứ 7 đối với khối 7,8.
Tích cực trồng, chăm sóc cây xanh, cây cảnh tạo cảnh quan môi trường sư phạm đảm bảo môi trường không khí trong lành.
Thường xuyên tham mưu phối hợp với các cấp chính quyền địa phương v�

 


PHOØNG GD-ÑT HOÀNG DAÂN         COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TRÖÔØNG THCS Ninh Hòa                     Ñoäc Laäp - Töï Do -Haïnh Phuùc

     

Số: /KH- -THCS-NH               Ninh Hòa, ngaøy 15 thaùng  09 naêm 2016

 

KEÁ HOAÏCH TRIEÅN KHAI PHONG TRAØO THI ÑUA

( Xaây döïng tröôøng hoïc thaân thieän, HS tích cöïc)

Năm học 2016 - 2017

 

Caên cöù chæ thò soá 40/CT – BGD-ÑT ngaøy 22/07/2008 cuûa Boä tröôûng BGD – ÑT veà phong traøo xaây döïng tröôøng hoïc thaân thieän, hoïc sinh tích cöïc giai ñoaïn 2008- 2013.

Caên cöù vaên baûn 906/ KH- SGD – ÑT ngaøy 03/09/2008 cuûa SGD – ÑT Baïc Lieâu veà keá hoaïch trieån khai phong traøo thi ñua xaây döïng tröôøng hoïc thaân thieän, hoïc sinh tích cöïc giai ñoaïn 2008- 2013.

Caên cöù kế hoạch số: 90 /KH- PGD – ÑT ngaøy 13 tháng 9.năm 2016  cuûa PGD – ÑT Hoàng Daân veà keá hoaïch trieån khai phong traøo thi ñua xaây döïng tröôøng hoïc thaân thieän, hoïc sinh tích cöïc năm học: 2016 2017.

Caên cöù vaøo keá hoaïch naêm hoïc 2016- 2017 vaø tình hình thöïc teá cuûa ñòa phöông.

Căn cứ vào lộ trình và kết quả thực hiện phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực của trường THCS Ninh Hòa năm học 2016 - 2017;

Ñöôïc Söï thoáng nhaát cuûa Đảng ủy, ủy ban nhân xã, Chi bộ Đảng trong nhà trường cùng với chính quyền địa phương các ấp, Ban đại diện cha mẹ học sinh. BGH nay trưôøng THCS Ninh Hòa xaây döïng keá hoaïch trieån khai phong traøo thi ñua "xaây döïng tröôøng hoïc thaân thieän, hoïc sinh tích cöïc" bắt đầu tháng 09/2016 đến tháng 5 năm 2017 vôùi caùc noäi dung cô baûn nhö sau : .

I/ Muïc ñích yeâu caàu :

Nhaèm tiếp tục taäp hôïp, huy ñoäng söùc maïnh toång hôïp cuûa caùc löïc löôïng trong vaø ngoaøi nhaø tröôøng ñeå xaây döïng moâi tröôøng giaùo duïc an toaøn, thaân thieän, hieäu quaû phuø hôïp vôùi ñieàu kieän thöïc teá cuûa ñòa phöông vaø ñôn vò tröôøng THCS Ninh Hòa.Treân cô sôû Phaùt huy tiùnh chuû ñoäng tích cöïc naêng ñoäng saùng taïo cuûa hoïc sinh trong hoïc taäp vaø caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi qua ñoù nhaèm naâng cao chaát löôïng giaûng daïy và kết quả học tập của học sinh trong nhaø tröôøng năm học 2016-2017.


Tham möu vôùi laõnh ñaïo caáp treân xaây döïng cô sôû vaät chaát, trang thieát bò ñoà duøng daïy hoïc ñaày ñuû ñaùp öùng yeâu caàu ñoåi môùi coâng ngheä daïy hoïc trong nhaø röôøng .

 Phaùt huy söï saùng taïo chuû ñoäng cuûa thaày coâ giaùo nhaèm ñaùp öùng yeâu caàu ñoåi môùi phöông phaùp giaùo duïc.

