KH BD GVDG 2017-2018

Đăng ngày 12/16/2017 3:51:40 PM | Thể loại: Mầm non | Chia sẽ bởi: | Lần tải: 3 | Lần xem: 7 | Page: 1 | Kích thước: 0.05 M | Loại file: doc

 


 

Phòng GD&ĐT TP CÀ MAU

Trường THCS NGUYỄN DU

Số:....../KH- THCSND

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

--------------

 

      Tắc Vân, ngày 30 tháng 10 năm 2017

 

K HOCH

BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN DẠY GIỎI

N¨m häc: 2017 – 2018

 

Cơ  sở xây dựng kế hoạch

- Công văn số 2078/SGDĐT-GDPT ngày 27/7/2017 của Sở GDĐT Cà Mau về việc Hướng dẫn thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2017 - 2018;

- Công văn số 328/PGDĐT ngày 15/8/2017 của Phòng GDĐT về việc hướng dẫn chi tiết kế hoạch thòi gian  năm học 2017 -2018;

- Kế hoạch số 40/KH- PGDĐT ngày 05/9/2017 của Phòng GDĐT về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018;

- Công văn số 373/PGDĐT ngày 11/9/2017 của Phòng GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018 cấp THCS;

- Điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên và tình hình thực tế của trường THCS Nguyễn Du. Bộ phận chuyên môn của trường THCS nguyễn Du lập kế hoạch Bồi dưỡng giáo viên  năm học 2017 – 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 - Nâng cao, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho cán bộ giáo viên trong nhà trường; nâng cao năng lực sư phạm của CBGV nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong sự nghiệp giáo dục đào tạo thời kì đổi mới.

- Động viên, phát huy sự sáng tạo của giáo viên trong giảng dạy; góp phần củng cố và đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt

 - Phát huy tinh thần đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm và phương pháp tổ chức dạy học tích cực, đẩy mạnh phong trào tự bồi dưỡng của giáo viên.

 - Tích cực thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm học.

II. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU:

 1. Giáo viên dạy giỏi cấp trường phấn đấu tiến tới

   - 90% giáo viên đứng lớp đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường

 2. Giáo viên dạy giỏi các cấp:

      2.1. Kế hoạch tổ chức hội thi cấp trường và tham gia hội thi cấp thành phố dành cho giáo viên

               2.2- Yêu cầu

 - Lập kế hoạch xây dựng GV dạy giỏi, để chọn GV dự thi GVG các cấp (tất cả các môn),

-  Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ, quản lí tốt về chuyên môn. kiểm tra đánh

1


giá năng lực giảng dạy của GV: định kỳ hoặc đột xuất, dự giờ; thao giảng, thăm lớp.

- Kiểm tra chuyên đề ; kiểm tra toàn diện.

- Tạo điều kiện cho GV học tập nhằm nâng cao tay nghề.

     2.3- Biện pháp thực hiện:

- Từ đầu năm học, lãnh đạo trường chỉ đạo PHTCM, các tổ trưởng xây dựng kế hoạch thi GVG cấp trường, chọn GV có năng lực xây dựng để chuẩn bị thi các cấp.

- Tổ chức hội thi GVG cấp trường vào tháng 11/2017. Trên cơ sở đó, xét chọn, xây dựng, bồi dưỡng GV đủ điều kiện tham gia dự thi GVG các cấp.

     2.4- Chỉ tiêu 

- Giáo viên dạy giỏi cấp trường                                 : 08 GV

- Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố                                        : 03 GV

- Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh                                 : 01 GV

 Cụ thể: Giao cho tổ đề cử giáo viên và xây dựng tham gia  dự thi vòng trường.

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

 - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi các cấp theo công văn hướng dẫn về tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi phòng GD&ĐT TP Cà Mau ngay từ đầu năm học.

 - Chỉ đạo các tổ chuyên môn họp bàn và xây dựng kế hoạch bồi dưỡng GV dạy giỏi cho các thành viên trong tổ;  thống nhất trong việc cho giáo viên đăng kí danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố (theo danh sách những môn mà phòng GD&ĐT dự kiến tổ chức thi trong năm học 2017-2018)

- Thành lập tổ cốt cán của trường gồm Ban giám hiệu, các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn làm nòng cốt trong công tác bồi dưỡng, xây dựng giáo viên dạy giỏi.

- Phát động phong trào tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ tay nghề trong tập thể CB giáo viên.

- Tiếp tục tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng về soạn giáo án powerpoint, sử dụng máy chiếu đa năng và ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong giảng dạy.

- Tổ chức dự giờ thăm lớp, đánh giá rút kinh nghiệm cho GV và đồng nghiệp về phương pháp dạy học, kiến thức giảng dạy, cách thức tổ chức các hoạt động trong giờ lên lớp,…

* Cụ thể:

 1. Đối với giáo viên dạy giỏi cấp trường:

 - Cá nhân giáo viên tự bồi dưỡng là chính, kết hợp với trao đổi trong tổ, nhóm chuyên môn.

 - BGH, tổ nhóm chuyên môn thường xuyên dự giờ để đánh giá chính xác đồng lựa chọn, bồi dưỡng nguồn giáo viên tham dự hội giảng GV dạy giỏi cấp thành phố.

 2. Đối với giáo viên tham dự hội giảng cấp thành phố:

 - Trách nhiệm lãnh đạo trường :

1


+ Tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt: Thời gian, nhân lực, kinh phí, đồ dùng, phương tiện dạy học,… cho giáo viên tham gia hội giảng huyện.

+ Chỉ đạo hai tổ chuyên môn có kế hoạch giúp đỡ cụ thể giáo viên thuộc tổ mình tham gia thi cấp thành phố

+ Tổ giáo viên cốt cán tích cực dự giờ, góp ý bồi dưỡng GV dự thi

-         Trách nhiệm  tổ chuyên môn:

     + Tham mưu với BGH trong trong việc bồi dưỡng giáo viên dự thi thuộc tổ mình phụ trách

  + Phân công giáo viên dự giờ góp ý, rút kinh nghiệm; Góp ý chỉnh sửa giáo án dự thi

+ Giúp đỡ sưu tầm tư liệu, đồ dùng thao giảng

+ Phân công giáo viên dạy thay, tạo điều kiện hỗ trợ về mặt thời gian cho GV dự thi.

-         Cá nhân giáo viên dự thi:

+ Tích cực tự bồi dưỡng, học hỏi đồng nghiệp trong tổ, nhóm chuẩn bị chu đáo cho bài giảng dự thi.

+ Chủ động đề xuất những kiến nghị, thắc mắc (về mọi mặt) cần hỗ trợ giải quyết với tổ cốt cán để đạt kết quả tốt nhất trong đợt hội giảng cấp huyện.

3. Đối với giáo viên tham dự hội giảng cấp tỉnh:

 - Phấn đấu có giáo viên được phòng GD&ĐT chọn cử tham gia hội thi  giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

 - Tích cực tham gia cùng nghiệp vụ bộ môn của phòng giáo dục đào tạo TP Cà Mau  bồi dưỡng giáo viên dự thi

 

Tắc Vân, ngày 30  tháng10 năm 2017

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

CAO VĂN PHA 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

NGUYÊN VĂN HÀ

 

1

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án KH BD GVDG 2017-2018, Mầm non. . https://nslide.com/giao-an/kh-bd-gvdg-2017-2018.knux0q.html