Giáo Án Lưu Trữ Tạm Thời:Kê Khai Thu Nhập Cá Nhân 2017

giáo án điện tử Khác Thư mục tạm
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       3      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
a7ux0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2017-12-17 17:57:51
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Trang
1
Lần xem
3
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM: 2017 I. THÔNG TIN CHUNG 1. Người kê khai tài sản, thu nhập - Họ và tên: Hoàng Ngọc Thược Năm sinh: 1969 - Chức vụ/chức danh công tác: Hiệu trưởng - Cơ quan/đơn vị cô

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP
NĂM: 2017
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Người kê khai tài sản, thu nhập
- Họ và tên:  Hoàng Ngọc Thược                         Năm sinh: 1969
- Chức vụ/chức danh công tác:                Hiệu trưởng
- Cơ quan/đơn vị công tác: Trường Tiểu học Lũng Niêm
- Hộ khẩu thường trú : Thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa
- Chỗ ở hiện tại: Thị Trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa
2. Vợ hoặc chồng của người kê khai tài sản, thu nhập
- Họ và tên:   Nguyễn Thị Chinh    .Năm sinh:1971
- Chức vụ/chức danh công tác: Giáo viên
- Cơ quan/đơn vị công tác:Trường tiểu học Thị trấn Cành Nàng
- Hộ khẩu thường trú:  Thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa
- Chỗ ở hiện tại:   Thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa
3. Con chưa thành niên (con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật)
a) Con thứ nhất:
- Họ và tên: Hoàng Tuấn Tú
- Ngày, tháng, năm sinh: 05/06/1995
- Hộ khẩu thường trú:  Thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.
- Chỗ ở hiện tại:  Thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.
b) Con thứ hai . 
 - Họ và tên:  Hoàng Thúy Hằng
- Ngày, tháng, năm sinh: 15/03/2002
- Hộ khẩu thường trú:  Thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.
- Chỗ ở hiện tại:  Thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.
II. THÔNG TIN MÔ TẢ VỀ TÀI SẢN
1. Nhà ở, công trình xây dựng:
a) Nhà ở:
- Nhà thứ nhất:
+ Loại nhà: Nhà Sàn          Cấp công trình
+ Diện tích xây dựng: 180 m 2
+ Giá trị: 600 000 000 đ
+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu: Số:   01  ; Diện tích:  100  m2  Thuộc đất ở.W 923887
+ Thông tin khác (nếu có): ………

- Nhà thứ hai (trở lên): Kê khai tương tự như nhà thứ nhất.  
b) Công trình xây dựng khác:
- Công trình thứ nhất: ..................................................................…...…………………….
+ Loại công trình ……………Cấp công trình  ………………………..………………….
+ Diện tích: ………………………………………………….……………………………
+ Giá trị: ……………………………………………………….…………………………
+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu: …………………………….…………………………
+ Thông tin khác (nếu có): ……………………………….………………………………
- Công trình thứ hai (Trở lên): Kê khai tương tự như công trình thứ nhất.
2. Quyền sử dụng đất:
a) Đất ở:
- Mảnh thứ nhất: ..................................................................................................................
+ Địa chỉ: ............................................................................................................................
+ Diện tích:..........................................................................................................................
+ Giá trị...............................................................................................................................
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng: Số: ..........; Diện tích: ........  Thuộc đất ở ...........
+ Thông tin khác (nếu có): ………………………………...………..…………………..
- Mảnh thứ 2: (Mô tả như mảnh thứ nhất)
b) Các loại đất khác:
- Mảnh thứ nhất: ...................................................................................................................
+ Địa chỉ: ………………………………………………………………..…………………
+ Diện tích: ………………….………………………………………………………..……
+ Giá trị: ……………………………...……………………………….…..……………….
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng: …………………..…………….……………………..
+ Thông tin khác (nếu có): ………………………………...……………..………………..
- Mảnh thứ hai: (Mô tả như mảnh thứ nhất).
3. Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên.
4. Ô tô, mô tô, xe gắn máy, xe máy (máy ủi, máy xúc, các loại xe máy khác), tầu thủy, tầu bay, thuyền và những động sản khác mà Nhà nước quản lý (theo quy định của pháp luật phải đăng ký sử dụng và được cấp giấy đăng ký) có tổng giá trị mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên.
- Ô tô :
- Mô tô……………………………………………………………………
- Xe gắn máy: 1 cái Hãng future
- Xe máy (máy ủi, máy xúc, các loại xe máy khác) ……………………………………………..
- Tầu thủy