 Phối hợp với các tổ chức các lực lượng xã hội trong và ngoài nhà trường đặc biệt là đoàn thanh niên ,đẩy mạnh các hoạt động trong và ngoài nhà trường, hoạt động giáo dục ngoại khóa, hoạt động xã hội để hình thành cho học sinh những năng lực cần thiết trong học tập.

Tiếp tục tạo sự hứng thú hoïc taäp cuûa hoïc sinh, HS coù thaùi ñoä chuû ñoäng vaø coù yù thöùc saùng taïo.

II/ Noäi dung:

 1/ Xaây döïng tröôøng lôùp xanh hơn– saïch hơn– ñeïp hơn– an toaøn.

 Trên cơ sở thực hiện mục tiêu nhiệm vụ  năm học 2016 - 2017 nhà trường tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cơ bản như sau:

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả keá hoaïch phaùt ñoäng phong traøo xanh hơn – saïch hơn –ñeïp hơn trong nhaø tröôøng  trên cơ sở củng cố về kết quả đạt được trong năm học 2015-2016 đồng thời ra sức phát huy việc thực hiện nội dung phong trào theo hướng xây dựng trường học Xanh hơn Sạch hơn - Đẹp hơn trong năm học 2016 2017 và những năm tiếp theo.

Tiếp tục xaây döïng keá hoaïch phaùt ñoäng phong traøo thi ñua xaây döng tröôøng hoïc thaân thieän hoïc sinh tích cực trong trường theo từng nội dung năm học2016-2017 theo loä trình giai ñoaïn kế hoạch đã đề ra  đến năm 2020.              

Tiếp tục triển khai xây dựng môi trường trong saïch như : khai thoâng coáng nöôùc ñoïng, phoøng choáng caùc beänh truyeàn nhieãm caùc dòch do muỗi và các loại vi rút gaây ra.

Tiếp tục đẩy maïnh coâng taùc tuyeân truyeàn giaùo duïc cho hoïc sinh, caùn boä, coâng nhaân vieân chöùc trong trường thöïc hieän khaåu hieäu haønh ñoäng veà xaây döïng moâi tröôøng vôùi phöông chaâm baûo ñaûm veä sinh trong vaø ngoaøi nhaø tröôøng moät caùch thöôøng xuyeân lieân tuïc . Moãi tuaàn thöïc hieän ngaøy veä sinh moâi tröôøng töø 1 ñeán 02 laàn vaøo ngaøy thöù 2 hoaëc thöù 5 haøng tuaàn đối với khối 6,9, thứ 3 thứ 7 đối với khối 7,8.

Tích cöïc troàng, chaêm soùc caây xanh, caây caûnh taïo caûnh quan moâi tröôøng sö phaïm ñaûm baûo moâi tröôøng khoâng khí trong laønh.

Thöôøng xuyeân tham möu phoái hôïp vôùi caùc caáp chính quyeàn ñòa phöông vaø caùc toå chöùc xaõ hoäi giöõ gìn veä sinh moâi tröôøng nhaø tröôøng ñeå taïo ra moâi tröôøng trong saïch, an toaøn. Haïn cheá toái ña nhöõng taùc ñoäng tieâu cöïc beân ngoaøi xaõ hoäi laøm aûnh höôûng ñeán quaù trình hoïc taäp. vaø reøn luyeän hoïc sinh cuõng nhö nhöõng toàn taïi haïn cheá veà moâi tröôøng.tích c


c tham gia và đẩy mạnh các hoạt động ở đơn vị trong việc rèn luyện các kỷ năng cho học sinh nhất là giúp cho học sinh tham gia rèn luyện kỷ năng sống một cách có hiệu quả.

 Thöïc hieän tröôøng hoïc khoâng xaûy ra hieän töôïng baïo löïc hoïc ñöôøng và các tệ nạn xã hội .

 Tiếp tục xây dựng các mối quan hệ trong học đường theo kế hoạch và chủ đề năm học 2016 - 2017.

  Thöïc hieän toát khoái ñoaøn keát noäi boä trong nhaø tröôøng theo moái quan heä thaày giaùo , coâ giaùo:Laø moät taäp theå sö phaïm ñoaøn keátmoãi thaày coâ giaùo laø moät taám göông saùng veà ñaïo ñöùc, t hoïc vaø saùng taïo.”

Thöïc hieän khaåu hieäu haønh ñoäng moái quan heä thaày troø : “Thaày coâ maãu möïc, hoïc troø chaêm ngoan, phaûi bieát toân troïng nhaân caùch hoïc sinh khoâng ñöôïc  xuùc phaïm thaân theå nhaân phaåm hoïc sinh.

Quan heä troø – troø: Xaây döïng tình baïn chaân thaønh trong saùng , xaây döïng moái quan heä ñoaøn keát trong học đường là caùc em phaûi bieát yeâu thöông thöông yeâu giuùp ñôõ laãn nhau khoâng ñeå xaûy ra tình traïng gaây goã maát ñoaøn kếùt trong hoïc sinh,  thöôøng xuyeân giaùo duïc caùc em veà nhaân sinh quan caùch maïng vaø lí töôûng coäng saûn ñeå sau naøy trôû thaønh coâng daân coù ích phuïc vuï cho ñaát nöôùc

2/ Daïy vaø hoïc coù hieäu quaû phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm löùa tuoåi hoïc sinh ôû ñòa phöông, giuùp ñôõ caùc em töï tin trong hoïc taäp. Xaùc ñònh thaùi ñoä ñoäng cô hoïc taäp cho hoïc sinh.

Xaây döïng keá hoaïch phuï ñaïo giuùp ñôõ hoïc sinh yeáu keùm : tiếp tục thực hiện kế hoạch phong trào giúp đỡ học sinh yếu kém theo các nội dung và phương pháp thực hiện như sau:

Chia kế hoạch thực hiện phong trào này làm 02 giai đoạn theo học kỳ. Ngoài việc dạy phụ đạo trực tiếp học sinh ở trên lớp theo chương trình chính khóa, nhà trường còn cho mỗi cán bộ - giáo viên nhận cam kết giúp đỡ 02 học sinh yếu kém. Kết thúc mỗi giai đoạn nhaø tröôøng coù tieán haønh sô toáng keát ñaùnh giaù vaø ñù ra phöông höôùng cho hoaït ñoäng saép tôùi phaán ñaáu heát naêm hoïc 2016 -2017 soá hoïc sinh yeáu coøn laïi ôû ñôn vò döôùi 5%.

Tích cöïc ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc phuø hôïp vôùi vieäc phân luồng đối tượng học sinh hieän nay. Thöôøng xuyeân phaùt ñoäng phong traøo thi ñua daïy toát hoïc toát trong nhaø tröôøng quan taâm vaø chuù troïng ñeán ñoái töôïng học sinh yeáu keùm vaø caùc lôùp ñaàu caáp ,lôùp cuoái caáp. Moãi caùn boä giaùo vieân tích cöïc tham gia, vieát saùng kieán kinh nghieäm, vaø laøm ñoà duøng daïy hoïc ñeåû naâng cao chaát löôïng daïy vaø hoïc trong nhaø tröôøng theo hướng đổi mới phương pháp dạy học.


Trong giaûng daïy giáo viên phaûi thöôøng xuyeân quan taâm vieäc tieáp thu kieán thöùc cuûa hoïc sinh ( nhaát laø ñoái töôïng hoïc sinh yeáu keùm ) vôùi yeâu caàu troïng taâm veà phöông phaùp luoân ñöôïc ñaûm baûo giaùo vieân ñoùng vai troø quyeát ñònh HS laø chuû theå hoaït ñoäng trung taâm tieáp thu baøi trong suoát quaù trình daïy hoïc.