- Tầu bay
- Thuyền
- Những động sản khác mà Nhà nước quản lý (theo quy định của pháp luật phải đăng ký sử dụng và được cấp giấy đăng ký)
.........................................................................................................................................................
5. Kim loại quý, đá quý, cổ phiếu, vốn góp vào các cơ sở kinh doanh, các loại giấy tờ có giá trị chuyển nhượng khác có tổng giá trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên.
- Kim loại quý…………………………………………………………………………………….
- Đá quý…………………………………………………………………………………………..
- Cổ phiếu………………………………………………………………………………………
- Vốn góp vào các cơ sở kinh doanh………………………………..……………………………
- Các loại giấy tờ có giá trị chuyển nhượng khác………………………………………………..
6. Các loại tài sản khác mà giá trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên (như cây cảnh, bộ bàn ghế, tranh, ảnh, đồ mỹ nghệ và các loại tài sản khác).
.........................................................................................................................................................
7. Tài sản, tài khoản ở nước ngoài gôm tất cả tài sản quy định từ Khoản 1 đến Khoản 6 nói trên nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam.
.........................................................................................................................................................
8. Các khoản nợ gồm: các khoản phải trả, giá trị các tài sản quản lý hộ, giữ hộ có tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên.
.........................................................................................................................................................
9. Tổng thu nhập trong năm quy đổi thành tiền Việt Nam gồm các khoản lương, phụ cấp, trợ cấp, thưởng, thù lao, cho, tặng, biếu, thừa kế, thu nhập hưởng lợi từ các khoản đầu tư, phát minh, sáng chế, các khoản thu nhập khác.
Tổng thu nhập năm 2017: 133.020.000đ   
III. GIẢI TRÌNH SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA TÀI SẢN, THU NHẬP (Biến động về tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm)
Loại tài sản, thu nhập
Tăng/
giảm
Nội dung giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm
1. Nhà ở, công trình xây dựng (tăng, giảm về số lượng, diện tích hoặc thay đổi về cấp nhà, công trình so với kỳ kê khai trước đó):
a) Nhà ở:………………………………………………...
b) Công trình xây dựng khác: …………………………..
2. Quyền sử dụng đất (tăng, giảm về số lượng, diện tích, thay đổi loại đất so với kỳ kê khai trước đó):
a) Đất ở: ………………………………………………...
b) Các loại đất khác:…………………………………….
 
 
 
 

3. Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên:                        
4. Các loại động sản:
- Ô tô…………………………………………………….
- Mô tô…………………………………………………..
- Xe gắn máy……………………………………………
- Xe máy (máy ủi, máy xúc, các loại xe máy khác) ……
- Tầu thủy ………………………………………………
- Tầu bay………………………………………………..
- Thuyền ……………………………………………….
- Những động sản khác mà Nhà nước quản lý (theo quy định của pháp luật phải đăng ký sử dụng và được cấp giấy đăng ký) …………………………………………...
5. Các loại tài sản:
- Kim loại quý…………………………………………...
- Đá quý…………………………………………………
- Cổ phiếu ………………………………………………
- Vốn góp vào các cơ sở kinh doanh……………………
- Các loại giấy tờ có giá trị chuyển nhượng khác có tổng giá trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên.
6. Các loại tài sản khác (như cây cảnh, bộ bàn ghế, tranh, ảnh, đồ mỹ nghệ và các loại tài sản khác) mà giá trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên…………….
7. Tài sản, tài khoản ở nước ngoài gồm tất cả tài sản quy định từ Khoản 1 đến Khoản 6 nói trên nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam. …………………………………………..
8. Các khoản nợ gồm: các khoản phải trả, giá trị các tài sản quản lý hộ, giữ hộ có tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên……………………………………………..
9. Tổng thu nhập trong năm quy đổi thành tiền Việt Nam……
 
 
(Người kê khai tự xác định các loại tài sản tăng, giảm trong kỳ kê khai và giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm).
 
   Ngày nhận Bản kê khai tài sản, thu nhập
…… ngày………tháng………năm……
Người nhận Bản kê khai
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ/chức danh)
Ngày hoàn thành Bản kê khai tài sản, thu nhập
Cành Nàng, ngày 16 tháng 12 năm 2017
Người kê khai tài sản
 
 
 
 
 
Hoàng Ngọc Thược
 Hà Văn Tây
 
 
 
 

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử kê khai thu nhập cá nhân 2017
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngBAN_KE_KHAI_TAI_SAN_THUOC_2017.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • BẢNG KÊ KHAI THU NHẬP CÁ NHÂN 2017
  Lưu trữ tạm thời
  BẢNG KÊ KHAI THU NHẬP CÁ NHÂN 2017

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/12/2017

  Xem: 0

 • kê khai thu nhập cá nhân 2017
  Lưu trữ tạm thời
  kê khai thu nhập cá nhân 2017

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/12/2017

  Xem: 47