  Ñoái töôïng hoïc sinh THCS chuû yeáu laø ñoä tuoåi töø 11 ñeán 16, veà maët taâm sinh lyù trong ñoä tuoåi caùc em ñang böôùc vaøo giai ñoaïn phaùt trieån caùc em  muoán chöùng toû mình muoán trôû thaønh ngöôøi lôùn neân caùc em muoán tìm hieåu khaùm phaù nhöõng hieåu bieát nhaát laø veà baûn thaân mình. Vaäy thì nhaø tröôøng phaûi tìm caùch ñi ñuùng höôùng cho moãi hoïc sinh, giuùp hoïc sinh bieát phaùt huy tích cöïc trong hoïc taäp, töï laøm thí nghieäm taïo söï ñam meâ trong hoïc taâp, taïo cho caùc em tham gia caùc hoaït ñoäng taäp theå nhö: Thaûo luaän nhoùm, sinh hoaït ngoaøi giôø leân lôùp, tham gia caùc hoaït ñoäng do nhaø tröôøng toå chöùc để caùc em töï ñeà xuaát caùc yù kieán cuûa mình trong hoaït ñoäng nghieân cöùu khoa hoïc  hay xaây döïng nhaø tröôøng trôûû thaønh tröôøng hoïc thaân thieän, töø ñoù giuùp caùc em töï tin trong hoïc taâp, vöôn leân trong cuoäc soáng gaén boù vôùi nhaø tröôøng.

Cần đa dạng hóa trong các hoạt động dạy học.Coù nhöõng hoaït ñoäng tích cöïc trong daïy hoïc chöông trình chính khoaù vaø caùc hoaït ñoäng ngoaïi khoaù phaûi chuù troïng ñeán caùc hoaït ñoäng tích cöïc höôùng hoïc sinh ñeán vai troø chuû theå  laøm cho caùc em thaáy “ Moåõi ngaøy ñeán tröôøng laø moät nieàm vui”. qua ñoù,  Giaùo duïc cho caùc em thöïc hieän toát moái quan heä trong moái quan heä thaày troø, moái quan heä baïn beø, moái quan heä caù nhaân vôùi taäp theå treân cô sôû ñoù gaén keát  ñöôïc moái quan heä baûn thaân hoïc sinh vôùi nhaø tröôøng, töø ñoù goùp phaàn naâng cao hieäu quaû ñaøo taïo cuûa nhaø tröôøng.

 Tiếp tục tham möu vôùi laõnh ñaïo phoøng GD ĐT trang bò ñaày ñuû vaø hoaøn thieän caùc ñoà duøng daïy hoïc, duïng cuï thí nghieäm ñaûm baûo tieát daïy coù ñuû duïng cuï thí nghieäm, ñoà duøng daïy hoïc ñeå hoïc sinh chuû ñoäng tieáp thu kieán thöùc.

Xaây döïng thö vieän cuûa nhaø tröôøng, tuû saùch duøng cho hoïc sinh, khuyeán khích ñoäng vieân caùc em ñoïc saùch baùo ñaëc bieät laø nhöõng göông người toát vieäc toát.

3/ Reøn luyeän kó naêng soáng cho hoïc sinh.

Tiếp tục phát động các phong trào trong trường , thực hiện theo chủ đề năm học 2015 -2016Tieáp tuïc cuûng coá ñeå hoaøn thieän thaønh quaû giaùo duïc ñaïi traø, taäp trung naâng cao chaát löôïng giaùo duïc mũi nhọn, kieän toaøn coâng taùc toå chöùc, giữ vững các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia, hoaøn thaønh toát nhieäm vuï ñöôïc giao”.Trong đó có đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích hợp trong hoạt động dạy học thông qua các bộ môn  như : aâm nhaïc, GDCD, mó thuaät, ngöõ vaên, địa lý, vật lý, sinh học, hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp, sinh hoaït Ñoaøn – Ñoäi, giuùp caùc em hình thaønh kó naêng öùng xöû coù vaên hoaù, yù thöùc “toân sö troïng ñaïo”,  “uoáng nöôùc nhôù nguoàn” bieát xöû lí tình huoáng trong cuoäc soáng, thoâng qua caùc hoaït ñoäng taäp theå nhö: Thaûo luaän nhoùm hoaït ñoäng Ñoaøn – Ñoäi, hoaït ñoäng ngoaïi khoaù, reøn luyeän caùc em yù thöùc ñaïo ñöùc yù thöùc taäp theå, soáng hoaø ñoàng trong taäp theå, bieát hy sinh vì taäp theå.


 Đồng thời biết tôn trọng giữ gìn môi trường xung quanh.

Giaùo duïc cho caùc em coù yù thöùc reøn luyeän vaø thöïc hieän kyõ naêng soáng  heát mình ñeå caùc em ñöôïc coáng hieán söùc löïc cuûa baûn thaân mình ñoái vôùi hoaït ñoäng taäp theå nhö xaây döïng taäp theå lôùp, ñôn vò nhaø tröôøng trôû thaønh taäp theå tieân tieán. Thoâng qua caùc hoaït ñoäng taäp theå  laøm cho caùc em gaén boù vôùi taäp theå, laáy taäp theå ñeå giaùo duïc phaùp luaät, yù thöùc chaáp haønh noäi qui tröôøng lôùp töï khaéc phuïc nhöõng nhöôïc ñieån vöôn leân trong cuoäc soáng, töï reøn luyeän tu döôùng baûn thaân ñeå sau naøy trôû thaønh nhöõng ngöôøi coâng daân coù ích cho gia ñình vaø xaõ hoäi.

 Thoâng qua caùc moân hoïc nhö: sinh hoïc, GDCD, hoaït ñoäng giaùo duïc ngoaøi giôø leân lôùp... thöôøng xuyeân loøng gheùp caùc buoåi sinh hoaït taäp theå : chaøo côø, sinh hoaït ñoäi . . . Caùc hoaït ñoäng GD ngoaïi khoaù taêng cöôøng coâng taùc giaùo duïc cho caùc em yù thöùc phoøng choáng caùc teä naïn trong hoïc ñöôøng nhö : HIV, ma tuyù, côø baïc, Röôïu cheø … thöïc hieän khaåu hieäu xaây döïng nhaø trröôøng “ xanh hơn – saïch hơn – ñeïp hơn khoâng coù teä naïn xaõ hoäi”.               Tuyeân truyeàn phaùp luaät nhaát laø luaät giao thong ñöôøng boä, ñöôøng thuyû noäi ñòa töø ñoù laøm cho caùc em ñieàu chænh ñöôïc haønh vi khoâng vi phaïm phaùp luaät.

4/ Toå chöùc caùc hoaït ñoäng taäp theå vui chôi laønh maïnh:

Toå chöùc trieån khai caùc hoaït ñoäïng coù hieäu quaû keá hoaïch hoaït ñoäng giaùo duïc ngoaøi giôø leân lôùp theo quyeát ñònh cuûa Boä Giaùo duïc Đaøo taïo.

Keát hôïp vôùi toå chöùc Ñoaøn TNCS HCM Ñoäi TNTP HCM trong nhaø tröôøng, Ñoaøn cô sôû, caùc boä phaän vaên hoaù thoâng tin, caùc toå chöùc xaõ hoäi toå chöùc cho caùc em đẩy mạnh các hoạt động tập thể  như tổ chức nhiều hoạt động vui chơi lành mạnh nhaân caùc ngaøy llôùn trong naêm theo chuû ñieåm naêm hoïc nhö: keå chuyeän veà Baùc Hoà, noùi chuyeän tìm hieåu veà lòch söû cuoäc ñaáu tranh giaûi phoùng daân toäc hay laø thoâng qua caùc hoäi thi  vôùi chuû ñeà veà queâ höông ñaát nöôùc, veà Ñaûng, Baùc Hoà, qua ñoù giaùo duïc cho caùc em yù thöùc loøng töï haøo cuûa daân tộc. Ngoaøi ra nhaø tröôøng coøn thaønh laäp caùc ñoäi tuyeån theå duïc theå thao, vaên ngheä taäp hôïp nhöõng hoïc sinh coù naêng khieáu ñeå giuùp caùc em reøn luyện thi ñaáu coï saùt trong caùc hoäi thi do tröôøng, ñòa phöông  vaø ngaønh toå chöùc.

Thoâng qua caùc ngaøy leå lôùn trong naêm học thöôøng xuyeân toå chöùc cho caùc em baèng caùc troø chôi daân gian nhö: keùo co, ñaù caàu, đđua ghe ngo trên cạn, các hoạt động văn hóa dân gian … choïn nhöõng troø chôi phuø hôïp vôùi taâm lyù hoïc sinh vaø tình hình thöïc teá cuûa ñòa phöông. Töø ñoù giuùp caùc em maïnh daïng trong taäp theå vaø höôùng caùc em ñeán nhieäm vuï vaø coù yù thöùc baûo veä, gi


gìn neàn vaên hoaù cuûa daân toäc, truyền thống lịch sử địa phương.

5/ hoïc sinh tham gia tìm hieåu, chaêm soùc vaø phaùt huy gia trò caùc di tích lòch söû, vaên hoaù Caùch Maïng ôû ñòa phöông

Thöôøng xuyeân giaùo duïc caùc em coù yù thöùc giöû gìn vaø phaùt huy caùc giaù trò di tích lòch söû vaên hoaù caùch maïng ôû ñòa phöông cuï theå: caùc hoaït ñoäng taäp trung höôùng  vaøo caùc chuû ñeà loøng töï haøo daân toäc, tình yeâu queâ höông ñaát nöôùc ñaëc bieät laø giaùo duïc caùc em truyeàn thoáng ñaáu tranh giaûi phoùng daân toäc cuûa quaân daân xaõ nhaø qua hai cuoäc khaùng chieán choáng Phaùp vaø choáng Myõ… Ngoaøi ra vieäc phaùt huy, baûo toàn vaên hoaù daân toäc cuõng ñöôïc ñôn vò nhaø tröôøng giôùi thieäu hoaëc thoâng qua caùc buoåi sinh hoaït taäp theå, caùc hoaït ñoäng ngoaïi khoaù, chöông trình giaùo duïc ñòa phöông nhö laø vaên hoaù, phong tuïc, laøng ngheà truyeàn thoáng…trong năm học 2016 - 2017 nhà trường tập trung hướng học sinh đến hoạt động GD như truyền thống uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái, lao động tập thể, lao động giúp đỡ đồng bào bị thiên tai , gia đình thương binh liệt sĩ neo đơn. Thường xuyên tổ chức cho các em đi thăm khu di tích đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại trụ sở xã để các em có dịp chăm sóc. Từ đó, giáo dục cho các em lòng yêu quê hương, đất nước và phát huy niềm tự hào của dân tộc.

III. Keá hoaïch thöïc hieän

- Giai ñoaïn I: töø thaùng 9/2016 ñeán heát học kì I năm 2016 toå chöùc sô keát ñaùnh giaù thöïc hieän vaø ñeà ra phöông höôùng cho giai ñoaïn tieáp theo.

- Giai đoạn II: Từ tháng 01 năm 2017 đến cuối học II.

  Trong moåi naêm hoïc ñieàu coù toå chöùc sô keát ñaùnh giaù quaù trình thöïc hieän, ruùt kinh nghieäm ñeà ra bieän phaùp thöïc hieän giai ñoaïn tieáp theo.

@ -Bieän phaùp thöïc hieän

Tiếp tục củng cố vai trò hoạt động của Ban chæ ñaïo xaây döïng tröôøng hoïc thaân thieän, hoïc sinh tích cöïc năm học 2016 – 2017.

Tiến hành sơ kết và triển khai kế hoạch thực hiện phong trào giai đoạn tiếp theo kế hoạch, và phê duyệt với phòng Giáo dục Đào tạo Hồng Dân

Tiếp tục giao nhieäm vuï cuï theå cho caùc boä phaän ñoaøn theå nhö: Đoaøn thanh nieân, coâng ñoaøn theo doõi kieåm tra quaù trình thöïc hieän vaø baùo caùc tröôùc hoäi ñoàng sö phaïm haøng thaùng và báo cáo định kỳ về lãnh đạo nhà tường, Ban chỉ đạo để chỉ đạo và thực hiện.

Keá hoaïch naøy ñöôïc thoâng qua tröôùc hoäi ñoàng sö phaïm. Trong quaù trình thöïc hieän coù toå chöùc sô toång keát ñaùnh giaù quaù trình thöïc hieän theo năm học vaø coù boå sung ñieàu chænh  phaàn giaûi phaùp thöïc hieän keá hoaïch cho phuø hôïp vôùi thöïc teá cuûa ñôn vò theo kế hoạch


.

Nơi nhận: PGD&ĐT: Để biết

              - UBND xã báo cáo                                                            TRƯỞNG BAN

  - Trường thcs ninh hòa

  - Lưu; văn thư

    

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Kế hoạch xây dựng trường học thân thiện
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN